Statut Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn.            

Część I

Postanowienia ogólne

§ 1

Statut   określa  organizację   i  zasady  działania Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

§ 2

Użyte w Statucie Osiedla sformułowania oznaczają:

Osiedle – Osiedle Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.,

Rada – Radę Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.,

Przewodniczący  –  Przewodniczącego Rady  Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.,

Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczącego Rady  Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.,

Radny – Członek Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.,

Komisja – Komisję Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.,

Zarząd – Zarząd Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.,

Przewodniczący    Zarządu  –  Przewodniczącego   Zarządu   Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.,

Sekretarz – Sekretarza Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.,

Skarbnik – Skarbnika Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.,

Miasto – Gminę Wrocław,

Statut Wrocławia – uchwałę nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r.    w  sprawie  przyjęcia  Statutu  Wrocławia  w brzmieniu uzgodnionym  z  Prezesem  Rady  Ministrów  (j.t.  Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 166, poz. 2338),

Statut – Statut Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.,

ustawa – ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym  (jt. Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591  ze zmianami).

§ 3

1. Osiedle  jest  jednostką pomocniczą Miasta w rozumieniu przepisów ustawy.

2. Mieszkańcy  Osiedla  tworzą  wspólnotę  samorządową  w  granicach obszaru Osiedla.

§ 4

1. Obszar  Osiedla  wyznaczają  granice  określone  na  mapie Miasta stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

2. Łączenie, podział oraz  znoszenie,  w  tym  także  zmiana  granic Osiedla,  odbywa  się  na  zasadach określonych w ustawie i Statucie Wrocławia.

Część II

Zakres zadań Osiedla oraz sposób ich realizacji

§ 5

1. Osiedle realizuje zadania Miasta na  swoim  obszarze  w  zakresie określonym   niniejszym  Statutem  oraz  przekazane  uchwałami  Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta.

2. Przyjęcie zadań do wykonania zleconych  przez  Prezydenta  wymaga zgody Rady.

3. Organy Osiedla w zakresie swojego działania mają nieograniczony w zakresie   obowiązujących   przepisów   prawa  dostęp  do  wszelkich materiałów i informacji  znajdujących  się  w  posiadaniu  jednostek organizacyjnych Miasta.   Zasady   realizacji   uprawnienia  określa Prezydent.

§ 6

Do zadań Osiedla należy:

1)  wspieranie  i  inspirowanie  działania  o   znaczeniu   lokalnym zmierzającego do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców niewynikającego z zadań zleconych  oraz  niezastrzeżonych  ustawami, Statutem   Wrocławia,   uchwałami  Rady  Miejskiej  i  zarządzeniami Prezydenta na rzecz innych podmiotów,

2) działanie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej,

3) współdziałanie,

a) z organami Miasta,

b)  jednostkami  organizacyjnymi  Miasta  i innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi działającymi na obszarze Osiedla,

c) z innymi osiedlami,

4)  wnioskowanie  do  organów  Miasta  w  sprawach   istotnych   dla mieszkańców Osiedla,  a w szczególności w zakresie:

a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany granic Osiedla,

b) budżetu Miasta na etapie przygotowywania jego projektu,

c)  wydzielania  mienia  komunalnego  celem  przekazania  Osiedlu do zarządzania,

d) lokalizacji na obszarze Osiedla  instytucji  kultury  i  placówek oświatowych oraz ośrodków rekreacji i sportu o charakterze lokalnym,

e) organizacji opieki zdrowotnej o zasięgu lokalnym,

f)   przeznaczenia   terenów  w  studiach  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania    przestrzennego    oraz    miejscowych    planach zagospodarowania  przestrzennego Miasta,  w tym zwłaszcza lokalizacji celów publicznych,

g) komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z  innymi osiedlami,

h)  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  porządku publicznego, a zwłaszcza lokalizacji na terenie Osiedla posterunków Policji,

i)  profilaktyki  i  rozwiązywania   problemów   alkoholowych   oraz integracji  społecznej  osób  uzależnionych  od  alkoholu,   w   tym zwłaszcza   liczby   punktów   sprzedaży  alkoholu  oraz  zasad  ich usytuowania na obszarze Osiedla,

j)  zmiany  organizacji  ruchu  lokalnego  mających  na  celu   jego usprawnienie,   wprowadzenie  ograniczeń  w  ruchu  i  form  poprawy bezpieczeństwa pieszych,

k) ochrony środowiska, zakładania  i  utrzymania  zieleni  miejskiej oraz wprowadzania form ochrony przyrody na obszarze Osiedla,

5)  opiniowanie  na  wniosek  organu  lub  jednostki  organizacyjnej Miasta:

a) projektów uchwał w  zakresie  zamiaru  likwidacji,  łączenia  lub przekształcenia  jednostek  organizacyjnych  o charakterze lokalnym, takich jak:

– szkoły podstawowe i placówki oświatowe,

– instytucje kultury w tym filie biblioteczne i domy kultury,

– publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

– ośrodki rekreacji i sportu,

b) projektów uchwał, zarządzeń i decyzji w zakresie:

– zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla,

– przeznaczenia do wynajmu lokali użytkowych  na  cele  działalności usługowej lub handlowej poza strefą centrum,

– rozmieszczenia targowisk,

– wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

6)  opiniowanie  decyzji  w  zakresie  ochrony  środowiska zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska,

7)   wyrażanie   opinii   o   działalności   organów   i   jednostek organizacyjnych  Miasta  na  obszarze  Osiedla,  w   tym   zwłaszcza wykonania  budżetu  Miasta  w  części  dotyczącej  Osiedla i obsługi Osiedla  przez  jednostkę  organizacyjną   Miasta   wskazaną   przez Prezydenta,

8)  wyrażanie  opinii  o  realizacji   lokalnych   inwestycji   celu publicznego oraz remontów lokalnych obiektów użyteczności publicznej na obszarze Osiedla,

9) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej i jej organów na zasadach określonych w Statucie Wrocławia,

10)  uczestniczenie  w pracach zespołów i komisji powoływanych przez Prezydenta lub  kierowników  jednostek  organizacyjnych  Miasta  dla dokonywania  oceny  wykonywania  zadań  publicznych, w tym zwłaszcza odbioru prac wykonawczych inwestycji  celu  publicznego  i  remontów obiektów  użyteczności publicznej o charakterze lokalnym na obszarze Osiedla  na   zasadach   określanych   każdorazowo   przez   podmiot podejmujący te działania.

§ 7

1. Zgłaszanie  wniosków odbywa się w trybie i terminie przewidzianym przepisami prawa oraz określonym w zawiadomieniach  o  podejmowanych czynnościach przez organy i jednostki organizacyjne Miasta.

2. Udzielenie  opinii następuje w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu rozstrzygnięcia lub wystąpienia o zaopiniowanie.

3. Przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 2, zwalnia podmiot  z obowiązku zasięgnięcia opinii.

4. W  przypadku  nieuwzględnienia wniosku lub opinii organów Osiedla doręczonych w przepisanym terminie i formie podmiot  zobowiązany  do przyjęcia  wniosku  lub  zasięgnięcia  opinii   wyjaśnia   przyczyny nieuwzględnienia wniosku lub opinii na wniosek organu Osiedla.

§ 8

1. Organy Osiedla realizują swoje uprawnienia w formie uchwał.

2. Budowa i treść uchwał odpowiada zasadom techniki prawodawczej.

3. Numeracja uchwał Rady  składa  się  z  numeru  sesji  (wyrażonego cyframi  rzymskimi),  numeru  kolejnego  uchwały (wyrażonego cyframi arabskimi) i  dwóch  ostatnich  cyfr  oznaczenia   roku.   Numeracja porządkowa  rozpoczyna się od każdej kadencji z osobna i jest ciągła do jej końca.

4. Numeracja uchwał Zarządu  składa  się  z  numeru  porządkowego  w obrębie   każdego   roku   kalendarzowego  i  dwóch  ostatnich  cyfr oznaczenia roku.

Część III

Władze Osiedla

§ 9

1. Mieszkańcy  Osiedla  podejmują   rozstrzygnięcia   w   głosowaniu powszechnym przez wybory lub za pośrednictwem organów Osiedla.

2. Mieszkańcy Osiedla wypowiadają się w istotnych sprawach Osiedla w drodze konsultacji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia.

§ 10

1. Organami Osiedla są Rada i Zarząd.

2. Działania organów Osiedla są jawne.

3. Jawność  działania organów Osiedla oznacza prawo uczestniczenia w sesjach Rady oraz posiedzeniach Zarządu i komisji Rady oraz wglądu w dokumentację działalności organów Osiedla.

4. Dla zapewnienia uczestnictwa  mieszkańcom  Osiedla  w  sesjach  i posiedzeniach  organów  Osiedla  na  ich  przewodniczących  spoczywa obowiązek umieszczania na tablicy informacyjnej w siedzibie  Zarządu stosownych obwieszczeń.   Nie   wyklucza   to   możliwości  używania równolegle środków masowego przekazu.

§ 11

Organy  Osiedla  podejmują  uchwały  w  głosowaniu   jawnym   zwykłą większością  głosów    w obecności co najmniej połowy składu organu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

Rozdział 1

Rada

§ 12

1. Rada jest organem uchwałodawczym Osiedla.

2. Kadencja Rady wynosi 4 lata.

3. Mieszkańcy  Osiedla  wybierają  Radę  na  zasadach  i  w   trybie określonym ordynacja wyborczą stanowiąca załącznik nr 2.

§ 13

1. Do   właściwości  Rady  należą  wszystkie  sprawy  niezastrzeżone Statutem na rzecz Zarządu.

2. Do wyłącznej właściwości Rady należą:

1) wybór  i  odwoływanie  Zarządu  oraz  dokonywanie  zmian  w  jego składzie osobowym,

2) uchwalanie planu finansowego Osiedla,

3)  przyjmowanie  rocznego  sprawozdania  Zarządu  z wykonania planu finansowego,

4) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i opinii, o których mowa w § 6 pkt 4-8,

5) wyrażanie zgody na przejęcie do wykonywania zdań zleconych  przez Prezydenta,

6) ustalania zasad współpracy z osiedlami,

7)  stwierdzanie  wygaśnięcia  mandatu radnego na zasadach ordynacji wyborczej.

§ 14

1. Rada na pierwszej sesji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego   Rady   bezwzględną   większością   głosów   w głosowaniu tajnym.

2. Pierwszą  sesję  Rady  po  wyborach w nowej kadencji lub wyborach przedterminowych zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w terminie  7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Obrady sesji do czasu wyboru Przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny.

3. Odwołanie z  funkcji,  o  której  mowa  w  ust.  1, odbywa się na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 1.

4. W  przypadku  nieskuteczności  odwołania,   kolejny   wniosek   o odwołanie  Przewodniczącego Rady może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

5. Przewodniczący i  Wiceprzewodniczący  Rady  mogą  złożyć  pisemną rezygnację z funkcji.

6. Odwołanie    i   przyjęcie   rezygnacji   Przewodniczącego   Rady zobowiązuje Radę do wyboru na wakującą funkcję na tej samej sesji.

7. Do czasu wyboru uzupełniającego osoba odwołana pełni nadal  swoją funkcję.

§ 15

1. Rada  obraduje  na  sesjach  zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Obrady  sesji prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

2. Przewodniczący   zwołuje  sesję  i  ustala  porządek  obrad  oraz przedstawia ewentualne projekty  uchwał.  Celem  ustalenia  porządku obrad  Przewodniczący  przeprowadza  konsultacje  z  Przewodniczącym Zarządu oraz przewodniczącymi Komisji Rady.

3. Zmiana porządku obrad może nastąpić na wniosek  Zarządu,  Komisji Rady lub 1/4 ustawowego składu Rady zwykłą większością głosów.

4. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu lub  1/4,  ustawowego  składu Rady Przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję Rady w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.  Do wniosku  dołączony  jest  porządek obrad oraz  projektu  uchwał. Zmiana porządku obrad sesji zwołanej w tym trybie wymaga najpierw  zgody  wnioskodawcy.    Zawiadomienie  o zwołaniu  sesji w tym trybie może odbyć się droga ustną bezpośrednio lub telefonicznie.

5. W razie  braku  quorum  na  sesji  zwołanej  w  trybie ust. 1 i 4 Przewodniczący bez otwarcia sesji wyznacza doraźnie termin następnej sesji. Radnych obecnych uznaje się za powiadomionych  o  wyznaczonym terminie sesji w tym trybie.

6. Stwierdzenie  braku quorum w trakcie trwającej już sesji powoduje przerwanie jej obrad  i wyznaczenie terminu ich wznowienia.  Przepis ust. 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

7. W razie  bezskutecznego  upływu  terminu, o którym mowa w ust. 4,wnioskodawcy powiadamiają  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej,  który zwołuje   niezwłocznie   sesję   w   zastępstwie   Przewodniczącego,przewodnicząc  jej  obradom  lub   powierzając   prowadzenie   obrad Wiceprzewodniczącemu.

§ 16

1. Ramowy porządek sesji Rady obejmuje:

1) otwarcie sesji,

2)   zgłoszenie   wniosków   w   sprawie  zmiany  porządku  obrad  i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie,

3) realizacja porządku obrad według ustalonej kolejności,

4) każdy merytoryczny punkt porządku obrad przewiduje,

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) dyskusję,

c) poddanie wniosków o zmianę projektu pod głosowanie,

d) poddanie ostatecznej wersji projektu pod głosowanie,

5) zapytania radnych,

6) wolne wnioski,

7) wnioski dotyczące protokołu poprzedniej sesji i jego przyjęcie,

8) zamknięcie obrad.

2. W każdym punkcie obrad radny ma prawo do  jednokrotnego  zabrania głosu w dyskusji i jednej polemiki.

3. Przewodniczący    Zarządu,   a    w   razie   jego   nieobecności Wiceprzewodniczący ma prawo do zabrania głosu poza kolejnością.

4. W przypadku wykorzystywania prawa do głosu w sposób  niezgodny  z tematem   obrad   oraz   naruszający  prawa  innych  radnych,  w tym przekraczania limitu czasu ustalonego przez Radę Przewodniczący może odebrać głos radnemu w danym punkcie obrad.

5. Limit   czasowy   wystąpienia   nie   dotyczy    Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego) Zarządu  i Przewodniczących Komisji.

6. Uchwały   podjęte   na   sesji   podpisuje  niezwłocznie  po  ich sporządzeniu Przewodniczący,  a Przewodniczący Zarządu przekazuje je jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

Rozdział 2

Komisje Rady

§ 17

1. Rada   może   powoływać  stałe  i  doraźne  komisje  przedmiotowe ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy.

2. Komisja może liczyć od 3 do 5 radnych.

3. Komisje wybierają spośród siebie swoich przewodniczących.  Zmiana osoby przewodniczącego komisji wymaga zgody Rady.

4. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji.

5. Komisje  Rady  obradują  na  posiedzeniach  zwoływanych przez ich przewodniczących w miarę potrzeb oraz  na  wniosek  Przewodniczącego lub Przewodniczącego   Zarządu.   Komisje   mogą   odbywać   wspólne posiedzenia.

6. Komisje   opiniują   przedłożone   im   projekty   uchwał    oraz przedstawiają inicjatywy uchwałodawcze we własnym zakresie.

§ 18

1. Posiedzeniom komisji Rady przewodniczą ich przewodniczący.

2. Posiedzenia  są  protokołowane  przez  członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji.

3. Protokoły   po   zatwierdzeniu   na   następnym   posiedzeniu  są przekazywane  Sekretarzowi  celem  ich  dołączenia  do  dokumentacji działalności Osiedla w kadencji.

Rozdział 3

Obowiązki i prawa Radnego

§ 19

1. Radny  reprezentuje  wyborców,  utrzymuje  więź  z   mieszkańcami Osiedla oraz   organizacjami   działającymi   na   jego  terytorium. Przyjmuje postulaty i wnioski i przedstawia je  organom  Osiedla  do rozpatrzenia.

2. Obowiązkiem radnych jest odbywanie dyżurów w wyznaczonych stałych dniach miesiąca    w  siedzibie Zarządu. Informacja o dyżurach winna być umieszczona na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zarządu.

3. Zarząd jest zobowiązany umożliwić  radnemu  odbywanie  dyżurów  w siedzibie Zarządu według ustalonego harmonogramu.

§ 20

1. Radny obejmuje mandat składając ślubowanie o następującej treści: „Wierny  Konstytucji  i  prawu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Miasta i Osiedla oraz jego mieszkańców”.

2. Po odczytaniu roty ślubowania radni obecni na sesji  wyczytani  w kolejności  alfabetycznej powstają i wypowiadają słowo „Ślubuję” lub formułę „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Radni nieobecni na  pierwszej sesji składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

3. Odmowa  złożenia  ślubowania  jest  równoznaczna  z  wygaśnięciem mandatu.

§ 21

1. Radny ma obowiązek uczestniczenia w pracach Rady  i  jej  organów oraz  Zarządu,  a  także   w przypadkach, gdy zostaje desygnowany do innych organów samorządowych.

2. Rada   może   zlecić   radnemu   przeprowadzenie    szczegółowego postępowania  w  określonej sprawie  i przedstawienia wynikających z niego wniosków lub opinii.

3. Radni  mają  obowiązek   kierowania   się   interesem   wspólnoty samorządowej Osiedla.

4. Radny  ma  obowiązek  wstrzymywać  się  od  głosowania w sprawach dotyczących jego interesu osobistego.

§ 22

1. Radny ma prawo składania  interpelacji,  wniosków  i  zapytań  do organów Osiedla.

2. Radny sprawuje swój mandat społecznie.

3.  Radnemu przysługuje dieta na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia.

§ 23

Mandat  radnego wygasa na zasadach określonych w ordynacji wyborczej do rad osiedli.

Rozdział 4

Zarząd

§ 24

1. Zarząd jest organem wykonawczym Osiedla.

2. Do wyłącznej właściwości Zarządu należy:

1) przygotowywanie projektów planu finansowego,

2) wykonywanie zwykłego zarządu mieniem,

3) reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych Miasta w tym  w zakresie § 6 pkt 8,

4) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta na podstawie uchwały Rady.

§ 25

1. W   skład   Zarządu   wchodzą:    Przewodniczący    Zarządu,    1 Wiceprzewodniczący,   Sekretarz,   Skarbnik   i  1  członek  Zarządu wybierani spośród radnych.

2. Rada  wybiera  Przewodniczącego  Zarządu  w   głosowaniu   tajnym bezwzględną większością głosów.

3. Pozostałych    członków   Zarządu   Rada   wybiera   na   wniosek Przewodniczącego Zarządu  zwykłą  większością  głosów  w  głosowaniu jawnym w odrębnych głosowaniach.

4. Członkom   Zarządu   przysługuje   dieta   radnego   na  zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej.

5. Członkostwa   w   Zarządzie   nie   można   łączyć   z    funkcją Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 26

1. Rada  wybiera Zarząd w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów Rady.

2. W razie przekroczenia terminu, o  którym  mowa  w  ust.  1,  Rada Miejska rozwiązuje Radę i zarządza wybory przedterminowe w Osiedlu w terminie  nie  dłuższym  niż  3  miesiące od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu Rady.

3. Jeżeli nowo wybrana Rada nie dokona  wyboru  Zarządu  w  terminie statutowym,    ulega    rozwiązaniu    bez    zarządzenia    wyborów przedterminowych.

§ 27

1. Rada  może  odwołać  Zarząd  w  przypadku   odrzucenia   rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego zwykłą większością głosów w głosowaniu  jawnym.  Wniosek  o odwołanie Zarządu może być poddany pod głosowanie na następnej sesji Rady zwołanej nie wcześniej niż 14 dni  od  dnia  odrzucenia  sprawozdania  po  wysłuchaniu   wyjaśnieńZarządu.

2. Rada może odwołać Przewodniczącego Zarządu na uzasadniony wniosek co  najmniej    1/4  ustawowego  składu  Rady  w  głosowaniu  tajnym bezwzględną większością    głosów.    Wniosek        o     odwołanie Przewodniczącego   Zarządu   może  być  poddany  pod  głosowanie  na następnej sesji Rady zwołanej nie  wcześniej  niż  14  dni  od  dniazłożenia wniosku  po wysłuchaniu wyjaśnień Przewodniczącego Zarządu. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu skutkuje odwołaniem Zarządu.

3. W  przypadku  nieskuteczności  odwołania,   kolejny   wniosek   o odwołanie   Przewodniczącego   Zarządu  może  być  rozpatrywany  nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

4. Rada  odwołuje  członków  Zarządu  na  wniosek   Przewodniczącego Zarządu w  głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Wniosek może być poddany  pod  głosowanie  na  tej  samej  sesji  po  wysłuchaniu wyjaśnień członka, którego wniosek dotyczy.

5. Każdy   członek   Zarządu   może   złożyć  pisemną  rezygnację  z członkostwa w  Zarządzie.  Członkostwo   w   zarządzie   ustaje   na najbliższej sesji, na której rezygnacja zostaje odczytana.

6. Złożenie  rezygnacji  przez  Przewodniczącego  Zarządu  lub  jego odwołanie powoduje ustąpienie Zarządu.

7. W razie odwołania lub ustąpienia  Zarządu  Rada  dokonuje  wyboru Zarządu w terminie  30  dni.  Przepis  §  26  ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

8. W razie odwołania lub rezygnacji  członka  Zarządu  Rada  wybiera nowego członka w 30 dni od dnia ustania członkostwa.

§ 28

1. Zarząd wybrany przez Radę działa do czasu wyboru nowego Zarządu z wyjątkiem przypadku,  o którym mowa w § 26 ust. 3.

2. Rozwiązanie   Rady   z   mocy  Statutu  lub  w  drodze  czynności nadzorczych  Rady   Miejskiej   powoduje   rozwiązanie   Zarządu   i ustanowienie zarządu tymczasowego.

§ 29

1. Zarząd    obraduje    na    posiedzeniach    zwoływanych    przez Przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb, jednak  nie  rzadziej  niż raz w miesiącu.

2. Przewodniczący  Zarządu   ustala   porządek   obrad   Zarządu   i przewodniczy obradom, w razie jego nieobecności obradom przewodniczy zastępca Przewodniczącego Zarządu.

3. Do wyłącznej właściwości Przewodniczącego Zarządu należy;

1) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym,

2) reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych Miasta w tym  w zakresie § 6 pkt 7,

3)  przekazywanie  uchwał  Rady  i  Zarządu jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

§ 30

1. Sekretarz prowadzi dokumentację sesji Rady i obrad Zarządu.

2. Sekretarz przechowuje doręczone mu  protokoły  posiedzeń  komisji Rady.

3. Sekretarz zapewnia dostęp do przechowywanych dokumentów zgodnie z zasadą  jawności  działania  organów  Osiedla  w siedzibie Zarządu w stałych   dniach   tygodnia    według    harmonogramu    godzinowego uwidocznionego na tablicy ogłoszeniowej.

4. Po  zakończeniu  kadencji  organów  Osiedla  Sekretarz przekazuje dokumentację  ich  działalności  jednostce   organizacyjnej   Miasta obsługującej Osiedle.

§ 31

1. Skarbnik  przygotowuje  założenia  do  projektu planu finansowego Osiedla na podstawie informacji Skarbnika Miasta o projekcie budżetu Miasta,  a  następnie  informacji Prezydenta o ostatecznych kwotach wydatków Osiedla przyjętych w uchwale budżetowej.

2. Skarbnik przygotowuje sprawozdania kwartalne i roczne o wykonaniu planu finansowego.

Część IV

Mienie i gospodarka finansowa Osiedla

§ 32

1. Osiedle korzysta i zarządza przekazanym mu mieniem komunalnym.

2. Organy  Osiedla  samodzielnie  decydują  o sposobie wykorzystania przekazanego mienia w zakresie zwykłego zarządu,  chyba  że  uchwały Rady Miejskiej stanowią inaczej.

3. Dochody  z  mienia  przekazanego  Osiedlu  stanowią dochód Miasta pozostający w dyspozycji Osiedla.

§ 33

1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu mieniem przekazanym składa Przewodniczący  lub  Wiceprzewodniczący  Zarządu  wspólnie  z członkiem Zarządu wskazanym uchwałą Rady.

2. Rada  może upoważnić Przewodniczącego do jednoosobowego składania oświadczeń.

3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za  stan  i  wykorzystanie  mienia przekazanego Osiedlu.

§ 34

1. Zarząd  opracowuje  plan  finansowy  w  oparciu  o wyodrębnione w projekcie budżetu Miasta środki oraz przedkłada go Prezydentowi wraz z informacją o stanie przekazanego mienia z objaśnieniami w terminie 30 dni od dnia  otrzymania  informacji  o  wysokości  przewidywanych środków.

2. Do  czasu uchwalenia budżetu Miasta wydatki Osiedla są dokonywane na  podstawie  projektu  planu  finansowego  zgodnego  z   projektem budżetu.

3. Rada uchwala plan finansowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia  otrzymania informacji  o ostatecznych kwotach wydatków Osiedla przyjętych w uchwale budżetowej.

§ 35

1. Osiedle samodzielnie decyduje o wykorzystaniu środków finansowych wyodrębnionych    w  budżecie  Miasta   zgodnie   z   obowiązującymi przepisami prawa i planem finansowym.

2. Pozyskiwanie  i  wydatkowanie  przez  Radę  środków spoza budżetu Miasta odbywa się w sposób określony przez  jednostkę  organizacyjną powołaną do obsługi Osiedla.

§ 36

1. Zarząd  prowadzi  gospodarkę  finansową  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wydatki Osiedla  nie  mogą  przekraczać  wydatków  określonych  w planie finansowym.

§ 37

1. Zarząd  przedstawia Radzie kwartalne informacje o wykonaniu planu finansowego przygotowywane przez Skarbnika Osiedla.

2. W terminie do końca  stycznia  Zarząd  przedkłada  Radzie  roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za ubiegły rok budżetowy. Rada  w  drodze  uchwały  przyjmuje  lub odrzuca roczne sprawozdanie Zarządu.

Część V

Nadzór i kontrola nad działalnością Osiedla

§ 38

Corocznie Rada przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej  do  końca lutego sprawozdanie za rok uprzedni o działalności Osiedla, w którym zawarte   są   informacje   o   realizacji  zadań,  wykonaniu  planu finansowego oraz stanie przekazanego mienia komunalnego.

§ 39

1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawują organy gminy na zasadach określonych  w Statucie Wrocławia.

2. Przewodniczący  Zarządu  przekazuje  uchwały  organów  Osiedla  w terminie  14  dni  od  ich  podjęcia jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

3. Jednostka, o której mowa w  ust.  2,  dokonuje  wstępnej  analizy uchwał  pod  kątem  ich zgodności  z prawem oraz planem finansowym w ciągu 14 dni od dnia przekazania jej uchwały.

4. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały organu Osiedla z prawem jednostka  przekazuje  ją  niezwłocznie  Radzie  Miejskiej  wraz  ze stosownym   wnioskiem   celem  zastosowania  środków  przewidzianych Statutem Wrocławia.

5. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały organu Osiedla z planem finansowym  jednostka  przekazuje   ją   niezwłocznie   Prezydentowi Wrocławia  wraz  ze  stosownym  wnioskiem celem zastosowania środków przewidzianych Statutem Wrocławia.

§ 40

1. Kontrolę finansową działalności organów Osiedla sprawuje Skarbnik Miasta za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

2. Kontrolę wykorzystania mienia  komunalnego  przekazanego  Osiedlu sprawuje  Prezydent za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

Część VI

Postanowienia końcowe

§ 41

Obsługę finansową, techniczną  i  administracyjną  Osiedla  wykonuje jednostka organizacyjna Miasta wskazana przez Prezydenta.

§ 42

W  korespondencji  organy  Osiedla  używają  pieczęci nagłówkowych o następującej treści:

1) Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.,

2) Przewodniczący Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.,

3) Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.,

4) Przewodniczący   Komisji  ………………..   Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.,

5) Zarząd Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.,

6) Przewodniczący Zarządu Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.,

7)   Wiceprzewodniczący  Zarządu  Osiedla  Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.,

8) Sekretarz Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.,

9) Skarbnik Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn..

§ 43

1. Zmiany Statutu Osiedla dokonuje Rada Miejska na wniosek Rady bądź z własnej inicjatywy po konsultacji z mieszkańcami Osiedla w  trybie i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.

2. W  przypadkach  sporów  interpretacyjnych  dotyczących  przepisów Statutu wiążącą wykładnię ustala Rada Miejska.