Liczba obecnych Radnych na XXXII Sesji: 18
Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 17.02.16 r.

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała
2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała
3. Informacja na temat spotkania w sprawie bezpieczeństwa w komisariacie policji Wrocław-Fabryczna – ref. Stanisław Zatoń
4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref.
Przewodniczący Komisji
5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. S. Zatoń
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka
7. Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad.1) XXXII Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała.

Ad.2) Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała zgłosił autopoprawkę do porządku obrad rozszerzając punkt 5 o kwestię dofinansowania akcji świątecznej pomocy „Wielkanoc 2016” organizowanej co roku przez zespoły Caritas w 3 osiedlowych parafiach. Ze względu na szybki termin tegorocznych świąt Wielkiej Nocy istnieje potrzeba przedyskutowania wysokości dotacji powyższej akcji na tejże sesji. Porządek obrad wraz z poprawką przyjęto jednogłośnie.

Ad.3 ) Informacje na temat spotkania w sprawie bezpieczeństwa w komisariacie policji Wrocław-Fabryczna zreferował Przewodniczący Zarządu p. Stanisław Zatoń. W spotkaniu uczestniczyło 16 osób, a dotyczyło wspomnianej wyżej kwestii bezpieczeństwa, przedstawionej wg danych statystycznych na terenie województwa dolnośląskiego, w poszczególnych powiatach oraz gminach. Mówiono o roli Rady Osiedla jako pośrednika w przekazywaniu informacji pomiędzy Policją a mieszkańcami, sygnalizowaniu o miejscach najbardziej zagrożonych przestępstwami i gdzie najbardziej interwencja policji jest potrzebna na terenie Osiedla. Radny Marek Lewicki nawiązując do tematu, zwrócił uwagę na plagę włamań do piwnic na terenie osiedla Kozanów IV i bezsilności wobec problemu władz spółdzielni mieszkaniowej oraz samych mieszkańców.

Ad. 4) Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił wniosek do zaopiniowania ws. przyznania koncesji alkoholowej w punkcie sprzedaży : sklep spożywczy ul. Lotnicza/Górnicza we Wrocławiu. Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowej zaopiniowała pozytywnie powyższy wniosek. Podawanie alkoholu w wymienionym lokalu nie powinno wpłynąć negatywnie za zmniejszenie komfortu życia mieszkańców.
Wobec powyższego RO podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XXXII/168/16 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w/w lokalu.

Ad. 5) Przewodniczący Zarządu p. Stanisław Zatoń przedstawił propozycje Zarządu w sprawie współorganizacji następujących imprez:
• Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7, ul. Koszykarska – konkurs „Spartakiada z prewencją”, kwota dotacji: 500 zł,
• Przedszkole nr 104 „Na Misiowej Polanie”, ul. Niedźwiedzia – X Taneczna Gala Przedszkolaka, kwota dotacji: 1500 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Bobrza ( 4 międzyszkolne konkursy), kwota dotacji: 1000 zł,
• OKW „Karaś”, zawody wędkarskie dla dzieci i dorosłych w roku 2016, kwota dotacji: 1500 zł
• 3 Zespoły Caritas w 3 Parafiach ( na Popowicach, Kozanowie oraz Pilczycach) po 500 zł każdy na akcję świątecznej pomocy „Wielkanoc 2016”.
Rada Osiedla wszystkie propozycje Zarządu przyjęła jednogłośnie.

Ad.6) Protokół z XXXI Sesji Rady Osiedla w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej www.radaosiedla29.pl. Protokół został przyjęty bez uwag.

Ad.7) Informacje nt. przywrócenia autobusu linii 104 na pętlę Kozanowską przekazał p. S. Zatoń, jednocześnie przytaczając uwagi mieszkańców Kozanowa , dlaczego to autobus 104, a nie 103, (tak jak dawniej) będzie jeździł?…
Radna Grażyna Walczak zapytała o Uchwałę Rady Miejskiej w kwestii deszczówki, za którą należy uiszczać odpowiednie opłaty. Przewodniczący RO wyjaśnił, że tylko mieszkańcy korzystający z kanalizacji miejskiej ponoszą koszty opłat za wodę deszczową.

Na tym XXXII Sesję Rady Osiedla zakończono.

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz