Dokumenty

Protokół z posiedzenia IV sesji Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. w dniu 6 września 2017r.

IV sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. – ref. Henryk Macała.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie. – ref. Henryk Macała.
 3. Informacja na temat ustroju i kompetencji jednostek pomocniczych miasta – ref. Henryk Macała.
 4. Powołanie komisji problemowych rady osiedla – ref. Henryk Macała.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie diet dla członków organu wykonawczego i radnych rady osiedla -ref. Stanisław Zatoń.
 6. Aktualizacja wniosków o dofinansowanie wigilii i imprez mikołajkowych – ref. Henryk Macała.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Władysław Szopa.
 8. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń.
 9. Informacja zarządu o pracy w czasie okresu urlopowego – ref. Stanisław Zatoń.
 10. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
 11. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Osiedla (-)
Henryk Macała

Ad.l)

IV sesję Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała.

Ad.2)

Pan Konrad Postawa zgłosił wniosek, aby sprawę dofinansowania jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Bobrzej 27 przełożyć na miesiąc listopad. Sprzeciw wyraziła Pani Halina Czapnik, argumentując swoje zdanie tym, iż jubileusz odbędzie się w miesiącu październiku, więc decyzję co do współfinansowania tej uroczystości należy podjąć teraz. Wobec powyższego wniosek Pana Konrada Postawy poddano głosowaniu, w wyniku którego został on większością głosów odrzucony (za wnioskiem głosowały 3 osoby, wstrzymały się od głosu 2 osoby, natomiast za odrzuceniem wniosku opowiedziało się 11 radnych). Ponadto pozostałe punkty harmonogramu obrad zostały przyjęte bez uwag. Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Liczba obecnych radnych wyniosła 16, nieobecnych 5.

Ad.3)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała przedstawił radnym informacje nt. ustroju i kompetencji rad osiedli we Wrocławiu. Z racji pełnionej funkcji jako Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli Pan Henryk Macała podkreślił, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rady osiedli są jednostką pomocniczą gminy, nie mają osobowości prawnej, są organem opiniodawczym i w pełni zależnym od gminy, która może je powoływać lub nie, gdyż nie ma takiego obowiązku.

Rady osiedli obowiązuje ustawa o finansach publicznych, budżet jest opracowywany na podstawie wskaźników za rok poprzedni i jest sklasyfikowany wg ściśle określonych paragrafów. Rada Osiedla dysponuje określonymi środkami finansowymi (gminnymi), które może przekazać na rzecz pewnych działań w szkołach, przedszkolach, klubach seniora pod warunkiem, że jest współorganizatorem tychże działań. Dlatego ważne jest, aby w jakiś sposób móc te działania skontrolować, czynnie uczestnicząc w różnego rodzaju przedsięwzięciach współorganizowanych przez radę i placówki przez nią dotowane. Pan Henryk Macała zaapelował do radnych aby zaangażowali się i wykazali się aktywnością, interesując się danymi wydarzeniami i ocenili, czy jest sens te wydarzenia dofinansowywać. Ponadto Pan Henryk Macała podkreślił, że działania Rady Osiedla jako organu uchwałodawczego i Zarządu Osiedla jako organu wykonawczego są jawne, a dysponowanie środkami finansowymi odbywa się zgodnie z planem finansowym, w którym również uwzględnione są diety (30% subwencji), przyznawane proporcjonalnie do dopełnionej funkcji oraz zatwierdzane większością głosów Rady.

Ad.4)

Podczas III sesji RO w dniu 07.06.2017r powołano 3 (trzy) komisje tematyczne:

 1. Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych,
 2. Komisja ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji,
 3. Komisja ds. Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Skład osobowy poszczególnych komisji został uaktualniony, natomiast kwestię wyboru przewodniczących komisji przełożono na kolejną sesję w październiku, ze względu na nieobecność niektórych radnych.

Ad.5)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń przestawił propozycje Zarządu odnośnie wysokości diet dla członków Zarządu, radnych oraz przewodniczących komisji tematycznych (ostateczna kwota do dyspozycji – 9385zł).

Dla członków Zarządu:

 1. Przewodniczący Zarządu – 200 zł
 2. Wiceprzewodniczący Zarządu – 165 zł
 3. Sekretarz – 290 zł
 4. Skarbnik – 290 zł
 5. Członek Zarządu – 115 zł

Pozostałe diety:

 1. Radni – 25 zł
 2. Przewodniczący komisji tematycznych – 30 zł

Pan Marek Glibowski wyraził zdanie, że diety są niesprawiedliwe i że „Zarząd dba o swoje interesy”, natomiast Pan Józef Bidziński, zauważył, ze diety dla Zarządu były już ustalone na poprzedniej sesji i nie widzi zasadności ponownej zmiany. W wyniku głosowania, proponowana przez Zarząd wysokość diet, została przyjęta większością głosów: za 11, przeciw: 4.

Wobec powyższego tym samym podjęto kolejne uchwały w sprawie wysokości diet, ilością głosów jak wyżej:

Uchwała nr IV/12/17 w sprawie diety dla przewodniczącego Zarządu w wysokości 200 zł,
Uchwała nr IV/13/17 w sprawie diety dla wiceprzewodniczącego Zarządu w wysokościl65 zł,
Uchwała nr IV/14/17 w sprawie diety dla Sekretarza Zarządu w wysokości 290 zł,
Uchwała nr IV/15/17 w sprawie diety dla Skarbnika Zarządu w wysokości 290 zł,
Uchwała nr IV/16/17 w sprawie diety dla Członka Zarządu w wysokości 115 zł,
Uchwała nr IN/17/17 w sprawie diet dla przewodniczących komisji w wysokości 30 zł,
Uchwała nr IV/18/17 w sprawie diet dla pozostałych radnych w wysokości 25 zł.

Ad.6)

Następnie podjęto uchwały aktualizujące wysokość dofinansowań zadań społecznych z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego: wigilia dla osób samotnych oraz imprezy mikołajowe dla dzieci organizowane w roku 2017. Są to wydarzenia, które integrują mieszkańców osiedla, angażują do działania wielu ochotników, wolontariuszy i samych radnych. Biorą w nich udział prezydent, biskup, księża proboszczowie, posłowie i euro posłowie (wieczór wigilijny), a dzieci wraz z rodzicami bawią się na zabawach mikołajkowych na Pilczycach w ośrodku „Piast”, na Kozanowie w parafii Św. Jadwigi oraz na Popowicach w siedzibie SM „Popowice”.

Ponadto Pan Marcin Budzisz, skarbnik, zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie kolejnej korekty budżetu, w związku ze zmianami obowiązującymi od 1 lipca 2017 roku na wydatki dotyczące zakupu gotowych artykułów spożywczych, które będą kwalifikowane do paragrafu 4220/999. Natomiast wydatki dotyczące zakupu usług cateringowych pozostają nadal w paragrafie 4300/999.

W związku z powyższym Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. podjęła jednogłośnie następujące uchwały:

Uchwałę nr IV/19/17 w sprawie korekty budżetu na rok 2017 zgodnie z załączonym do tejże uchwały załącznikiem,
Uchwałę nr IV/20/17 w sprawie aktualizacji kosztorysu zadania: „Wieczerza wigilijna dla osób samotnych, bezdomnych i opuszczonych” – aktualizowana kwota: 1300 zł,
Uchwałę nr IV/21/17 w sprawie aktualizacji kosztorysu zadania: „Mikołaj dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym” – aktualizowana kwota: 1200 zł.

Ad.7)

Brak wniosków do zaopiniowania w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednakże w tym punkcie został poruszony przez Pana Tomasza Kapłona trudny temat dla mieszkańców Popowie, a mianowicie sprawa zakłócania porządku i ciszy nocnej przez pijaną klientelę sklepu „4PACK” przy ul. Popowickiej 62A.

Radny po rozmowie z dzielnicowym uzyskał informacje o około 40 zgłoszeniach do Policji w związku ze sprawą i wystąpił z wnioskiem do Rady Osiedla, aby zwrócić się z pismem do Policji z prośbą o udostępnienie materiału dowodowego, który następnie zostanie przekazany do Działu Zezwoleń Urzędu Miejskiego.

Pani Marta Słowikowska zwróciła radnym uwagę na to, iż informacja zdobyta od Policji wyjaśni, co tak naprawdę zrobiono w tej kwestii, czy nałożono mandaty lub czy podjęto jakieś inne działania.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek Lewicki przypomniał radnym o istniejącej od prawie roku internetowej aplikacji „Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, za pomocą której na bieżąco można zgłaszać problem i uzyskać skuteczne rozwiązanie. Zgłoszenia może dokonać każdy obywatel raz na dobę.

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń poinformował radnych, iż czterokrotnie uczestniczył w rozmowach z pracownikami sklepu „4PACK”, wskazał też na fakt, iż znajdujące się w pobliżu delikatesy oraz „Czeski Pub” również posiadają koncesję na sprzedaż alkoholu. Więc trudno udowodnić, gdzie i kto się zaopatruje w alkohol.

Ad.8)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń przedstawił propozycje przyznania środków finansowych następującym instytucjom:

 1. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Bobrza, Popowice -jubileusz 30 – lecia nadania placówce imienia i sztandaru,
 2. Żłobek nr 3, ul. Białowieska, Popowice, zabawa mikołajowa dla dzieci – pismo przekazane do zwrotu – brak pieczęci nagłówkowej i imiennej kierownika żłobka,
 3. Klub Wędkarski „Certa”, ul. Starograniczna, Popowice – zawody wędkarskie.

Skarbnik Pan Marcin Budzisz przypomniał radnym o ograniczonych środkach na dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć, która zamyka się w kwocie 3000 zł. Dlatego też przegłosowano następujące warianty dofinansowania:

 • wniosek Zarządu dla klubu „Certa” – 500 zł, wniosek pana Konrada Postawy dla tegoż klubu – 200 zł. W wyniku głosowania przeszła propozycja współfinansowania zawodów wędkarskich w kwocie 200 zł (za: 14 głosów),
 • na współfinansowanie jubileuszu SP nr 3 przeznaczono kwotę 1500 zł, o czym zadecydował również wynik głosowania radnych (za: 11 głosów).

Pan Konrad Postawa wręczył radnym zestawienie wydatków Rady z podziałem na poszczególne osiedla w latach 2013-2017. Zawiera ono łączną kwotę dotacji, wydatki w poszczególnych latach osobno dla każdego osiedla, zestawienie alfabetyczne oraz wg kwot dofinansowania. Daje to pewien obraz gospodarowania budżetem Rady w poprzedniej kadencji.

Ad.9)

Informacje nt. pracy Zarządu w okresie urlopowym przygotowała Ewa Garncarek-Zarzycka, sekretarz. Sprawozdanie wcześniej zostało przesłane radnym w wersji elektronicznej i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.10)

Protokół z III sesji Rady Osiedla przekazano radnym do wglądu podczas obrad. Wcześniej, jako wersja robocza, został przesłany na skrzynki mailowe radnych. Pan Konrad Postawa w imieniu nieobecnej radnej Pani Emilii Chmury, wniósł sprostowanie do zapisu w punkcie 4 protokołu, aby określenie „potrzebę powołania rady zarządczej” zmienić na „potrzebę powołania osoby, która pełniłaby funkcję audytora”.

Uwaga do protokołu została przyjęta.

Ad.11)

W punkcie „Wolne wnioski i zapytania radnych” pojawiły się kwestie związane z reformą Straży Miejskiej Wrocławia (Pan Marek Glibowski), z bezpieczeństwem przy ul. Pilczyckiej 97-125 – zasłaniający widoczność krzak oraz propozycja zmiany tejże ulicy w jednokierunkową z wjazdem od ul. Sielskiej (Pan Konrad Postawa). Poruszono również temat bezpieczeństwa przy ul. Górniczej – zbyt duża bliskość torowiska tramwajowego, ścieżki rowerowej i przejścia dla pieszych (Pan Konrad Postawa i Pan Marek Lewicki), a także temat związany z przerwaniem prac remontowych chodnika przy ul. Górniczej (Pani Barbara Katarzyńska).

Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek Lewicki powiadomił radnych o spotkaniu osiedli, które zawiązały swoiste „Porozumienie Zachód” (Stabłowice, Jerzmanów. Leśnica i Maślice) w celu współdziałania na wspólne dobro. Na spotkanie, które przewidziano na dzieńl2.09.2017r. na godz. 18.00 w Leśnicy, zgłosiły się oprócz Pana Marka Lewickiego, dwie Panie: Halina Czapnik oraz Janina Chlebińska.

Termin kolejnego spotkania ustalono na dzień 4 października 2017r. w siedzibie Rady Osiedla, ul. Rękodzielnicza 1, godz. 18.00. Na tym IV sesję Rady Osiedla zakończono.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz

Do pobrania

Protokół z IV sesji Rady Osiedla oraz załącznik do protokołu