Dokumenty

Protokół z posiedzenia XXXVIII sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 8 lutego 2021r.

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała.
 3. Sprawozdanie merytoryczno – finansowe RO za rok 2020 – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka i Marcin Budzisz.
 4. Przyjęcie planu finansowego na rok 2021 – ref. Marcin Budzisz.
 5. Uchwała w sprawie wysokości diet na rok 2021 – ref. Stanisław Zatoń i Marcin Budzisz.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych (Żabka, Dziadoszańska 44E, market alkoholowy Duży Ben,  Popowicka 97, „Leser”, ul. Wejherowska) – ref. Halina Czapnik.
 7. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadania: Promocja RO i działań lokalnych – kontynuacja integracji z mieszkańcami w roku 2020 – ref. Konrad Postawa.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadania: Zgrane Pilczyce i Kozanów, czyli spotkania sąsiedzkie 2020 – ref. Konrad Postawa.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadania: Wigilia 2020 – ref. Henryk Macała.
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadania: Imprezy Mikołajowe 2020 – ref. Henryk Macała.
 12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadania: Chór Osiedlowy 2020 – ref. Henryk Macała.
 13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadania: Festyn Osiedlowy 2020 – ref. Stanisław Zatoń.
 14. Przyjęcie protokołów zebrań nr XXXVI i XXXVII – ref. ref. Ewa Garncarek-Zarzycka
 15. Wnioski P. Sławomira Maciejewskiego ws. skrzyżowania Murarska/Papiernicza oraz dojazdu do garaży przy ul. Papierniczej.
 16. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

XXXVIII sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała.

Ad.2)

Powyższy porządek obrad przyjęto bez uwag i jednogłośnie. Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Liczba obecnych radnych wyniosła 12, nieobecnych 8.

Ad.3)

Sekretarz Osiedla Ewa Garncarek-Zarzycka przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Osiedla w roku 2020, zawierające informacje na temat organizacji i współorganizacji działań na rzecz mieszkańców : akcje świątecznej pomocy, konkursy szkolne i przedszkolne, zawody wędkarskie, wsparcie klubów seniora, projekty „Zgrane Pilczyce i Kozanów”, „Promocja Rady Osiedla”, projekt „Chór Osiedlowy”, organizacja paczek świątecznych dla seniorów i dzieci.

W sprawozdaniu znalazła się również ocena współpracy z organami miasta i służbami, a także ocena realizacji inwestycji miejskich

Skarbnik Osiedla Pan Marcin Budzisz przekazał radnym do wglądu szczegółowe sprawozdanie finansowe, które zawiera dochody i wydatki na realizację zadań wg poszczególnej tabeli klasyfikacji budżetowej w roku 2020.

Rada Osiedla jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XXXVIII/189/21 przyjmującą sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działalności Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. za rok 2020.

Ad.4)

Skarbnik Pan Marcin Budzisz omówił kwestię budżetu na rok 2021 i jego wstępnego podziału wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej. Przedstawiono również wstępny podział środków na działania organizowane lub współorganizowane przez RO w ramach planu finansowego na rok 2021, biorąc pod uwagę ilość placówek oświatowych na Osiedlu, klubów seniora, zespołów Caritas, organizację cyklicznych imprez okolicznościowych (Wigilia, Mikołaj) oraz współorganizację imprez z in. organizacjami społecznymi.

Wobec powyższego wydatki będą kształtować się wg następującego planu:

Wigilia – 6000 zł.
Imprezy Mikołajowe – 3000 zł.
Świąteczne wsparcie parafialnych komitetów charytatywnych – 6000 zł.
Wsparcie osiedlowych klubów seniora – 3000 zł.
Współorganizacja imprez ze szkołami i przedszkolami – 10 000 zł.
Współorganizacja imprez z organizacjami społecznymi – 3000 zł.
Diety – 14 770 zł.
Materiały kancelaryjne – pozostała kwota.

Rada Osiedla jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XXXVIII/190/21 w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2021.

Ad.5)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń oraz skarbnik Pan Marcin Budzisz zaproponowali, w kwestii diet dla radnych, stawki obowiązujące w roku 2020.

Wobec powyższego, Rada Osiedla jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XXXVIII/191/21 w sprawie przyznania diet dla radnych wg stawek jak w roku 2020. Będą one obowiązywały do końca kadencji Rady Osiedla.

W związku z tym, poszczególne uchwały dot. diet radnych kształtują się następująco:

Uchwała nr XXXVIII/192/21 w sprawie diety dla przewodniczącego Zarządu w wysokości 180 zł,

Uchwała nr XXXVIII/193/21 w sprawie diety dla wiceprzewodniczącego Zarządu w wysokości 80 zł,

Uchwała nr XXXVIII/194/21 w sprawie diety dla sekretarza Osiedla w wysokości 270 zł,

Uchwała nr XXXVIII/195/21 w sprawie diety dla skarbnika Osiedla w wysokości 270 zł,

Uchwała nr XXXVIII/196/21 w sprawie diety dla członka Zarządu w wysokości 85 zł,

Uchwała nr XXXVIII/197/21 w sprawie diety dla wiceprzewodniczącego Rady Osiedla w wysokości 80 zł,

Uchwała nr XXXVIII/198/21 w sprawie diet dla przewodniczących komisji tematycznych w wysokości 30 zł,

Uchwała nr XXXVIII/199/21 w sprawie diet dla pozostałych radnych Osiedla w wysokości 25 zł.

Ad.6)

Opinie w sprawie wniosków o przyznanie koncesji alkoholowej przedstawione zostały przez Pana Stanisława Zatonia oraz Panią Halinę Czapnik.

Do wniosku, dotyczącego punktu sprzedaży w sklepie „Żabka” przy ul. Dziadoszańskiej 44E (kolejne zezwolenie) ustosunkowała się Pani Emilia Chmura, zwracając radnym uwagę, iż jest to kolejny sklep z alkoholem na Kozanowie, a Rada jakoby ułatwia przyznawanie kolejnych koncesji na sprzedaż alkoholu na Osiedlu. Należy przeciwdziałać takiemu zjawisku, niesie ono ze sobą pijaństwo, wandalizm, zły przykład i niebezpieczeństwo skierowane w stronę dzieci.

Rada Osiedla w wyniku glosowania (za 7 głosów, przeciw 2 głosy, wstrz. 2 głosy) podjęła opinię pozytywną  w sprawie wniosku dot. sprzedaży alkoholu w punkcie „Żabka”, ul. Dziadoszańska 44E – Uchwała nr XXXVIII/200/21.

Kolejne wnioski dotyczyły punktów sprzedaży na osiedlu Popowice: punkt sprzedaży „Duży Ben”, ul. Popowicka 97, nowy punkt oraz lokal „Leser”, ul. Wejherowska 19a, kolejne zezwolenie. W wyniku głosowania wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie.

Wobec powyższego podjęto następujące uchwały:

Uchwałę nr XXXVIII/201/21 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży „Duży Ben” następującą ilością głosów: za 7, wstrz. 3,

Uchwałę nr XXXVIII/202/21 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży „Leser” następującą ilością głosów: za 8, wstrz. 2.

Ad.7)

Brak propozycji uchwal Zarządu.

Ad.8,9)

Radny Konrad Postawa przedstawił sprawozdania z autorskich projektów pt. „Promocja Rady Osiedla i działań lokalnych – kontynuacja integracji z mieszkańcami” oraz „Zgrane Pilczyce i Kozanów, czyli spotkania sąsiedzkie”.

Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XXXVIII/203/21 przyjmującą sprawozdanie z realizacji zadania „Promocja Rady Osiedla i działań lokalnych – kontynuacja integracji z mieszkańcami” oraz Uchwałę nr XXXVIII/204/21 przyjmującą sprawozdanie z realizacji zadania „Zgrane Pilczyce i Kozanów, czyli spotkania sąsiedzkie”.

Ad.10,11,12)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, realizując punkty 10, 11, 12  dot. sprawozdań z realizacji zadań w roku 2020: Wigilia, Imprezy Mikołajowe oraz Chór Osiedlowy zaznaczył, iż ze względu na pandemię koronawirusa i związanymi z tym obostrzeniami, nie udało się zorganizować corocznych wydarzeń w tradycyjnej formie. Zorganizowano więc paczki świąteczne dla 150 Seniorów oraz dzieci z Osiedla,  natomiast chór ze względu na odwołane koncerty, pozostał przy przygotowaniach do festiwalu.

Wobec powyższego Rada Osiedla jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XXXVIII/205/21 przyjmującą sprawozdanie z realizacji zadania Wigilia 2020, Uchwałę nr XXXVIII/206/21 przyjmującą sprawozdanie z realizacji zadania Imprezy Mikołajowe 2020                                   oraz Uchwałę nr XXXVIII/207/21 przyjmującą sprawozdanie z realizacji zadania Chór Osiedlowy 2020.

Ad.13)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń poinformował radnych, iż ze środków przeznaczonych na organizację festynu osiedlowego, który ze względu na sytuację epidemiczną nie mógł się odbyć, zorganizowano paczki bożonarodzeniowe dla dzieci z osiedla Kozanów.

Rada Osiedla jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XXXVIII/208/21 przyjmującą sprawozdanie z realizacji zadania Festyn Osiedlowy 2020.

Ad.14)

Protokoły nr XXXVI i XXXXVII przyjęto bez uwag.

Ad.15)

Wnioski Pana Sławomira Maciejewskiego ws. skrzyżowania Murarska/Papiernicza oraz dojazdu do garaży przy ul. Papierniczej zostały przedstawione radnym. Rada Osiedla ustosunkowała się pozytywnie do powyższych wniosków i skieruje je do odpowiednich organów.

Ad.16)

W „wolnych wnioskach i zapytaniach radnych” Pani Barbara Katarzyńska, zwróciła uwagę na niebezpieczne sytuacje dla dzieci, jakie mają miejsce na Kozanowie w obrębie ZS nr 21. Dzieci zmuszone są do poruszania się tą sama drogą co jadące bezpośrednio za nimi samochody. Pani Emilia Chmura przypomniała radnym,  iż kwestia bezpieczeństwa dzieci z ZS nr 21, jest przedmiotem projektu „Bezpieczny uczeń – spokojny rodzic”. Pan Henryk Macała potwierdził, iż zna problem, który trzeba jak najszybciej rozwiązać. Jednakże jest to projekt trudny do realizacji dla miasta ze względu na aspekty ustawowe i finansowe.

Na tym XXXVIII sesję Rady Osiedla zakończono.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
sekretarz