Dokumenty

Protokół z posiedzenia XII sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 7 grudnia 2022 r.

XII sesja odbyła się się w ODSK „PIAST” przy ul. Rękodzielniczej 1, trwała od godziny 18:00 do 19:15. Sesja została zwołana na podstawie §16 Załącznika do uchwały nr XIII/420/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2180 i 1471, z 2018 r. poz. 4613, z 2020 r. poz.  6534 oraz z 2021 r. poz. 2811).

Radni otrzymali na skrzynki mailowe porządek obrad (stanowi zał. 1 do niniejszego protokołu) oraz uchwały stanowiące załączniki wymienione szczegółowo poniżej.

W sesji wzięli udział radni zgodnie z załączoną listą obecności (stanowi zał. 2 do niniejszego protokołu).

Sesję prowadził Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Tomasz Węgrzynowski.

Pkt.1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad

Sekretarz rozpoczął nagrywanie.

Sesję otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Tomasz Węgrzynowski, który potwierdził osiągnięcie kworum: w sesji wzięło udział 14 radnych.

Pkt.2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i głosowanie nad nimi

Radny Henryk Macała zaproponował wykreślenie z porządku obrad uchwały w sprawie zmniejszenia ilości dokumentów w wersji drukowanej przesyłanych do WCRS, uzasadniając to obawami o bezskuteczność takiej uchwały. W ramach dyskusji radni uzasadniali zasadność podjęcia tej uchwały, aby zainicjować procesy cyfryzacji.

Tomasz Węgrzynowski zarządził głosowanie nad nie wykreśleniem wyżej wymienionej uchwały z porządku obrad.

Zaproponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenia głosowań w tej sprawie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania społecznego pt. „Wycieczka Seniorów do Starej Chaty u Kowola w Kluczewie”  (Uchwała nr XII/114/22, projekt stanowi zał. 3 do niniejszego protokołu) – ref. Anna Jantas/Konrad Postawa
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania społecznego pt. „Osiedlowe pikniki sąsiedzkie, integracja i promocja działań osiedlowych”. (Uchwała nr XII/115/22, projekt stanowi zał. 4 do niniejszego protokołu) – ref. Anna Jantas/Konrad Postawa
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania społecznego pt. „Mikołajkowe spotkanie dla dzieci z ubogich rodzin mieszkających na naszym osiedlu” (Uchwała nr XII/116/22, projekt stanowi zał. 5 do niniejszego protokołu) – ref. Anna Jantas/Konrad Postawa
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmniejszenia ilości dokumentów w wersji drukowanej przesyłanych do WCRS oraz uproszczenia procedur związanych z działaniem Rady Osiedla.  (Uchwała nr XII/117/22, projekt stanowi zał. 6 do niniejszego protokołu) – ref. Anna Jantas
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
  z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. Restauracja „GRILLBURGER & PIEROGARNIA ” ul. Popowicka 26, Wrocław.  (Uchwała nr XII/118/22, projekt stanowi zał. 7 do niniejszego protokołu) – ref. Ewa Gostkowska
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania pozostałych środków przeznaczonych na diety radnych w roku budżetowym 2022 (Uchwała nr XII/119/22, projekt stanowi zał. 8 do niniejszego protokołu) – ref. Anna Jantas
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Osiedla. (Uchwała nr XII/120/22, projekt stanowi zał. 9 do niniejszego protokołu) – ref. Patryk Kosek
 10. Wolne wnioski oraz zapytania Radnych.
 11. Zakończenie sesji Rady Osiedla.

W głosowaniu za nie wykreśleniem uchwały w sprawie zmniejszenia ilości dokumentów w wersji drukowanej przesyłanych do WCRS z porządku obrad udział wzięło 14 radnych.

Oddano 10 głosów ZA, 3 PRZECIW i 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ.

Tym samym przyjęto oryginalnie zaproponowany porządek obrad.

Pkt.3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania społecznego pt. „Wycieczka Seniorów do Starej Chaty u Kowola w Kluczewie”

Radna Anna Jantas referująca wniosek dotyczący uchwały nr XII/114/22 poinformowała, że rada jest zobowiązana formalnie przyjąć sprawozdanie przedstawione wcześniej. Biorący udział w dyskusji radni podkreślili, że była to wspaniała inicjatywa, którą warto powtarzać.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie..

Pkt.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania społecznego pt. „Osiedlowe pikniki sąsiedzkie, integracja i promocja działań osiedlowych”

Radny Konrad Postawa referujący wniosek dotyczący uchwały nr XII/115/22 poinformował o zorganizowaniu trzech pikników, przypominając towarzyszące im atrakcje. Podkreślił, że zaplanowane fundusze nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ poczęstunek został zapewniony przez sponsora pikników, firmę Auchan Wrocław.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania społecznego pt. „Mikołajkowe spotkanie dla dzieci z ubogich rodzin mieszkających na naszym osiedlu”

Radny Konrad Postawa referujący wniosek dotyczący uchwały nr XII/116/22, poinformował o pomocy szkół w wytypowaniu dzieci, a następnie opowiedział o przebiegu spotkania Mikołajkowego, w którym udział wzięły dzieci z Polski oraz z Ukrainy. Powiadomił też zebranych, że nieodebrane paczki zostaną dostarczone bezpośrednio. Dodatkowo przedstawił skład paczek i podzielił się finansami przedsięwzięcia, na które złożyło się 14000 z budżetu Rady Osiedla oraz 1800 złotych od miasta.

Radny Henryk Macała, zaskoczony ilością nieodebranych paczek, zaproponował aby imprezy organizować na każdym z osiedli. Okazało się jednak, że nieobecności najczęściej uzasadnione były chorobą.

Przed głosowaniem radni brawami podziękowali organizatorom za zdobycie dodatkowych środków.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmniejszenia ilości dokumentów w wersji drukowanej przesyłanych do WCRS oraz uproszczenia procedur związanych z działaniem Rady Osiedla

Radna Anna Jantas zreferowała wniosek dotyczący uchwały nr XII/117/22, która uprzednio została przedyskutowana w ramach porozumienia Wrocław Zachód. Zasugerowała, że zmiana obiegu dokumentów mogłaby przynieść oszczędności, które mogłyby zostać przeznaczone dla mieszkańców.

Radny Konrad Postawa przedstawił zebranym analizę hipotetycznego procesu zakupu kabla do drukarki, który potencjalnie wiązałby się z koniecznością wydrukowania 18 kartek. Oszacował też, że na wydrukowanie uchwał wraz z uzasadnieniami wszystkie rady potrzebują co najmniej ponad 200 ryz rocznie, czyli ponad pół tony papieru.

W ramach dyskusji radni uzasadniali potrzebę ograniczenia ilości zużywanego zarówno  względami ekologicznymi i ekonomicznymi, jak i oszczędnością czasu oraz kosztów radnych i urzędników.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych, z czego 12 było ZA, 0 PRZECIW, a 2 WSTRZYMAŁO się od głosu.

Pkt.7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. Restauracja „GRILLBURGER & PIEROGARNIA ” ul. Popowicka 26, Wrocław

Radna Iwona Krzemińska-Borecka referująca wniosek dotyczący uchwały nr XII/118/22, zarekomendowała pozytywne zaopiniowanie wniosku o przyznanie koncesji. Poinformowała, że lokal jest prawidłowo oznakowany i spełnia wymogi prawne.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych, z czego 10 było ZA, 1 PRZECIW, a 3 WSTRZYMAŁO się od głosu.

Pkt.8. Podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania pozostałych środków przeznaczonych na diety radnych w roku budżetowym 2022

Radna Anna Jantas referująca wniosek dotyczący uchwały nr XII/119/22 poinformowała, że z zaplanowanych na diety środków pozostała niewykorzystana kwota 1020 złotych, ponieważ nie wszystkie diety zostały wypłacone. Zaproponowała, aby środki podzielić na wszystkich radnych albo przeznaczyć dla członków Zarządu Osiedla, Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla.

W trakcie dyskusji wyjaśniona została również możliwość zrzeczenia się diety przez radnych za kolejny rok. Podkreślono przy tym, że nie ma możliwości przekazania przez Radę Osiedla niewykorzystanych diet w formie darowizny na rzecz jakiejkolwiek organizacji, stowarzyszenia czy fundacji.

Radni uznali, że najwięcej na rzecz Rady Osiedla pracują członkowie Zarządu Osiedla. Dodatkowo docenione zostało zaangażowanie i wkład Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla. Prowadzący Obrady Tomasz Węgrzynowski przeprowadził głosowanie za rozdzieleniem pozostałej w budżecie kwoty przez Zarząd Osiedla.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Osiedla.

Radny Patryk Kosek zreferował wniosek dotyczący uchwały nr XII/120/22.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.10. Wolne wnioski oraz zapytania Radnych.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa zaproponował możliwość wypowiedzenia się w pierwszej kolejności gościom. Przybyłe Panie opowiedziały o wykorzystywaniu do pielęgnacji zieleni środków chwastobójczych zawierających glifosat, który zagraża zdrowiu zwierząt oraz dzieci. Podzieliły się swoim spostrzeżeniem, że opryski wykonywane są często w godzinach wczesnorannych, a sam pojemnik ze środkiem chwastobójczym schowany jest dla niepoznaki w reklamówce. Poinformowały też, że wystosowany do Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk apel mieszkańców spotkał się z pozytywną odpowiedzią.

Radna Halina Czapnik podkreśliła, że na jej osiedlu chwasty usuwane są ręcznie. Jednak radni zgodzili się, że Rada Osiedla wystąpi do wszystkich spółdzielni działających na naszym osiedlu z zapytaniem o stosowane środki i z podobnym apelem o stosowanie jedynie preparatów bezpiecznych dla środowiska.

Radna Izabela Jagosz poprosiła Zarząd Osiedla o wystosowanie do WCRS pisma przypominającego o obowiązku odpowiedzi w ciągu 30 dni.

Radna Ewa Domańska zapytała o inwestycję przy ulicy Pilczyckiej w okolicy cmentarza. Przewodniczący Zarządu Osiedla poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie nielegalnego rozpoczęcia prac budowlanych, a obecnie prace są wstrzymane. Dodał, że inwestorowi nie udało się wykreślić terenu z ewidencji zabytków. Powiadomił też, że pismo zostanie opublikowane w mediach społecznościowych.

Radna Iwona Krzemińska-Borecka wyraziła chęć włączenia się w organizację wydarzeń plenerowych w przyszłym roku i poprosiła o informowanie o takich działaniach z wyprzedzeniem.

Radna Anna Jantas poprosiła o wyznaczenie na każdym osiedlu osoby koordynującej 23 grudnia organizację Wigilii dla najuboższych. Podczas dyskusji radni uzgodnili kto i gdzie zaangażuje się w akcję. Dodatkowo radny Konrad Postawa przypomniał, że na posiłki zbierane są słoiki.

Pkt.11. Zakończenie sesji Rady Osiedla.

Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla podziękował wszystkim za merytoryczną i spokojną sesję.

Na tym obrady zakończono.

Protokół sporządził
Patryk Kosek – Sekretarz Rady Osiedla