Protokół z I sesji VII kadencji Rady Osiedla w dniu 24.05.2017 r.

I sesja nowo wybranej Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. – odbyła się         w dniu 24 maja 2017 roku  w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9 i przebiegała wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Osiedla.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Osiedla.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Osiedla – podjęcie uchwały.
 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla – podjęcie uchwały.
 6. Zapytania i wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

Ad.1 i 2)

I sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczęła radna Rady Miejskiej Wrocławia Pani Agnieszka Kędzierska, która wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze na radnego. Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Liczba obecnych radnych wyniosła 20, nieobecnych 1.

Ad.3)

Po odczytaniu roty ślubowania przez Panią Agnieszkę Kędzierską, mówiącą o  godnym i rzetelnym wypełnianiu obowiązku radnego osiedlowego oraz działania dla dobra jego mieszkańców, radni złożyli ślubowanie wypowiadając słowa: „ Ślubuję” lub „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”. Po złożonym ślubowaniu Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. oficjalnie rozpoczęła VII kadencję na lata 2017-2021.

Ad.4)

W następnej części obrad powołano Komisję  Skrutacyjną w składzie:

 1. Pan Wiesław Hormański ( głosów za: 19)
 2. Iwona Czarnecka ( głosów za: 17)
 3. Barbara Katarzyńska ( głosów za: 17)

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Pan Wiesław Hormański.

Kluczowym punktem I sesji był wybór przewodniczącego Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. Kandydaturę Pana Henryka Macały zgłosiła radna Pani Halina Czapnik.

Była to jedyna zgłoszona kandydatura. W wyniku tajnego głosowania  Pan Henryk Macała uzyskał większość głosów ( 19/20) i oficjalnie Uchwałą nr I/01/17  objął funkcję przewodniczącego Rady Osiedla.

Ad.5)

Dalszą część obrad, której przedmiotem był wybór wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn., poprowadził nowo wybrany przewodniczący  Pan Henryk Macała.

Przedstawiono następujące kandydatury:

 1. Halina Czapnik, którą zgłosiła radna Ewa Garncarek – Zarzycka.
 2. Marek Lewicki, którego zgłosiła radna Bożena Frączek.

W pierwszym tajnym głosowaniu nie rozstrzygnięto wyboru ze względu na jednakową ilość głosów, obydwoje kandydaci uzyskali po 10 głosów. Po krótkiej autoprezentacji kandydatów nastąpiło powtórne głosowanie, w wyniku którego wyłoniono zwycięzcę, tj. Pana Marka Lewickiego –  uzyskał 11 głosów, natomiast Pani Halina Czapnik ostatecznie zdobyła 9 głosów.

Wobec powyższego Uchwałą nr I/02/17 wiceprzewodniczącym Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. został Pan Marek Lewicki.

Ad.6 i 7)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała zaproponował zwołanie II sesji w dniu 1  czerwca 2017 w siedzibie rady przy ul. Rękodzielniczej 1  o godz. 18.00. Przedmiotem obrad będzie m. in. wybór przewodniczącego Zarządu Osiedla  oraz pozostałych członków Zarządu. Wcześniej Pan Henryk Macała poinformował o cyklu spotkań przedstawicieli osiedli z Prezydentem Wrocławia Panem Rafałem Dutkiewiczem w celu zebrania wiedzy nt. ważnych zadań do realizacji w obrębie tychże osiedli oraz stworzeniu funduszy osiedlowych, które pokryją osiedlowe inwestycje.                                                                         W pierwszej kolejności w dniu 2 czerwca 2017r. z Prezydentem Wrocławia spotka się Zarząd  naszego Osiedla . Przewodniczący RO wspomniał również o możliwości odbycia szkolenia dla nowych radnych, podczas którego będzie można uzyskać niezbędne informacje nt. kompetencji rady i  działalności samych radnych.

Na tym I sesję rady osiedla zakończono.

Protokół sporządziła: Ewa Garncarek-Zarzycka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.