Informacja publiczna jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 i 1669).

Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, jednostka powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje jednostka, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub sposobie. W takiej sytuacji jednostka powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez jednostki, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do biura w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., ul. Rękodzielnicza 1, 54-135 Wrocław
  • złożyć osobiście w godzinach pracy biura przy ul. Rękodzielniczej 1
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: pilczyce@osiedla.wroclaw.pl

Istnieje także możliwość wglądu w dokumenty w biurze pod warunkiem uprzedniego przesłania informacji o zakresie informacji publicznej.

Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą tradycyjną to musi bezwzględnie podać odpowiednie dane powalające na wysłanie informacji.