Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. Jest ona jednostką pomocniczą miasta Wrocławia której zadaniem jest wspieranie i inspirowanie działań o znaczeniu lokalnym zmierzających do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców.

Do kompetencji Rady Osiedla  należy: 

 1. Wnioskowanie  do  organów  Miasta  w  sprawach   istotnych   dla mieszkańców Osiedla,  a w szczególności w zakresie:
  1. tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany granic Osiedla,
  2. budżetu Miasta na etapie przygotowywania jego projektu,
  3. wydzielania  mienia  komunalnego  celem  przekazania  Osiedlu do zarządzania,
  4. lokalizacji na obszarze Osiedla  instytucji  kultury  i  placówek oświatowych oraz ośrodków rekreacji i sportu o charakterze lokalnym,
  5. organizacji opieki zdrowotnej o zasięgu lokalnym,
  6. przeznaczenia   terenów  w  studiach  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania    przestrzennego    oraz    miejscowych    planach zagospodarowania  przestrzennego Miasta,  w tym zwłaszcza lokalizacji celów publicznych,
  7. komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z  innymi osiedlami,
  8. zagrożenia  bezpieczeństwa  i  porządku publicznego, a zwłaszcza lokalizacji na terenie Osiedla posterunków Policji,
  9. profilaktyki  i  rozwiązywania   problemów   alkoholowych   oraz integracji  społecznej  osób  uzależnionych  od  alkoholu,   w   tym zwłaszcza   liczby   punktów   sprzedaży  alkoholu  oraz  zasad  ich usytuowania na obszarze Osiedla,
  10. zmiany  organizacji  ruchu  lokalnego  mających  na  celu   jego usprawnienie,   wprowadzenie  ograniczeń  w  ruchu  i  form  poprawy bezpieczeństwa pieszych,
  11. ochrony środowiska, zakładania  i  utrzymania  zieleni  miejskiej oraz wprowadzania form ochrony przyrody na obszarze Osiedla,
 2. Opiniowanie  na  wniosek  organu  lub  jednostki  organizacyjnej Miasta:
  1. projektów uchwał w  zakresie  zamiaru  likwidacji,  łączenia  lub przekształcenia  jednostek  organizacyjnych  o charakterze lokalnym, takich jak:
   • szkoły podstawowe i placówki oświatowe,
   • instytucje kultury w tym filie biblioteczne i domy kultury,
   • publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
   • ośrodki rekreacji i sportu,
  2. projektów uchwał, zarządzeń i decyzji w zakresie:
   • zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla,
   • przeznaczenia do wynajmu lokali użytkowych  na  cele  działalności usługowej lub handlowej poza strefą centrum,
   • rozmieszczenia targowisk,
   • wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
 3. Opiniowanie  decyzji  w  zakresie  ochrony  środowiska zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska.
 4. Wyrażanie   opinii   o   działalności   organów   i   jednostek organizacyjnych  Miasta  na  obszarze  Osiedla,  w   tym   zwłaszcza wykonania  budżetu  Miasta  w  części  dotyczącej  Osiedla i obsługi Osiedla  przez  jednostkę  organizacyjną   Miasta   wskazaną   przez Prezydenta.
 5. Wyrażanie  opinii  o  realizacji   lokalnych   inwestycji   celu publicznego oraz remontów lokalnych obiektów użyteczności publicznej na obszarze Osiedla.