Zarząd Osiedla

Zarząd jest organem wykonawczym Osiedla.

Do wyłącznej właściwości Zarządu należy m.in.:

  1. przygotowywanie i realizacja planu finansowego,
  2. wykonywanie zwykłego zarządu mieniem,
  3. reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych Miasta,
  4. wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta na podstawie uchwały Rady.

                 Za­rząd Osie­dla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn.              wybrany na VII kadencję w dniu 1 czerwca 2017 r.

Prze­wod­ni­czący Za­rządu Osiedla

Stanisław Zatoń

Wi­ce­prze­wod­ni­czący Za­rządu Osiedla

Władysław Szopa

Se­kre­tarz  Osiedla

Ewa Garncarek – Zarzycka

Skarb­nik Osiedla

Marcin Budzisz

Czło­nek Zarządu Osiedla

Janina Chlebińska

Członkowie Zarządu  pełnią  dyżury dla mieszkańców osiedla w poniedziałki w godz. 18.00  – 20.00 przy ul. Rękodzielniczej 1