Liczba obecnych Radnych na XXIX Sesji: 15
Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 02.12.15r.

1.Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała
2.Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała
3.Przyjęcie projektu planu finansowego na rok 2016 – ref. Marcin Budzisz
4.Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref.
Przewodniczący Komisji
5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń
6. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka
7. Wolne wnioski i zapytania radnych
Ad. 1) XXIX Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, proponując powyższy porządek obrad.

Ad. 2)  Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała zgłosił wniosek o wniesienie autopoprawki do porządku obrad i rozszerzenie go o dwie nie cierpiącej zwłoki kwestie, a mianowicie: złożenie oferty do WCRS w sprawie zakupu kolejnej części kostiumów ludowych dla chóru osiedlowego „Piastuny” oraz informacje nt. zmian  w statucie rad osiedli. Zmiany do porządku obrad radni przyjęli jednogłośnie.

W związku ze zmianami w sprawie nadania statutów osiedli, a w szczególności z wprowadzeniem wersji cyfrowej mapy m. Wrocławia zawierającej zmiany w zakresie granic osiedli, dopatrzono się (z punktu widzenia prawa) pewnego niebezpieczeństwa, a mianowicie: nowe granice osiedli zobowiązują do przeprowadzenia nowych wyborów do RO. Powyższa kwestia jest przedmiotem dyskusji odpowiednich organów.  Przewodniczący Rady poinformował o możliwości uzyskania z WCRS dodatkowych środków na zakup kolejnej już części kostiumów ludowych dla członków chóru „Piastuny”. Chór działa już 10 lat, występuje w Polsce i poza jej granicami ( Niemcy, Czechy), bierze udział w różnego rodzaju imprezach, festiwalach, ostatnio również koncertował na stoisku polskim EXPO 2015 w Mediolanie.
Radny Wiesław Hormański wystąpił z propozycją przeznaczenia środków z WCRS na
inny cel niż na doposażenie chóru, jednakże realizacja zadania społecznego ze środków WCRS jest przeprowadzana wg ściśle określonego regulaminu i w tym przypadku dotyczy tylko i wyłącznie wsparcia działalności chóru.

Wobec powyższego podjęto Uchwałę nr XXIX/145/15 w sprawie oferty realizacji zadania społecznego : zakup materiałów i kostiumów dla chóru osiedlowego „Piastuny” na kwotę 6000,00 zł. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym.

Ad. 3) Skarbnik Zarządu p. Marcin Budzisz zapoznał radnych ze zmianami w budżecie na rok 2016. Na działalność osiedla zaplanowano kwotę 49 700 zł.

Kwota ogólna została podzielona na zadania i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
Propozycja ta została przedłożona do wglądu radnym, szczegółowy plan zostanie dołączony do uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2016.

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XXIX/146/15 w sprawie korekty projektu planu finansowego Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. na rok 2016.

Ad. 4) Brak

Ad. 5) Brak
Ad. 6) Protokół z XXVIII Sesji przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia Rady
w wersji papierowej. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej RO. www.radaosiedla29.pl. Protokół przyjęto bez uwag.

Ad. 7) Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała zaprosił wszystkich radnych na uroczystą wieczerzę wigilijną do siedziby RO przy ul. Rękodzielniczej 1
dnia 21.12.2015r. na godz. 18.00.

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz