Liczba obecnych Radnych na XXXIV Sesji: 14

Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn.  w dniu 06.04.16 r.

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                                 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej  sprawie.- ref. Henryk Macała                                                                                                    3. Informacja na temat modelu funkcjonowania jednostek pomocniczych Poznania – ref H. Macała                                                                                                                                                    4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji                                                                                                                   5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. S. Zatoń                                                             6. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka                           7. Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad.1) XXXIV Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, odczytawszy powyższy porządek obrad.

Ad.2) Powyższy porządek posiedzenia radni przyjęli jednogłośnie.

Ad.3) Przewodniczący RO p. Henryk Macała zaprezentował radnym model funkcjonowania jednostek pomocniczych miasta Poznania. W Poznaniu funkcjonują 42 jednostki pomocnicze Rady Miasta , wybory do nich odbywają się w tym samym roku co wybory do Rady Miejskiej, posiadają większe kompetencje, dysponują większym budżetem, co daje równomierny rozwój miasta. Do zadań Osiedla należą działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie: tworzenia więzi lokalnych; funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej; lokalnych dróg, chodników i parkingów; oświaty, kultury, sportu, rekreacji; ładu przestrzennego; porządku i bezpieczeństwa; stanu środowiska, skwerów, zieleńców, parków; dbałości o mienie miasta; usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta. W ramach budżetu Miasta, Osiedla gospodarują: środkami wolnymi; środkami celowymi przeznaczonymi na realizację zadań powierzonych osiedlom; środkami przeznaczonymi na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia oraz środkami uzyskanymi w drodze konkursu na zadania inwestycyjne („granty”).

Ad. 4)  Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił wnioski do zaopiniowania  ws. przyznania koncesji alkoholowej w następujących punktach sprzedaży:

  • Pizzeria „PLUS”,   Pilczycka/Koszykarska we Wrocławiu, właściciel: Edmund Jabłoński , kontynuacja po karencji,
  • Sklep spożywczy „Fresh – Market”, ul. Dokerska 7 we Wrocławiu, właściciel: Anna Lewandowicz , kontynuacja.

Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowej zaopiniowała pozytywnie powyższe wnioski. Podawanie alkoholu w wymienionych lokalach nie powinno wpłynąć negatywnie za zmniejszenie komfortu życia mieszkańców.  Pan Ryszard Kuzia poinformował radnych o fakcie wysyłania pism  przez Wydział Zdrowia  i  Spraw Społecznych drogą elektroniczną, co przyspiesza procedurę, jeśli chodzi   o wydawanie opinii w sprawie przyznania koncesji alkoholowych.

Wobec powyższego RO podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XXXIV/172/16 w sprawie opinii   do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: pizzeria „Plus”, ul. Pilczycka/Koszykarska oraz Uchwałę nr XXXIV/173/16 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: sklep spożywczy „Fresh-Market” ,  ul. Dokerska 7.

Ad. 5) Przedstawiono stanowisko Zarządu w sprawie współorganizacji imprezy plenerowej: zawody  w bule przeprowadzone przez klub osiedlowy Petanque na Kozanowie. Kwota dotacji to 500 zł. Powyższy wniosek Rada Osiedla przyjęła jednogłośnie, z uwzględnieniem dostarczenia przez organizatora zawodów listy osób nagrodzonych, biorących udział w grze.

Rada Osiedla przyjęła również  jednogłośnie sprawozdanie z realizacji zadania społecznego: zakup kostiumów dla osiedlowego chóru „Piastuny” Uchwałą nr XXXIV/174/16 wraz załącznikiem, zawierającym wszystkie niezbędne dane. Całość przedsięwzięcia była sfinansowana przez WCRS.  Sprawozdanie odczytał p. H. Macała.

Skarbnik Zarządu p. Marcin Budzisz przedstawił konieczność podjęcia uchwały w sprawie przesunięcia środków między paragrafami, co pozwoli efektywnie zarządzać budżetem Rady. Wobec tego jednogłośnie podjęto Uchwałę nr XXXIV/175/16 w sprawie korekty budżetu na rok 2016 wraz z załącznikiem do tejże uchwały.

Ad. 6) Protokół z XXXIII Sesji Rady Osiedla w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej www.radaosiedla29.pl. Protokół został przyjęty bez uwag.

Ad. 7) Radni wyrazili swoje opinie w następujących kwestiach: p Marek Lewicki  – uwaga nt. zbieżności terminów zawodów wędkarskich na Popowicach i Kozanowie, p. Stanisław Zatoń  – przekazanie opinii niezadowalającej mieszkańców Kaznowa nt. trasy autobusu 104, a także kontrowersyjny sposób parkowania aut wzdłuż ul. Górniczej (skargi mieszkańców).

Na tym XXXIV Sesję Rady Osiedla zakończono. Termin kolejnego posiedzenia ustalono na dzień 11.05.2016r. na godz. 18.00.

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka

Sekretarz