Liczba obecnych Radnych na XL Sesji: 13

Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu 09.11.2016 r.

1.Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                                     2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała                                                                                                    3. Informacja na temat imprezy integracyjnej zorganizowanej dla środowisk senioralnych z osiedli Pilczyce, Kozanowa i Popowic z okazji Święta Odzyskania Niepodległości– ref. Henryk Macała                                                                                                                                   4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref.Przewodniczący Komisji                                                                                                              5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń                                                6. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka    7. Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad. 1) XL Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, proponując powyższy porządek obrad.

Ad. 2) Nie zgłoszono żadnych wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
Powyższy porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3) Przewodniczący Rady p. Henryk Macała zaprosił wszystkich radnych na imprezę integracyjną zorganizowaną dla środowisk senioralnych z osiedli Pilczyce,  Kozanowa i Popowic z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada 2016r. w siedzibie RO , ul. Rękodzielnicza 1. Będzie to już drugie spotkanie, które uświetni występ zespołu chóralnego z Lidy z Białorusi, wspólna zabawa i radosne biesiadowanie.

Ad. 4) Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił  jeden wniosek do zaopiniowania ws. przyznania koncesji alkoholowej. Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowej wydała opinię pozytywną dot. przestawionego wniosku. Wobec powyższego RO podjęła Uchwałę nr XL/196/16 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu:  PKN Orlen, sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Lotnicza 11, kolejne zezwolenie – opinia pozytywna, uchwała podjęta jednogłośnie.

Ad. 5) Przewodniczący Zarządu p. Stanisław Zatoń przedstawił propozycje Zarządu w sprawie przyznania dofinansowania następujących przedsięwzięć, a mianowicie:

  1. ZS nr 12, „Neuromed”, ul. Białowieska , akcja Mikołaj 2016 – kwota 500 zł
  2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1, ul. Wejherowska 28 , akcja Boże Narodzenie 2016 – konkurs kolęd i pastorałek – kwota 1000 zł,
  3. Parafialne Zespoły Caritas ( Pilczyce, Kozanów, Popowice), akcja świątecznej pomocy „Boże Narodzenie 2016” – po 1000 zł każdy zespół,
  4. Akcja „Mikołaj 2016” – imprezy dla dzieci na terenie osiedli Pliczyce, Kozanów, Popowice – kwota po 1000 zł każde z osiedli,                                                                          Wszystkie przedstawione powyżej wnioski przyjęto jednogłośnie.
  5. Ponadto wpłynęło pismo z Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 16, ul. Kolista na współfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych. Wniosek rozpatrzony negatywnie ze względu na brak środków.

Rada osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XL/197/16 w sprawie uzyskania dofinansowania zadania społecznego z WCRS na działalność osiedlowego chóru „Piastuny” – warsztaty i koncerty. Wraz z ofertą zostanie  złożona  we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego,  pl. Dominikański 6.

Ad. 5) Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała kolejny raz powrócił do kwestii bezpieczeństwa i utrzymania porządku na osiedlu, informując radnych o spotkaniu               z przedstawicielami Policji w dniu 24 listopada 2016r.  godz. 17.00 w Ośrodku Działań Społeczno-Kulturalnych, ul. Rękodzielnicza 1. Przewodniczący prosił o zachęcenie mieszkańców do spotkania   z Policją,  gdyż jest wiele spraw do omówienia i podjęcia konkretnych działań w sprawach dot. bezpieczeństwa, ładu  i porządku, np.: bezprawne parkowanie samochodów,  chaos i niebezpieczne sytuacje podczas przyprowadzania i przywożenia dzieci do szkoły i przedszkola przy ul. Koszykarskiej, związane z brakiem miejsc do parkowania, brak widocznych znaków poziomych na ul. Rękodzielniczej. Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia poinformował radnych  o uruchomieniu strony internetowej –  Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie można elektroniczne zgłaszać miejsca, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.

Ad. 6) Protokół z XXXIX Sesji w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia Rady. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej RO www.radaosiedla29.pl. Protokół przyjęto bez uwag.

Ad. 9) Pan Henryk Macała jako przewodniczący RO poinformował oraz zaprosił radnych           na następujące spotkania:

  • 3 grudnia 2016r. jubileusz 10-lecia osiedlowego chóru „Piastuny”, g. 17.00,
  • 5 grudnia 2016r. Mikołaj dla dzieci z osiedla Pilczyce,
  • 18 grudnia 2016r.uroczysta Wigilia dla osób samotnych, opuszczonych i bezdomnych, g.17.00,
  • 19 grudnia 2016r. spotkanie opłatkowe dla Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., g. 18.00.

Na tym XL Sesję Rady Osiedla zakończono.
Ustalono termin kolejnej Sesji na dzień 07.12.2016r. na godz. 18.00 w siedzibie RO.

Protokołowała:                                                                                                                                Ewa Garncarek-Zarzycka                                                                                                                  Sekretarz Osiedla