XXX Sesja Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. miała charakter uroczystego spotkania wigilijnego dla wszystkich radnych Osiedla.

Ze względu na niewykorzystane środki z tytułu diet w wysokości 1275 zł, Zarząd postanowił przyznać jednorazowe diety uznaniowe dla najbardziej aktywnych radnych w roku 2015.
Dlatego też wprowadzono krótką część oficjalną, w celu podjęcia następujących uchwał, które zatwierdzono jednogłośnie:

• Uchwałę nr XXX/147/15 w sprawie jednorazowej diety uznaniowej dla Sekretarza Zarządu Ewy Garncarek-Zarzyckiej w wysokości 290 zł,

• Uchwałę nr XXX/148/15 w sprawie jednorazowej diety uznaniowej dla Skarbnika Zarządu Marcina Budzisza w wysokości 290 zł,

• Uchwałę nr XXX/149/15 w sprawie jednorazowej diety uznaniowej dla Wiceprzewodniczącego Zarządu Ryszarda Kuzi w wysokości 250 zł ,

• Uchwałę nr XXX/150/15 w sprawie jednorazowej diety uznaniowej dla Przewodniczącego Zarządu Stanisława Zatonia w wysokości 170 zł,

• Uchwałę nr XXX/151/15 w sprawie jednorazowej diety uznaniowej dla Wiceprzewodniczącej RO Haliny Czapnik w wysokości 100 zł,

• Uchwałę nr XXX/152/15 w sprawie jednorazowej diety uznaniowej dla Członka Zarządu Janiny Chlebińskiej w wysokości 75 zł ,

• Uchwałę nr XXX/153/15 w sprawie jednorazowej diety uznaniowej dla radnego Marka Lewickiego w wysokości 100 zł.

Po zakończonej części oficjalnej, przewodniczący RO p. Henryk Macała zaprosił radnych do tradycyjnego połamania się opłatkiem, składając najlepsze życzenia świąteczno – noworoczne. Nie zabrakło również kolęd, które odśpiewano przy wtórze akordeonu.

Do protokołu załączono listę obecności.

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz