Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. Jest ona jednostką pomocniczą miasta Wrocławia której zadaniem jest wspieranie i inspirowanie działań o znaczeniu lokalnym zmierzających do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców.

Do kompetencji Rady Osiedla należy: 

 1. Wnioskowanie do organów Miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców Osiedla,  a w szczególności w zakresie:
  1. tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany granic Osiedla,
  2. budżetu Miasta na etapie przygotowywania jego projektu,
  3. wydzielania mienia komunalnego celem przekazania Osiedlu do zarządzania,
  4. lokalizacji na obszarze Osiedla instytucji kultury i placówek oświatowych oraz ośrodków rekreacji i sportu o charakterze lokalnym,
  5. organizacji opieki zdrowotnej o zasięgu lokalnym,
  6. przeznaczenia terenów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta, w tym zwłaszcza lokalizacji celów publicznych,
  7. komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z innymi osiedlami,
  8. zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a zwłaszcza lokalizacji na terenie Osiedla posterunków Policji,
  9. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w tym zwłaszcza liczby punktów sprzedaży alkoholu oraz zasad ich usytuowania na obszarze Osiedla,
  10. zmiany organizacji ruchu lokalnego mających na celu jego usprawnienie, wprowadzenie ograniczeń w ruchu i form poprawy bezpieczeństwa pieszych,
  11. ochrony środowiska, zakładania i utrzymania zieleni miejskiej oraz wprowadzania form ochrony przyrody na obszarze Osiedla,
 2. Opiniowanie na wniosek organu lub jednostki organizacyjnej Miasta:
  1. projektów uchwał w zakresie zamiaru likwidacji, łączenia lub przekształcenia jednostek organizacyjnych o charakterze lokalnym, takich jak:
   • szkoły podstawowe i placówki oświatowe,
   • instytucje kultury w tym filie biblioteczne i domy kultury,
   • publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
   • ośrodki rekreacji i sportu,
  2. projektów uchwał, zarządzeń i decyzji w zakresie:
   • zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla,
   • przeznaczenia do wynajmu lokali użytkowych na cele działalności usługowej lub handlowej poza strefą centrum,
   • rozmieszczenia targowisk,
   • wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
 3. Opiniowanie decyzji w zakresie ochrony środowiska zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska.
 4. Wyrażanie opinii o działalności organów i jednostek organizacyjnych Miasta na obszarze Osiedla, w tym zwłaszcza wykonania budżetu  Miasta w części dotyczącej Osiedla i obsługi Osiedla przez jednostkę organizacyjną Miasta wskazaną przez Prezydenta.
 5. Wyrażanie opinii o realizacji lokalnych inwestycji celu publicznego oraz remontów lokalnych obiektów użyteczności publicznej na obszarze Osiedla.