Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 i 1669). Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie...

Statut Rady Osiedla

STATUT OSIEDLA PILCZYCE-KOZANÓW-POPOWICE PŁN. DZIAŁ I Przepisy ogólne § 1 Statut określa organizację i zasady działania Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. § 2 Użyte w Statucie Osiedla sformułowania oznaczają: Komisja – Komisję Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.; Mias...