Dokumenty

Protokół z posiedzenia V sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 4 października 2017r.

V sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała.
 3. Informacja na temat Kongresu Rad Osiedli i zaproszenie do udziału – ref Henryk Macała.
 4. Ukonstytuowanie się komisji problemowych rady osiedla – ref. Henryk Macała.
 5. Sprawozdanie z realizacji projektu Chóry Osiedlowe – ref. Henryk Macała.
 6. Uchwały w sprawie wniosków organizacji festynu osiedlowego, wigilii i imprez mikołajkowych, chóru w roku 2018 – ref. Henryk Macała.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Władysław Szopa.
 8. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń.
 9. Dyskusja i wypracowanie wniosków na temat zaprzestania zajęć rehabilitacyjnych w szkole specjalnej na ul. Ignuta – ref. Marek Lewicki.
 10. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
 11. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

V sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała.

Ad.2)

Na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Pana Marka Lewickiego przesunięto punkt dziewiąty porządku obrad w miejsce punktu drugiego, ze względu na referowanie przez Panią dyrektor Lidię Kuźniar zagadnienia dot. zawieszenia zajęć rehabilitacyjnych dla uczniów SP nr 116 w ZS nr 21 przy ul. Ignuta.

Wniosek ws. zmiany porządku obrad przyjęto jednogłośnie.
Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Liczba obecnych radnych wyniosła 19, nieobecnych 2.

Dyrektor ZS nr 21 Pani Lidia Kuźniar przedstawiła radnym okoliczności zaprzestania świadczenia usług rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych uczniów integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 116 przez firmę „Creator”. Umowa z „Creatorem a szkołą na świadczenie usług medycznych została podpisana w roku 2007 i była rok roczne przedłużana. Fizjoterapeuci , zatrudnieni na terenie szkoły prowadzili zajęcia dla dzieci z orzeczeniami dwa-trzy razy w tygodniu, dyrektor szkoły udostępniał nieodpłatnie salę oraz sprzęt rehabilitacyjny. We wrześniu 2017r. nie został podpisany kontrakt o współpracy pomiędzy NFZ a firmą „Creator”, ze względu na niekorzystne warunki umowy dla „Creatora”.

Wobec zaistniałej sytuacji świadczenia rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych uczniów zostały przerwane. Dzieci, a w szczególności ich rodzice zostali postawieni w sytuacji, kiedy to sami będą musieli dowieźć swoje dzieci na rehabilitację poza szkołą.

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała zasugerował, aby szkoła zwróciła się z odpowiednim pismem do Narodowego Funduszu Zdrowia ze stosownymi argumentami. Rada Osiedla ze swojej strony również zajmie stanowisko w tej sprawie i wystosuje pismo popierające prośbę szkoły w kwestii przywrócenia rehabilitacji dla potrzebujących dzieci.

Ad.3)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała przedstawił radnym ostateczne informacje nt. Kongresu Rad Osiedli, który przewidziano na dzień 7 października 2017r. (sobota) na godz. 9:30 w Hali Stulecia. Pan Henryk Macała oficjalnie zaprosił radnych do uczestnictwa w tym ciekawym i nowym wydarzeniu w mieście, podczas którego będzie można wykorzystać okazję do spotkań i przeprowadzenia rozmów. W tym celu przewidziano trzy panele dyskusyjne dla ok. 800 radnych osiedlowych, zgłoszonych do udziału w kongresie.

Ad.4)

Podczas III sesji RO w dniu 07.06.2017r powołano 3 (trzy) komisje tematyczne:

Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych, Komisja ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisja ds. Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

Skład osobowy poszczególnych komisji został ponownie uaktualniony, dokonano wyboru przewodniczących powyższych komisji w następującej kolejności:

 • Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych – przewodnicząca Pani Halina Czapnik,
 • Komisja ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji – przewodniczący Pan Tomasz Kapłon,
 • Komisja ds. Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska – przewodniczący Pan Józef Bidziński.

Wobec powyższego Rada Osiedla podjęła Uchwałę nr V/22/17 w sprawie powołania komisji tematycznych Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. oraz wyboru przewodniczących komisji, następującą ilością głosów: za 18, wstrz.: 1.

Pan Waldemar Małys jako członek Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji ds. Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska zaprezentował następujący projekt:

 • „Gimnastyka prozdrowotna z elementami samoobrony dla seniorów”.
 • „Samoobrona z elementami gimnastyki dla mieszkańców osiedla”.

Pan Waldemar Małys posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ruchowych. Jest komandosem, mistrzem Karate Shotokan, byłym mistrzem boksu, trenerem samoobrony i sztuk walki. Zajęcia w formie 3- miesięcznego pilotażu w wymiarze 45 min. dla pierwszej grupy oraz 60 min. dla drugiej, będą mogły odbywać się w siedzibie ODSK „Piast” przy ul. Rękodzielniczej 1. Pierwszy etap realizacji projektu to opracowanie i druk ulotek nt. oferowanych zajęć oraz ich dystrybucja, drugi to zabezpieczenie środków na rok 2018 w planie finansowym Rady Osiedla, w tym w ramach dofinansowania z WCRS- u, które umożliwią prowadzenie zajęć w przyszłości. Swoje pozytywne opinie wyrazili radni: Pani Emilia Chmura, Pan Konrad Postawa, Pani Marta Słowikowska, Pan Tomasz Kapłon oraz Pan Marek Lewicki. Radni zaproponowali cykliczne zajęcia najpierw na Pilczycach, potem na Kozanowie, a następnie na Popowicach, wówczas zostanie wyeliminowany problem odległości od miejsca prowadzonych zajęć.

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała pozytywnie odniósł się do przedstawionego projektu, zaproponował pomoc w postaci wydrukowania ulotek i plakatów nt. oferowanych zajęć. Ponadto zobligował osoby pilotujące projekt do napisania oferty zadania dot. organizacji zajęć sportowych dla seniorów z Osiedla na rok 2018 i złożenie jej wraz z podjętą przez Radę uchwałą w tej sprawie do WCRS.

Pan Tomasz Kapłon zainteresował radnych informacją o zawiązanych inicjatywach społecznych, działających na terenie osiedla Popowice. Są to: inicjatywa sąsiedzka „Lepsza Wejherowslka”, „Popowice online” oraz „Moje Popo”. Wszystkie trzy grupy walczą o lepszą komunikację na osiedlu, zajęły się sprawą ogrzewania, w przyszłości chcą aktywnie zająć się WBO, współpracować ze stowarzyszeniem „Tratwa” oraz Sektorem 3. Najgłośniejszym wydarzeniem z udziałem tych inicjatyw była akcja „PopKurzacz” , w której podjęto działania na rzecz sprzątania parku wokół Hali Orbita. Pan Tomasz Kapłon zaproponował zaprosić na najbliższą sesję RO przedstawicieli powyższych grup w celu poznania ich przyszłych zamierzeń i planów.

Ad.5)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała przedstawił sprawozdanie z działalności osiedlowego chóru „Piastuny”, który koncertuje w Polsce i za granicą od ponad 11 lat.

Chór przygotował m. in. takie programy jak: „Kwiaty Polskie”, „Skarbiec Polski”, „Carmina Burana”, „Nie było miejsca dla Ciebie”, „Biesiada Ludowa”.

„Piastuny” zdobywają najwyższe miejsca na podium w różnego rodzaju konkursach polskich i zagranicznych, zespół postrzegany jest jako chór zawodowy. Środki finansowe pozyskiwane z WCRS przeznaczane są na pokrycie kosztów wyjazdów na koncerty, warsztaty, zakup strojów ludowych dla członków chóru, kosztów nagrań płyt.

Rada Osiedla przyjęła jednogłośnie Uchwałę nr V/23/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania społecznego w roku 2017: działalność osiedlowego chóru „Piastuny” – warsztaty i koncerty.

Ad.6)

Następnie podjęto uchwały w sprawie organizacji zadań społecznych przewidzianych w roku 2018 oraz określono wysokość dofinansowania z WCRS tychże zadań:

Uchwałę nr V/24/17 w sprawie realizacji zadania: festyn osiedlowy w roku 2018, wnioskowana kwota to 5000 zł,

Uchwałę nr V/25/17 w sprawie realizacji zadania: wigilia dla osób samotnych, bezdomnych i opuszczonych w roku 2018, wnioskowana kwota to 3000 zł,

Uchwałę nr V/26/17 w sprawie realizacji zadania: imprezy mikołajowe dla dzieci w roku 2018, wnioskowana kwota to 3000 zł,

Uchwałę nr V/27/17 w sprawie realizacji zadania: działalność osiedlowego chóru „Piastuny” w roku 2018, wnioskowana kwota to 5000 zł,

Uchwałę nr V/28/17 w sprawie realizacji zadania: program sportowy – zajęcia dla mieszkańców osiedla w roku 2018, wnioskowana kwota to 5000 zł.

Ad.7)

Przewodnicząca Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych Pani Halina Czapnik przedstawiła wnioski do zaopiniowania ws. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Podjęto jednogłośnie następujące uchwały:

Uchwałę nr V/29/17 w sprawie pozytywnej opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych: sklep spożywczy „Żabka”, ul. Legnicka 57M, nowy punkt,

Uchwałę nr V/30/17 w sprawie pozytywnej opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych: sklep spożywczy „Żabka”, ul. Białowieska 56A, nowy punkt,

Uchwałę nr V/31/17 w sprawie pozytywnej opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych: sklep spożywczy , ul. Lotnicza/Górnicza, kolejne zezwolenie.

Radny Tomasz Kapłon zaproponował wystosowanie pisma do Policji w celu uzyskania informacji nt. ilości interwencji w sprawie zakłóceń porządku publicznego oraz przypadków sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym w sklepie spożywczym „4 PACK” przy ul. Popowickiej 64A.

Ad.8)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń przedstawił propozycje przyznania środków finansowych następującym instytucjom:

 1. Żłobek nr 3, ul. Białowieska, Popowice, zabawa mikołajowa dla dzieci –proponowana kwota: 500 zł,
 2. Zespół Szkół nr 12, „Neuromed”, Popowice – mikołaj dla uczniów szkoły – proponowana kwota: 500 zł,
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1, ul. ks. Marcina Lutra, Popowice – proponowana kwota: 450 zł.

Powyższe propozycje Zarządu zostały przegłosowane 11 głosami radnych.

Ad.9)

Przesunięty.

Ad.10)

Protokół z IV sesji Rady Osiedla w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas obrad. Wcześniej, w wersji roboczej, został przesłany na skrzynki mailowe radnych.

Protokół został przyjęty bez uwag.

Ad.11)

W punkcie „Wolne wnioski i zapytania radnych” pojawiły się pytania dot. nowego osiedlowego strażnika miejskiego  Pan Marek Glibowski), wymiany tablicy informacyjnej Rady Osiedla (Pani Emilia Chmura), osiedlowego biuletynu informacyjnego (Pan Waldemar Małys), modernizacji strony internetowej RO (pan Konrad Postawa).

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Pan Marek Lewicki zaprosił wszystkich radnych na odpust Jadwiżański w dniu 15 października 2017r. do parafii Św. Jadwigi Śląskiej na Kozanowie.

Na tym V sesję Rady Osiedla zakończono.

Termin kolejnego spotkania ustalono na dzień 8 listopada 2017r.w siedzibie Rady Osiedla, Rękodzielnicza 1, godz. 18.00.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz