Zarząd jest organem wykonawczym Rady Osiedla. Do wyłącznych zadań Zarządu należą między innymi poniższe punkty:

  • przygotowywanie i realizacja planu finansowego,
  • wykonywanie zwykłego zarządu mieniem,
  • reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych Miasta,
  • wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta na podstawie uchwały Rady.

Za­rząd Osie­dla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn.
wybrany na VIII kadencję w dniu 5 listopada 2021 r.

Prze­wod­ni­czący Za­rządu Osiedla
Konrad Postawa

Wi­ce­prze­wod­ni­czący Za­rządu Osiedla
Krzysztof Chudy

Se­kre­tarz  Osiedla
Patryk Kosek

Skarb­nik Osiedla
Anna Jantas

Czło­nek Zarządu Osiedla
Ewa Stępniewska

Członkowie Zarządu pełnią dyżury dla mieszkańców osiedla we wtorki w godz. 17.00 -19.00 przy ul. Rękodzielniczej 1.