Dokumenty

Protokół z posiedzenia III sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 16 grudnia 2021 r.

III sesja odbyła się się w ODSK „PIAST” przy ul. Rękodzielniczej 1, trwała od godziny 18:00 do 20:20.

Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na podstawie §16 ust. 5 Załącznika do uchwały nr XIII/420/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2180 i 1471, z 2018 r. poz. 4613, z 2020 r. poz.  6534 oraz z 2021 r. poz. 2811).

Radni otrzymali na skrzynki mailowe porządek obrad (stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu), projekt protokołu z poprzedniej sesji (stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu) oraz uchwały stanowiące załączniki wymienione szczegółowo poniżej.

W sesji wzięli udział radni zgodnie z załączoną listą obecności (stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu). Podsumowanie głosowań znajduje się w protokole głosowania (stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu). Przyjęty uchwałą protokół z sesji RO II/2021 stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

Sesję prowadził Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka.

Pkt. 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad

Sekretarz rozpoczął nagrywanie.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka, który potwierdził osiągnięcie kworum: sesję rozpoczęto przy obecności 17 radnych, z opóźnieniem dołączyła jeszcze 1 radna, natomiast 1 radna wyszła przed zakończeniem. Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał o obowiązujących od 15 grudnia nowych obostrzenia antycovidowych i poinformował, że otrzymał deklaracje od osób zaszczepionych, z których wynika, że mieścimy się w obowiązujących limitach i możemy obradować.

Poinformował o okolicznościach zwołania Sesji Nadzwyczajnej i wyraził chęć organizowania kolejnych sesji
w trybie zwyczajnym.

Następnie zaproponował następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i głosowanie nad nimi
 3. Głosowanie nad uchwałą nr III_20_2021 (projekt stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu)
 4. Głosowanie nad uchwałą nr III_21_2021 (projekt stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu)
 5. Głosowanie nad uchwałą nr III_22_2021 (projekt stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu)
 6. Głosowanie nad uchwałą nr III_23_2021 (projekt stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu)
 7. Głosowanie nad uchwałą nr III_24_2021 (projekt stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu)
 8. Głosowanie nad uchwałą nr III_25_2021 (projekt stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu)
 9. Głosowanie nad uchwałą nr III_26_2021 (projekt stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu)
 10. Głosowanie nad uchwałą nr III_27_2021 (projekt stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu)
 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji Rady Osiedla
  1. Głosowanie nad uchwałą nr III_28_2021 (projekt stanowi zał. nr 14 do niniejszego protokołu)
  2. Głosowanie nad uchwałą nr III_29_2021 (projekt stanowi zał. nr 15 do niniejszego protokołu)
  3. Głosowanie nad uchwałą nr III_30_2021 (projekt stanowi zał. nr 16 do niniejszego protokołu)
  4. Głosowanie nad uchwałą nr III_31_2021 (projekt stanowi zał. nr 17 do niniejszego protokołu)
 12. Przedstawienie informacji o bieżących działania Zarządu Osiedla
 13. Głosowanie nad uchwałą nr III_32_2021 (projekt stanowi zał. nr 18 do niniejszego protokołu)
 14. Zgłaszanie wolnych wniosków i zapytań radnych
 15. Zakończenie sesji Rady Osiedla.

Pkt. 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i głosowanie nad nimi.

Nie zgłoszono żadnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

W głosowaniu za przyjęciem porządku obrad wzięło udział 17 osób, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 3. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania uchwał o dofinansowanie zadań realizowanych na osiedlu przez poszczególne podmioty na rzecz mieszkańców (Uchwała nr _III_20_2021-projekt) – ref. Błażej Stopka

Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka powołując się na opinię WCRS wyjaśnił, że Rada Osiedla formalnie nie ma uprawnień do samego finansowania zadań, za to może współdziałać z innymi podmiotami wnioskującymi o dofinansowanie na realizację tychże działań. W związku  z powyższym przyjęte poprzednim razem uchwały powinny w pierwszej kolejności zostać anulowane.

W odpowiedzi na pytanie Radnej Heleny Materak Przewodniczący Rady Osiedla poinformował, że pieniądze zostaną rozdysponowane zgodnie z intencjami uzgodnionymi na poprzedniej sesji Rady Osiedla.

Dodatkowo Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka wyjaśnił, że w przypadku kolejnych uchwał w pierwszym głosowaniu powinniśmy zmienić podstawę prawną każdej uchwały (zgodnie z zaleceniami WCRS), a dopiero w drugim głosowaniu zadecydować o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały.

W trakcie dyskusji do sesji dołączyła radna Ewa Domańska.

W międzyczasie ze względu na zgłoszone przez niektórych radnych wątpliwości co do klarowności uzasadnienia, rozpoczęte głosowanie przerwano. Po krótkiej dyskusji zawiłości zostały omówione i ostatecznie Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka zarządził ponowne głosowanie.

W głosowaniu nad zmianą podstawy prawnej udział wzięło 18 radnych, zmianę przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 18 radnych, z czego 17 było ZA, 0 PRZECIW, a 1 WSTRZYMAŁ się od głosu.

Pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy w ramach organizacji działań o znaczeniu lokalnym (Uchwała nr _III_21_2021-projekt) – ref. Błażej Stopka

Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka wraz z Przewodniczącym Zarządu Osiedla Konradem Postawą wyjaśnili, że niniejsza uchwała dotyczy przyjętych na poprzedniej sesji uchwał. Celem niniejszej uchwały jest “zastąpienie” intencji dofinansowania na zamiar współorganizowania (wybranych uprzednio działań).

Radny Henryk Macała poinformował zebranych, że samo finansowanie jest wprawdzie możliwe, ale jest to bardziej złożony i czasochłonny proces.

W głosowaniu nad zmianą podstawy prawnej udział wzięło 18 radnych, zmianę przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 18 radnych, zmianę przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych za udział w sesjach w listopadzie i grudniu 2021 roku (Uchwała nr _III_22_2021-projekt) – ref. Anna Jantas

Skarbnik Anna Jantas zreferowała wniosek dotyczący uchwały nr _III_22_2021. Wyjaśniła, że otrzymała 20 oświadczeń pozwalających na przelanie diety oraz informację od jednego radnego o zrzeczeniu się diety. Poinformowała również o wysokości pozostałego w 2021 roku budżetu przeznaczonego na diety oraz o braku możliwości przesunięcia tych pieniędzy na inne cele, ze względu na brak czasu w ramch ich wydatkowania.

Odpowiadając na pytanie o możliwość zrzeczenia się diety, Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka wytłumaczył, w jaki sposób można się zrzec diety, czego skutkiem będzie przesunięcie adekwatnej kwoty do budżetu miasta.

Kilku radnych zachęciło do przekazania diet (częściowo lub w całości) na cele dobroczynne, w szczególności na organizowaną przez Radę Osiedla akcję “Gwiazdka na Gwiazdkę”.

W głosowaniu nad zmianą podstawy prawnej udział wzięło 18 radnych, zmianę przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 18 radnych, zmianę przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie wzrostu budżetu osiedla na rok 2022 z uwzględnieniem min. inflacji za ostatnie 5 lat. (Uchwała nr _III_23_2021-projekt) – ref. Anna Jantas

Skarbnik Anna Jantas zreferowała wniosek dotyczący niniejszej uchwały, natomiast Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa oraz radna Emilia Chmura poinformowali, że jest to inicjatywa międzyosiedlowa.

Podczas krótkiej dyskusji radni zastanawiali się, czy inicjatywa pojawiła się podczas niedawnego “Powyborczego Kongresu Osiedlowego”, a także nad tym, ile osiedli już zagłosowało (według Przewodniczącego Zarządu Osiedla Konrada Postawy prawdopodobnie około dziesięciu).

W głosowaniu nad zmianą podstawy prawnej udział wzięło 18 radnych, zmianę przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 18 radnych, zmianę przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie apelu do władz Wrocławia o powrót do rozmów z władzami Województwa Dolnośląskiego w sprawie stworzenia wspólnej oferty biletowej dla systemu kolei aglomeracyjnej. (Uchwała nr _III_24_2021-projekt) – ref. Konrad Postawa

Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa zreferował wniosek dotyczący niniejszej uchwały, podkreślając fakt, że Wrocław jest jednym z 10 najbardziej zakorkowanych miast w Polsce w 2021 roku, a taką uchwałę podpisało prawdopodobnie już 17 innych rad osiedlowych. Następnie podzielił się swoją opinią dotyczącą funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście.

Skarbnik Anna Jantas zwróciła uwagę, że bilety aglomeracyjne są ważne również dla dzieci i młodzieży.

Radna Helena Materak podzieliła się wiedzą na temat projektu, w który zaangażowany był Uniwersytet Wrocławski, a który dotyczył połączenia sieci tramwajowej i kolejowej. Zachęcała Radnych, aby do tematu wrócić w przyszłym roku i aby zainspirować miasto do wznowienia prac nad taką inicjatywą.

Radny Henryk Macała zwrócił uwagę na fakt, iż warunki proponowane przez Koleje Dolnośląskie nie były korzystne dla miasta, natomiast radna Ewa Domańska wyraziła opinię, aby Rada Osiedla skupiła się na potrzebach mieszkańców, a nie na budżecie miasta.

W głosowaniu nad zmianą podstawy prawnej udział wzięło 18 radnych, zmianę przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 18 radnych, zmianę przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów budowy spalarni odpadów we Wrocławiu lub jego okolicy. (Uchwała nr _III_25_2021-projekt) – ref. Krzysztof Chudy

Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Krzysztof Chudy zreferował wniosek dotyczący niniejszej uchwały, podkreślając że dajemy tym gestem wsparcie innym osiedlom i pokazujemy, że jako Rada Osiedla jesteśmy zainteresowani wszelkimi podobnymi projektami, które mogłyby być zainicjowane w przyszłości.

Radny Henryk Macała zastanawiał się, czy nie chcemy takich spalarni w ogóle, czy tylko na naszym terenie.

Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Krzysztof Chudy zastrzegł, że nie jest ekspertem w tej dziedzinie, a następnie wyraził opinię, że spalarnie mogą być potrzebne, ponieważ łatwiej będzie kontrolować większe podmioty w zakresie gospodarowania odpadami poprzez stały monitoring wywozów w jedno miejsce.

Radna Ewa Domańska wyjaśniła, że omawiana spalarnia dotyczy śmieci sprowadzanych z zagranicy. Dodała, że obecnie na zachodzie nie powstają nowe spalarnie, natomiast dyrektywa Unii Europejskiej wskazuje na potrzebę segregowania śmieci.

Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka podsumował, że chociaż spalarnie są potrzebne, to według jego wiedzy nie odbyły się konsultacje z mieszkańcami z otoczenia proponowanej spalarni.

W głosowaniu nad zmianą podstawy prawnej udział wzięło 18 radnych, zmianę przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 18 radnych, z czego 16 było ZA, 0 PRZECIW, a 2 WSTRZYMAŁO się od głosu.

Pkt. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wniosków o ochronę terenów zadrzewionych i rekreacyjnych zlokalizowanych w północnej części osiedla Popowice (Uchwała nr _III_26_2021-projekt) – ref. Ewa Domańska

Radna Ewa Domańska zreferowała wniosek dotyczący niniejszej uchwały, podkreślając że okoliczni mieszkańcy traktują ten obszar jak tereny zielone i chociaż obecnie nie jest planowana w tym miejscu żadna inwestycja, to należy podjąć działania prewencyjne i miasto może przygotować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Radny Henryk Macała przypomniał, że podobne działania podjęła poprzednia Rada Osiedla w odniesieniu do terenów w okolicy ulic Idzikowskiego i Metalowców, zastrzegając iż tam sytuacja była o tyle prostsza, że tereny należały do miasta.

W głosowaniu nad zmianą podstawy prawnej udział wzięło 18 radnych, zmianę przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 18 radnych, zmianę przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie wniosków dotyczących sprawiedliwego w ujęciu społecznym udostępnienia mienia komunalnego oraz podziału środków przyznawanych z budżetu gminy na realizację zadań ujętych w statucie osiedla (Uchwała nr _III_27_2021-projekt) – ref. Emilia Chmura

Radna Emilia Chmura zreferowała wniosek dotyczący niniejszej uchwały, podkreślając utrudnione możliwości realizowania zadań i misji Rady Osiedla ze względu na ograniczony dostęp do “sali stylowej” (oraz do parkingu) w budynku przy ulicy Rękodzielniczej 1, w którym radni mogliby regularnie spotykać się z mieszkańcami i inicjować ważne działania. Zaapelowała o udostępnienie na wyłączność (na potrzeby Rady Osiedla) “sali stylowej” w budynku przy ulicy Rękodzielniczej 1 we Wrocławiu oraz o zachowanie parytetu w finansowaniu podmiotów realizujących zadania społeczne dla mieszkańców osiedla.

Zwróciła również uwagę na niestandardowe wymagania dotyczące potencjalnej działalności CAL na naszych osiedlach i podkreśliła potrzebę wnioskowania do Rady Miejskiej Wrocławia o rzetelną opinię prawną dotyczącą przeprowadzenia otwartego konkursu o numerze 18.11.2021/ 3010 z dnia 18 listopada 2021 r. dotyczącego prowadzenia działalności społecznej i kulturalnej na Pilczycach.

