Dokumenty

Protokół z posiedzenia VII sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 6 grudnia 2017r.

VII sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. – ref. Henryk Macała
  2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie. – ref. Henryk Macała
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty planu finansowego na rok 2016 – ref. Marcin Budzisz
  4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji
  5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla – ref. Henryk Macała
  6. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania. – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka
  7. Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad.1)

VII sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. otworzył przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała.

Ad.2)

Nie zgłoszono żadnych wniosków zmieniających porządek obrad.  Powyższy harmonogram obrad przyjęto jednogłośnie. Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Liczba obecnych radnych wyniosła 18, nieobecnych 2.

Ad.3), 5)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, z powodu chwilowego braku obecności skarbnika Zarządu Pana Marcina Budzisza, zaproponował przejście do realizacji kolejnego punktu 5 posiedzenia, tj. wyboru wiceprzewodniczącego Rady Osiedla.

W pierwszej kolejności powołano Komisję skrutacyjną w składzie:

  1. Pani Emilia Chmura – przewodnicząca,
  2. Pani Iwona Czarnecka – członek,
  3. Pan Edward Humiński – członek.

Osobowy skład  Komisji Skrutacyjnej przyjęto jednogłośnie. Zgłoszono dwoje kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Osiedla.

Pan Tomasz Kapłon zaproponował kandydaturę Pani Haliny Czapnik, natomiast Pan Marcin Budzisz zgłosił Pana Józefa Bidzińskiego.

Następnie Komisja skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania.

W międzyczasie skarbnik Pan Marcin Budzisz realizując punkt 3 harmonogramu posiedzenia, przedstawił radnym okoliczności podjęcia uchwały korygującej plan finansowy 2017 (ostateczne przesunięcia środków  między paragrafami klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem na paragraf: „artykuły spożywcze). Wobec powyższego Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę nr VII/34/17 w sprawie korekty budżetu 2017.

Z tytułu nieobecności niektórych radnych na posiedzeniach Rady w ciągu roku powstała nadwyżka ( z diet) w wysokości 390 zł, która zazwyczaj jest traktowana jako dieta uznaniowa dla najbardziej aktywnych przedstawicieli Rady. Przewodniczący Rady Pan Henryk Macała zaproponował, aby ową dietę uznaniową przyznać Panu Waldemarowi Małysowi za inicjatywę społeczną, czego przejawem są zajęcia sportowe dla mieszkańców Osiedla.

Rada Osiedla Pilczyce Kozanów-Popowice Płn. podjęła Uchwałę nr VII/35/17 w sprawie przyznania jednorazowej diety uznaniowej w wysokości 390 zł dla Pana Waldemara Małysa następującą ilością głosów: za 16, wstrz. 2.

W następnej kolejności przystąpiono do omówienia punku 4 oraz 6 obrad. W tym czasie Komisja Skrutacyjna liczyła głosy oraz sporządzała protokół z głosowania.

Ad.4)

Brak wniosków do zaopiniowania.

Ad.6)

Protokół z V sesji Rady Osiedla został przesłany radnym na skrzynki mailowe. Uwagę do protokołu nr VI wniósł Pan Tomasz Kapłon, prosząc o uzupełnienie protokołu o informacje nt. pisma w sprawie nieaktywnej strony internetowej Rady autorstwa Pani Krystyny Ziętak.

Uwagi zostały uwzględnione.

Ad.2)

Kontynuując realizację punktu 2 harmonogramu posiedzenia, przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Emilia Chmura odczytała protokół z przeprowadzonego (tajnego) głosowania nad wyborem wiceprzewodniczącego Rady Osiedla. Na ogólną liczbę 20 radnych, głosowało 18 radnych ( zgodnie z listą obecności), oddano 18 głosów ważnych. Za wyborem Pani Haliny Czapnik głosowało 4 radnych, natomiast za wyborem Pana Józefa Bidzińskiego głosowało 13 radnych, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Tym samym Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. podjęła Uchwałę nr VII/36/17 w sprawie wyboru Pana Józefa Bidzińskiego na wiceprzewodniczącego Rady Osiedla.

Ad.7)

Przewodniczący Rady Pan Henryk Macała podziękował Paniom Halinie Czapnik i Emilii Chmurze za zaangażowanie w organizacji wigilii dla osób samotnych w postaci paczek i innych artykułów spożywczych. Pan Henryk Macała poinformował również o możliwości obdarowania najbardziej potrzebujących paczkami ufundowanymi przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Pan Konrad Postawa przekazał informacje nt. funkcjonowania w nowej odsłonie strony internetowej Rady Osiedla.

Radni Podjęli również inicjatywę finansowego wsparcia rodziny zmarłego nagłą śmiercią wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Pana Marka Lewickiego.  Zorganizowano kwestę na powyższy cel podczas posiedzenia Rady. Duży wkład miał Pan Waldemar Małys , ofiarując swoją nagrodę (dietę uznaniową) rodzinie zmarłego radnego.

Na tym VII sesję Rady Osiedla zakończono.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz