Zarząd jest organem wykonawczym Rady Osiedla. Do wyłącznych zadań Zarządu należą między innymi poniższe punkty:

  • przygotowywanie i realizacja planu finansowego,
  • wykonywanie zwykłego zarządu mieniem,
  • reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych Miasta,
  • wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta na podstawie uchwały Rady.

Za­rząd Osie­dla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn.
wybrany na VII kadencję w dniu 1 czerwca 2017 r.

Prze­wod­ni­czący Za­rządu Osiedla
Stanisław Zatoń

Wi­ce­prze­wod­ni­czący Za­rządu Osiedla
Władysław Szopa

Se­kre­tarz  Osiedla
Ewa Garncarek – Zarzycka

Skarb­nik Osiedla
Marcin Budzisz

Czło­nek Zarządu Osiedla
Janina Chlebińska

Członkowie Zarządu  pełnią  dyżury dla mieszkańców osiedla w poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00 przy ul. Rękodzielniczej 1.