W dniu 4 września 2013 r. odbyła się  III sesja Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.Zebranie prowadził Przewodniczący Rady – Pan Henryk Macała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej   sprawie.- ref. Henryk Macała
 3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z organizacji festynu z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka zorganizowanego w dniu 02.06.2013 r. na stadionie WCSHiR  ul. Lotnicza 72 – ref. Henryk Macała
 5. Informacja na temat pracy Zarządu w okresie wakacyjnym i omówienie korespondencji, która wpłynęła do RO w tym okresie- ref. Stanisław Zatoń i Ewa Garncarek-Zarzycka
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Ryszard  Kuzia
 7. Korekta budżetu RO na rok 2013 w związku ze zmianami cen za wywóz nieczystości – ref. Marcin Budzisz
 8. Propozycja zarządu w sprawie powołania komisji tematyczno-problemowych RO i dyskusja – ref. Ryszard Kuzia
 9. Przedstawienie, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie diet dla zarządu i radnych RO  – ref.Stanisław Zatoń.
 10. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
 11. Wolne wnioski i zapytania radnych

Po przyjęciu porządku obrad i zatwierdzeniu protokołu z poprzedniej sesji Rada Osiedla przyjęła sprawozdanie z z organizacji festynu z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka,  który odbył się  w dniu 02.06.2013 r. na stadionie WCSHiR  przy ul. Lotniczej72. Następnie radni zapoznali się z pracami Zarządu Osiedla w okresie wakacyjnym, w tym m.in:

 • zaopiniowaniem wniosków dotyczących koncesji alkoholowych
 • złożeniem 30 wniosków do UM Wrocławia o przeprowadzenie inwestycji i remontów na terenie osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.
 • pismem do ZDIUM w sprawie remontu chodnika przy ul. Tkackiej (odcinek od nr 67 do ul. Pilczyckiej)
 • pismem do ZOJM o instalację monitoringu na budynku siedziby Rady Osiedla w związku z licznymi dewastacjami  i kradzieżami.
 • wydaniem zgody na organizację sprinterskiego biegu przełajowego na terenie działania Rady (trasa Pilczyce – Stadion Miejski).
 • dyżurami i konsultacjami z mieszkańcami
 • odpowiedziami na korespondencję itd.

 Na wniosek Zarządu, Rada Osiedla podjęła także kilka uchwał :

– uchwałę w sprawie uchwałę korekty budżetu  osiedla w związku z podwyżka opłat za śmieci od dnia  1 lipca 2013 r.

– uchwałę w sprawie powołania 3 komisji problemowych Rady:

 • Komisja d/s Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych,
 • Komisja d/s Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji,
 • Komisja d/s Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

– uchwały o przyznaniu środków finansowe na realizację celów społecznych następującym podmiotom:

 • Przedszkole nr 104 przy ul. Niedźwiedziej 26 – 500 zł.
 • Koło Seniorów Popowice – 1000 zł.
 • Koło Seniorów Kozanów – 1000 zł.
 • Gimnazjum nr 1 przy ul. Jeleniej 7 – 1000 zł.
 • Zespół Szkół nr 12  przy ul. Białowieskiej 74a – 500 zł.

– uchwały w sprawie przyznania diet dla radnych i Zarządu Osiedla w następującej wysokości:

 • Przewodniczący Zarządu Osiedla           190 zł.
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla  160 zł.
 • Sekretarz Osiedla                                      190 zł.
 • Skarbnik Osiedla                                       190 zł.
 • Członek Zarządu Osiedla                         110 zł.
 • Wiceprzewodniczący Rady Osiedla       110 zł.
 • Przewodniczący Komisji                           25 zł.
 • Radni                                                            20 zł.

Wysokość diet ustalano proporcjonalnie do ilości wykonywanej pracy, obowiązków wynikających z pełnionej funkcji  i odpowiedzialności materialnej za powierzony majątek gminny.

Na zakończenie przyjęto wniosek części radnych o skierowanie do spółdzielni mieszkaniowych „Popowice” i „Kozanów IV” pisma dotyczącego  udostępnienia im lokali na dyżury i konsultacje dla mieszkańców.

Protokół z III sesji  zostanie przyjęty na następnym spotkaniu Rady Osiedla. Termin kolejnego zebrania został wstępnie ustalony  na 3 października 2013 r. o godz. 18.00.