Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn jest jednostką pomocniczą Gminy Wrocław oraz reprezentuje mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta.

Rada realizuje zadania Miasta na swoim obszarze w zakresie określonym Statutem Rady Osiedla oraz przekazane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta. Jej zadaniem jest wspieranie i inspirowanie działań o znaczeniu lokalnym zmierzających do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców. Przyjęcie do wykonania zadań zleconych przez Prezydenta wymaga zgody Rady Osiedla.

Organy Osiedla w zakresie swojego działania, w granicach obowiązujących przepisów prawa, mają dostęp do wszelkich materiałów i informacji znajdujących się w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta

Do zadań Rady Osiedla należy:

 1. inicjowanie, współdziałanie oraz organizowanie działań o znaczeniu lokalnym zmierzających do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców niewynikających z zadań zleconych oraz niezastrzeżonych ustawami, Statutem Wrocławia, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta na rzecz innych podmiotów;
 2. działanie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej, w tym poprzez inicjowanie, współdziałanie i prowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla, na zasadach przyjętych w Mieście;
 3. współdziałanie:
  1. z organami Miasta,
  2. z jednostkami organizacyjnymi Miasta i innymi instytucjami,
  3. z organizacjami społecznymi działającymi na obszarze Osiedla,
  4. z innymi osiedlami;
 4. wnioskowanie do organów i jednostek organizacyjnych Miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców Osiedla, a w szczególności w zakresie:
  1. tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany granic Osiedla,
  2. budżetu Miasta na etapie przygotowywania jego projektu,
  3. wydzielania mienia komunalnego celem przekazania Osiedlu do użytkowania,
  4. lokalizacji na obszarze Osiedla instytucji kultury i placówek oświatowych oraz ośrodków rekreacji i sportu o charakterze lokalnym,
  5. organizacji podstawowej opieki zdrowotnej
  6. wszczęcia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Osiedla, przeznaczenia terenów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta, w tym zwłaszcza lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  7. organizacji komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z innymi osiedlami,
  8. poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, a zwłaszcza współpracy ze Strażą Miejską na terenie Osiedla,
  9. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu,
  10. zmiany organizacji ruchu lokalnego mających na celu jego usprawnienie, wprowadzenie ograniczeń w ruchu i form poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego,
  11. ochrony środowiska, zakładania i utrzymania zieleni miejskiej oraz wprowadzania form ochrony przyrody na obszarze Osiedla;
 5. opiniowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek organu lub jednostki organizacyjnej Miasta:
  1. projektów uchwał w zakresie zamiaru likwidacji, łączenia lub przekształcenia publicznych jednostek organizacyjnych o charakterze lokalnym, w szczególności:
   – przedszkoli i szkół podstawowych oraz placówek opieki nad dziećmi do lat trzech,
   – instytucji kultury, w tym filii bibliotecznych i domów kultury,
   – publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
   – ośrodków rekreacji i sportu;
  2. projektów uchwał, zarządzeń w zakresie:
   – zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla,
   – przeznaczenia do wynajmu lokali użytkowych na cele działalności usługowej lub handlowej,
   – rozmieszczenia targowisk,
   – sposobu organizacji usług społecznych na terenie Osiedla;
  3. usytuowania punktu sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przewidywanego wpływu jego funkcjonowania na standard życia mieszkańców, w toku postępowania w sprawie wydania zezwolenia;
 6. wyrażanie opinii w sprawach ochrony środowiska zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, czystości i porządku w gminach oraz gospodarowania odpadami;
 7. wyrażanie opinii o działalności organów i jednostek organizacyjnych Miasta na obszarze Osiedla, w tym w szczególności wykonania budżetu Miasta w części dotyczącej Osiedla i obsługi Osiedla przez jednostkę organizacyjną Miasta wskazaną przez Prezydenta;
 8. wyrażanie opinii o zamiarze realizacji lokalnych inwestycji celu publicznego oraz remontów lokalnych obiektów użyteczności publicznej na obszarze Osiedla;
 9. uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej i jej organów na zasadach określonych w Statucie Wrocławia;
 10. uczestniczenie w pracach zespołów i komisji powoływanych przez Prezydenta lub kierowników jednostek organizacyjnych Miasta ds. projektowania i odbioru prac wykonawczych inwestycji celu publicznego i remontów obiektów użyteczności publicznej na obszarze Osiedla, na zasadach określanych przez Prezydenta lub kierowników jednostek organizacyjnych Miasta;
 11. dokonywanie oceny planowanych i wykonanych zadań publicznych na obszarze Osiedla;
 12. rekomendowanie sposobu wydatkowania środków przewidzianych w programach Miasta przeznaczonych na realizację zadań osiedlowych, w szczególności wniosków inwestycyjnych, zgłoszonych przez Osiedla;
 13. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących Centrów Aktywności Lokalnej na terenie Osiedla.