W ramach dyskusji radny Henryk Macała, będący także prezesem stowarzyszenia „Non In Solo Pane Vidit Homo”, przedstawił różnice w dofinansowaniu ośrodka “Piast”, a innych podmiotów, takich jak Anima (miejska instytucja kulturalna), która otrzymuje ponad milion złotych rocznie. Porównał również koszty uczestnictwa w organizowanych przez te podmioty wydarzeniach i zajęciach, wskazując na ofertę tańszych usługi przez stowarzyszenia „Non In Solo Pane Vidit Homo”. Poinformował o kapitalnym remoncie i wynikających z niego zwiększonych kosztach utrzymania – co wywołało zdziwienie radnej Emilii Chmury, która zwróciła uwagę na ocieplenie budynku i zainstalowanie paneli solarnych. Poinformował również, że ta działalność nie jest dochodowa, że jest to hobby i pasja, że w pewnym momencie, aby utrzymać płynność, wspomniane stowarzyszenie zdecydowało się przekazać darowiznę na prowadzenie ośrodka. Zaproponował również, że chętnie na jednej z kolejnych sesji zaprezentuje historię Miejskiego Ośrodka Kultury oraz działalność „Non In Solo Pane Vidit Homo” i przedstawi podjęte działania oraz zorganizowane wydarzenia.

Pozostali radni (w tym Emilia Chmura, Patryk Kosek, Małgorzata Polniak, Ewa Gostkowska, Ewa Domańska, Anna Jantas, Krzysztof Chudy, Ewa Stępniewska) zwracali uwagę na brak dogodnego miejsca spotkań z mieszkańcami na terenie Kozanowa oraz Popowic Północnych, oraz wyrażali potrzebę powstania CAL (a nawet trzech) na terenach naszych osiedli. Wszyscy docenili działalność stowarzyszenia „Non In Solo Pane Vidit Homo”, podkreślając przy tym potrzebę współpracy z różnymi stowarzyszeniami i możliwość stworzenia szerokiej oferty (także bezpłatnej) skierowanej do różnorodnych grup mieszkańców, dla wszystkich grup wiekowych. W szczególności zaakcentowane zostały potrzeby młodzieży, dla której oferta jest niezwykle skromna.

Radna Halina Czapnik odebrała dyskusję jako nagonkę na stowarzyszenie i wsparła propozycję, aby stowarzyszenie przedstawiło 25 lat działalności.

Przewodniczący Rady Osiedla przychylił się do pomysłu, aby stowarzyszenie zaprezentowało swoją działalność na jednej z kolejnych sesji. Uznał za zasadne sprawdzenie, jakie dofinansowania dostają inne stowarzyszenia i organizacje. Zwrócił również uwagę na fakt niewspółmiernego podziału środków z miasta na prowadzenie działalności społecznej na osiedlu, gdzie na Stowarzyszenie „Non In Solo Pane Vidit Homo” w roku 2022 miasto zamierza przeznaczyć 450 000 zł i jest to kwota większa od przyznanej w obecnym 2021 o 150 000 zł (w 2021 przyznano 300 000 zł) gdzie na CAL-e (każdy z osobna) miasto w roku 2021 przeznaczyło 100 000 zł a w 2022 zamierza przeznaczyć 95000 zł.

W głosowaniu nad zmianą podstawy prawnej udział wzięło 18 radnych, zmianę przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 18 radnych, z czego 17 było ZA, 0 PRZECIW, a 1 WSTRZYMAŁ się od głosu.

Pkt. 11 Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji Rady Osiedla

Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka zreferował potrzebę wprowadzenia komisji, podkreślając możliwość wsparcia w działaniach Zarządu Rady Osiedla i ogrom pracy. Reklamując okazję do włączenia się pozostałych Radnych w działania rozpoczął dyskusję na temat komisji.

Radna Emilia Chmura zaproponowała połączenie komisji ds. strategii i rozwoju osiedla i ds. informacyjnych w jedną, aby nie mnożyć nadmiernie bytów. Wyjaśniła też cele stawiane przed komisjami ds. społecznych i ds. finansowych, której podstawowym zadaniem byłoby wspieranie Skarbnik Osiedla Anny Jantas.

Odbyła się krótka dyskusja na temat propozycji połączenia komisji, w czym radną Emilię Chmurę wsparł Przewodniczący Zarządu Osiedla, zauważając uzupełniające się wyzwania między komisjami. Radna Ewa Domańska zaproponowała powołanie dedykowanej komisji do spraw informacji ze względu na jej istotność, jednak ze względu na brak wystarczającej liczby kandydatów radni zdecydowali się na utworzenie jednej połączonej komisji ds. strategii i rozwoju osiedla oraz komunikacji społecznej.

Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka zarządził głosowanie nad zmianą treści uchwały nr _III_28_2021 poprzez rozszerzenie zakresu działań komisji i nazwanie jej komisją ds. strategii i rozwoju osiedla oraz komunikacji społecznej.

W głosowaniu nad powyższą zmianą udział wzięło 18 radnych, zmianę przyjęto jednogłośnie.

1) Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej komisji ds. strategii i rozwoju osiedla (Uchwała nr _III_28_2021-projekt) – ref. Błażej Stopka

Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka zaproponował zgłaszanie się kandydatów do tej komisji, informując że będzie się ona zajmowała wyznaczaniem kluczowych kierunków działania, opiniowaniem projektów składanych w ramach Funduszu Osiedlowego, pełnieniem nadzoru w zakresie wszelkich działań inwestycyjnych realizowanych na osiedlu, a także komunikacją społeczną, czyli informowaniem o podejmowanych działaniach, mieszkańców i opinię publiczną.

Do pracy w komisji zgłosili się radni:

 1. Błażej Stopka, który został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego tej komisji
 2. Konrad Postawa
 3. Krzysztof Chudy
 4. Emilia Chmura
 5. Ewa Domańska
 6. Patryk Kosek

W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 18 radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

2) Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej komisji ds. społecznych (Uchwała nr _III_29_2021-projekt) – ref. Błażej Stopka

Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka zreferował niniejszą uchwałę przy wsparciu Przewodniczącego Zarządu Osiedla Konrada Postawy, Skarbnika Osiedla Anny Jantas oraz radnej Emilii Chmury, zwracając na duże doświadczenie radnych Emilii Chmury i Konrada Postawy w tematach związanych z WBO, w których udało się już zdobyć ponad 6 milionów złotych. Zachęcili, aby do komisji dołączyli reprezentanci wszystkich osiedli.

Radny Henryk Macała podkreślił potrzebę zajęcia się również obszarem kultury i sportu.

Radna Ewa Domańska poprosiła, aby w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektów WBO zwracać uwagę na aspekty ekologiczne, w szczególności na ochronę drzew.

Do pracy w komisji zgłosili się radni:

 1. Emilia Chmura, która została jednogłośnie wybrana na przewodniczącą tej komisji
 2. Tomasz Kapłon
 3. Eleonora Muchalska
 4. Ewa Gostkowska
 5. Halina Czapnik
 6. Iwona Krzemińska-Borecka
 7. Henryk Macała

W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 18 radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

3) Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej komisji ds. finansowych (Uchwała nr _III_30_2021-projekt) – ref. Błażej Stopka

Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka zreferował niniejszą uchwałę, podkreślając potrzebę pomocy dla Skarbnik Anny Jantas.

Do pracy w komisji zgłosili się radni:

 1. Anna Jantas, która została jednogłośnie wybrana na przewodniczącą tej komisji
 2. Ewa Stępniewska
 3. Konrad Postawa
 4. Krzysztof Chudy

W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 18 radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

4) Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej komisji ds. informacyjnych (Uchwała nr _III_31_2021-projekt) – ref. Błażej Stopka

Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka zaproponował odrzucenie uchwały.

W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 18 radnych, z czego 0 było ZA, 17 PRZECIW, a 1 WSTRZYMAŁ się od głosu.

Pkt. 12 Informacje o bieżących działania Zarządu Osiedla – ref. Konrad Postawa

1) Zamówienie kontenera ul. Warciańska – ref. Konrad Postawa

Zarząd Rady Osiedla zamówił kontener w odpowiedzi na zgłoszoną prośbę mieszkańca. Wcześniej zostało wysłane pismo z zapytaniem o harmonogram ustawiania kontenerów, Zarząd Osiedla jeszcze wtedy nie miał możliwości działania, więc postanowiono powrócić do tematu po ustaleniu możliwości prawnych i kompetencyjnych.

2) Pismo w sprawie wykształcenia Radnej Haliny Czapnik – ref. Konrad Postawa

Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa poinformował o wpłynięciu wspomnianego pisma. Z uwagi na szczególny charakter zapytania wymagane były konsultacje z WCRS, wynikiem których było poproszenie Radnej Haliny Czapnik od dobrowolne okazanie dokumentu poświadczającego wykształcenie. Radna Halina Czapnik okazała dokument na sesji Zarządu, który w odpowiedzi na pismo poświadczył wykształcenie Radnej. Tym samym udzielając informacji publicznej.

