Liczba obecnych Radnych na XXXIII Sesji: 12

1. Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu 16.03.16 r.            2. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                                 3. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała                                                                                                      4. Informacja na temat modelu funkcjonowania jednostek pomocniczych Poznania – ref H. Macała                                                                                                                                                  5. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji                                                                                                                    6. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. S. Zatoń                                                              7. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka                            8. Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad.1) XXXIII Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczęła  Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla p. Halina Czapnik, odczytawszy powyższy porządek obrad.

Ad.2) Pani Halina Czapnik wniosła poprawkę do porządku obrad, usuwając punkt 3, ze względu na absencję referującego temat, Pana Henryka Macałę. Zmiany do porządku obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4)  Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił wnioski do zaopiniowania  ws. przyznania koncesji alkoholowej w następujących punktach sprzedaży:

  • Sklep spożywczy „Oskar”, Bednarska 18 we Wrocławiu, właściciel: Małgorzata Bakalarz, Artur Bakalarz,
  • Bar „Kozacka Chatka”, ul. Wejherowska 19a we Wrocławiu, właściciel: Iryna Jezior, Ołena Marciniak.  Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowej zaopiniowała pozytywnie powyższe wnioski. Podawanie alkoholu w wymienionych lokalach nie powinno wpłynąć negatywnie za zmniejszenie komfortu życia mieszkańców.

Wobec powyższego RO podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XXXIII/169/16 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu:                               sklep spożywczy,   ul. Bednarska 18,  oraz Uchwałę nr XXXIII/170/16 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: bar „Kozacka Chatka”, ul. Wejherowska 19a.

Ad. 5) Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił propozycję Zarządu w sprawie współorganizacji imprezy plenerowej: zawody wędkarskie dla dzieci ze SP nr 3, organizowane przez klub wędkarski „Certa” z Popowic. Kwota dotacji to 1500 zł.    Ze względu na ograniczony budżet RO, Zarząd postanowił przyznać kwotę 500 zł na powyższy cel. Temat przedłożono do dyskusji radnym, zgodzono się co do wysokości dotacji, która wynika  z uszczuplonego budżetu Rady (brak wpływów z innych źródeł). Pan Tomasz Kapłon zgłosił wniosek o zwiększenie kwoty dotacji do wysokości 1000 zł.               Obydwie propozycje poddano głosowaniu w wyniku którego za kwotą  500 zł opowiedziało się 11 radnych, przy 1 wstrz., za kwotą 1000 zł : za 1, przeciw 8, wstrz. 2.

Pan Ryszard Kuzia odczytał dwa pisma, dot. skargi mieszkańców Popowic oraz SML-W „Popowice”   w sprawie cofnięcia koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych właścicielce sklepu spożywczego „4PAK”, ul. Popowicka 62A, Pani Adriannie Płatek. W sąsiedztwie sklepu  spożywany jest regularnie alkohol, który jest dostępny w godz. od 6:00 do 23:00. Wiąże się to z zakłócaniem ciszy nocnej       i dużym dyskomfortem mieszkańców budynku przy ul. Popowickiej. Po zbadaniu zaistniałej sytuacji oraz uwzględnieniu skarg, RO podjęła Uchwałę nr XXXIII/171/16  w sprawie cofnięcia zezwolenia  na podawanie napojów alkoholowych w /w punkcie następującą ilością głosów: za 10, wstrz. 2. Uchwałę przedłożono odnośnym władzom, w celu rozwiązania problemu.

Ad.6) Protokół z XXXII Sesji Rady Osiedla w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej www.radaosiedla29.pl. Protokół został przyjęty bez uwag.

Ad.7) Brak

Na tym XXXIII Sesję Rady Osiedla zakończono.

 

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka

Sekretarz