Dokumenty

Protokół z posiedzenia III sesji Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. w dniu 7 czerwca 2017r.

III sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. – ref. Marek Lewicki
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie. – ref. Marek Lewicki
 3. Ukonstytuowanie komisji problemowo-merytorycznych – ref. Marek Lewicki
 4. Zmiany planu finansowego na rok 2017 – ref. Marcin Budzisz
 5. Uchwała w sprawie wysokości diet na rok 2017 – ref. Stanisław Zatoń
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Stanisław Zatoń
 7. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń
 8. Upoważnienie zarządu do podejmowania decyzji niecierpiących zwłoki w okresie urlopowym – ref. Marek Lewicki
 9. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka
 10. Wolne wnioski i zapytania radnych

Przewodniczący Rady Osiedla (-)
Henryk Macała

Ad.l)

III sesję Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. rozpoczął Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek Lewicki. Powitał także przedstawiciela Straży Miejskiej Wrocławia Pana Dariusza Wojtczaka.

Ad.2)

Pani Marta Słowikowska zgłosiła wniosek, aby w pierwszej kolejności zabrał głos Pan Dariusz Wojtczak, wprowadzając tym samym zmianę do porządku obrad. Zmianę przyjęto jednogłośnie. Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Liczba obecnych radnych wyniosła 18, nieobecnych 3. Z racji obecności na sesji strażnika miejskiego pojawił się szereg pytań ze strony radnych dot. reformy Straży Miejskiej Wrocławia, którą przewidziano na lipiec 2017r. Pojawiły się też uwagi, że do Straży Miejskiej nie można się dodzwonić, na dokonanie zgłoszenia trzeba bardzo długo czekać, że powinny być dyżury całodobowe, nie widać w ogóle strażników miejskich na naszych osiedlach (Pani Halina Czapnik). Pani Emilia Chmura poinformowała radnych, że najlepszą formą zgłoszenia problemu jest droga mailowa.

Pan Dariusz Wojtczak tłumaczył sytuację brakami kadrowymi w Straży, którą kształtuje obecny rynek pracy, (brak pracowników, a nawet kandydatów na pracowników), niesatysfakcjonujące wynagrodzenie powoduje, że kadry topnieją, a po reformie przewidziane są tylko dwa oddziały Straży Miejskiej w mieście.

Ad.3)

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Pan Marek Lewicki powołując się na § 17-18 statutu Rady Osiedla dot. komisji tematycznych, przedstawił propozycje Zarządu w sprawie powołania 3 (trzech) komisji tematyczno – problemowych:

 1. Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych
 2. Komisja ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
 3. Komisja ds. Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Niektórzy radni dokonali wpisów do poszczególnych komisji przedmiotowych, inni wyrazili wolę zastanowienia się co do swoich wyborów i odłożenie swoich decyzji do następnej sesji Rady Osiedla. Dlatego też podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji tematycznych, odroczono, również kwestię wyboru przewodniczących tychże komisji przesunięto na następne posiedzenie.

Radni przegłosowali jednakże propozycję Zarządu w sprawie powołania powyższych komisji następującą ilością głosów: za 17, przeciw: 1, wstrz.: 1.

Ad.4)

Zmiany w planie finansowym 2017 oraz podjęcie uchwały zmieniającej plan finansowy Rady, przedstawił Skarbnik, Pan Marcin Budzisz. Korekta dotyczyła przesunięć między paragrafami (paragraf „zakup środków/nagród dla dzieci” który wynosi zero w miejsce paragrafu, gdzie tych środków jest nadmiar).

Pani Emilia Chmura, która jest radną po raz pierwszy, podjęła dyskusję na temat w którym zwróciła uwagę radnych, że „nie może głosować nad czymś, czego nie ma przed oczami”, ponadto „żeby głosować za zmianami w planie finansowym, trzeba plan wcześniej widzieć, a najlepiej mieć go wcześniej przesłanym drogą mailową, aby móc się z nim zapoznać”. Z uwagami pani Emilii Chmury zgodził się również Pan Edward Humiński, mówiąc, że „rozumie potrzebę chwili, ale w przyszłości o zmianach w planie radni powinni wiedzieć wcześniej”.

Pani Emilia Chmura wyraziła potrzebę powołania osoby, która pełniłaby funkcję audytora i prowadziłaby dokumentację finansową na bieżąco. Radna zaproponowała swoją kandydaturę do pełnienia tej funkcji. Ponadto wyraziła prośbę, aby przed każdym posiedzeniem przesłać aktualizację decyzji, które będą dyskutowane.

Pan Marcin Budzisz raz jeszcze wyraził konieczność podjęcia uchwały w sprawie korekty planu finansowego, dlatego też radni podjęli większością głosów (za 12, wstrz.: 7) Uchwałę nr 111/10/17 w sprawie korekty budżetu na rok 2017.

Ad.5)

Pan Marcin Budzisz przestawił propozycję Zarządu odnośnie wysokości diet dla członków Zarządu, radnych oraz przewodniczących komisji tematycznych (do dyspozycji kwota 9380zł).

Dla członków Zarządu diety liczone za okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2017r. i przyznawane wg. proporcjonalności poświęconego czasu, ilości wykonywanej pracy, kształtowały się następująco:

 1. Przewodniczący Zarządu – 190 zł
 2. Wiceprzewodniczący Zarządu – 190 zł
 3. Sekretarz – 280 zł
 4. Skarbnik – 280 zł
 5. Członek Zarządu – 120 zł

Diety obowiązujące za okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2017r. (z pominięciem lipca i sierpnia) i traktowane jako zwrot kosztów dojazdu, zawierały kwoty:

 1. Radni – 25 zł,
 2. Przewodniczący komisji tematycznych – 30 zł.

Pan Marek Glibowski zgłosił formalny wniosek, aby pozostać przy wysokościach diet, które były ustalone w poprzedniej kadencji, czyli odpowiednio : przewodniczy Zarządu 185 zł, wiceprzewodniczący, skarbnik, sekretarz po 180 zł, członek 110 zł, dla pozostałych radnych po 30 zł.

Radni zgłaszali kolejne uwagi i propozycje związane z podziałem diet. Pani Marta Słowikowska zaproponowała, aby wiceprzewodniczącemu Rady przysługiwała dieta 110 zł, tak jak w poprzedniej kadencji, a nie dieta zwykłego radnego. Pan Tomasz Kapłon zauważył „dysproporcje pomiędzy dietami członków Zarządu, a wiceprzewodniczącym Rady-Zarząd bierze diety, a wiceprzewodniczący nie, dość osobliwa sytuacja dla nowych młodych radnych”. Pani Halina Czapnik również zgłosiła swój sprzeciw ws. wysokości diet dla członków Zarządu: „w wakacje Zarząd cały czas nie pracuje, również jeżdżą na urlopy, to ja chodziłam na Zarząd za darmo”. Pani Emilia Chmura zgłosiła propozycję, aby zastanowić się nad innym spożytkowaniem środków – nie na diety, lecz na inny szlachetny cel. Zdanie Pani Emilii podzielił również Pan Tomasz Kapłon, głosząc, by „poważnie potraktować sugestię Pani Chmury i wreszcie wprowadzić trochę porządku”. Wobec przeciągającej się emocjonującej dyskusji, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Pan Marek Lewicki zadecydował przenieść ten punkt obrad na sesję wrześniową.

Ad.6)

Brak wniosków do zaopiniowania w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Ad.7)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń przedstawił propozycje przyznania środków finansowych następującym instytucjom:

 1. Gimnazjum nr 1, ul. Jelenia , Popowice -1000 zł – konkursy zawody szkolne: Hugona Poligloty, Konkurs o pióro Hugona, Gimnazjada,
 2. P-110 „Domek Krasnoludków”, ul. Gołężycka, Kozanów – 1000 zł – impreza plenerowa z okazji 40 lecia placówki,
 3. PZERil Koło nr 7, ul. Modra, Kozanów – 1000 zł – spotkania integracyjne z okazji Dnia Seniora,
 4. ZS nr 21, ul. Ignuta, Kozanów – 500 zł – festyn „Magiczne drzewo – Eko klasa, Eko Szkoła”,
 5. Parafia pw. Św. Jadwigi Śląskiej, ul. Pilczycka, Kozanów – 1500 zł – festyn parafialny.

Pani Emilia Chmura zadała pytanie, wg jakich kryteriów przyznawane są środki i czy Rada ma wpływ na to, w jaki sposób środki te przez daną instytucję zostaną spożytkowane, np. aby nie były przeznaczane na słodycze, a na zdrową żywność przykładowo. Pani Halina Czapnik zwróciła uwagę, że wpłynęły 4 wnioski z Kozanowa, a tylko jeden z Popowie, ponadto ZS nr 21 już w tym roku kalendarzowym otrzymał wsparcie od Rady. Radni Tomasz Kapłon i Józef Bidziński, zaproponowali, aby zachować pewien parytet i zacząć dzielić środki po równo dla każdego osiedla. Pan Marcisz Budzisz podkreślił, że środki w miarę możliwości są przekazywane każdemu osiedlu proporcjonalnie do liczebności mieszkańców, Kozanów i Popowice są największe, Pilczyce mniejsze, ale w skali roku podział środków wygląda w miarę sprawiedliwie. Pan Marek Lewicki zaznaczył, że każdy wniosek traktuje się osobno, a środki przyznaje się zgodnie ze stanem planu finansowego Rady w danym okresie, uwzględniając przy tym wydatki stałe, np., Wigilia, Mikołaj, Akcje Świątecznej Pomocy ( Pan Marcin Budzisz). Pani Emilia Chmura zgłosiła inicjatywę, aby informacje nt. wpływających wniosków o dofinansowanie były przesłane radnym mailowo przed sesją, żeby wiedzieć, jaka placówka zwraca się do Rady i na jaki cel chce przeznaczyć dofinansowanie.

Pan Józef Bidziński zwrócił się do Rady z formalnym wnioskiem o obniżenie kwot dofinansowania, ze wzglądu na to, iż „nie można wydać wszystkiego podczas jednej sesji”. Wobec powyższego padły następujące propozycje ze strony Pana Józefa Bidzińskiego: Gimnazjum nr 1, Przedszkole nr 110, oraz Seniorzy – po 800 zł zamiast 1000 zł. W przypadku dofinansowania ZS nr 21 oraz festynu parafialnego, pojawiły się wnioski Pani Haliny Czapnik, która optowała za brakiem dofinansowania dla tych instytucji, natomiast wniosek Pana Konrada Postawy dotyczył przyznania na festyn parafialny kwoty 500zł, zamiast 1500 zł. W wyniku głosowania, przeszły wszystkie propozycje Zarządu zaprezentowane wyżej przez przewodniczącego Pana Stanisława Zatonia.

Głosy rozkładały się zastępujące Propozycja pana Józefa Bidzińskiego w stosunku do propozycji Zarządu: Gimnazjum nr 1 – 6 głosów/11 głosów, Przedszkole nr 110 – 7 głosów/9 głosów,
Seniorzy – 7 głosów/9 głosów.

Propozycja Pani Czapnik, Pana Konrada Postawy wobec propozycji Zarządu: ZS nr 21 – 2 głosy /13 głosów, Parafia św. Jadwigi – 6 głosów/ 2 głosy/7 głosów.

Ad.8)

Realizując punkt 8 porządku obrad, Rada Osiedla jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 111/11/17 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Osiedla do podejmowania zadań nie cierpiących zwłoki w okresie urlopowym.

Ad.9)

Protokół z II sesji Rady Osiedla przekazano radnym do wglądu podczas obrad. Wcześniej, jako wersja robocza, został zamieszczony na stronie internetowej Rady Osiedla. W związku z powyższym Pan Konrad Postawa zauważył, że protokół w wersji roboczej „nie powinien w ogóle zobaczyć światła dziennego, gdyż wersja robocza jest dla radnych, a nie dla całego świata”. Ponadto Pan Konrad Postawa stwierdził, że „publikowanie protokołu w takiej nie zatwierdzonej formie nie jest zgodne z prawem”. Jednocześnie radny prosił o przesyłanie w przyszłości wersji roboczej protokołu na skrzynki mailowe.

Do protokołu nr II zostały naniesione poprawki na wniosek radnych: Pani Emilii Chmury, Pana Konrada Postawy, Pana Marka Glibowskiego oraz Pana Edwarda Humińskiego. Radni odnieśli się do kwestii wyjaśnienia dokonania zmian na stronie internetowej Rady Osiedla (www.radaosiedla29.pl) przez Pana Ryszarda Kuzię. ( Ad.5)

Wg radnych: Pana Marka Glibowskiego, Pana Konrada Postawy, Pana Edwarda Humińskiego oraz Pani Emilii Chmury, wyjaśnienie zawarte w protokole nie jest wystarczające. Pan Marek Glibowski protokolarne „nieporozumienie” określił jako „ nieprawidłowość grubymi nićmi szyta”, Pan Edward Humiński nazwał je „błędem i głupotą”, natomiast Pan Konrad Postawa i Pani Emilia Chmura w ogóle nie uznali sprawy za wyjaśnioną. Powyższe poprawki do protokołu nr II z dnia 2 czerwca 2017r. zostały przez Radę przyjęte.

Ad.10)

W wolnych wnioskach przegłosowano kwestię powierzenia Panu Konradowi Postawie administrowanie strony internetowej Rady Osiedla następującą ilością głosów: za 11, przeciw: 1, wstrz.: 5. Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek Lewicki zwrócił się do Zarządu o wystosowanie pism do odpowiednich jednostek w sprawie uzupełnienia oznakowania poziomego progów zwalniających na ul. Rękodzielniczej oraz w sprawie niedrożności kanalizacji w okolicy ulic Kolistej/Pilczyckiej oraz ulicy Dokerskiej na wysokości sklepu „Piotr i Paweł”. Pan Marek Glibowski zgłosił problem uzupełnienia żywopłotu wzdłuż całej ulicy Ignuta nowymi nasadzeniami, a co za tym idzie, zobligował Zarząd do wysłania pisma w tej sprawie.

Termin kolejnego spotkania ustalono na dzień 6 września2017r. w siedzibie Rady Osiedla, ul. Rękodzielnicza 1, godz. 18.00. Na tym III sesję Rady Osiedla zakończono.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz

Do pobrania

Protokół z III sesji Rady Osiedla