Radna Halina Czapnik odniosła się do tej informacji. Opisała sytuację osobistą, w jakiej się znalazła, a następnie na krótką chwilę opuściła salę.

Radna Ewa Stępniewska opuściła sesję rady uzasadniając wyjście sytuacją rodzinną.

3) Wniosek w sprawie Dyżurów Radnych – ref. Konrad Postawa

Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa zaproponował, aby utrzymać na razie harmonogram dyżurów, ponieważ mieszkańcy zdążyli się już przez wiele lat przyzwyczaić do niego.

4) Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przedmiejskiej we Wrocławiu – ref. Błażej Stopka

Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka poinformował o obwieszczeniu i jego ustaleniach oraz wyjaśnił, że samo obwieszczenie znajduje się na tablicy informacyjnej.

Pkt. 13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Osiedla. (Uchwała nr _III_32_2021-projekt) – ref. Patryk Kosek

Zgłoszone uwagi techniczne, dotyczące błędnego imienia i nazwiska.

Pojawiła się też prośba, aby wydrukować przed sesją materiały dla wszystkich, jednak nie wszyscy radni przystali na tę propozycję, argumentując to względami ekologicznymi.

Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka zaproponował, aby w przyszłości uwzględnić te potrzeby i na życzenie wydrukować materiały dla wybranych radnych.

Sekretarz Patryk Kosek podziękował za czujność i przeprosił za nie intencjonalną pomyłkę.

W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 17 radnych, z czego 16 było ZA, 0 PRZECIW, a 1 WSTRZYMAŁ się od głosu.

Pkt. 14 Wolne wnioski oraz zapytania Radnych. – ref. Błażej Stopka

Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa opowiedział o akcji Rady Osiedla “Gwiazdka na Gwiazdkę” i zachęcił o przekazanie diet na dedykowaną tej akcji zrzutkę.

Radna Halina Czapnik zapytała o to, gdzie są pieniądze zarezerwowane na Wigilię, Mikołaja i Caritas, powołując się na informacje od poprzedniego Skarbnika Osiedla.

Odbyła się dyskusja. Skarbnik Anna Jantas poinformowała o wysokości kwot na poszczególnych paragrafach, a także o dokumentach, którymi dysponował Zarząd Rady Osiedla i na podstawie których formułowane były propozycje uchwał rozdysponowania pozostałych środków.

Radny Henryk Macała oznajmił, że w rozmowie telefonicznej poinformował Przewodniczącego Rady Osiedla Błażeja Stopkę, że nie był w stanie za zaproponowane 1700 złotych zrealizować Wigilii.

Ponadto radny Henryk Macała uprzedził, że wydrukuje protokoły z zebrań poprzedniej Rady Osiedla i udowodni, że pieniądze zostały zarezerwowane na powyższe cele. W odpowiedzi Przewodniczący Zarządu Osiedla wskazał na brak dostępu do (treści) konkretnych uchwał wymienionych w tychże protokołach.

Radna Emilia Chmura wyraziła opinię, że nie było żadnej złej woli ze strony nowej Rady Osiedla, za to nie było wsparcia od poprzedniej Rady Osiedla. Zarząd musiał w szybkim tempie podejmować decyzje, wykonując tytaniczną pracę (niemal detektywistyczną).

Wiceprzewodniczący Krzysztof Chudy merytorycznie wyjaśnił, że Skarbnik Osiedla odpowiada za wydawanie pieniędzy i może podejmować decyzje na podstawie dokumentów, a nie słownych deklaracji i wcześniejszych obietnic.

Członek Zarządu Tomasz Kapłon podkreślił, jak ogromną pracę wykonał obecny Zarząd Osiedla, biorąc pod uwagę brak współpracy poprzedniego Zarządu i bałagan w zastanych dokumentach. Zachęcił Radnych do pamiętania o podnoszeniu ręki przed zajęciem głosu, aby ułatwić pracę Przewodniczącemu Rady Osiedla.

Pkt. 15 Zakończenie sesji Rady Osiedla.

Przewodniczący Rady Osiedla podziękował wszystkim za udział w sesji Rady Osiedla. Docenił wysoką frekwencję.

Na tym obrady zakończono.

Protokół sporządził
Patryk Kosek – Sekretarz Rady Osiedla