Dokumenty

Protokół z posiedzenia II sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 29 listopada 2021 r.

II sesja została przeprowadzona w formie elektronicznej za pomocą platformy ZOOM. w trybie nadzwyczajnym na podstawie §16 ust. 5 Załącznika do uchwały nr XIII/420/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2180 i 1471, z 2018 r. poz. 4613, z 2020 r. poz.  6534 oraz z 2021 r. poz. 2811). Radni otrzymali na skrzynki mailowe porządek obrad (stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu), protokół z poprzedniej sesji (stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu), załącznik do uchwały ws. zmiany planu wydatków na rok 2021 (stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu), dokument o zmianie planu finansowego – objaśnienie celowości zmian oraz projekty uchwał (stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu) oraz listę uchwał wraz z rekomendacją Zarządu (stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu).  Uchwały stanowią załączniki wymienione szczegółowo poniżej.  W sesji wzięli udział radni, zgodnie z załączoną listą obecności (stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu). Podsumowanie głosowań znajduje się w protokole głosowania (stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu).

Sesję prowadził przewodniczący Rady Błażej Stopka.

Pkt. 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad

Sekretarz rozpoczął nagrywanie.

Sesję otworzył przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka, który rozpoczął obrady od sprawdzenia obecności.

Osiągnięto kworum: sesję rozpoczęto przy obecności 13 radnych połączonych internetowo (ZOOM) i 2 radnych z którymi został nawiązany kontakt telefoniczny, a z opóźnieniem dołączyło jeszcze kolejnych 2 radnych. Ze względu na problemy techniczne nie wszyscy radni wzięli udział we wszystkich głosowaniach. Udział w sesji potwierdziło ostatecznie 17 osób wobec czego w głosowaniach brało udział od 15 do 17 osób.

Zaproponowany porządek (wraz ze zgłoszonymi wnioskami) obrad obejmował:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i głosowanie nad nimi
 3. Głosowanie nad zaproponowaną w porządku obrad uchwałą Uchwała nr _II_5_2021-projekt (stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu)
 4. Głosowanie nad zaproponowaną w porządku obrad uchwałą Uchwała nr _II_6_2021-projekt (stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu)
 5. Głosowanie nad zaproponowaną w porządku obrad uchwałą Uchwała nr _II_7_2021-projekt (stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu, wraz załącznikiem do uchwały – zał. nr 3 do niniejszego protokołu)
 6. Podjęcie zaproponowanych w porządku obrad uchwał w sprawie dofinansowania podmiotów publicznych z budżetu Rady Osiedla:
  1. Głosowanie nad uchwałą Uchwała nr _II_8_2021-projekt (stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu)
  2. Głosowanie nad uchwałą Uchwała nr _II_9_2021-projekt (stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu)
  3. Głosowanie nad uchwałą Uchwała nr _II_10_2021-projekt (stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu)
  4. Głosowanie nad uchwałą Uchwała nr _II_11_2021-projekt (stanowi zał. nr 14 do niniejszego protokołu)
  5. Głosowanie nad uchwałą Uchwała nr _II_12_2021-projekt (stanowi zał. nr 15 do niniejszego protokołu)
  6. Głosowanie nad uchwałą Uchwała nr _II_13_2021-projekt (stanowi zał. nr 16 do niniejszego protokołu)
  7. Głosowanie nad uchwałą Uchwała nr _II_14_2021-projekt (stanowi zał. nr 17 do niniejszego protokołu)
  8. Głosowanie nad uchwałą Uchwała nr _II_15_2021-projekt (stanowi zał. nr 18 do niniejszego protokołu)
  9. Głosowanie nad uchwałą Uchwała nr _II_16_2021-projekt (stanowi zał. nr 19 do niniejszego protokołu)
  10. Głosowanie nad uchwałą Uchwała nr _II_17_2021-projekt (stanowi zał. nr 20 do niniejszego protokołu)
  11. Głosowanie nad uchwałą Uchwała nr _II_18_2021-projekt (stanowi zał. nr 21 do niniejszego protokołu)
 7. Odczytanie zgłaszanie wniosków dotyczących protokołu poprzedniej sesji Rady Osiedla i głosowanie nad jego przyjęciem
 8. Zgłaszanie wolnych wniosków i zapytań radnych
  1. Wniosek rozszerzający porządek obrad o głosowanie nad uchwałą Uchwała nr _II_19_2021-projekt (stanowi zał. nr 22 do niniejszego protokołu)
 9. Zakończenie sesji Rady Osiedla.

Pkt. 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i głosowanie nad nimi

Nie zgłoszono żadnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

W głosowaniu za przyjęciem porządku obrad wzięło udział 16 osób, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. sklepie spożywczym „ŻABKA” zlokalizowanym przy ul. Legnickiej 59AA we Wrocławiu. – ref. Konrad Postawa (Uchwała nr _II_5_2021-projekt)

Przewodniczący Zarządu Konrad Postawa przedstawił opinię Zarządu Rady Osiedla.

Pani Halina Czapnik poprosiła o dodatkową tabliczkę: zakaz spożywania przy napojów alkoholowych przy sklepie, ze względu na bliskość placówki medycznej.

W głosowaniu udział wzięło 16 osób, z czego 15 było ZA, 1 PRZECIW, nikt nie WSTRZYMAŁ się od głosu.

Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. sklepie ogólnospożywczym zlokalizowanym przy ul. Modrej 28B we Wrocławiu. – ref. Konrad Postawa (Uchwała nr _II_6_2021-projekt)

Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa przedstawił opinię Zarządu Rady Osiedla.

Radny Bartłomiej Krzyżosiak powiedział, że nie gromadzą się osoby nadmiernie pijące wyraził opinię, iż jest za tym, żeby przyjąć uchwałę.

Radna Halina Czapnik poinformowała, że również jest ZA przyjęciem uchwały.

Maciej Wiśniewski wyraził opinię, że w trakcie pandemii, kiedy rząd nie jest w stanie pomagać przedsiębiorcom, marża na alkoholu jest istotna dla przedsiębiorcy. W związku z czym również rekomendował głosowanie za uchwałą.

Emilia Chmura wyraziła odmienne zdanie, ze względu na fakt, że na Kozanowie dużo sklepów z alkoholem jest i że jest za zmniejszeniem ilości takich sklepów, których na Kozanowie jest największe zagęszczenie we Wrocławiu. Poinformowałą, że zdaje sobie sprawę, że to może oznaczać zamknięcie tej działalności, ale wyraziła że można się przebranżowić i sprzedawać zdrową żywność.

W głosowaniu udział wzięło 17 osób, z czego 4 były ZA, 9 PRZECIW, a 4 WSTRZYMAŁY się od głosu.

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Rady Osiedla Pilczyce–Kozanów–Popowice Płn. obowiązującym w 2021 roku – ref. Błażej Stopka (Uchwała nr _II_7_2021-projekt)

Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka przedstawił opinię Zarządu Rady Osiedla.

Skarbnik Anna Jantas wyjaśniła ogólną sytuację. Poinformowała, że nie mieliśmy uchwał w przypadku Caritas, a mieliśmy z maja decyzję odnośnie klubu Seniora. Poinformowała, że niektóre ośrodki współpracujące z RO zgłosiły niekompletne wnioski wcześniej. Był kontakt z każdym z tych podmiotów i zostały zgłoszone pisma i będziemy głosować nad nową celowością w kolejnych uchwałach. Powiadomiła, że dochodzą dwa nowe cele, do których wrócimy w dalszej części sesji. Poinformowała również, że na niektóre cele zabrakło środków w odpowiednich paragrafach. Prace nad propozycjami zmian były konsultowane z WCRS.

Radna Halina Czapnik zapytała, ile zostało pieniędzy w budżecie. Ponadto zapytała o pieniądze na Caritas i na wigilię w ośrodku Piast.

Przewodniczący Rady Osiedla wyjaśnił, że uchwała o Caritas jest w jednym z kolejnych punktów, a ostatnia uchwała odnosi się do braku środków i do napiętego terminarza. Poinformował, że jeśli środki nie zostaną wykorzystane, to nie będzie można ich przesunąć i przepadną.

Radna Emilia Chmura wyjaśniła ponadto, że wszystkie środki, które by przepadły, chcemy zabezpieczyć tą ustawą.

Skarbnik Anna Jantas wyjaśniła jeszcze, że nie wszystkie środki zostały wykorzystane (np. nie odbyły się pikniki, festyny) i że nie wszystkie środki możemy ruszyć.

W głosowaniu za przyjęciem uchwały wzięło udział 16 osób, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt 6. Podjęcie uchwał w sprawie dofinansowania podmiotów publicznych z budżetu Rady Osiedla. – ref. Anna Jantas

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o dofinansowanie przez Radę Osiedla Pilczyce–Kozanów–Popowice Płn. zadania organizowanego przez Caritas Popowice, polegającego na pomocy świątecznej w Wigilię Bożego Narodzenia 2021 roku tj. zakupie artykułów spożywczych do paczek dla najuboższych (Uchwała nr _II_8_2021-projekt)
  Skarbnik Anna Jantas zreferowała uchwałę.
  Radny Maciej Wiśniewski zapytał, czy jeśli nie przyjmiemy tych uchwał, to pieniądze przepadną, a Przewodniczący Rady Osiedla potwierdził.
  Radny Maciej Wiśniewski zapytał, czy możemy zmienić uchwałę, aby otrzymać potwierdzenie od Caritas i podziękowanie, a Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa poinformował, że zawsze otrzymujemy podziękowanie.W głosowaniu za przyjęciem uchwały wzięło udział 17 osób, wniosek przyjęto jednogłośnie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o dofinansowanie przez Radę Osiedla Pilczyce–Kozanów–Popowice Płn. zadania organizowanego przez Caritas Kozanów, polegającego na zakupie artykułów spożywczych do paczek na Mikołajki oraz do paczek dla najuboższych (Uchwała nr _II_9_2021-projekt)
  Radna Anna Jantas zreferowała uchwałę.
  W głosowaniu za przyjęciem uchwały wzięło udział 16 osób, wniosek przyjęto jednogłośnie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o dofinansowanie przez Radę Osiedla Pilczyce–Kozanów–Popowice Płn. zadania organizowanego przez Caritas Pilczyce, polegającego na zakupie artykułów spożywczych do paczek przydzielanych w ramach pomocy Świątecznej w Wigilię Bożego Narodzenia (Uchwała nr _II_10_2021-projekt)
  Skarbnik Anna Jantas zreferowała uchwałę.
  W głosowaniu za przyjęciem uchwały wzięło udział 16 osób, wniosek przyjęto jednogłośnie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o dofinansowanie przez Radę Osiedla Pilczyce–Kozanów–Popowice Płn. zadania organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 33, polegającego na zakupie materiałów dekoracyjnych ma potrzeby Wigilii Świąt Bożego Narodzenia oraz nagród na konkurs (Uchwała nr _II_11_2021-projekt)
  Skarbnik Anna Jantas zreferowała uchwałę i poinformowała, że proponujemy podobne kwoty, jakie dostały pozostałe jednostki oświatowe.
  Radna Helena Materak, zapytała, czy zmniejszenie tej kwoty nie wiąże się z tym, że jakieś pieniądze nie zostaną wydane, a skarbnik Anna Jantas wyjaśniła, że nie zostaną. Również radna Emilia Chmura potwierdza, że ta kwota bardzo się przyda.
  W głosowaniu za przyjęciem uchwały wzięło udział 16 osób, wniosek przyjęto jednogłośnie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o dofinansowanie przez Radę Osiedla Pilczyce–Kozanów–Popowice Płn. zadania organizowanego przez Przedszkole Nr 104 „Na Misiowej Polanie”, polegającego na zakupie instrumentów jako nagród na Święta Wigilii Bożego Narodzenia (Uchwała nr _II_12_2021-projekt)
  Radna Halina Czapnik zapytała, dlaczego nie były wykorzystane pieniądze.
  Skarbnik Anna Jantas zreferowała uchwałę i poinformowała, że jednostka wnioskowała na początku roku na konkurs, który miał się odbyć w maju. Przedszkole złożyło wniosek o zmianę celowości, na konkursy świąteczne.
  W głosowaniu za przyjęciem uchwały wzięło udział 16 osób, wniosek przyjęto jednogłośnie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o dofinansowanie przez Radę Osiedla Pilczyce–Kozanów–Popowice Płn. zadania organizowanego przez Stowarzyszenie NON IN SOLO PANE VIDIT HOMO, polegającego na zakupie artykułów spożywczych do paczek przydzielanych w ramach imprezy Mikołajkowej (Uchwała nr _II_13_2021-projekt)
  Skarbnik Anna Jantas zreferowała uchwałę.
  Radna Halina Czapnik zapytała, co to za organizacja, a skarbnik Anna Jantas i Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa wyjaśnili, że jest to stowarzyszenie prowadzone przez Panią Jolantę Macałę i chodzi o imprezę w ośrodku ODSK “Piast”.
  W głosowaniu udział wzięło 16 osób, z czego 15 było ZA, 0 PRZECIW, a 1 WSTRZYMAŁA się od głosu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o dofinansowanie przez Radę Osiedla Pilczyce–Kozanów–Popowice Płn. zadania organizowanego przez Stowarzyszenie FAUNA I FLORA POPOWIC, polegającego na pokryciu początkowych kosztów dostępu do aplikacji do inwentaryzacji drzew (Uchwała nr _II_14_2021-projekt)
  Skarbnik Anna Jantas zreferowała uchwałę i poinformowała, że po rozmowie z członkami Stowarzyszenia Fauna i Flora Popowic, Zarząd Osiedla rekomenduje zagłosowanie Przeciw i odroczenie do przyszłego roku ze względu na brak środków.
  Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa wyjaśnił, że Panie ze Stowarzyszenia dogadały się z autorem oprogramowania, które zostało udostępnione bezpłatnie, jednak musi być hostowane na płatnym serwerze. Jako Rada Osiedla nie jesteśmy w stanie załatwić spraw formalno finansowych w obowiązujących terminach w tym roku, dlatego rekomendujemy pomoc w przyszłym roku.
