Dokumenty

Protokół z posiedzenia VII sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 15 czerwca 2022 r.

VIII sesja odbyła się się w ODSK „PIAST” przy ul. Rękodzielniczej 1, trwała od godziny 18:00 do 21:00. Sesja została zwołana na podstawie §16 Załącznika do uchwały nr XIII/420/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2180 i 1471, z 2018 r. poz. 4613, z 2020 r. poz.  6534 oraz z 2021 r. poz. 2811).

Radni otrzymali na skrzynki mailowe porządek obrad (stanowi zał. 1 do niniejszego protokołu) oraz uchwały stanowiące załączniki wymienione szczegółowo poniżej.

W sesji wzięli udział radni zgodnie z załączoną listą obecności (stanowi zał. 2 do niniejszego protokołu).

Sesję prowadził Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka.

Pkt.1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad

Sekretarz rozpoczął nagrywanie.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka, który potwierdził osiągnięcie kworum: w sesji wzięło udział 18 radnych, przy czym 4 radnych dołączyło już po rozpoczęciu sesji i po głosowaniu nad porządkiem obrad, tj. Henryk Macała, Ewa Domańska, Iwona Krzemińska-Borecka i Halina Czapnik.

Pkt.2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i głosowanie nad nimi

Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka powitał radnych oraz mieszkańców i poinformował o propozycji zmiany porządku obrad w związku z prośbą od WCRS o uzupełnienie sprawozdania za rok 2021.

Zaproponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenia głosowań w tej sprawie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla projektu „Ogólnodostępny parking dla mieszkańców o pow. 1700 m2 przy ulicy Rysiej” (Uchwała nr VIII_80_22, projekt stanowi zal. 3 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia inwestycji do Funduszu Osiedlowego edycji 2022-2023 (Uchwała nr VIII_81_22, projekt stanowi zal. 4 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. sklepie spożywczym „Żabka” zlokalizowanym przy ulicy Legnickiej 55D/U1 (Uchwała nr VIII_82_22, projekt stanowi zal. 5 do niniejszego protokołu) – ref. Ewa Gostkowska.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na pokrycie zwrotu kosztów postępowania sądowego (Uchwała nr VIII_83_22, projekt stanowi zal. 6 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Osiedla VIII kadencji (Uchwała nr VIII_84_22, projekt stanowi zal. 7 do niniejszego protokołu) – ref. Błażej Stopka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie dla Zarządu Osiedla do podejmowania decyzji niecierpiących zwłoki w czasie wakacji (Uchwała nr VIII_85_22, projekt stanowi zal. 8 do niniejszego protokołu) – ref. Błażej Stopka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podsumowania akcji „Pomoc dla Ukrainy” (Uchwała nr VIII_86_22, projekt stanowi zal. 9 do niniejszego protokołu) – ref. Anna Jantas / Helena Materak / Konrad Postawa / Krzysztof Chudy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Osiedla (Uchwała nr VIII_87_22, projekt stanowi zal. 10 do niniejszego protokołu) – ref. Patryk Kosek.
 11. Zgłoszony w ramach wniosków w sprawie zmiany porządku obrad wniosek o podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Wrocławia i Prezydentowi Wrocławia sprawozdania z działalności Osiedla za rok 2021 (Uchwała nr VIII_88_22, projekt stanowi zal. 11 do niniejszego protokołu) – ref. Patryk Kosek.
 12. Informacje o bieżących działania Zarządu Osiedla – ref. Konrad Postawa.
 13. Wolne wnioski oraz zapytania Radnych.
 14. Zakończenie sesji Rady Osiedla.

W głosowaniu za zmianą porządku obrad udział wzięło 14 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.3. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla projektu „Ogólnodostępny parking dla mieszkańców o pow. 1700 m2 przy ulicy Rysiej”

Radny Konrad Postawa zreferował wniosek dotyczący uchwały nr VIII_80_22, informując o otrzymaniu pisma z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia w sprawie opinii odnośnie przedmiotowego parkingu. W otrzymanym piśmie dyrektor Sebastian Wolszczak wyjaśnił o popełnionym błędzie, bowiem urząd nie uwzględnił faktu dzierżawy terenu planowanego pod budowę parkingu w ramach pierwszej edycji Funduszu Osiedlowego. W związku z tym projekt został zaopiniowany pozytywnie, chociaż powinien był zostać odrzucony.

Następnie radny Konrad Postawa wyjaśnił, że w przypadku anulowania tego projektu realizowany będzie kolejny projekt, który zostanie pozytywnie zaopiniowany przez miasto, czyli potencjalnie remont chodnika przy ulicy Niedźwiedziej, poprawa bezpieczeństwa na Pilczycach i Kozanowie lub remont dachu przedszkola “Misiowa Polana”.

W dalszej kolejności Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa zarekomendował odstąpienie od realizacji tego projektu i przedstawił stosowne argumenty. Przypomniał, że projekt ogólnodostępnego parkingu otrzymał w ankiecie 4,99% głosów, podczas gdy pierwszy projekt “Bezpieczny rodzic” otrzymał 35,63% głosów, remont chodnika przy ulicy niedźwiedziej 13,3%, a bezpieczeństwo ruchu na Pilczycach 8,55%. Następnie wyjaśnił, że chociaż spółdzielnia wyraziła chęć dofinansowania projektu parkingu, to działanie takie byłoby niezgodne z regulaminem Funduszu Osiedlowego. Podzielił się też opinią, że wyceny projektów od 2019 roku zwiększyły się w praktycy co najmniej dwukrotnie, dlatego realizacja wycenionego oryginalnie na 440 000 złotych parkingu potencjalnie skutkowałaby brakiem środków na wykonanie tego zadania. Poinformował też, że w planach zagospodarowania obszar ten przeznaczony jest na cele rekreacyjne, który powinien zostać terenem zielonym jedynie z elementami parkingu. Na koniec podkreślił, że w obecnej edycji Funduszu Osiedlowego zaproponowano projekt utworzenia miejsca spotkań, który podczas konsultacji otrzymał najwyższe poparcie.

Radna Iwona Krzemińska-Borecka zachęciła radnego Konrada do udania się do spółdzielni i zapoznania się z dostępnym tam projektem, który spełnia kryteria zagospodarowania przestrzennego, bowiem zakłada przeznaczenie 60% przestrzeni na tereny zielone i wybudowania 22 miejsc. Poinformowała też, że nieopodal przy górce znajduje się ogromne miejsce spotkań, a następnie poprosiła radę o odrzucenie omawianego wniosku.

Radny Henryk Macała przypomniał, że za poprzedniej kadencji Rada Osiedla podjęła decyzję o realizacji projektu parkingu i poprosił, abyśmy byli kontynuatorami podjętych wtedy decyzji. Ponadto podkreślił, że niewystarczająca liczba parkingów jest problem w całym mieście. Zauważył, że kiedy podobny problem dotyczył wcześniej dzierżawionego terenu przykościelnego od strony ulicy Popowickiej, w ramach inicjatyw lokalnych Rada Osiedla we współpracy z miastem partycypowała w budowie tego parkingu w niewielkiej kwocie, a parking został wybudowany przede wszystkim z funduszy spółdzielni Popowice. Wyraził też opinię, że omawiany projekt jest spójny z poprzednim i w związku z tym powinien spełniać kryteria planu zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo zauważył, że chociaż miejsca spotkań mają swoich zwolenników, to nieopodal znajdują się kluby Mimoza i Tęcza (przede wszystkim dla seniorów), a także Tratwa (dla młodzieży). Kończąc swoją wypowiedź wyraził swoje oburzenie wprowadzającym w błąd sformułowaniem tematu uchwały, który sugeruje poparcie budowy parkingu (rekomendacja), a w treści rekomenduje brak poparcia.

Tuż przed głosowaniem Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka odniósł się do zarzutu o niewłaściwym sformułowaniu tematu uchwały. Wyjaśnił, że otrzymaliśmy pismo z urzędu z prośbą o podtrzymanie bądź odstąpienie od realizacji przedmiotowego zadania, stąd wniosek o podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla projektu, której wynikiem będzie decyzja o podtrzymaniu chęci realizacji bądź odstąpieniu od niej. 

Radny Krzysztof Chudy podzielił się swoimi obawami odnośnie silniejszego nagrzewania się powietrza od parkingu, co jest odwrotne od polityki ograniczania betonu i zwiększania zieleni. Zwrócił też uwagę, że według planu dzierżawy spółdzielnia zobowiązała się 5 lat temu do budowy parkingu i drogi wewnętrznej, co wygląda na próbę przerzucenia kosztów na wszystkich mieszkańców osiedla, mimo że Rada Osiedla dysponuje skromnymi funduszami, które może przeznaczyć na ważniejsze potrzeby, niż kolejny parking. Dodatkowo zauważył, że parking nie będzie wygrodzony dla mieszkańców, w związku z tym w ciągu dnia prawdopodobnie będzie wykorzystywany przez kierowców spoza osiedla w formule “Park and Ride”.

Następnie radny Tomasz Kapłon postanowił odnieść się do opinii przedmówców i zaprzeczył, jakoby na osiedlu było wiele dostępnych miejsc spotkań, ponieważ jeden z wymienionych klubów może pomieścić jedynie kilkanaście osób, inne miejsca wykorzystywane są przez organizacje specjalistyczne (np. Klub Wędkarzy) i nie są ogólnodostępne dla wszystkich, a mieszkańcy potrzebują Sąsiedzkiego Miejsca Spotkań dostępnego przez cały rok. Podkreślił też, że zgłoszony w ramach drugiej edycji Funduszu Osiedlowego projekt mieszkańców dotyczący utworzenia miejsca spotkań na tym terenie dostał największą liczbę głosów.

Radna Ewa Gostkowska podzieliła się opinią, że ten parking nie będzie dla mieszkańców, bo na sąsiednim ogólnodostępnym parkingu zostawiane są samochody na długo i nikt tego nie kontroluje, a powierzchnia ulega degradacji. Podkreśliła, że członkowie Spółdzielni Popowice nie reprezentują wszystkich mieszkańców, którzy potrzebują tego miejsca w celu spotkań, a okoliczne kluby nie są do tego przeznaczone. Tratwa jest Stowarzyszeniem Pomocowym dla Ofiar Kataklizmów, Sektor 3 wspiera organizacje pozarządowe, a mieszkańcy nie powinni być zmuszani do organizowania się w stowarzyszenia. Następnie poinformowała, że spółdzielnia mieszkaniowa jest współwłaścicielem budynku Legnicka Street, w którym znajduje się 3 poziomowy parking, w którym znajdują się niesprzedane miejsca parkingowe, w związku z czym zamiast dokładać się do ogólnodostępnego parkingu, powinna sprzedać taniej miejsca parkingowe mieszkańcom.

Radna Halina Czapnik poprosiła o przeczytanie na radzie pisma, które uprzednio dostarczyła, ale Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka poprosił radną o przedstawienie meritum. Radna Halina Czapnik nie zgodziła się z przedmówczynią w sprawie wykorzystywania parkingu przez osoby niebędące mieszkańcami Popowic, powołując się na tabliczki zezwalająca na wykorzystywanie parkingu przez 90 minut w celu dokonania zakupów, a przez mieszkańców do godziny 8:00. Stwierdziła też, że nie wyobraża sobie miejsca spotkań pod linią wysokiego napięcia. Poinformowała też, że spółdzielnia będzie miała duży dom kultury w nowym budynku. Przypomniała, że w ramach Funduszu Osiedlowego przyznane zostało 400 000 złotych na ten parking i 239 mieszkańców jest za parkingiem. Odniosła się też do liczby niesprzedanych miejsc w garażu podziemnym, których zostało jedynie 6.

Radny Tomasz Kapłon zauważył, że na portalu internetowym był artykuł o tym, że spółdzielnia rozważa przeniesienie wszystkich klubów do Legnickiej Street, ale miejsca są tam wynajmowane i ten wariant może być drogi, w związku z czym nie ma pewności, że taki “lokal na kulturę” powstanie.

Następnie głos zabrała radna Małgorzata Korbecka, będąca mieszkanką Popowic od 23 lat. Wróciła wspomnieniami do rodzinnego Rzeszowa, gdzie zawsze był dom kultury, w którym odbywają się zajęcia kulturalne oraz sportowe dla dorosłych i dzieci. Zauważyła, że na Popowicach nigdy nie było miejsca dla mieszkańców, a jedynym miejscem nadającym się do realizacji różnych wydarzeń jest malejąca Polana Popowicka. Zwróciła też uwagę, że połowa zaparkowanych na Popowicach samochodów ma obce (niewrocławskie) tablice rejestracyjne.

Radna Ewa Domańska mieszkająca na osiedlu od ponad 40 lat zauważyła, że jest to ostatnie miejsce, w którym można stworzyć takie ogólnodostępne miejsce spotkań. Sprzeciwiła się betonowaniu kolejnego fragmentu terenu. Zauważyła również, że cała Polana Popowicka znajduje się pod wysokim napięciem i nie przeszkadza to spacerowiczom spotykać się na niej. Bycie żebrakiem i proszenie się spółdzielni mieszkaniowej o kawałek miejsca jest niegospodarne, a radni powinni mieć miejsce, w którym można spotkać się z mieszkańcami.

Jeden z mieszkańców, odniósł się do złożonego wcześniej pisma z podpisami mieszkańców (w liczbie około 350), które jego zdaniem powinno zostać odczytane na sesji. Przytoczył też własne pismo do Prezydenta, w którym wyraził zaniepokojenie podjętą podczas poprzedniej sesji uchwałą VII_79_22 w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy. Odniósł się w nim do decyzji rady poprzedniej kadencji, która po szerokich konsultacjach z mieszkańcami zdecydowała o realizacji zadania utworzenia parkingu i oznajmił, że wolą mieszkańców Popowic jest utworzenie tego parkingu. Następnie odwołał się do pamięci radnego Tomasza Kapłona i Konrada Postawy, z którymi długo dyskutowali w ramach jednej z sesji poprzedniej kadencji oraz konsultowali z miastem temat dzierżawy, a spółdzielnia wyraziła gotowość do rezygnacji z dzierżawy tego terenu. Wyrażając zrozumienie dla potrzeby stworzenia miejsca spotkań zaproponował, aby wykorzystać teren leżącym na gruncie gminnym, tj. na rogu ulicy Wejherowskiej. Na zakończenie poprosił radnych, aby rozważyli realizację budowy parkingu.

Następnie wypowiedziała się jedna z mieszkanek i zauważyła, że na Popowicach wzrasta przestępczość, a mieszkańcy spotykają się w garażach bądź parku. Ciesząc się na ewentualne miejsce spotkań na obszarze spółdzielni podkreśliła, że mieszkańcy muszą mieć niezależne miejsce spotkań, gdzie mieszkańcy nie będą ograniczeni wolą prezesa. Podzieliła się swoim doświadczeniem związanym z wygranymi mikrograntami, kiedy to musiała organizować spotkania na Polanie Popowickiej czy w Tratwie. Następnie mieszkanka pokazała radnym plan Popowic, na którym pomarańczowym kolorem zaznaczono miejsca parkingowe oraz parkingi (pokrywające całe osiedle) i zaapelowała o wykorzystanie ostatniego wolnego terenu na niezależne miejsce dla mieszkańców, w którym będzie można na przykład przeprowadzić warsztaty.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał, że projekt nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, ale powstający obecnie projekt godzi interesy mieszkańców na działce o wielkości 1500 metrów kwadratowych, zakładając przeznaczenie około dwóch trzecich na tereny zielone, część pod ciąg pieszo-rowerowy i jedną czwartą pod parking dla osób przyjeżdżających na tereny rekreacji. Zauważył też, że projekt Funduszu Osiedlowego z 2019 roku zakłada utworzenie parkingu na 1700 metrów kwadratowych, podczas gdy działka ma jedynie 1500 metrów kwadratowych.

Przewoczniący Rady Osiedla poprosił o głosowanie za budową parkingu bądź przeciw.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 18 radnych, z czego 3 było ZA, 15 PRZECIW, a 0 WSTRZYMAŁO się od głosu.

Po głosowaniu radna Halina Czapnik poprosiła, aby wpisać do protokołu, że przyniosła pismo od prezesa spółdzielni, które nie zostało odczytane.

Pkt.4. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia inwestycji do Funduszu Osiedlowego edycji 2022-2023

Radny Konrad Postawa referując wniosek dotyczący uchwały nr VIII_81_22 poinformował, że możemy zgłosić do 10 projektów do kwoty maksymalnej 1 455 538 złotych, przy czym regulamin zakłada, że nie będąc ekspertami możemy zgłosić projekty wycenione przez nas na maksymalnie 150% tej kwoty.

Następnie radny wyjaśnił, że Zarząd Osiedla podejmując decyzję o kolejności projektów kierowanych do realizacji w Ramach II Edycji Funduszu Osiedlowego na lata 2022-2023 kierował się wynikami konsultacji przeprowadzonych w formie badania ankietowego wykonanego przez firmę Socjoskop, a także bieżącymi potrzebami oraz w miarę posiadanej wiedzy i doświadczenia czasem potrzebnym do realizacji projektów. Poinformował, że każdy mógł ocenić wszystkie projekty w skali od 1 do 10 i uporządkować je według rekomendowanej kolejności realizacji.

Radny przedstawił proponowaną przez zarząd listę projektów do realizacji w ramach II edycji Funduszu Osiedlowego (wycenioną sumarycznie na kwotę 2 182 000 zł):

 1. Dofinansowanie Skateparku (WBO’19 nr 323) – PILCZYCE – 450 000 zł
  2. Miejsce spotkań dla mieszkańców Popowic POPOWICE – 300 000 zł
  3. Plac zabaw przy Gwareckiej 17-33 KOZANÓW – 250 000 zł
  4. Wymiana płyt chodnikowych przy Rękodzielniczej 18-24 PILCZYCE – 195 000 zł
  5. Reorganizacja ciągu komunikacyjnego od Dokerskiej do ZS nr 21 KOZANÓW – 255 000 zł
  6. Psi plac zabaw – Merdając ogonkiem PILCZYCE – 150 000 zł
  7. Zatoczki do parkowania przy ul. Setnej i Celtyckiej KOZANÓW – 247 000 zł
  8. Podwórko przy ulicy Szklarskiej PILCZYCE – 80 000 zł
  9. Nasadzenie drzew i mała architektura na Grobli Kozanowskiej KOZANÓW – 55 000 zł
  10. Plac zabaw przy Koszykarskiej na terenie ZSP nr 7 PILCZYCE – 200 000 zł

Podsumował, że projekty robione są na przemian (Pilczyce, Popowice, Kozanów), przy czym tylko jeden projekt zgłoszony został na terenie Popowic. Podkreślił, że kluczowymi kryteriami była kolejność proponowana przez mieszkańców, a dodatkowo uwzględniliśmy czas realizacji projektów oraz minimalizację ryzyka polegającego na blokadzie realizacji projektów przez zadanie, które z przyczyn formalnych nie mogłoby być sprawnie zrealizowane.

Następnie uzasadnił, dlaczego pierwszym w kolejności projektem jest dofinansowanie Skateparku realizowanego w ramach WBO z roku 2019 nr 323. Wyjaśnił, że koszt projektu budowy Skateparku w roku 2019 wynosił 750 000 zł. Od dyrektora Sebastiana Wolszczaka otrzymaliśmy informację, że w chwili obecnej koszt wyceniany jest na 1 200 000 zł, więc konieczne jest dofinansowanie w wysokości 450 000 zł. Dowiedzieliśmy się, że realizacja projektu bez dofinansowania nie będzie możliwa, a wywalczona pozostała kwota dofinansowania przepadnie. Stąd rekomendacja Zarządu Rady Osiedla, aby potraktować tę propozycję jako inwestycję umożliwiającą realizację dwóch powiązanych projektów WBO.

Później wyjaśnił, że drugim w kolejności projektem jest miejsce spotkań, które jest jedynym zgłoszonym na Popowicach projektem. Głosowało na niego 14,17%, a większość osób dało mu ocenę 10 na 10, co jednoznacznie wskazuje na ogromne zainteresowanie mieszkańców i potrzeby w tym zakresie.

W dalszej kolejności opowiedział o trzecim projekcie, placu zabaw przy ul. Gwareckiej, który uzyskał wysoką ocenę mieszkańców, a w opinii Zarządu Osiedla istnieje potrzeba przebudowy istniejącego placu zabaw w tym miejscu. Poinformował, że w ramach tego projektu proponowano przebudowę jeszcze kilku innych placów zabaw, które jednak znajdują się na terenie należącym do spółdzielni.

W dalszej kolejności zaproponował projekt wymiany płyt chodnikowych przy ulicy Rękodzielniczej 18-24, który był najwyżej ocenianym zadaniem na Pilczycach. Wyjaśnił, że jego głównym założeniem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły.

Później opowiedział o piątym projekcie, czyli reorganizacji ciągu komunikacyjnego od ulicy Dokerskiej do ZS nr 21, będącym pomysłem idealnie wpisującym się w założenia już realizowanego zadania pt. „Bezpieczny uczeń – spokojny rodzic” z I Edycji Funduszu Osiedlowego.

Jako szósty projekt radny Konrad Postawa zarekomendował Psi plac zabaw, będący pierwszym tego typu obiektem na naszym osiedlu, oddalonym od zabudowań mieszkalnych.

Jako projekt siódmy wymienił zatoczki do parkowania przy ul. Setnej i Celtyckiej w ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wyższej jakości przestrzeni publicznych. Mając na uwadze ograniczony budżet projekt został zgłoszony w ograniczonej formie, czyli do 65 m.b. zatoczek parkingowych, co powinno przełożyć się na około 16 do 20 miejsc parkingowych.

Tutaj przewodniczący zaznaczył, że w tym miejscu został przekroczony budżet Funduszu Osiedlowego, jednak zostały zgłoszone kolejne projekty, ponieważ nigdy nie ma pewności co do trudności formalnych w realizacji projektów wyżej umieszczonych w rankingu.

Następnie radny przedstawił projekt ósmy, będący rewitalizacją podwórka przy ul. Szklarskiej, o którą bardzo prosili Seniorzy, licznie podpisując się na postach poparcia.

Przedostatnim zaprezentowanym projektem było nasadzenie nowych drzew na grobli Kozanowskiej i dodanie elementów małej architektury (na terenie należącym do Wód Polskich, co praktycznie utrudnia i wydłuża ewentualną realizację), natomiast ostatnim projektem skierowanym do realizacji była rewitalizacja placu zabaw przy ZSP nr 7 na ul. Koszykarskiej, gdzie już znajduje się plac zabaw, ale wymagający rozbudowy i wymiany niektórych elementów.

Radny Krzysztof Chudy podkreślił, mając na uwadze doświadczenia z realizacją wcześniejszych projektów Funduszu Osiedlowego i WBO, że warto wysoko priorytetyzować projekty, które mogą być sprawnie i szybko zrealizowane. Przytoczył przykład projektu “Bezpieczny Uczeń”, który do tej pory nie został zrealizowany, a przyblokował kolejne zadania zaproponowane w ramach pierwszej edycji Funduszu Osiedlowego. Zwrócił uwagę, że tylko szybka realizacja nie zniechęci aktywnych mieszkańców do zaangażowania w działania. Wreszcie przypomniał, że zależało nam na parytecie osiedli i proporcjonalnym rozdystrybuowaniu środków.

Radny Henryk Macała przypomniał, że ostatnio pozytywnie ocenił listę projektów dopuszczonych do Funduszu Osiedlowego i zadeklarował, że będzie głosował za.

Następnie radny Henryk Macała zadał pytania o to, na jakiej grupie badawczej badanie zostało wykonane, a także kiedy i gdzie odbyły się konsultacje.  Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa wyjaśnił, że wypełniono 385 ankiet, a spotkanie konsultacyjne odbyło się na terenie Ośrodka Piast na początku maja. Radny Krzysztof Chudy podzielił się swoją opinią, że mała frekwencja na konsultacjach jest konsekwencją tego, że przez wiele lat niewiele się dzieje, a projekty WBO i FO nie są realizowane. Do tej opinii przyłączyła się radna Ewa Domańska, która przytoczyła przykład konsultacji miejskich, na które przychodzi bardzo nieliczna grupa zainteresowanych, bo ludzie są zniechęceni “konsultacjami po wrocławsku”. Radny Patryk Kosek podziękował tym mieszkańcom, którzy zaangażowali się w konsultacje i wyrazili swój głos.

Radny Henryk Macała zwrócił uwagę, że w przypadku parkingu miasto przyznało się do błędu i wyraził żal, że nie przyznało się do błędu w przypadku skateparku, uważając że na tej przestrzeni nigdy nie powstanie porządny tor ze względu na brak możliwości rozpędzenia się.

W odpowiedzi Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka poprosił o uszanowanie pracy inżynierów projektantów i urzędników miejskich, którzy przygotowali projekt i dopuścili do realizacji. Natomiast radna Ewa Domańska podała przykład bardzo małego skateparku znajdującego się w Tratwie i podkreśliła, że budowane są skateparki różnych wielkości i ludzie z nich korzystają.

Jeden z mieszkańców zapytał, czy projekt dofinansowania skate parku znajdował się wśród konsultowanych projektów, a radny Krzysztof Chudy wyjaśnił, że informacje o zmianie wyceny wpłynęły po terminie konsultacji i w konsekwencji Zarząd Osiedla, działający zgodnie z regulaminem Funduszu Osiedlowego, podjął decyzję o dodaniu tego zadania.

Następnie mieszkaniec zarzucił Zarządowi, że nie bierze pod uwagę wyników konsultacji, że większe pieniądze zostaną przekazane na skatepark i że nawet drugi projekt nie zostanie zrealizowany. Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka podkreślił, że w jego ocenie Zarząd Osiedla szanuje głosy wszystkich mieszkańców, również tych, którzy wcześniej głosowali na zagrożony obecnie projekt WBO i mając środki prawne decyduje się z nich skorzystać. Zniechęcony mieszkaniec nie zgodził się z tą interpretacją i stwierdził, że mieszkańcy nie przychodzą na konsultacje właśnie dlatego, że Rada Osiedla nie szanuje ich głosów.

W odpowiedzi Przewodniczący Rady Osiedla przytoczył przykłady radnych, który przez wiele lat działali jako aktywiści kosztem własnego czasu rodzinnego i wolnego, a następnie zaprosił na spotkanie z Zarządem Osiedla, aby wyjaśnić szczegółowo sposób wyboru projektów do Funduszu Osiedlowego. Mimo wszystko mieszkaniec uznał, że zgłoszony przez niego projekt, znajdujący się na czwartej pozycji, nie ma szans na realizację.

Radny Krzysztof Chudy poprosił o danie radzie szansy i czasu na wykazanie się, a radny Konrad Postawa przytoczył dane, z których wynika że w ramach pierwszej edycji Funduszu Osiedlowego w całym Wrocławiu przez ponad dwa lata z 450 projektów dotychczas zrealizowano zaledwie 11.

Radna Ewa Domańska podzieliła się swoją opinią, że drobne projekty powinny tak naprawdę być realizowany bezpośrednio w ramach budżetu gminnego. Z przedmówczynią nie zgodził się radny Henryk Macała, podkreślając, że wszystkie inwestycje są inwestycjami gminnymi i Fundusz Osiedlowy był konstruowany właśnie w celu realizacji takich inwestycji.

Następnie głos zabrał kolejny mieszkaniec z Pilczyc, który zaapelował, aby radni wyszli do ludzi, gdyż mieszkańcy nie znają radnych, a następnie opuścił pomieszczenie. Do zarzutu odniósł się Przewodniczący Rady Osiedla, który oświadczył, że temat “wychodzenia do ludzi” zostanie omówiony w ramach 9 punktu tej sesji.

Na zakończenie dyskusji nad przedmiotową uchwałą Przewodniczący Zarządu Osiedla podsumował, że mniejsze projekty nie znalazły się na liście, ale Zarząd Osiedla będzie starał się pismami przekonać ZDiUM do realizacji mniejszych zadań.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 18 radnych, z czego 16 było ZA, 2 PRZECIW, a 0 WSTRZYMAŁO się od głosu.

Pkt.5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. sklepie spożywczym „Żabka” zlokalizowanym przy ulicy Legnickiej 55D/U1

Radna Ewa Gostkowska referując wniosek dotyczący uchwały nr VIII_82_22 poinformowała, że wybrała się na wizję w niedzielny wieczór, aby zobaczyć jakie jest natężenie ruchu, kiedy jest potencjalnie najwięcej “dodatkowych” klientów. Podkreśliła, że na miejscu było schludnie, czysto, cicho, a sklep był oznakowany. Zauważyła, że inne punkty w okolicy sprzedają alkohol najpóźniej do godziny 22:00 i zarekomendowała, aby podobne limity obowiązywały w przedmiotowym punkcie sprzedaży.

Radna Halina Czapnik podzieliła się odmienną opinią, wskazując na fakt, że lokal znajduje się w budynku mieszkalnym, a alkohol jest do późna i są tam rozróby.

Iwona Krzemińska-Borecka zapytała o czas wpłynięcia wniosku, gdyż nie wiedziała, że będzie ta “Żabka” sprawdzana, mimo ostatniej prośby o lepszy przepływ informacji, chociaż jest członkiem komisji do spraw społecznych. Z kolei radny Henryk Macała wykazał się zrozumieniem dla faktu, że poszła tylko jedna osoba, jednak również wyraził ubolewanie ze względu na brak powiadomienia o fakcie przeprowadzenia tej wizji lokalnej. W odpowiedzi radna Ewa Gostkowska poprosiła, aby po sesji członkowie komisji zostali na 10 minut w celu omówienia i usprawnienia współpracy.

Radna Ewa Domańska poinformowała, że była na spotkaniu, gdzie padło sformułowanie o odchodzeniu od opiniowania koncesji przez radnych osiedlowych, ponieważ to niczemu nie służy, miasto nie jest zobowiązane, żeby te opinie brać pod uwagę, miasto bierze pieniądze z tytułu koncesji, a osiedla nic z tego nie mają, więc szkoda czasu na takie działanie.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 18 radnych, z czego 13 było ZA, 3 PRZECIW, a 2 WSTRZYMAŁO się od głosu.

Pkt.6. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na pokrycie zwrotu kosztów postępowania sądowego

Radny Konrad Postawa zreferował wniosek dotyczący uchwały nr VIII_83_22 i przypomniał, że na ostatniej sesji podejmowaliśmy uchwałę w sprawie grzywny i zwrócenia kosztów sądowych, a niedawno przyszła nowa decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2022 roku, dotycząca bezczynności Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. VII kadencji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, w związku z czym sąd zasądził karę w wysokości 100 zł (sto złotych) na rzecz strony skarżącej, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Przypomniał, że wyrokiem sądu, z uwagi na ciągłość władzy, obecna Rada Osiedla (VIII kadencji) jest zobowiązana do pokrycia kosztów sądowych, w związku z czym Rada Osiedla powinna uregulować zasądzoną należność stronie skarżącej.

Radny Henryk Macała przypomniał swoją opinię wyrażoną na poprzedniej sesji.

Radna Anna Jantas podkreśliła, że nie jest to zaniedbanie obecnej Rady Osiedla, ani obecnego Zarządu Rady Osiedla. Przypomniała, że taką opinię otrzymaliśmy od WCRS, a następnie zwróciła się do radnego Henryka Macały i powołała się na “odpowiedzialność moralną” oraz podsumowała, że poprzedni Zarząd Rady Osiedla mógł się zebrać i ustosunkować się do tego.

Radny Krzysztof Chudy zwrócił się do radnego Henryka Macały i przytoczył sytuację, której był świadkiem, a która dotyczyła wypowiedzi poprzedniego Przewodniczącego, który odpowiedział mieszkance, że nie będzie szukał faktur i teraz przez jego zaniedbanie i arogancję trzeba uszczuplić budżet przeznaczony dla mieszkańców. Podkreślił, że jest wyrok sądu i trzeba się do niego dostosować.

Następnie Przewodniczący Rady Osiedla zwrócił się do radnego Henryka Macały, którego z całym szacunkiem określił “mistrzem odwracania kota ogonem”, odnosząc się do sformułowania, że “obecny Zarząd zawinił za te kary”. W odpowiedzi radny Henryk Macała doprecyzował, że chodzi o tę konkretną sprawę.

Radny Tomasz Węgrzynowski zapytał radnego Henryka Macałę, gdzie był kiedy sprawa toczyła się w sądzie. W odpowiedzi radny Henryk Macała przypomniał, że w sprawozdaniu wszystko jest napisane.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 18 radnych, z czego 17 było ZA, 0 PRZECIW, a 1 WSTRZYMAŁ się od głosu.

Pkt.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Osiedla VIII kadencji

Radny Błażej Stopka referujący wniosek dotyczący uchwały nr VIII_84_22 przekazał głos radnej Małgorzacie Korbeckiej, która wyraziła żal, że ze względów zdrowotnych i z przyczyn osobistych nie jest w stanie poświęcić mieszkańcom należytego czas, w związku z czym zdecydowała się zrezygnować i oddać mandat radnej. Zaoferowała też pomoc jako mieszkaniec.

Radny Błażej Stopka wyjaśnił, że nie podjęliśmy się w jednej uchwale podać osoby, która wejdzie do Rady Osiedla na miejsce radnej Małrgorzaty Korbeckiej, ponieważ wymagana jest weryfikacja prawa do wybieralności kandydata zgodnie ze Statutem Osiedla i dopiero wtedy kandydat będzie mógł zostać zaprzysiężony na kolejnej sesji.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 18 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Radny Błażej Stopka podziękował radnej Małgorzacie Korbeckiej, na co wszyscy zareagowali brawami.

Pkt.8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie dla Zarządu Osiedla do podejmowania decyzji niecierpiących zwłoki w czasie wakacji

Radny Błażej Stopka referując wniosek dotyczący uchwały nr VIII_85_22 wyjaśnił naturę uchwały i poprosił Radę Osiedla o upoważnienie Zarządu Osiedla do wyrażania opinii w lipcu i sierpniu 2022 roku w sprawach ujętych w Statucie Osiedla.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 18 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.9. Podjęcie uchwały w sprawie podsumowania akcji „Pomoc dla Ukrainy”

Radna Anna Jantas referująca wniosek dotyczący uchwały nr VIII_86_22 ze smutkiem poinformowała o zakończeniu akcji „Pomoc dla Ukrainy”, gdyż pomoc jest wciąż potrzebna. Przypomniała, że pierwsze działania pomocowe zostały podjęte w ODSK “Piast” w siedzibie Rady Osiedla, a sami mieszkańcy podchwycili temat i się włączyli w pomoc. Następnie radna wyraziła ubolewanie, że działanie radnych zostało uznane za niezgodne ze statutem Rady Osiedla i że doszło do odmowy przez Urząd Miejski Wrocławia finansowania wynajęcia lokalu niezbędnego do dalszych działań w ramach akcji „Pomoc dla Ukrainy”. Radna Anna Jantas  podziękowała wszystkim zaangażowanym mieszkańcom za dotychczasowy udział w akcji. Dodatkowo podziękowała instytucjom: Korbank, Nokia, Controlant, Giro, Fundacja Banku Millennium, Tacco Fashion Sp. z o.o, „CUKIERNIA S.R.JAWORSCY” spółka cywilna, Fundacja Animada, Klub Anima, Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej KOZANÓW IV, Szkołom (LO nr VI, SP nr 33, ZSP nr 7) oraz Kancelarii Radcy Prawnego Anna Mizera-Bliźniak. Podsumowała, że pomoc wciąż jest potrzebna i że cały czas jesteśmy w kontakcie z rodzinami Ukraińskimi.

Radny Krzysztof Chudy wyróżnił radną Annę Jantas za zdolności organizacyjne i wymienił zorganizowane wspólnie akcje, takie jak wysyłanie busów na front, pomoc w lokalu na Modrej, Dzień Kobiet polsko – ukraiński, Dzień Dziecka polsko – ukraiński, wspólne sprzątanie, festyny. Podkreślił, że największe brawa należą się Ani, wszyscy radni na stojąco gromkimi brawami docenili zaangażowanie mieszkańców naszego osiedla i radnej Anny Jantas, której Przewodniczący Rady Osiedla wręczył kwiaty.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 18 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Osiedla 

Radny Patryk Kosek referujący wniosek dotyczący uchwały nr VIII_87_22 przeprosił radną Iwonę Krzemińską-Borecką za literówkę w nazwisku w projekcie protokołu, a następnie poprosił o jego przyjęcie.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 18 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Wrocławia i Prezydentowi Wrocławia sprawozdania z działalności Osiedla za rok 2021

Radny Patryk Kosek zreferował wniosek dotyczący uchwały nr VIII_88_22. Poinformował, że wcześniejszy wniosek ograniczał się do okresu działania Rady Osiedla obecnej kadencji, a na prośbę WCRS został rozszerzony tak, aby objąć cały poprzedni rok. Dodał też, że dopiero niedawno otrzymaliśmy elektroniczną kopię dokumentów niezbędnych do uzupełnienia protokołu.

Mieszkanka zapytała, czy poprzedni Zarząd Rady Osiedla pomógł w przygotowaniu sprawozdania. Radna Anna Jantas odpowiedziała, że nie miała pomocy od poprzedniego Skarbnika, a do sporządzenia raportu brakowało kopii faktur. Poinformowała, że w niektórych radach poprzedni Zarząd składał sprawozdanie za okresu dotyczący poprzedniej kadencji.

Przewodniczący Zarządu Konrad Postawa zauważył, że problem jest systemowy, że wystarczyłoby uwzględnienie takiej sytuacji w Statucie i zobowiązanie ustępującego Zarządu do przygotowania sprawozdania z dniem końca kadencji.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 18 radnych, z czego 17 było ZA, 0 PRZECIW, a 1 radna WSTRZYMAŁA się od głosu.

Pkt.12. Informacje o bieżących działania Zarządu Osiedla

Referujący punkt Przewodniczący Konrad Postawa przeprosił, że ze względu na natłok obowiązków nie wysyłał na bieżąco pocztą elektroniczną informacji o działaniach Zarządu Osiedla, po czym przeszedł do ich omówienia:

 1. 21 maja razem ze szkołą nr 33 Rada Osiedla zorganizowała Olimpiadę Rodzinną.
 2. 24 maja miało miejsce spotkanie ze Strażą Miejską.
 3. 29 maja razem z Giro Pizza organizowany był Dzień Dziecka w Parku Zachodnim.
 4. 31 maja miał miejsce ostatni dzień działania akcji pomocowej na Modrej, zakończony akcją “Paka dla dzieciaka”.
 5. 7 czerwca Przewodniczący Zarządu Osiedla spotkał się z Panią Dyrektor LO nr VI w celu omówienia potrzeb rozbudowy ośrodka i dalszej współpracy.
 6. 8 czerwca odbyło się spotkanie z WCRS w sprawie umowy na najem lokalu, do której Zarząd zgłosił 14 uwag.
 7. Również 8 czerwca Zarząd zapytał o kary sądowe Małgorzatę Skibę, która potwierdziła obowiązek zapłaty i poinformowałą, że można wnieść zażalenie, ale nie ma gwarancji, że sąd przyzna rację.
 8. 31 maja zakończona została ankieta, a 10 czerwca została upubliczniona notatka podsumowująca konsultacje społeczne Funduszu Osiedlowego.
 9. Na prośbę Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wrocławia Zarząd Osiedla postanowił powołać nowego lidera przeciwpowodziowego w osobie Krzysztofa Chudego, który zawodowo zajmuje się hydrogeologią.
 10. Otrzymaliśmy odpowiedź od ZDIUM odnośnie remontu ulic Tkackiej, Rękodzielniczej, Hutniczej, Górniczej i Kozanowskiej, informującą o planach załatania największych dziur w 3 kwartale, ze względu na brak środków na pełne remonty.
 11. W sprawie koncesji dla Żabki przy ulicy Białowieskiej 66 otrzymaliśmy zawiadomienie o wszczętym postępowaniu mającym na celu ustalenie zasadności cofnięcia koncesji, a Straż Miejska została zobowiązana do “zagęszczenia działań” w tym obszarze.
 12. Zostały zamówione kontenery na gabaryty na 3 ulice.
 13. Do spółdzielni napisana została prośba dotyczące niedziałających anten.

Pkt.13. Wolne wnioski oraz zapytania Radnych.

Radna Helena Czapnik wyraziła swoje zbulwersowanie brakiem informacji o spotkaniu ze Strażą Miejską, ponieważ jest wiele spraw do omówienia, takie jak napady w mieszkaniach, kradzieże, okradanie młodzieży. Poprosiła, aby takich sytuacji więcej nie było. Poinformowała też o tym, że w okolicach sklepu znaleziono nieboszczyka.

Radny Krzysztof Chudy zarekomendował wypowiedzenie najmu lokalu przez spółdzielnię, co powinno być najszybszym sposobem na “odebranie koncesji”.

Radny Henryk Macała policzył, że konsultacje uwzględniły głosy 350 mieszkańców, z czego 50% było za miejscem spotkań, a słyszał o zebraniu około 400 podpisów za parkingiem. Radny Krzysztof Chudy zauważył, że nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, ale nie otrzymaliśmy tej listy podpisów, natomiast we wczorajszym piśmie dołączonych zostało 26 głosów, przy czym część adresów była podwójna, czyli było to około 15 mieszkań.

Radna Ewa Domańska zaznaczyła, że liczba podpisów jest i tak znikoma w stosunku do liczby mieszkańców.

Radna Anna Jantas odniosła się do głosu mieszkańca, który wyszedł. Podkreśliła, że chociaż nie wszystko uda się od razu zrobić, to dostrzega potencjał w każdym osiedlu i zadeklarowała, że będziemy wychodzić do ludzi. Zaapelowała też do wszystkich radnych o większe zaangażowanie, o organizowanie spotkań z mieszkańcami. Poprosiła o inicjatywę i zgłaszanie propozycji do Zarządu, włączenie się w pomoc. Dodała, że spotkanie ze strażą miało miejsce w czasie przeznaczonym na spotkanie z mieszkańcami, na które każdy może przyjść.

Przewodniczący Rady Osiedla przyłączył się do prośby o pomoc radnych w czasie wakacji.

Pkt.14. Zakończenie sesji Rady Osiedla.

Przewodniczący Rady Osiedla podziękował i zakończył sesję.

Na tym obrady zakończono.

Protokół sporządził
Patryk Kosek – Sekretarz Rady Osiedla