Dokumenty

Protokół z posiedzenia II sesji Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. w dniu 1 czerwca 2017r.

II sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała
 2.  Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała.
 3. Zaprzysiężenie radnej Janiny Chlebińskiej – ref. Henryk Macała.
 4. Wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. (wybór Komisji Skrutacyjnej, tajne głosowanie) – podjęcie uchwały.
 5. Wybory Zarządu Osiedla -jawne głosowanie – podjęcie uchwał.
 6. Powołanie osiedlowego lidera powodziowego.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. Koncesji alkoholowych.
 8. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek – Zarzycka.
 9. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Osiedla (-)
Henryk Macała

Ad.1)

II sesję Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Pan Henryk Macała, który odczytał porządek obrad i poddał go zaopiniowaniu.

Ad.2)

Nie głoszono wniosków sprawie zmian porządku obrad. Powyższy porządek przyjęto jednogłośnie. Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Liczba obecnych radnych wyniosła 20, nieobecnych 1.

Ad.3)

Przewodniczący Rady Pan Henryk Macała odczytał § 20 statutu Osiedla o przyjęciu ślubowania przez radnego o następującej treści: „Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Miasta i Osiedla oraz jego mieszkańców”. Radna Janina Chlebińska po wysłuchaniu roty ślubowania, wypowiadając słowa: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg” została zaprzysiężona na radną.

Ad.4)

W następnej kolejności Przewodniczący Rady Pan Henryk Macała przeszedł do dalszej części obrad, mianowicie do wyborów Przewodniczącego Zarządu. Pan H. Macała przypomniał radnym, iż głosowanie przebiega w formie tajnej, gdzie liczy się większość bezwzględna głosów, tj. ilość głosów za jest większa od ilości głosów przeciw i wstrzymujących się. Tu również odczytano § 20-26 Rady Osiedla o wyborze Przewodniczącego Zarządu.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej, w skład której weszli radni:

 1. Pan Marek Lewicki ( głosów za: 19, wstrz.: 1)
 2. Pan Wiesław Hormański ( głosów za: 20)
 3. Pani Barbara Katarzyńska ( głosów za: 19, wstrz.: 1)

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Pan Wiesław Hormański.

Na Przewodniczącego Zarządu Osiedla zgłoszono następujących kandydatów:

 1. Pan Stanisław Zatoń – zgłoszony przez Pana Marcina Budzisza – wyraził zgodę.
 2. Pani Halina Czapnik – zgłoszona przez Pana Tomasza Kapłona – nie wyraziła zgody.
 3. Pan Marek Glibowski – zgłoszony przez Pana Wiesława Hormańskiego – wyraził zgodę.

W wyniku tajnego głosowania Pan Stanisław Zatoń uzyskał większość głosów (13/20) i oficjalnie Uchwałą nr 11/03/17 objął funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. Kontrkandydat Pan Marek Glibowski zdobył głosów 7.

Ad.5)

Dalszą część obrad, której przedmiotem był wybór pozostałych członków Zarządu, poprowadził Pan Stanisław Zatoń – nowo wybrany Przewodniczący Zarządu. Wcześniej jednak Pan Henryk Macała przypomniał radnym o jawnym trybie głosowania nad wyborem członków Zarządu, uwzględniającym zwykłą większość głosów, tj. ilość głosów za jest większa od ilości głosów przeciw. Powołując się na statut Osiedla, Pan H .Macała podkreślił, iż Zarząd Osiedla sprawuje władzę wykonawczą, pracuje wg ustalonego harmonogramu ( każdy poniedziałek w godz. 18.00-20.00) i odpowiada m.in. za powierzone mienie i plan finansowy. Członków Zarządu wg statutu powołuje Przewodniczący Zarządu, który jest odpowiedzialny za odpowiedni dobór radnych w Zarządzie, którzy będą dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków.

W tym miejscu Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Marek Lewicki, zapytał radnych czy jest sens powoływać członków Zarządu, skoro na stronie internetowej Rady pojawiły się informacje, jakoby nowy Zarząd został już wybrany? Osoba odpowiedzialna za aktualizację wpisów na stronie, dokonała zmian w składzie osobowym rady oraz sugestywnie zaznaczyła przy pewnych osobach stałe dni pełnionych dyżurów, tym samym dając do zrozumienia, iż skład Zarządu jest już znany… Nieporozumienie zostało wyjaśnione wraz z pojawieniem się na sali Pana Ryszarda Kuzi, który będąc nadal administratorem strony internetowej Rady Osiedla, dokonał aktualizacji, podczas której mogły się wkraść błędy, które spowodowały oburzenie wśród niektórych radnych. Pan Ryszard Kuzia przeprosił za zaistniałą sytuację.

Po wygaśnięciu na sali emocji, pan Stanisław Zatoń przedstawił skład osobowy Zarządu, nad którym przystąpiono do głosowana:

 • Pan Władysław Szopa – Wiceprzewodniczący Zarządu – głosów za: 13/20 – Uchwała nr 11/04/17.
 • Pani Ewa Garncarek – Zarzycka – Sekretarz – głosów za: 15, wstrz.: 4 – Uchwała nr 11/05/17.
 • Pan Marcin Budzisz-Skarbnik -Gosów za: 15, wstrz.: 4 – Uchwała nr 11/06/17.
 • Pani Janina Chlebińska – Członek Zarządu-głosów za: 11/20 – Uchwała nr 11/07/17.

Ad.6)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała odczytał radnym pismo z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o konieczności powołania osiedlowego lidera powodziowego w związku z wyborem nowych władz rady. Wiceprzewodniczący Pan Marek Lewicki zaproponował kandydaturę Pana Ryszarda Kuzi, który do tej pory sprawował tę funkcję. Wobec powyższego podjęto Uchwałę nr 11/08/17 w sprawie powołania Pana Ryszardą Kuzi na lidera powodziowego Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. na VII kadencję (2017-2021). Uchwała została przyjęta następującą ilością głosów: za 19, wstrz.: 1.

Ad.7)

Przewodniczący Rady Osidla odczytał wniosek do zaopiniowania ws. przyznania koncesji alkoholowej w nowym punkcie: plaża miejska obręb Popowice – Mała Gastronomia „HOT SPOT BEACH BAR”.

Wobec powyższego Rada Osiedla jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 11/09/17 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w/w punkcie.

Ad.8)

Protokół z I sesji Rady Osiedla przekazano radnym do wglądu podczas obrad. Protokół przyjęto bez uwag.

Ad.9)

W wolnych wnioskach pojawiła się kwestia zmiany nazwy komisji tematycznych (p. Marek Glibowski), która zostanie wzięta pod uwagę na kolejnym zebraniu w dniu 7 czerwca 2011:, kiedy to temat wyboru osobowego komisji problematycznych zostanie dyskutowany. Podjęto rozmowy nt. stanu technicznego placu zabaw oraz muszli koncertowej na teranie ODS-K „Piast” ( p. Emilia Chmura, p. Marta Słowikowska).

Pan Henryk Macała przypomniał radnym o spotkaniu Zarządu z Prezydentem Wrocławia Panem Rafałem Dutkiewiczem w dniu 02.06.2017r. w celu zebrania informacji nt. ważnych zadań do realizacji na terenie naszego osiedla. Zgłoszono m.in. remont ul. Niedźwiedziej ( p. Marta Słowikowska, p. Ewa Garncarek- Zarzycka, p. Halina Czapnik).

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla pan Marek Lewicki zgłosił wniosek formalny w sprawie przekazania administrowania strony internetowej Rady Osiedla Panu Konradowi Postawie.

Termin kolejnego spotkania ustalono na dzień 7 czerwca 2017 w siedzibie Rady, ul. Rękodzielnicza 1, godz. 18.00. Na tym II sesję Rady Osiedla zakończono.

Protokół sporządziła:
Ewa Gamcarek-Zarzycka
Sekretarz

Do pobrania

Protokół z II sesji Rady Osiedla oraz uwagi do protokołu