Liczba obecnych Radnych na XXXV sesji: 15

Porządek sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu 11.05.2016 r.

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała
 3.  Informacja na temat osiedlady organizowanej przez MCS Wrocław – ref. Henryk Macała
 4.  Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji
 5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. S. Zatoń
 6. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka
 7. Wolne wnioski i zapytania radnych

 

Ad.1) XXXV sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, odczytawszy powyższy porządek obrad.

Ad.2) W powyższym porządku obrad zmieniono kolejność rozpatrywanych spraw, a mianowicie pkt. 5 zamieniono z pkt. 4. Zmianę radni przyjęli jednogłośnie.

Ad.3) Przewodniczący RO p. Henryk Macała zaprezentował radnym program oraz regulamin   I Wrocławskiej Osiedlady organizowanej  w dniu 4 czerwca o godz. 10:00 przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław. Gospodarzem Osiedlady jest 10 Pułk Dowodzenia, ul. Trzmielowicka,   a współorganizatorem są wrocławskie osiedla. We Wrocławskiej Osiedladzie udział może brać każdy, kto chce reprezentować swoje osiedle. Program obejmuje następujące dyscypliny: piłka nożna, piłka koszykowa, przeciąganie liny, tenis ziemny.Narodami są pamiątkowa koszulka, puchary dla pierwszych trzech drużyn i zwycięzcy tenisa ziemnego.

Następnie Przewodniczący RO przedstawił regulamin konkursu na najlepsze dopingowanie zawodników 34 PKO Wrocław Maraton , który odbędzie się 11 września 2016r. w godz. 9:00 – 15:00. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich zgłoszonych, zorganizowanych grup liczących nie mniej niż 3 i nie więcej niż 20 uczestników. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 września 2016r. do godz. 15:00. O wygranej zadecydują zawodnicy maratonu, którzy będą głosować na wybraną grupę drogą internetową.

Ad. 5) Przedstawiono stanowisko Zarządu w sprawie współorganizacji następujących imprez  i przyznania poniższych kwot na poszczególne cele:

 1. Gimnazjum nr 1, ul. Jelenia – trzy uroczystości szkolne: Dzień Dziecka, Dzień Patrona Szkoły oraz Tydzień Sportu, kwota 1000 zł,
 2. ZS nr 12 w „Neuromed”, ul Białowieska, obchody Dnia Dziecka, kwota 500 zł,
 3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy, ul. Wejherowska, Piknik rodzinny, kwota 1000 zł,
 4. Parafia pw Św. Jadwigi Śl., ul. Pilczycka, 3 Festyn Parafialny, proponowana kwota 1500zł,
 5. ZS nr 21, ul. Ignuta , Festyn rodzinny, proponowana kwota 300 zł.

Pani Grażyna Walczak zaproponowała przyznanie na współorganizację 3 Festynu Parafialnego na Kozanowie kwoty 2000 zł, ze względu na dwudniową imprezę ( sobota i niedziela)  oraz liczebność uczestników. Z powyższym zdaniem zgodził się również p. Stanisław Zatoń.  Pani Halina Czapnik uznała kwotę 1500 zł za wystarczającą, a Pan Ryszard Kuzia zaproponował sumę 1800 zł. Wobec zaistniałej sytuacji radni głosowali na dwa wnioski: 2000 zł oraz 1800 zł.

Za przyznaniem kwoty za 2000 zł na współorganizację  Festynu Parafialnego na Kozanowie opowiedziało się 9 radnych, co okazało się większością i ostatecznie wiążącą decyzją w tej sprawie.

Skarbnik Zarządu p. Marcin Budzisz wskazał na konieczność podjęcia uchwały w sprawie korekty budżetu w związku z przeznaczeniem środków na konkretne cele związane z organizacją wymienionych uroczystości, festynów i pikników. Część środków zostanie przeznaczona na poczęstunek, a cześć na nagrody, co uwarunkowane jest konkretnymi paragrafami w klasyfikacji budżetowej.

Wobec powyższego podjęto jednogłośnie Uchwałę nr XXXV/176/16 w sprawie korekty budżetu na rok 2016 wraz z odpowiednim załącznikiem.

Dalszą część posiedzenia poprowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Pani Halina Czapnik.

Ad. 4)  Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił wnioski do zaopiniowania ws. przyznania koncesji alkoholowej w następujących punktach sprzedaży:

 • Sklep Spożywczy „Biedronka”, Popowicka 134 we Wrocławiu, kontynuacja,
 • Restauracja „Polka. Kuchnia Polska”, ul. Gwarecka 17A, zmiana przedsiębiorcy.

Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowej zaopiniowała pozytywnie powyższe wnioski. Podawanie alkoholu w wymienionych lokalach nie powinno wpłynąć negatywnie za zmniejszenie komfortu życia mieszkańców.                                                   RO podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XXXV/177/16 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: „Biedronka”, ul. Popowicka 134,                       oraz Uchwałę nr XXXV/178/16 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: „Polka. Kuchnia Polska” ul. Gwarecka 17A.

Ad. 6) Protokół z XXXIV Sesji Rady Osiedla w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej www.radaosiedla29.pl. Protokół został przyjęty bez uwag.

Ad. 7) Radna Bożena Frączek wyraziła swoją opinię w kwestii zalegających gałęzi przy kościele    Św. Jadwigi na Kozanowie. Uwagi radnych w tej sprawie sprowadziły się do zgłoszenia problemu do Zarządu Zieleni Miejskiej oraz do samego Proboszcza Parafii.

Na tym XXXV Sesję Rady Osiedla zakończono. Termin kolejnego posiedzenia ustalono na dzień 08.06.2016r. na godz. 18.00.

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka                                                                                                       Sekretarz