Dokumenty

Protokół z posiedzenia XXXVI sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 7 października 2020r.

XXXVI sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia korekty oferty organizacji Wieczerzy Wigilijnej Dla Samotnych i Środowisk senioralnych – ref. Henryk Macała.
 4. Informacja na temat działalności Ośrodka Działań Społeczno-Kulturalnych PIAST – ref. Henryk Macała i Jolanta Macała – dyrektor ośrodka.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Władysław Szopa.
 6. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie projektu uwzględniającego chór „Piastuny” w ramach programu „Chóry osiedlowe” – ref. Henryk Macała.
 7. Omówienie i podjecie uchwały w sprawie organizacji wigilii dla osób samotnych i starszych z naszego osiedla – ref. Henryk Macała.
 8. Omówienie i podjecie uchwały w sprawie projektu organizacji imprez mikołajowych dla dzieci z naszego osiedla – ref. Henryk Macała, Stanisław Zatoń i Halina Czapnik.
 9. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń.
 10. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
 11. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

XXXVI sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała. Pan przewodniczący zgłosił w formie autopoprawki do porządku obrad ofertę dot. organizacji Festynu Osiedlowego na Popowicach w roku 2021 autorstwa Pana Józefa Bidzińskiego.

Przedstawił również Panią kierownik sklepu „Żabka” przy ul. Górniczej 51A, przybyłą na posiedzenie Rady Osiedla, w związku z opiniowanym wnioskiem dot. koncesji alkoholowej w w/w sklepie.

Uwagi i zmiany do harmonogramu obrad radni przyjęli jednogłośnie.

Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Liczba obecnych radnych wyniosła 12, nieobecnych 8.

W związku z dyskusją nt. opinii wniosków dot. koncesji alkoholowych, obrady rozpoczęto     od realizacji pkt. 5.

Ad. 5)

Wiceprzewodniczący Zarządu Pan Władysław Szopa przedstawił zasadność zaproszenia Pani kierownik sklepu „Żabka” – wyeliminowanie uciążliwości, jaką stanowi klientela sklepu, spożywająca regularnie alkohol w jego pobliżu, dając tym samym zły przykład dzieciom i młodzieży z osiedla Pilczyce.

Podkreślono, iż na Pani kierownik sklepu spoczywa bardzo poważny obowiązek zapewnienia ładu i spokoju w pobliżu lokalu, a także bezpieczeństwa dla pozostałych klientów sklepu.

Pani kierownik, zapewniła o regularnym zgłaszaniu problemu do Policji i Straży Miejskiej, lecz skutek jest marny. Pijący nadal pojawiają się w tym miejscu i nic i nikt nie może tego zmienić. Radna Emilia Chmura wyraziła swoje zdecydowane „nie” wobec problemu, wskazując na przemoc słowną w kierunku dzieci, stosowaną przez pijane sąsiedztwo „Żabki”, i jeżeli nie będzie zdecydowanego działania w kierunku „opanowania patologii, to ona się rozrośnie”.

Rada Osiedla będzie monitorować powyższą sytuację , a jeśli uciążliwość będzie rosła, wystąpi o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu.

Opiniując wniosek w sprawie przyznania kolejnego pozwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepie „Żabka” przy ul. Górniczej 51A, Rada Osiedla warunkowo udzieliła pozytywnej opinii w powyższej sprawie.

Tym samym w trybie głosowania nad w/w wnioskiem (za 9 radnych, przeciw 2 radnych)

Rada Osiedla podjęła Uchwałę nr XXXVI/173/20 w sprawie koncesji alkoholowej w sklepie „Żabka”, ul. Górnicza 51A , opiniując wniosek pozytywnie.

Ponadto podjęto kolejne uchwały ws. koncesji alkoholowych dot. następujących punktów sprzedaży:

Uchwała nr XXXVI/174/20  w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: „Biedronka”, ul. Dokerska 2A, kolejne zezwolenie, opinia pozytywna, (za 9 głosów, przeciw 2 głosy)

Uchwała nr XXXVI/175/20  w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: „Żabka”, ul. Niedźwiedzia 17, kolejne zezwolenie,    opinia pozytywna (za 9 głosów, wstrz. 2 głosy)

Uchwała nr XXXVI/176/20  w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: „Biedronka”, ul. Popowicka 134, kolejne zezwolenie,    opinia pozytywna (jednogłośnie)

Uchwała nr XXXVI/177/20  w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: Pizzeria „Mania smaku”, ul. Legnicka 57S, nowy punkt,    opinia pozytywna (za 9 głosów, wstrz. 2 głosy)

Ad.3)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała przedstawił radnym zmieniony projekt ws. organizacji wigilii dla osób samotnych i środowisk senioralnych. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa, zaproponowano przygotowanie wyłącznie paczek świątecznych dla w/w grupy społecznej i wręczenie podarunków podczas krótkiego spotkania na sali widowiskowej w ośrodku „Piast” z podziałem na trzy grupy, po 50 osób z każdego osiedla, tj. Popowic, Kozanowa i Pilczyc.

Spotkanie zaplanowano na dzień 19 grudnia 2020r. z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wobec powyższego Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XXXVI/178/20 w sprawie aktualizacji zadania społecznego: Wigilia 2020.

Ad.4)

Przewodniczący RO Pan Henryk Macała, w odpowiedzi na zarzut internautów, w sprawie krzywdzącej opinii nt. działalności ODSK „Piast”, przedstawił wraz ż żoną Panią Jolantą Macała, argumenty, które przemawiają za prężnym funkcjonowaniem ośrodka.

Zatem zaprezentowano bogatą historię działalności ośrodka, którego od kilkudziesięciu lat kierownikiem pozostaje Pani Jolanta Macała.

ODSK „Piast” od 2015 roku jest we władaniu Stowarzyszenia Animatorów Kultury, Sportu Masowego, Rekreacji oraz Profilaktyki Zdrowotnej „ Non In Solo Pane Vidit Homo”.

Ostatnio otrzymało nagrodę Prezydenta Miasta Wrocławia.

Państwo Macała prowadzą ośrodek od lat czterdziestu i posiadają profesjonalną wiedzę  kompetencje do prowadzenia działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej.

Grafik różnorodnych zajęć w ośrodku jest wypełniony na cały tydzień, wraz z weekandami.

W ośrodku odbywają się następujące zajęcia dla dzieci, młodzieży i dororosłych:

 • Nauka gry na instrumentach dla dzieci
 • Zajęcia plastyczne dla dzieci
 • Tu działa dziecięcy zespół taneczny „Zgraja” oraz chór osiedlowy „Piastuny”
 • Gimnastyka dla seniorów
 • Gimnastyka TAI-CHI
 • Zespół muzyki myśliwskiej
 • Koło pszczelarzy
 • Nauka tańca „Zoomba”
 • Wieczorki taneczne dla seniorów
 • Kawiarenka dla seniorów
 • Taniec towarzyski, Pop Dance
 • Punkt porad prawnych
 • Organizacja festynów z okazji Dnia Dziecka, Nocy Świętojańskiej, Święta 3 Maja, Pożegnanie Wakacji
 • Organizacja warsztatów, wystaw, benefisów z ciekawymi mieszkańcami, koncertów, półkolonii dla dzieci

Ad.6, Ad.7, Ad.8.)

Następnie  jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie organizacji zadań społecznych przewidzianych w roku 2021 oraz określono wysokość dofinansowania z WCRS tychże zadań:

Uchwałę nr XXXVI/179/20 w sprawie realizacji zadania: działalność osiedlowego chóru „Piastuny” w roku 2021, wnioskowana kwota to 5000 zł, wniosek zgłasza Pan Henryk Macała,

Uchwałę nr XXXVI/180/20 w sprawie realizacji zadania: Imprezy Mikołajowe dla dzieci w roku 2021, wnioskowana kwota to 3000 zł, wniosek zgłasza Pan Henryk Macała,

Uchwałę nr XXXVI/181/20 w sprawie realizacji zadania: Wigilia 2021 dla osób samotnych, bezdomnych i opuszczonych, wnioskowana kwota to 5000 zł, wniosek zgłasza Pan Henryk Macała,

Uchwałę nr XXXVI/182/20 w sprawie realizacji zadania: Festyn Osiedlowy 2021, wnioskowana kwota to 5000 zł, wniosek zgłasza Pan Józef Bidziński.

Rada Osiedla, na wniosek skarbnika Pana Marcina Budzisza,  również jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XXXVI/183/20 w sprawie korekty budżetu w roku 2020. Korekta dotyczy przesunięć środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ad.9)

Brak wniosków do rozpatrzenia.

Ad.10)

Protokół z XXXV sesji Rady Osiedla w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas obrad. Wcześniej, w wersji roboczej, został przesłany na skrzynki mailowe radnych.

Protokół został przyjęty bez uwag.

Ad.11)

W punkcie „Wolne wnioski i zapytania radnych” wiceprzewodniczący Zarządu Pan Władysław Szopa wyraził swoje poparcie dla działań radnych Emilii Chmury i Konrada Postawy w kwestii właściwego kierunku promocji Rady osiedla poprzez media internetowe.

Ponadto mieszkaniec Pilczyc poruszył temat progów zwalniających na ul. Papaierniczej, a także miejsc do parkowania w pobliżu ZSP nr 7 przy ul. Koszykarskiej.

Na tym XXXVI sesję Rady Osiedla zakończono.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz