Dokumenty

Protokół z posiedzenia X sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 19 października 2022 r.

X sesja odbyła się się w ODSK „PIAST” przy ul. Rękodzielniczej 1, trwała od godziny 18:00 do 19:20. Sesja została zwołana na podstawie §16 Załącznika do uchwały nr XIII/420/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2180 i 1471, z 2018 r. poz. 4613, z 2020 r. poz.  6534 oraz z 2021 r. poz. 2811).

Radni otrzymali na skrzynki mailowe porządek obrad (stanowi zał. 1 do niniejszego protokołu) oraz uchwały stanowiące załączniki wymienione szczegółowo poniżej.

W sesji wzięli udział radni zgodnie z załączoną listą obecności (stanowi zał. 2 do niniejszego protokołu).

Sesję prowadził Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Tomasz Węgrzynowski.

Pkt.1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad

Sekretarz rozpoczął nagrywanie.

Sesję otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Tomasz Węgrzynowski, który potwierdził osiągnięcie kworum: w sesji wzięło udział 12 radnych, przy czym jedna radna dołączyła w trakcie.

Pkt.2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i głosowanie nad nimi

Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Tomasz Węgrzynowski zaproponował przyjęcie porządku obrad bez zmian.

Zaproponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenia głosowań w tej sprawie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oferty organizacji zadania społecznego na rok 2023 pt. „Gwiazdka na Gwiazdkę 2023, czyli pomoc Bożonarodzeniowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców osiedla”. (Uchwała nr X/94/22, projekt stanowi zał. 3 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa
 4. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oferty organizacji zadania społecznego na rok 2023 pt. „Mikołajki 2023, czyli świąteczne spotkanie dla dzieci z ubogich rodzin mieszkających na naszym osiedlu”. (Uchwała nr X/95/22, projekt stanowi zał. 4 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa
 5. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oferty organizacji zadania społecznego na rok 2023 pt. „Międzypokoleniowy piknik integracyjny dla młodzieży, seniorów i osób z niepełnosprawnością”. (Uchwała nr X/96/22, projekt stanowi zał. 5 do niniejszego protokołu) – ref. Ewa Gostkowska
 6. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oferty organizacji zadania społecznego na rok 2023 pt. „Dzień Kozanowa – festyn dla lokalnej społeczności”. (Uchwała nr X/97/22, projekt stanowi zał. 6 do niniejszego protokołu) – ref. Anna Jantas
 7. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oferty organizacji zadania społecznego na rok 2023 pt. „Dwie wycieczki dla dzieci na wieś wielkopolską”. (Uchwała nr X/98/22, projekt stanowi zał. 7 do niniejszego protokołu) – ref. Ewa Stępniewska
 8. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oferty organizacji zadania społecznego na rok 2023 pt. „Spotkania karnawałowe dla Seniorów”. (Uchwała nr X/99/22, projekt stanowi zał. 8 do niniejszego protokołu) – ref. Eleonora Muchalska
 9. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oferty organizacji zadania społecznego na rok 2023 pt. „Kino w starym dobrym stylu – dyskusyjny klub filmowy”. (Uchwała nr X/100/22, projekt stanowi zał. 9 do niniejszego protokołu) – ref. Eleonora Muchalska
 10. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oferty organizacji zadania społecznego na rok 2023 pt. „Działalność kameralnego, osiedlowego chóru PIASTUNY – opracowania, warsztaty i koncerty”. (Uchwała nr X/101/22, projekt stanowi zał. 10 do niniejszego protokołu) – ref. Henryk Macała
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie finansowym Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. obowiązującym w roku 2022. (Uchwała nr X/102/22, projekt stanowi zał. 11 do niniejszego protokołu) – ref. Anna Jantas
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. w Pizzeria „CZESKI PUB” ul. Popowicka 28, Wrocław. (Uchwała nr X/103/22, projekt stanowi zał. 12 do niniejszego protokołu) – ref. Ewa Gostkowska
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany trasy linii tramwajowej nr 32 od przystanku pl. Jana Pawła II do przystanku Prudnicka. (Uchwała nr X/104/22, projekt stanowi zał. 13 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany trasy linii autobusowej 126 od przystanku Kolista do przystanku Kuźniki (Stacja kolejowa). (Uchwała nr X/105/22, projekt stanowi zał. 14 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Osiedla. (Uchwała nr X/106/22, projekt stanowi zał. 15 do niniejszego protokołu) – ref. Patryk Kosek
 16. Informacje o bieżących działaniach Zarządu Osiedla.
 17. Wolne wnioski oraz zapytania Radnych.
 18. Zakończenie sesji Rady Osiedla.

Po głosowaniu przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa omawiając zakres sesji przypomniał, że większość tematów związana jest z finansami, a konkretnie z projektami zadań publicznych na rok 2023.

Podkreślił, że 5 projektów należy do zadań priorytetowych, na które miasto rezerwuje określoną pulę pieniędzy. Te środki miasto dystrybuuje proporcjonalnie między zgłaszane przez rady projekty i ze środków rady planowane jest pokrycie około 40% wydatków.

Poinformował też o możliwości zgłoszenia dodatkowych 3 zadań, co do których nie ma pewności, czy zostaną przez miasto przyznane dodatkowe środki.

W głosowaniu za przyjęciem porządku obrad udział wzięło 11 radnych.
Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.3. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oferty organizacji zadania społecznego na rok 2023 pt. „Gwiazdka na Gwiazdkę 2023, czyli pomoc Bożonarodzeniowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców osiedla”

Radny Konrad Postawa zreferował wniosek dotyczący uchwały nr X/94/22 przypominając, że jest to taka sama inicjatywa, jaką zrealizowaliśmy w zeszłym roku i jaką planujemy zrealizować w roku bieżącym, czyli przygotowanie posiłków dla około 500 potrzebujących osób. Poinformował też, że planujemy współpracować z organizacją Caritas i liczymy na  dofinansowanie 85% wydatków przez miasto.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 11 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie..

Pkt.4. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oferty organizacji zadania społecznego na rok 2023 pt. „Mikołajki 2023, czyli świąteczne spotkanie dla dzieci z ubogich rodzin mieszkających na naszym osiedlu”

Radny Konrad Postawa referując wniosek dotyczący uchwały nr X/95/22 poinformował, że analogiczne zadanie planujemy zrealizować w roku bieżącym, a dotyczy ono przygotowania paczek dla 150 dzieci i zorganizowania trzech przyjęć mikołajkowych, po jednym na każdym z naszych osiedli. Powiadomił też, że planujemy oprzeć wybór potrzebujących rodzin bazując na rekomendacjach przedstawicieli sześciu szkół znajdujących się na naszych osiedlach.

Radny Maciej Wiśniewski zaproponował zaangażowanie w projekt młodzieży ze stowarzyszenia Tratwa.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 11 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Po głosowaniu do obrad dołączyła radna Helena Materak.

Pkt.5. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oferty organizacji zadania społecznego na rok 2023 pt. „Międzypokoleniowy piknik integracyjny dla młodzieży, seniorów i osób z niepełnosprawnością”

Radny Konrad Postawa zreferował wniosek dotyczący uchwały nr X/96/22 w imieniu radnej Ewy Gostkowskiej. Poinformował, że w uchwale chodzi o organizację pikniku integracyjnego dla młodzieży, seniorów i osób z niepełnosprawnością w parku Zachodnim w okolicy Giro Pizza. Podkreślił też, że ze względu na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 116 dla dzieci i młodzieży z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym, taki festyn powinien być okazją do integracji młodzieży z niepełnosprawnością z ich zdrowymi rówieśnikami. Dodatkowo zaznaczył, że spotkanie będzie okazją do integracji rodzin, które często nie mają wielu okazji do wspólnych działań oraz aktywności na świeżym powietrzu.

Radny Tomasz Kapłon zauważył, że formuła takich integracyjnych pikników doskonale się sprawdza, a jako przykład podał piknik zorganizowany na Popowicach i dedykowany gościom z Ukrainy.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.6. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oferty organizacji zadania społecznego na rok 2023 pt. „Dzień Kozanowa – festyn dla lokalnej społeczności”

Radna Anna Jantas referując wniosek dotyczący uchwały nr X/97/22 podkreśliła, że jest to wspólna propozycja radnych z Kozanowa, będąca wyrazem chęci kontynuowania tradycji zapoczątkowanej w ramach mikrograntów dwa lata temu przez lokalną młodzież. Zaznaczyła, że planowany na tydzień po świętach Wielkanocnych “Dzień Kozanowa – festyn dla lokalnej społeczności” powinien zachęcić mieszkańców Kozanowa do bliższego poznania się i zbudowanie podwalin pod przyszłe kozanowskie miejsce spotkań KOZAmeet. Zwróciła też uwagę na stworzenie okazji dla lokalnych przedsiębiorców na reklamę swoich usług.

Wśród ewentualnych atrakcji wymieniła m.in. grę terenową, a także robienie “Kukły Kozy” oraz “Bieg Kozy”, upamiętniające legendarnego właściciela osady, o czym szerzej mógłby dodatkowo opowiedzieć specjalnie sprowadzony na tę okoliczność przewodnik.

Następnie przechodząc do szczegółów finansowych sprecyzowała, że ze środków rady planujemy przeznaczyć 4200 złotych, a dodatkowo liczymy na dofinansowanie przez miasto w wysokości 2900 złotych.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.7. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oferty organizacji zadania społecznego na rok 2023 pt. „Dwie wycieczki dla dzieci na wieś wielkopolską”

Radna Ewa Stępniewska referująca wniosek dotyczący uchwały nr X/98/22 wyjaśniła, że projekt skierowany jest do dzieci w wieku 8-13 lat ze wszystkich osiedli i ma na celu zintegrowanie dzieci z różnych szkół, a także dzieci z niepełnosprawnością i dzieci z Ukrainy z ich rówieśnikami mieszkającymi na naszym osiedlu. W ramach wyjazdu dzieci miałyby okazję do poznania życia na wsi i zobaczenia na własne oczy jak wykuwa się podkowy, jak doi się krowy, jak opiekować się zwierzętami w gospodarstwie oraz jak powstaje chleb od zakwasu do gotowego bochenka.

Następnie przechodząc do szczegółów finansowych sprecyzowała, że ze środków rady planujemy pokryć połowę kosztów, licząc na analogiczne wsparcie od miasta.

Radna Helena Materak upewniła się, że w ramach planowanego budżetu zarezerwowane są także środki na sfinansowanie wyprawy dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.8. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oferty organizacji zadania społecznego na rok 2023 pt. „Spotkania karnawałowe dla Seniorów”

Radna Eleonora Muchalska referująca wniosek dotyczący uchwały nr X/99/22 zaproponowała, aby dla seniorów z osiedli Piliczyce, Kozanów oraz Popowice Północne zorganizować integracyjne spotkania karnawałowe z poczęstunkiem dla 150 seniorów – po jednym na każdym z osiedli. Spotkania miałyby zostać zorganizowane w styczniu, w lutym oraz w marcu w lokalu przy ulicy Modrej 34, o ile spółdzielnia Kozanów IV nieodpłatnie udostępniłaby lokal Hydrofornii, co pozwoliłoby znacząco obniżyć koszty przedsięwzięcia.

Następnie przechodząc do szczegółów finansowych sprecyzowała, że ze środków rady planujemy wygospodarować 1650 złotych.

Radny Tomasz Kapłon dowiedział się, że uczestnicy spotkań będą rekrutowani poprzez Kluby Seniora oraz z wykorzystaniem kontaktów sąsiedzkich..

Radny Maciej Wiśniewski zaproponował dla mieszkańców Popowic zorganizowanie spotkania na terenie użytkowanym przez Stowarzyszenie Tratwa, gdzie prowadzone są potańcówki w sali mieszczącej 70 osób.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.9. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oferty organizacji zadania społecznego na rok 2023 pt. „Kino w starym dobrym stylu – dyskusyjny klub filmowy”

Radna Eleonora Muchalska referując wniosek dotyczący uchwały nr X/100/22 podzieliła się swoim doświadczeniem w organizacji biletów do dawnego “Kina Warszawa” (obecnie DCF – Dolnośląskie Centrum Filmowe), gdzie przed rozpoczęciem seansu pojawia się prelegent wprowadzający w tematykę filmu. Poinformowała, że na takie wczesnopopołudniowe seanse powinno być łatwo dojechać seniorom z naszego osiedla, więc można spodziewać się sporego zainteresowania.

Następnie przechodząc do szczegółów finansowych sprecyzowała, że ze środków rady planujemy zakupić 90 biletów za kwotę 1600 złotych.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.10. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oferty organizacji zadania społecznego na rok 2023 pt. „Działalność kameralnego, osiedlowego chóru PIASTUNY – opracowania, warsztaty i koncerty”

Radny Henryk Macała referujący wniosek dotyczący uchwały nr X/101/22 przypomniał, że funkcjonujący od 17 lat senioralny osiedlowy chór PIASTUNY do tej pory wydał 4 płyty CD i zdobywa nagrody na ogólnopolskich festiwalach, a do tego dużo koncertuje, w związku z czym potrzebuje pieniędzy na przemieszczanie się, przewożenie kostiumów i sprzętu, a także na usługi reklamowe informujące o występach. Poinformował też, że w przyszłym roku chór zamierza wystąpić na międzynarodowym festiwalu w Krakowie.

Przechodząc do szczegółów finansowych sprecyzował, że chór nie ubiega się o środki pochodzące z budżetu Rady Osiedla, ale liczy na wsparcie miasta w wysokości 4000 złotych na transport i 1000 złotych na usługi reklamowe ze specjalnej puli przeznaczonej na chóry osiedlowe.

Zadeklarował też gotowość zaangażowania się chóru w wydarzenia współorganizowane przez Radę Osiedla.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie finansowym Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. obowiązującym w roku 2022

Radna Anna Jantas referująca wniosek dotyczący uchwały nr X/102/22 poinformowała, że na organizację spotkania Mikołajkowego oraz spotkania Wigilijnego z wnioskowanej kwoty 22 740 zł otrzymaliśmy jedynie 3 700 zł. W związku z tym uzasadniła, że w celu realizacji założonych działań, czyli 150 paczek Mikołajkowych dla dzieci z ubogich rodzin i 250 pakietów wigilijnych dla osób samotnych i bezdomnych, potrzeba sięgnąć do budżetu podstawowego Rady Osiedla.

Wyjaśniła, że sięgnięcie po w/w środki wymaga przesunięć między paragrafami z kosztów administracyjnych oraz imprez okolicznościowych, które zostały.

Dodatkowo zaproponowała przesunięcie pomiędzy paragrafami 300 złotych na sprzęt umożliwiający transmisję sesji Rady Osiedla na żywo, 400 złotych na zakup papieru, tonera i akcesoriów biurowych, a także 500 złotych na druki i materiały promocyjne oraz społeczne dla rady.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Postawa nadmienił też, że ze względu na inflację trudniej będzie sfinansować powyższe spotkania, paczki i posiłki dla planowanej liczby uczestników.

Radny Maciej Wiśniewski zaoferował się pomóc znaleźć prywatnych sponsorów, którzy mogliby dołożyć się do organizacji powyższych zadań, a radny Konrad Postawa wspomniał, że liczy też na wsparcie Auchan, który włączył się niedawno w organizację pikników.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. w Pizzeria „CZESKI PUB” ul. Popowicka 28, Wrocław

Radny Konrad Postawa referujący wniosek dotyczący uchwały nr X/103/22 w imieniu nieobecnej radnej Ewy Gostkowskiej odczytał treść uzasadnienia, wskazując na brak poważniejszych zastrzeżeń do wydania pozytywnej opinii. Poinformował też, że w miesiącach letnich miały miejsce przypadki zakłócania ciszy nocnej przez klientów pizzerii po zamknięciu lokalu i dodał, że nowy właściciel zadeklarował zamontowanie monitoringu i zatrudnienie ochrony na weekendy oraz podczas zwiększonej liczby klientów.

Radny Konrad Postawa podkreślił też, że w uchwale Rada Osiedla rekomenduje kontrolę Straży Miejskiej i Policji z uwagi na skargi mieszkańców związane z zakłócaniem ciszy nocnej w okolicy w/w pizzerii.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych, z czego 6 było ZA, nikt nie był PRZECIW, a 6 WSTRZYMAŁO się od głosu.

Pkt.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany trasy linii tramwajowej nr 32 od przystanku pl. Jana Pawła II do przystanku Prudnicka

Radny Konrad Postawa referujący wniosek dotyczący uchwały nr X/104/22 przedstawił propozycję zmiany trasy linii tramwajowej nr 32, która umożliwiłaby mieszkańcom Pilczyc i Kozanowa bezpośredni dojazd tramwajem do Rynku i Galerii Dominikańskiej, przy jednoczesnym zachowaniu dojazdu linią 32 do Dworca Głównego PKP (przystanek przy ul. Pułaskiego). Doprecyzował, że zmiana trasy dotyczyłaby jedynie fragmentu pomiędzy przystankiem pl. Jana Pawła II, a przystankiem Prudnicka, gdzie tramwaj jechałby przez przystanki Rynek, Zamkowa, Świdnicka, Galeria Dominikańska, pl. Wróblewskiego, Komuny Paryskiej, Kościuszki, Pułaskiego i Hubska.

Następnie przypomniał, że w przypadku zmiany o opinię będą proszone też pozostałe rady osiedli, których ta zmiana dotyczy.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych, z czego 11 było ZA, nikt nie był PRZECIW, a 1 WSTRZYMAŁ się od głosu.

Pkt.14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany trasy linii autobusowej 126 od przystanku Kolista do przystanku Kuźniki (Stacja kolejowa)

Radny Konrad Postawa referujący wniosek dotyczący uchwały nr X/105/22 powołując się na wniosek mieszkańców przedstawił propozycję zmiany trasy autobusu linii 126, motywując ją potrzebą skomunikowania części Kozanowa (Dokerska, Gwarecka, Ignuta) oraz Pilczyc z Osiedlem Nowy Dwór, gdzie mieści się Liceum nr XV, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (z pływalnią) oraz Zespół Szkół nr 6 (Liceum Ogólnokształcące nr XXX z Oddziałami Integracyjnymi,Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi).

Wyjaśnił, że pomysłem jest zmiana fragmentu trasy linii 126 pomiędzy przystankami ul. Kolista oraz Kuźniki (Stacja kolejowa), gdzie autobus pojechałby przez przystanki Kozanowska, Kozanów (Dokerska), Górnicza, Rękodzielnicza (NŻ), Hutnicza i dalej:

 1. w wariancie pierwszym przez przystanki Metalowców, Metalowców (Ośrodek sportu) do przystanku Kuźniki (Stacja kolejowa), lub
 2. w wariancie drugim prez przystanki Szybowcowa, Bulwar Dedala, Bystrzycka, do przystanku Kuźniki (Stacja kolejowa)..

Podkreślił też, że MPK stanowczo oznajmiło, że nie pozwolą zabrać linii 126 z Kuźnik.

Radna Helena Materak wyraziła obawę, że mieszkańcy Kozanowa wybierający się do D.H. Astra stracą jedyne bezpośrednie połączenie i w związku z tym spodziewa się sporej grupy niezadowolonych.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych, z czego 11 było ZA, nikt nie był PRZECIW, a 1 WSTRZYMAŁ się od głosu.

Pkt.15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Osiedla.

Radny Patryk Kosek referujący wniosek dotyczący uchwały nr X/106/22 poprosił o przyjęcie protokołu.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.16. Informacje o bieżących działania Zarządu Osiedla

Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa poinformował o podpisaniu umowy na najem lokalu siedziby Rady Osiedla oraz o przeglądzie gwarancyjnym, przy okazji którego wskazano drobne usterki. Wspomniał też o rozpoczęciu prac związanych z realizacją projektu WBO dotyczącego budowy Skateparku. Przypomniał też, że pozostałe informacje można znaleźć w cotygodniowym biuletynie.

Radna Ewa Domańska zapytała, czy wiadomo co dzieje się na ogrodzonym ostatnio terenie należącym do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, a przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa wyjaśnił, że deweloper ogrodził ten teren, ale na dzień dzisiejszy wydaje się, że nie ma planu zagospodarowania ani pozwolenia na budowę. Dodał też, że złożony został wniosek o informację, ale póki co pozostaje bez odpowiedzi.

Pkt.17. Wolne wnioski oraz zapytania Radnych.

Radna Eleonora Muchalska nawiązała do zgłaszanego poprzednio problemu anten i zapytała, czy Spółdzielnia Energetyk ustosunkowała się w jakikolwiek sposób do przesłanego pisma, a Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa poinformował, że przedstawiciele spółdzielni mają się zgłosić do mieszkańców z ankietą w celu uzyskania informacji, ilu lokatorów korzysta z tych anten, aby zweryfikować zasadność ewentualnej inwestycji.

Radna Ewa Domańska zapytała, czy ktoś z radnych ma doświadczenie współpracy z Towarzystwem Miłośników Wrocławia, a przewodniczący Rady Osiedla poprzedniej kadencji przypomniał, że współpracowali raz przy okazji dotyczącej Wrocławskiej Księgi Pamięci. Radna Ewa Domańska nawiązała do inicjatywy “Ukwiecony Wrocław”, w ramach której nagrodzono mieszkańców mających pięknie ukwiecone ogródki, balkony, bądź inne otoczenie. Podzieliła się też pomysłem nawiązania współpracy ze stowarzyszeniem, które zrzesza też przewodników miejskich.

Radna Anna Jantas wystąpiła z wnioskiem o wystąpienie z inicjatywą “Mniej Papieru”. Wyraziła ubolewanie nad tym, że w dobie podpisów elektronicznych jesteśmy zmuszeni do drukowania wielu dokumentów i faktur, i zaapelowała o wspólne wystąpienie wielu rad. Pozostali radni wyrazili poparcie dla tego pomysłu.

Na zakończenie radna Anna Jantas poprosiła o zgłaszanie rodzin do akcji Szlachetna Paczka, w ramach której działa od wielu lat.

Pkt.18. Zakończenie sesji Rady Osiedla.

Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla podziękował wszystkim za merytoryczną i spokojną sesję.

Na tym obrady zakończono.

Protokół sporządził
Patryk Kosek – Sekretarz Rady Osiedla