Dokumenty

Protokół z posiedzenia XI sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 23 listopada 2022 r.

XI sesja odbyła się się w ODSK „PIAST” przy ul. Rękodzielniczej 1, trwała od godziny 18:00 do 19:30. Sesja została zwołana na podstawie §16 Załącznika do uchwały nr XIII/420/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2180 i 1471, z 2018 r. poz. 4613, z 2020 r. poz.  6534 oraz z 2021 r. poz. 2811).

Radni otrzymali na skrzynki mailowe porządek obrad (stanowi zal. 1 do niniejszego protokołu) oraz uchwały stanowiące załączniki wymienione szczegółowo poniżej.

W sesji wzięli udział radni zgodnie z załączoną listą obecności (stanowi zal. 2 do niniejszego protokołu).

Sesję prowadził Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka.

Pkt.1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad

Sekretarz rozpoczął nagrywanie.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka, który potwierdził osiągnięcie kworum: w sesji wzięło udział 19 radnych, przy czym jedna radna dołączyła w trakcie.

Pkt.2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i głosowanie nad nimi

Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka zaproponował wprowadzenie zmian, tj. uzupełnienie harmonogramu sesji o projekty uchwał w sprawie wszczęcia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (projekty uchwał nr XI/110/22 oraz nr XI/111/22).

Radna Halina Czapnik zaproponowała przesunięcie dyskusji i głosowania nad uchwałą w sprawie zmian w składzie osobowym w Zarządzie, aby w głosowaniu mogła wziąć udział radna Iwona Krzemińska-Borecka, która nie mogła uczestniczyć od początku sesji.

Przyjęty porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenia głosowań w tej sprawie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej wykazu nr 39/2022 nieruchomości przeznaczonej do obrotu cywilnoprawnego. (Uchwała nr XI/107/22 – projekt) – ref. Błażej Stopka.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej wykazu nr 55/2022 nieruchomości przeznaczonej do obrotu cywilnoprawnego. (Uchwała nr XI/108/22 – projekt) – ref. Błażej Stopka.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. w Pizzeria „PIZZAFOSSA” ul. Dokerska 3, Wrocław. (Uchwała nr XI/109/22 – projekt) – ref. Ewa Gostkowska.
 6. Zgłoszony w ramach zmiany porządku obrad wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wniesienia na sesję Rady Miejskiej projektu uchwały w tej sprawie w trybie pilnym (Uchwała nr XI/110/22 – projekt) – ref. Błażej Stopka
 7. Zgłoszony w ramach zmiany porządku obrad wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XI/111/22 – projekt) – ref. Błażej Stopka
 8. Przesunięty w ramach zmiany porządku obrad wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym w Zarządzie Osiedla. (Uchwała nr XI/112/22 – projekt) – ref. Konrad Postawa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Osiedla. (Uchwała nr XI/113/22 – projekt) – ref. Patryk Kosek.
 10. Podsumowanie pierwszego roku VIII kadencji Rady Osiedla. – ref. Błażej Stopka, Konrad Postawa.
 11. Wolne wnioski oraz zapytania Radnych.
 12. Zakończenie sesji Rady Osiedla.

W głosowaniu za zmianą porządku obrad udział wzięło 18 radnych.
Oddano 17 głosów ZA, 1 PRZECIW i 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Radny Tomasz Kapłon wyjaśnił, że głosował przeciwko przesunięciu głosowania o zmianach w składzie osobowym w Zarządzie Osiedla, ponieważ w jego opinii zmiana nie budzi żadnych wątpliwości i przesunięcie tego punktu nie ma sensu.

Pkt.3. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej wykazu nr 39/2022 nieruchomości przeznaczonej do obrotu cywilnoprawnego

Radny Błażej Stopka zreferował wniosek dotyczący uchwały nr XI/107/22. Poinformował, że Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości w Urzędzie Miejskim Wrocławia zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie zamiaru sprzedaży sąsiadującej ze stadionem miejskim działki gminnej o charakterze inwestycyjnym.

Zwrócił uwagę na fakt, że plan zabudowy dopuszcza postawienie wysokiego do 115 metrów budynku i uwzględnia zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 10% powierzchni działki budowlanej.

Powiadomił, że niektóre rady osiedla będą występowały przeciwko sprzedaży w ramach obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dodał, że na wniosek Osiedla Maślice uwzględnimy w uchwale prośbę, aby w ramach inwestycji zadbać o infrastrukturę drogową.

W trakcie referowania wniosku do sesji dołączyła radna Iwona Krzemińska-Borecka.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 19 radnych. Oddano 16 głosów ZA, 1 PRZECIW i 2 WSTRZYMUJĄCE SIĘ.

Pkt.4. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej wykazu nr 55/2022 nieruchomości przeznaczonej do obrotu cywilnoprawnego

Radny Błażej Stopka zreferował wniosek dotyczący uchwały nr XI/108/22.

Poinformował, że Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości w Urzędzie Miejskim Wrocławia zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie zamiaru sprzedaży zlokalizowanej pomiędzy ulicami Pilczycką i Dworską działki, przeznaczonej na działalność gospodarczą typu gastronomia, biura, obiekty hotelowe, usługi drobne, obiekty kształcenia dodatkowego, terenowe urządzenia sportowe, itp.

W trakcie dyskusji wyjaśniono, że zagrożenie powodziowe zostało uwzględnione podczas przygotowywania planu miejscowego.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 19 radnych.
Oddano 18 głosów ZA, 0 PRZECIW i 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ.

Pkt.5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. w Pizzeria „PIZZAFOSSA” ul. Dokerska 3, Wrocław

Radny Bartłomiej Krzyżosiak, referujący wniosek dotyczący uchwały nr XI/109/22, zarekomendował pozytywne zaopiniowanie wniosku o przyznanie koncesji. Poinformował, że rok wcześniej taką koncesję posiadała funkcjonująca tam restauracja i zwrócił uwagę, że ceny piwa będą wyższe niż w nieodległym sklepie Żabka. W jego opinii pizzeria nie powinna przyciągać ludzi nadużywających alkoholu. Kończąc wypowiedź, wyraził brak zrozumienia dla opinii spółdzielni, która odmówiła sprzedaży napojów alkoholowych.

Radna Ewa Gostkowska uzupełniła, że lokal spełnia wymogi prawne.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 19 radnych.
Oddano 12 głosów ZA, 0 PRZECIW i 7 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Pkt.6. Zgłoszony w ramach zmiany porządku obrad wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wniesienia na sesję Rady Miejskiej projektu uchwały w tej sprawie w trybie pilnym

Radny Błażej Stopka referujący wniosek dotyczący uchwały nr XI/110/22 wyjaśnił, że projekty uchwał należy zgłaszać na 28 dni przed terminem sesji Rady Miasta. Poinformował, że wyjątkowe uprawnienia posiada prezydent, który może w trybie pilnym zgłosić projekt uchwały. Ponieważ omawiany temat wymaga szybkiego działania, zaproponowane zostały dwie uchwały o zbliżonej treści, a skierowane do różnych organów, aby jak najbardziej skrócić drogę prawną.

Następnie radny Błażej Stopka zaprezentował stanowisko komisji ds. strategicznych, która zarekomendowała zatrzymanie działań inwestycyjnych i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapobiegającego degradacji miejsc cennych historycznie i przyrodniczo. Wyjaśnił, że proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar jest terenem w dużym stopniu zadrzewionym i w chwili obecnej ma charakter wypoczynkowy. Podkreślił, że inwestycja wpłynęłaby na zmianę charakteru przyrodniczo-historycznego, obniżyłaby warunki wypoczynku działkowców, a także wiązałaby się ze zmniejszeniem przepustowości istniejącej infrastruktury drogowej. Tym samym wiązałoby się to z pogorszeniem standardu przemieszczania się na drogach publicznych na sąsiednich osiedlach.

Radny Henryk Macała wyraził opinię, że miasto może czekać na rekomendacje rad osiedlowych i opisał podejmowane w przeszłości przez rady osiedlowe podobne uchwały, które okazały się pomocne i przyczyniły się do utworzenia tak zwanego planu zaporowego. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji miała miejsce sprawa dotycząca planu zagospodarowania w okolicy ulicy Metalowców. Wówczas radni osiedlowi wystąpili o zaniechanie prac zmierzających do wybudowania  osiedla i obecnie ten zielony teren jest dzierżawiony przez miasto.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 19 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.7. Zgłoszony w ramach zmiany porządku obrad wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka zaproponował przystąpienie do głosowania, argumentując to podobieństwem treści Uchwały nr XI/111/22 do omówionej wcześniej Uchwały nr XI/110/22.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 19 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym w Zarządzie Osiedla

Radny Konrad Postawa zreferował wniosek dotyczący uchwały nr XI/112/22 i przypomniał, że przed pierwszą sesją Rady Osiedla uzgodniliśmy, że Popowice będą reprezentowane w Zarządzie Osiedla przez radnego Tomasza Kapłona, który zobowiązał się pełnić tę funkcję przez rok.

Tomasz Kapłon przypomniał starą rzymską zasadę “pacta sunt servanda” i wyjaśnił, że decyzja jest konsekwencją zawartej wcześniej dżentelmeńskiej umowy.

Przewodniczący Zarządu Osiedla wyraził wdzięczność radnemu Tomaszowi Kapłonowi za dotychczasowy wkład w pracę Zarządu Osiedla, zwłaszcza za merytoryczne uwagi, sugestie i pomysły, które przekazywane były w sposób wyjątkowo kulturalny i wyważony, a zabierający głos w dyskusji radni przyłączyli się do tych podziękowań.

Swoje zaskoczenie pomysłem rotacyjnej reprezentacji Popowic w Zarządzie Osiedla wyraziła radna Halina Czapnik, w której ocenie ta decyzja oznacza “oddalanie” Popowic, ale radna Anna Jantas wyjaśniła, że miejsce w Zarządzie czeka na reprezentanta Popowic.

Do komisji skrutacyjnej zgłosili się radni Tomasz Węgrzynowski, Maciej Wiśniewski oraz Ewa Stępniewska, która została przewodniczącą tejże komisji.

Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka poprosił Przewodniczącego Zarządu Osiedla Konrada Postawę o uwzględnienie kandydatur zgłoszonych w trakcie sesji. Radny Konrad Postawa zaproponował dołączenie do Zarządu radnej Ewy Gostkowskiej.

Następnie radna Iwona Krzemińska-Borecka zaproponowała kandydaturę radnego Macieja Wiśniewskiego, a radna Halina Czapnik zgłosiła kandydaturę radnej Iwony Krzemińskiej-Boreckiej. Radny Maciej Wiśniewski nie wyraził zgody, natomiast radna Iwona Krzemińska-Borecka zgodziła się kandydować.

W głosowaniu nad kandydaturą radnej Ewy Gostkowskiej udział wzięło 19 radnych, z czego 14 było ZA, 0 PRZECIW, a 5 WSTRZYMAŁO się od głosu.

W głosowaniu nad kandydaturą radnej Iwony Krzemińskiej-Boreckiej udział wzięło 19 radnych, z czego 4 było ZA, 4 PRZECIW, a 11 WSTRZYMAŁO się od głosu.

Radny Henryk Macała wyjaśnił, że zgodnie ze statutem wystarczyłoby, aby Przewodniczący Zarządu wskazał jedną kandydaturę, jednak zdecydowano się głosami radnych wskazać dwie kandydatury. Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka podziękował za przypomnienie procedur, a przewodniczący Zarządu wskazał kandydata do Zarządu Rady Osiedla w osobie radnej Ewy Gostkowskiej.

W głosowaniu nad kandydaturą radnej Ewy Gostkowskiej udział wzięło 19 radnych, z czego 15 było ZA, 0 PRZECIW, a 4 WSTRZYMAŁO się od głosu.

Przewodniczący Zarządu Osiedla poprosił o dopisanie radnej Ewy Gostkowskiej do projektu uchwały jako radnej powołanej w wolne miejsce w Zarządzie Rady Osiedla.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 19 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Osiedla

Radna Małgorzata Polniak opuściła sesję Rady Osiedla.

Radny Patryk Kosek zreferował wniosek dotyczący uchwały nr XI/113/22.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 18 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Radny Maciej Wiśniewski opuścił sesję Rady Osiedla.

Pkt.10. Podsumowanie pierwszego roku VIII kadencji Rady Osiedla

Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa podzielił się statystykami dotyczącymi działań zarządu w pierwszym roku obecnej kadencji.

Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka przypomniał, że miniony rok był trudnym czasem, w szczególności ze względu na wybuch wojny. Podziękował radnym za zaangażowanie i docenił frekwencję podczas sesji, która pozytywnie wyróżnia nas na tle innych rad osiedlowych.

Zwrócił też uwagę na coraz większą rozpoznawalność i lepszą współpracę m.in. z ODSK Piast, a radny Henryk Macała podkreślił, że Piast wyrażał wolę współpracy od początku.

Pkt.11. Wolne wnioski oraz zapytania Radnych.

Radna Halina Czapnik zgłosiła pretensje do radnej Ewy Gostkowskiej, która zarzuciła jej “jakieś tam nieprawidłowości” i zapowiedziała, że “tego nie zostawi”.

Poinformowała, że wcześniej reprezentanci osiedli zajmowali się tematami koncesji w swoich okręgach. Poprosiła o informacje “co i jak na Popowicach, a nie na Kozanowie i Pilczycach”.

Radna Izabela Jagosz poprosiła, aby Zarząd Osiedla wystosował do Zarządu Spółdzielni Popowice prośbę o udostępnienie przez nich do wiadomości mieszkańców informacji o dyżurach radnych.

Dodatkowo radna Izabela Jagosz poprosiła o to, aby wystosować pisma do ZDiUM, do szkół oraz do parafii z prośbą o oczyszczenie drzew z jemioły. Podkreśliła konieczność równoczesnych działań w celu zwiększania skuteczności, z uwagi na ptaki przenoszące nasiona infekujące drzewa. Radna Halina Czapnik podkreśliła, że “spółdzielnia wydawała majątek na jemiołę”.

Zwróciła też prośbę do spółdzielni dotyczącą jeżów. Poinformowała, że czyszczenie liści pod krzewami jest sprzeczne z przepisami o ochronie środowiska i zmniejsza szanse zwierząt na przetrwanie zimy.

Na koniec wyraziła swoją wolę, aby urzędnicy przestrzegali 30 dniowe terminy na odpowiedź. Poinformowała, że czeka na odpowiedź i zaapelowała o wystosowanie ponaglającego pisma dyscyplinującego.

Pkt.12. Zakończenie sesji Rady Osiedla.

Przewodniczący Rady Osiedla podziękował wszystkim za merytoryczną i spokojną sesję.

Na tym obrady zakończono.

Protokół sporządził
Patryk Kosek – Sekretarz Rady Osiedla