Dokumenty

Protokół z posiedzenia IX sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 14 września 2022 r.

IX sesja odbyła się się w ODSK „PIAST” przy ul. Rękodzielniczej 1, trwała od godziny 18:00 do 19:15. Sesja została zwołana na podstawie §16 Załącznika do uchwały nr XIII/420/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2180 i 1471, z 2018 r. poz. 4613, z 2020 r. poz.  6534 oraz z 2021 r. poz. 2811).

Radni otrzymali na skrzynki mailowe porządek obrad (stanowi zał. 1 do niniejszego protokołu) oraz uchwały stanowiące załączniki wymienione szczegółowo poniżej.

W sesji wzięli udział radni zgodnie z załączoną listą obecności (stanowi zał. 2 do niniejszego protokołu).

Sesję prowadził Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka.

Pkt.1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad

Sekretarz rozpoczął nagrywanie.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka, który potwierdził osiągnięcie kworum: w sesji wzięło udział 16 radnych, przy czym radna Izabela Jagosz została zaprzysiężona po rozpoczęciu obrad.

Pkt.2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i głosowanie nad nimi

Błażej Stopka zaproponował wprowadzenie zmian, tj. uzupełnienie harmonogramu sesji o projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. “SPOŁEM” powszechna spółdzielnia spożywców “POŁUDNIE” we Wrocławiu (Uchwała nr IX_93_22).

Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa powiadomił o otrzymaniu pisma informującego o braku możliwości zmiany trasy i częstotliwości przejazdu autobusów linii 122 ze względu na możliwość wprowadzenia pasażerów w błąd. Wyjaśnił, że wedle zaproponowanej zmiany autobus jechałby na dworzec około 70 minut, podczas gdy inne linie umożliwiają dotarcie na dworzec około dwukrotnie szybciej. W związku z tym zaproponował wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego głosowania nad uchwałą IX_91_22.

Zaproponowany zmieniony porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenia głosowań w tej sprawie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego w Radzie Osiedla (uchwała nr IX_89_22, projekt stanowi zał. 3 do niniejszego protokołu) – ref. Błażej Stopka.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany przeznaczenia “Zielonego Klina Południa Wrocławia” (uchwała nr IX_90_22, projekt stanowi zał. 4 do niniejszego protokołu) – ref. Błażej Stopka/Ewa Gostkowska.
 5. Usunięty w ramach wniosków w sprawie zmiany porządku obrad wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zmiany trasy i częstotliwości przejazdu autobusów linii nr 122 (uchwała nr IX_91_22, projekt stanowi zał. 5 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej powołania komisji ds. społecznych (uchwała nr IX_92_22I X_91_22, projekt stanowi zał. 6 do niniejszego protokołu) – ref. Ewa Gostkowska.
 7. Zgłoszony w ramach wniosków w sprawie zmiany porządku obrad wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. “SPOŁEM” powszechna spółdzielnia spożywców “POŁUDNIE” we Wrocławiu (uchwała nr IX_92_22, projekt stanowi zał. 7 do niniejszego protokołu) – ref. Błażej Stopka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Osiedla (uchwała nr  IX_93_22, projekt stanowi zał. 8 do niniejszego protokołu) – ref. Patryk Kosek.
 9. Informacje o bieżących działania Zarządu Osiedla – ref. Konrad Postawa.
  1. projekt planu finansowego,
  2. dyżury radnych na Kozanowie i Popowicach – terminy i zapisy,
  3. pikniki Rady Osiedla – terminy, atrakcje, udział radnych, stoisko Rady Osiedla.
 10. Wolne wnioski oraz zapytania Radnych.
 11. Zakończenie sesji Rady Osiedla.

W głosowaniu za zmianą porządku obrad udział wzięło 15 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.3. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego w Radzie Osiedla

Radny Błażej Stopka zreferował wniosek dotyczący uchwały nr IX_89_22. Poinformował, że po rezygnacji radnej Małgorzaty Korbeckiej Przewodniczący Rady Osiedla wystąpił do jednostki organizacyjnej Gminy Wrocław realizującej zadania w zakresie obsługi prawnej osiedli o wskazanie osoby, która kolejno uzyskała największą liczbę głosów oraz o potwierdzenie posiadania przez nią prawa wybieralności. Wszystkie formalności zostały spełnione, a Pani Izabela Jagosz wyraziła wolę pełnienia funkcji Radnej Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w ramach trwającej VIII kadencji. Następnie poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały, wyjaśniając przy tym osobliwość tej sytuacji, kiedy należy podjąć uchwałę, chociaż formalnie wszystkie warunki objęcia mandatu zostały spełnione.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 15 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka odczytał słowa przysięgi i Radna Izabela Jagosz złożyła ślubowanie.

Od tego momentu radna Izabela Jagosz uzyskała prawo udziału w kolejnych głosowaniach.

Pkt.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany przeznaczenia “Zielonego Klina Południa Wrocławia”

Radny Błażej Stopka oraz radna Ewa Gostkowska zreferowali wniosek dotyczący uchwały nr IX_90_22. Poinformowali o przeprowadzanych przez Gminę Wrocław konsultacjach z mieszkańcami w sprawie przygotowania koncepcji zagospodarowania obszaru ,,Zielonego Klina Południa Wrocławia”, zlokalizowanego na terenach będących w posiadaniu KOWR, tj. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wyjaśnili, że w związku z tym, iż przekazanie gruntu możliwe jest tylko i wyłącznie na cele sportowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wyraził zgody na przekazanie gruntów Gminie Wrocław w oparciu o przygotowaną koncepcję zagospodarowania terenu „Zielonego Klina Południa Wrocławia”.

Podzielili się też opinią, że te obszary zaplanowane jako tereny zielone mogą zostać zagospodarowane na wiele sposobów,  m.in. może tam powstać zieleń parkowa, ogrody tematyczne, urządzenia sportowe, czy obiekty hotelowe.

Podkreślili, że intencją uchwały jest wsparcie wraz z innymi Radami Osiedlowymi idei polegającej na zabezpieczeniu tych 63 hektarów i taką zmianę przeznaczenia, aby stworzenie kompleksu “leśno parkowego” nie podlegającego gospodarce leśnej i uniknąć “zaskakujących”inwestycji, chroniąc okolicę przed dalszą zabudową mieszkaniową i zapewniając spory obszar zieleni, którego brakuje w południowej części miasta.

W odpowiedzi na pytanie Heleny Materak radny Błażej Stopka wyjaśnił, że intencją jest przekazanie terenu miastu, a radna Ewa Gostkowska poinformowała, że w petycji skierowanej do Prezydenta Wrocławia mieszkańcy zwrócili się z prośbą o stworzenie lasu z funkcją społeczną, który miałby zostać przekazany Lasom Państwowym, ale bez możliwości prowadzenia gospodarczej wycinki drzew.

Radna Helena Materak zaproponowała też, aby na tym terenie utworzyć Park Krajobrazowy, jednak radne Ewa Gostkowska oraz Ewa Domańska wyjaśniły, że obecnie nie ma takiej możliwości, bo nie ma tam elementów podlegających ochronie.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 16 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany trasy i częstotliwości przejazdu autobusów linii nr 122

Punkt wykreślony z porządku obrad.

Pkt.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej powołania komisji ds. społecznych

Radna Ewa Gostkowska zreferowała wniosek dotyczący uchwały nr IX_92_22 i zaproponowała rozszerzenie składu o radną Izabelę Jagosz, która wyraziła zgodę na dołączenie do komisji.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 16 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. “SPOŁEM” powszechna spółdzielnia spożywców “POŁUDNIE” we Wrocławiu (Uchwała nr IX_93_22)

Radny Błażej Stopka referując wniosek dotyczący uchwały nr IX_93_22 poinformował, że punkt około dwóch lat temu przeszedł remont i robiąc w nim zakupy nie ma zastrzeżeń do wydania pozytywnej opinii.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 16 radnych, z czego 13 było ZA, 1 PRZECIW, a 2 WSTRZYMAŁO się od głosu.

Pkt.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Osiedla.

Radny Patryk Kosek zreferował wniosek dotyczący uchwały nr IX_94_22 i poprosił o przyjęcie protokołu.

Radna Eleonora Muchalska zapytała o sprawę anten przy ulicy Kozanowskiej, której nie ujęto w protokole, jednak wyjaśniono, że temat ten był omawiany na wcześniejszej, tj. VII sesji, natomiast podczas sesji VIII przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Konrad Postawa poinformował zebranych o napisaniu prośby dotyczące niedziałających anten, co zostało zaprotokołowane.

W związku z powyższym radna Eleonora Muchalska poprosiła o jakiś monit w tej sprawie, a przewodniczący Zarządu Rady Osiedla zadeklarował wysłanie takiego pisma w najbliższym czasie.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 16 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.9. Informacje o bieżących działania Zarządu Osiedla

Przewodniczący Zarządu Osiedla przypomniał o tym, że Zarząd Osiedla ma obowiązek zgłosić plan projektu finansowego na przyszły rok. Poinformował, że budżet niezmiennie wynosi 49 tysięcy 250 złotych, bo chociaż w marcu obiecano, że Zarządy dostaną dodatkowe 500 tysięcy złotych, to jednak nie zostało to jeszcze oficjalnie zatwierdzone.

Przechodząc do konkretów radny Konrad Postawa zapowiedział wolę odejścia od dofinansowywania podmiotów zewnętrznych w celu skupienia się na konkretnych działaniach Rady Osiedla. Następnie przedstawił następujący plan działań:

 1. Śniadanie Wielkanocne
 2. Dwa wyjazdy edukacyjne dla dzieci i młodzieży
 3. Wyjazd dla seniorów
 4. Dwa warsztaty tematyczne
 5. Mikołajki dla dzieci z ubogich rodzin
 6. Wigilia dla chorych i samotnych

Następnie Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa zaprezentował następujący podział środków w budżecie:

 1. 14 tysięcy 680 złotych na diety dla radnych
 2. około 250 złotych na koszty administracyjne (internet)
 3. 720 złotych na poczęstunki dla gości podczas dyżurów
 4.  4 tysiące 730 złotych na śniadanie wielkanocne (na 150 osób)
 5. 10 tysięcy 730 złotych na Wigilię dla samotnych (na 150 osób)
 6. 8 tysięcy 25 złotych na paczki Mikołajkowe
 7. około 6 tysięcy złotych na wyjazdy dla 50 osób, zwiedzanie, poczęstunek plus przejazd autokarem
 8. 2100 złotych na dwa warsztaty ekologiczne na około 30 osób każdy warsztat
 9. 1300 złotych na środki biurowe na funkcjonowanie rady

Później Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa przekazał, że do 31 października 2022 jest czas na składanie ofert na różne zadania priorytetowe realizowane w 2023 roku, np. na pikniki, festyny, kluby seniora, chóry osiedlowe, spotkania wigilijne, mikołajki itp. Zapowiedział też, że Zarząd nie jest w stanie samodzielnie zorganizować wszystkich tych zadań i zwrócił się do radnych z prośbą o współpracę i o zgłaszanie liderów takich projektów do 7 października, tj. przed najbliższą sesją planowaną na 19 października. Następnie wyjaśnił, że do organizacji projektu może się zgłaszać grupa radnych wraz z mieszkańcami. Zadeklarował też pomoc Zarządu dla koordynatorów w przygotowaniu wniosków.

Radni przeprowadzili dyskusję na temat projektu planu finansowego na rok 2023 z uwzględnieniem aspektu ekologicznego oraz wpływu inflacji na możliwość realizacji powyższego planu.

W dalszej kolejności radni omówili harmonogram dyżurów radnych i zaplanowali swoje dyżury w trzech lokalach, tj. na Pilczycach, na Kozanowie i na Popowicach. Radni zostali poproszeni o robienie krótkich notatek ze spotkań z mieszkańcami, aby ze spotkań wynikały realne działania.

Przewodniczący Zarządu Osiedla zapowiedział aktualizację informacji na stronie internetowej Rady Osiedla.

W dalszej kolejności Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa przedstawił informacje dotyczące trzech pikników organizowanych we wrześniu i w październiku na Pilczycach, Kozanowie oraz na Popowicach. Następnie poprosił radnych o wsparcie przy organizacji pikników, a w szczególności spotkaniu z mieszkańcami w punkcie informacyjnym Rady Osiedla. a także pomoc na stoisku cateringowym i przy dmuchańcach. Poinformował też o wszystkich atrakcjach przygotowanych na pikniki. Podkreślił przy tym możliwość wsparcia lokalnych przedsiębiorców, a także podziękował Auchan Retail Polska, który obiecał zapewnić owoce, napoje i poczęstunek, w zamian licząc na możliwość zaprezentowania swojej oferty robienia zakupów przez internet.

Radna Izabela Jagosz podziękowała za organizację pikniku na Popowicach i zaprosiła radnych na równolegle organizowany piknik w ramach mikrograntów dla dzieci z Ukrainy. Wyraziła przy tym nadzieję, że współtowarzyszące wydarzenia pozwolą przyciągnąć większą liczbę mieszkańców i przyczynią się do budowy grupy sąsiedzkiej. Zaprosiła też wszystkich radnych do wzięcia udziału w tych wydarzeniach.

Przewodniczący Rady Osiedla zaapelował, aby radni przyłączyli się do wsparcia organizacji przynajmniej i przede wszystkich w swoich częściach osiedla, gdzie najlepiej znają potrzeby mieszkańców i najlepiej mogą pomóc.

Pkt.10. Wolne wnioski oraz zapytania Radnych.

Radna Ewa Gostkowska nawiązała do uchwały nr VI_67_22 w sprawie remontu chodnika w pasie drogowym ulicy Wejherowskiej, informując że miasto niezwłocznie skierowało pismo do ZDiUM, jednak nie otrzymało żadnej odpowiedzi. Przewodniczący Zarządu Osiedla obiecał wsparcie i przygotowanie “pisma ponaglającego”.

Radny Krzysztof Chudy poinformował o wymianie oświetlenia na osiedlu Kozanów, które dzięki intensywnym działaniom Konrada Postawy doszło ostatecznie do skutku.

Poinformował też o podpisaniu umowy dotyczącej skateparku realizowanego w ramach budżetu WBO, a także o statusie projektów WBO Wesoła Górka i EDUFun.

Radny Konrad Postawa poprosił o przynoszenie we wtorki do biura Rady Osiedla plastikowych, nie zgniecionych butelek, płyt CD oraz starych koszulek, informując że materiały te przydadzą się na warsztatach ekologicznych.

Radny Konrad Postawa poinformował o informacji zamieszczonej na FB dotyczącej terminów odbioru elektrośmieci na naszym osiedlu, a radna Helena Materak dodała, że osoby starsze i samotne mogą poprosić o odbiór większych elektrośmieci.

Na zakończenie pojawiło się też pytanie o możliwość robienia sesji online, lub w trybie hybrydowym. Jednak przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka wyraził opinię, że sesja stacjonarna stwarza okazję wszystkim wzięcia udziału w takiej sesji. Zapowiedział też chęć transmisji takich sesji na żywo przez media społecznościowe. Sekretarz Zarządu osiedla wskazał też na techniczno – organizacyjne wyzwania związane z przeprowadzaniem sesji hybrydowych.

Pkt.11. Zakończenie sesji Rady Osiedla.

Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka podziękował wszystkim za merytoryczną i spokojną sesję.

Na tym obrady zakończono.

Protokół sporządził
Patryk Kosek – Sekretarz Rady Osiedla