  Radna Halina Czapnik zadeklarowała swoje zbulwersowanie, wyjaśniając, że mamy na osiedlu Popowice dzieci z ubogich rodzin i zaproponowała, aby pomocą stowarzyszeniu zajęło się miasto.
  Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka wyjaśnił, że rekomendacja w sprawie uchwały jest na nie i zaproponował powrót do dyskusji w przyszłym roku.
  Radna Helana Materak upewniła się, czy będzie powrót do tego tematu, co Przewodniczący Rady Osiedla potwierdził oznajmiając, że taki zapis znajduje się w uzasadnieniu. Radny Tomasz Kapłon wyraził swoje poparcie.
  W głosowaniu udział wzięło 16 osób, z czego 1 była ZA, 14 PRZECIW, a 1 WSTRZYMAŁA się od głosu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o dofinansowanie przez Radę Osiedla Pilczyce–Kozanów–Popowice Płn. zadania organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5, polegającego na zakupie i montażu drzwi wygłuszających (Uchwała nr _II_15_2021-projekt Dołączył do sesji ponownie dołączył Radny Maciej Wiśniewski.
  Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa poinformował, że nie mamy takiej możliwości technicznie / prawnie, żeby z naszego budżetu takie środki przydzielić.
  Radna Eleonora Muchalska wyraziła opinię, że jest to bezprzedmiotowy wniosek.
  Radna Halina Czapnik natomiast wyraziła opinię, że nie powinniśmy z naszych środków finansować takich potrzeb.
  W głosowaniu udział wzięło 17 osób, z czego 1 była ZA, 16 PRZECIW, a 0 WSTRZYMAŁO się od głosu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o dofinansowanie przez Radę Osiedla Pilczyce–Kozanów–Popowice Płn. zadania organizowanego przez Przedszkole nr 150 „Wesołe Nutki”, polegającego na realizacji przedstawienia w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia.(Uchwała nr _II_16_2021-projekt)
  Odbyła się dyskusja nad dodaniem zapomnianej uchwały do głosowania, ale zakończyła się propozycją Radnej Heleny Materak i Emilii Chmury, aby wrócić do tego w punkcie dotyczących wolnych wniosków i zapytań radnych.Skarbnik Anna Jantas zreferowała wniosek dotyczący uchwały nr _II_16_2021.
  W głosowaniu udział wzięło 17 osób, z czego 1 była ZA, 16 PRZECIW, a 0 WSTRZYMAŁO się od głosu
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z powodu braku możliwości organizacji Wieczerzy Wigilijnej dla osób samotnych, bezdomnych i opuszczonych. (Uchwała nr _II_17_2021-projekt)
  Skarbnik Anna Jantas zreferowała uchwałę, a Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa uzupełnił, że jako rada nie mamy lokum (bo nie odebraliśmy biura) i w związku z ogłoszonymi restrykcjami rządowymi ze względu na zagrożenie pandemiczne (m.in. 1 osoba na 15 metrów w zamkniętej przestrzeni) .
  Radna Halina Czapnik zapytała, czy taka informacja znajdzie się w uzasadnieniu, co potwierdził Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa dodając, że musimy wręcz raport do miasta napisać.
  Radny Maciej Wiśniewski zapytał, czy w projekcie znajduje się liczba osób i czy nie możemy zorganizować tego w Tratwie, a Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa poinformował, że dotyczy to ponad 200 osób, oraz że nie mamy takich środków środków.
  Radna Emilia Chmura wyjaśniła, że teoretycznie byłoby możliwe zorganizowanie tego wydarzenia w Tratwie, ale do 14 grudnia trzeba byłoby się rozliczyć.
  Radny Maciej Wiśniewski zgodził się, że nie damy rady w tak krótkim terminie.
  Radna Halina Czapnik poinformowała, że w zeszłym roku była taka wigilia, że Caritas dostał środki i mógł przygotować paczkę, a do tego dwóch sponsorów się dołożyło się. Zgodziła się przy tym, że jest za mało czasu na zorganizowanie tego.
  W głosowaniu udział wzięło 17 osób, z czego 15 była ZA, 0 PRZECIW, a 2 WSTRZYMAŁY się od głosu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z powodu braku możliwości organizacji Imprezy Mikołajkowej dla dzieci w roku 2021 Wieczerzy Wigilijnej dla osób samotnych, bezdomnych i opuszczonych. (Uchwała nr _II_18_2021-projekt)o na zakupie instrumentów jako nagród na Święta Wigilii Bożego Narodzenia (Uchwała nr _II_12_2021-projekt)
  Skarbnik Anna Jantas zreferowała uchwałę.
  Radna Helena Materak zapytała, czy mamy oprócz rozmowy telefonicznej inne potwierdzenie. Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa wyjaśnił, że wysłaliśmy maila i powiadomiliśmy, że potrzebujemy informacji do piątku. Chociaż nie dostaliśmy potrzebnej informacji, to udało się uratować 1000 złotych na Mikołajki (głosowaliśmy na to w jednej z wcześniejszych uchwał). W tym przypadku okres czasu na wykonanie tego jest niewystarczający.
  Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka ogłosił przerwę techniczną ze względu na rozłączenie się Radnych Haliny Czapnik i Eleonory Muchalskiej.
  Po wznowieniu sesji w głosowaniu udział wzięło 16 osób, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 7. Odczytanie protokołu z poprzedniej sesji I/2021

Sekretarz Patryk Kosek zreferował uchwałę.

W głosowaniu za przyjęciem protokołu wzięło udział 16 osób, protokół przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 8. Wolne wnioski oraz zapytania Radnych

Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa w ramach wolnych wniosków zgłosił wniosek o dodanie uchwały II/19/2021 (stanowi zał. nr 18 do niniejszego protokołu), której zabrakło ze względów technicznych.

Skarbnik Anna Jantas zreferowała, że na osiedlu Pilczyce na ul. Koszykarskiej szkoła nie wykorzystał wcześniej przyznanych środków z powodu pandemii. Wpłynął wniosek ze zmianą celowości w kwocie 700 pln na paczki z okazji Mikołajek. Zarekomendowała głosowanie za uchwałą, aby wszystkie jednostki edukacyjne dostały tę samą kwotę.

Radna Halina Czapnik zdecydowała upewnić się, że wcześniej pieniądze nie były wykorzystane, a także zapytała, czy będziemy głosować nad wnioskiem o dodanie uchwały II/19/2021. Oba pytania zostały potwierdzone.

Do sesji dołączyła ponownie Małgorzata Polniak, która wcześniej nie uczestniczyła ze względów technicznych. Przewodniczący Rady Osiedla Błażej stopka jeszcze raz zreferował ustawę.

W głosowaniu za przyjęciem wniosku o dodanie uchwały II/19/21 do obrad wzięło udział 17 osób, wniosek przyjęto jednogłośnie.

W głosowaniu za przyjęciem uchwały II/19/21 wzięło udział 17 osób, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Zapytania:

Radna Halina Czapnik zapytała, co będzie ze środkami, które nam zostały i jaka suma została w związku z “niewykorzystanymi” (ze względu na nieobecności) dietami z poprzednich sesji. Zaproponowała, aby przeznaczyć te pieniądze na drobne zakupy, np. na kawę, poczęstunek dla gości.

Skarbnik Anna Jantas poinformowała, że zostało z diet 1500 złotych, ale nie mamy wglądu w dane szczegółowe. Znamy stan zastany w tym paragrafie dotyczącym diet. Większość środków przesunęliśmy. To co zostało przeznaczymy na drobne wydatki.

Pkt. 9. Zakończenie sesji Rady Osiedla.

Przewodniczący Rady Osiedla podziękował wszystkim za udział w sesji Rady Osiedla. Docenił wysoką frekwencję. Cieszy się, że się udało w tej formie. Wyraził nadzieję, że kolejna sesja będzie stacjonarnie.

Na tym obrady zakończono.

Sekretarz zakończył nagrywanie sesji.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Protokół sporządził
Patryk Kosek – Sekretarz Rady Osiedla