Dokumenty

Wrocław, dn. 18.02.21 r.

Do Mieszkańców Pilczyc, Kozanowa i Popowic.

Szanowni Państwo

W imieniu Prezydium Rady oraz Zarządu Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. uprzejmie informuję mieszkańców, że do rady osiedla nigdy nie wpłynął żaden wniosek o podjęcie działań w sprawie podziału naszego osiedla, a inicjatorzy tego podziału radni Emilia Chmura oraz Konrad Postawa nawet nie sygnalizowali tego pomysłu. Kto jak kto, ale radni powinni znać podstawowy akt prawny rady osiedla, którym jest statut osiedla i statut Wrocławia, który jasno stanowi, że cyt.

Zniesienie, podział albo łączenie osiedli może nastąpić z ważnych powodów, z inicjatywy Rady Miejskiej lub na wniosek właściwych rad osiedli. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, Rada Miejska zarządza konsultacje z mieszkańcami właściwych osiedli. Właściwa rada osiedla wyraża wniosek, o którym mowa w ust. 4, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. Konsultacje, o których mowa w ust. 3, są kontrolowane przez właściwą komisję. Szczegółowe zasady przeprowadzania konsultacji określa odrębna uchwała Rady Miejskiej. Granice osiedla, jego organizację, a także zakres działania określa statut osiedla nadany przez Radę Miejską”.

Trudno przesądzać jak zdecydowała by rada w tej sprawie, ale nie podjęto nawet próby  przedyskutowania tego problemu. Rada Osiedla dowiedziała się o tej inicjatywie z mediów. Na forach społecznościowych „Zgrane Pilczyce i Kozanów” zamieszczane są nieprawdziwe i oszczercze informacje sugerujące, że nie uczyniono tego, ponieważ wszelkie inicjatywy podejmowane przez radnych Emilię Chmura i Konrada Postawę są torpedowane i odrzucane, co jest nieprawdą. Wszystkie inicjatywy społeczne, których inicjatorami byli Emilia Chmura i Konrad Postawa były przez radę  poparte (zakceptowane).

Zarówno wnioski jak i sprawozdania mimo wielu krytycznych uwag zostały przyjęte. Jeżeli było inaczej to proszę podać chociaż jeden przykład odrzuconej inicjatywy.

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że rada osiedla powierzyła prowadzenie strony internetowej oraz mediów społecznościowych odpłatnie radnemu Konradowi Postawie, który niejednokrotnie bez zgody prezydium rady i zarządu osiedla manipulował informacjami. W tym przypadku nawet nie zasygnalizował, że jest inicjatywa obywatelska podziału naszego osiedla.

Jednocześnie informuję, że wszystkie problemy osiedla i mieszkańców są rozpatrywane wg kompetencji przez radę lub zarząd osiedla i nadaje się im bieg formalny.

 

Z poważaniem

Henryk Macała
Przewodniczący Rady Osiedla