Liczba obecnych Radnych na XXXI Sesji: 16

Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 20.01.16 r.

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała
2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała
3. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za rok 2015 r. – ref. Ryszard Kuzia i Marcin Budzisz                                                                                                                                                4. Przyjęcie planu finansowego na rok 2016 – ref. Marcin Budzisz
5. Uchwała w sprawie wysokości diet na rok 2016 – ref. Stanisław Zatoń
6. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref.
Przewodniczący Komisji
7. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń
8. Przyjęcie sprawozdania z organizacji wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych i bezdomnych – ref. Henryk Macała
9. Przyjęcie sprawozdania z organizacji imprez mikołajowych dla dzieci – ref. Henryk Macała
10. Uchwały w sprawie aktualizacji wniosków w sprawie organizacji festynu – ref. Halina Czapnik
11. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka
12. Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad.1) XXXI Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, proponując powyższy porządek obrad.

Ad.2) Nie zgłoszono żadnych wniosków w sprawie zmian porządku obrad. Powyższy porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad.3 ) Sprawozdanie merytoryczne z działalności Rady Osiedla za rok 2015 przedstawiła sekretarz Zarządu Ewa Garncarek-Zarzycka zwracając uwagę na dane rzeczowe działalności Rady i Zarządu (liczba radnych, liczba odbytych posiedzeń Rady i Zarządu). Dokonano oceny współpracy Osiedla z organami miasta i jego jednostkami oraz służbami, podano ilość złożonych wniosków inwestycyjnych oraz wymieniono jakie wnioski zostały zrealizowane na obszarze Osiedla. Wskazano ilość imprez, których organizatorem i współorganizatorem była Rada Osiedla. Przewodniczący Rady p. H. Macała zwrócił uwagę na kwestię wniosków inwestycyjnych składanych co roku, które i tak nie są realizowane ze względu na terminowość składania  oraz ilość owych wniosków. Decyzja co do realizacji tychże przedsięwzięć zapada dużo wcześniej niż w sierpniu, kiedy to upływa termin składania wniosków inwestycyjnych w danym roku. Dlatego też istnieje potrzeba zmian dotyczących ilości, a przede wszystkim terminu składania zgłoszeń z zadaniami inwestycyjnymi przez jednostki pomocnicze.  Sprawozdanie finansowe zaprezentował skarbnik Zarządu p. Marcin Budzisz przedstawiając dochody Rady, na które składają się subwencje za r. 2015, środki pozyskane z WCRS, a także dochody z innych źródeł. Szczegółowo zreferowano wydatki Rady: koszty administracyjne, wydatki na cele kulturalne, oświatę i sport, pomoc społeczną.
Podjęto jednogłośnie Uchwałę nr XXXI/154/16 przyjmującą sprawozdanie merytoryczno – finansowe z działalności Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. za rok 2015.

Ad.4) Skarbnik Zarządu p. Marcin Budzisz przedstawił plan finansowy RO na rok 2016. Środki finansowe ( subwencja podstawowa: 49 170 zł plus diety 12290 zł oraz ew. środki pozyskane z WCRS) zostały podzielone wg poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej, co pozwala na efektywną realizację podjętych zadań. Opracowany plan wydatków stanowi podstawę gospodarki finansowej Osiedla. W związku z tym, iż budynek przy ul. Rękodzielniczej 1 nie jest już we władaniu RO, kosztów na jego utrzymanie nie będzie. Wobec powyższego podjęto jednogłośnie Uchwałę nr XXXI/155/16 w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2016.

Ad. 5) Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił propozycje Zarządu dot. wysokości diet dla radnych oraz przewodniczących komisji, a także dla członków Zarządu i Wiceprzewodniczącego RO. Pozostają one niezmienne.  Rada Osiedla podjęła uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych w następującej kolejności:
• Uchwała nr XXXI/156/16 w sprawie diety dla Przewodniczącego Zarządu
• w wysokości 145 zł, podjęta liczbą głosów: za: 14, wstrz.: 2,
• Uchwała nr XXXI/157/16 w sprawie diety dla Wiceprzewodniczącego Zarządu w wysokości 145 zł, podjęta liczbą głosów: j/w,
• Uchwała nr XXXI/158/16 w sprawie diety dla Sekretarza Zarządu w wysokości 155 zł, podjęta liczbą głosów: j/w,
• Uchwała nr XXXI/159/16 w sprawie diety dla Skarbnika Zarządu w wysokości 155 zł, podjęta liczbą głosów: j/w,
• Uchwała nr XXXI/160/16 w sprawie diety dla Członka Zarządu w wysokości 95 zł, podjęta liczbą głosów: j/w ,
• Uchwała nr XXXI/161/16 w sprawie diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla w wysokości 95 zł, podjęta liczbą głosów: j/w,
• Uchwała nr XXXI/162/16 w sprawie diet dla pozostałych radnych w wysokości 20 zł, podjęta liczbą głosów: j/w,
• Uchwała nr XXXI/163/16 w sprawie diet dla przewodniczących komisji tematycznych w wysokości 25 zł, podjęta liczbą głosów: j/w.
Rada Osiedla podjęła całościową Uchwałę nr XXXI/164/16 zatwierdzającą wysokości wszystkich diet w roku 2016 przy 15 głosach za i 1 wstrzymującym się.

Ad. 6) Brak.
Ad. 7) Brak.

Ad. 8) Przewodniczący Rady p. Henryk Macała zaprezentował radnym sprawozdanie z organizacji Wieczerzy Wigilijnej dla osób samotnych i bezdomnych, która odbyła się po raz 22 dnia 20 grudnia 2015r.w Ośrodku Działań Społeczno – Kulturalnych „Piast” przy ul. Rękodzielniczej 1. Impreza skupiła ponad 250 osób. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz wraz z małżonką, wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl, księża parafii z terenu jednostki. Spotkanie wigilijne rozpoczęto widowiskiem artystycznym „Pastorałka”, były modlitwa, życzenia i wspólne biesiadowanie przy wigilijnym stole.
RO podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XXXI/165/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z organizacji powyższej imprezy. Dokumenty zostaną przedłożone do ZOJM i WCRS.

Ad.9) Kolejne sprawozdanie dotyczące przebiegu Imprez Mikołajowych dla dzieci z Pilczyc, Kozanowa i Popowic zreferował również p. Przewodniczący Henryk Macała. Zabawy mikołajowe odbyły się odpowiednio w Ośrodku Działań Społeczno –Kulturalnych „Piast” dnia 06 grudnia 2015r., w parafii Św. Jadwigi dnia 06 grudnia 2015r., a także w siedzibie SML-W „Popowice” w dniu 12 grudnia 2015r.                                                                           RO podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XXXI/166/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z organizacji powyższych imprez. Dokumenty zostaną przedłożone do ZOJM i WCRS.

Ad.10) Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. podjęła również uchwałę w sprawie aktualizacji zadania społecznego: Festyn Osiedlowy. W roku 2016 odbędzie się on ta terenie Popowic – będzie to impreza łącząca święto Dnia Dziecka oraz obchody XV – lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Popowice”. Festyn zaplanowany jest na maj – czerwiec br.
• Uchwała nr XXXI/167/16 w sprawie aktualizacji kosztorysu organizowanego w roku 2016 Festynu Osiedlowego w kwocie 4000 zł została podjęta jednogłośnie.

Ad.11) Protokoły z XXIX oraz XXX Sesji w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia Rady. Wcześniej były udostępnione na stronie internetowej RO www.radaosiedla29.pl. Protokoły zostały przyjęte bez uwag.

Ad.12) Informacje nt. spotkań liderów projektów w ramach WBO na rok 2016 przekazał radny Marek Lewicki.

Na tym XXXI Sesję Rady Osiedla zakończono.
Ustalono, iż dokładna data posiedzenia RO w miesiącu lutym zostanie podana radnym w późniejszym terminie drogą elektroniczną i telefoniczną.

Protokołowała:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz