Rada Osiedla

Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. Jest ona jednostką pomocniczą miasta Wrocławia której zadaniem jest wspieranie i inspirowanie działań o znaczeniu lokalnym zmierzających do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców.

Do kompetencji Rady Osiedla  należy: 

  • wnioskowanie  do  organów  Miasta  w  sprawach   istotnych   dla mieszkańców Osiedla,  a w szczególności w zakresie:

a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany granic Osiedla,
b) budżetu Miasta na etapie przygotowywania jego projektu,
c)  wydzielania  mienia  komunalnego  celem  przekazania  Osiedlu do zarządzania,
d) lokalizacji na obszarze Osiedla  instytucji  kultury  i  placówek oświatowych oraz ośrodków rekreacji i sportu o charakterze lokalnym,
e) organizacji opieki zdrowotnej o zasięgu lokalnym,
f)   przeznaczenia   terenów  w  studiach  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania    przestrzennego    oraz    miejscowych    planach zagospodarowania  przestrzennego Miasta,  w tym zwłaszcza lokalizacji celów publicznych,
g) komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z  innymi osiedlami,
h)  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  porządku publicznego, a zwłaszcza lokalizacji na terenie Osiedla posterunków Policji,
i)  profilaktyki  i  rozwiązywania   problemów   alkoholowych   oraz integracji  społecznej  osób  uzależnionych  od  alkoholu,   w   tym zwłaszcza   liczby   punktów   sprzedaży  alkoholu  oraz  zasad  ich usytuowania na obszarze Osiedla,
j)  zmiany  organizacji  ruchu  lokalnego  mających  na  celu   jego usprawnienie,   wprowadzenie  ograniczeń  w  ruchu  i  form  poprawy bezpieczeństwa pieszych,
k) ochrony środowiska, zakładania  i  utrzymania  zieleni  miejskiej oraz wprowadzania form ochrony przyrody na obszarze Osiedla,

  •   opiniowanie  na  wniosek  organu  lub  jednostki  organizacyjnej Miasta:

a) projektów uchwał w  zakresie  zamiaru  likwidacji,  łączenia  lub przekształcenia  jednostek  organizacyjnych  o charakterze lokalnym, takich jak:
– szkoły podstawowe i placówki oświatowe,
– instytucje kultury w tym filie biblioteczne i domy kultury,
– publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
– ośrodki rekreacji i sportu,
b) projektów uchwał, zarządzeń i decyzji w zakresie:
– zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla,
– przeznaczenia do wynajmu lokali użytkowych  na  cele  działalności usługowej lub handlowej poza strefą centrum,
– rozmieszczenia targowisk,
– wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

  • opiniowanie  decyzji  w  zakresie  ochrony  środowiska zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska,
  •   wyrażanie   opinii   o   działalności   organów   i   jednostek organizacyjnych  Miasta  na  obszarze  Osiedla,  w   tym   zwłaszcza wykonania  budżetu  Miasta  w  części  dotyczącej  Osiedla i obsługi Osiedla  przez  jednostkę  organizacyjną   Miasta   wskazaną   przez Prezydenta,
  • wyrażanie  opinii  o  realizacji   lokalnych   inwestycji   celu publicznego oraz remontów lokalnych obiektów użyteczności publicznej na obszarze Osiedla,