Liczba obecnych Radnych na XXXVI sesji: 15

Porządek sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu 08.06.2016 r.

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                                    2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej   sprawie.- ref. Henryk Macała                                                                                                  3. Informacja dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkonego nr 7 na temat rekrutacji 6- latków do    szkoły i innych problemów edukacyjno-wychowawczych – ref. Krzysztof Młyńczak                                                                                                                                               4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji                                                                                                                   5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. S. Zatoń                                                               6. Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zarządowi do podejmowania uchwał w sprawach niecierpiących zwłoki w czasie przerwy urlopowej – ref Henryk Macała                7. Informacja na temat zgłoszonych wniosków do założeń społeczno-gospodarczych na rok 2017 – ref. Ryszard Kuzia                                                                                                                8. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka                            9. Wolne wnioski i zapytania radnych

 

Ad. 1) XXXVI  Sesję Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, odczytawszy powyższy porządek obrad.

Ad. 2) Zaproponowany porządek obrad radni przyjęli jednogłośnie bez poprawek.

Ad. 3) W następnej kolejności głos zabrał zaproszony na posiedzenie RO, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7, pan Krzysztof Młyńczak. Przedmiotem wypowiedzi była sytuacja związana z rekrutacją dzieci trzyletnich i sześcioletnich do Przedszkola nr 69 oraz do Szkoły Podstawowej nr 19. Pan dyrektor mówił o utworzeniu dodatkowej grupy przedszkolnej dla trzylatków w oddziałach przedszkolnych (razem ok. 100 dzieci w wieku od 3-6 lat) oraz rozwiązywaniu na bieżąco sytuacji kryzysowych w szkole (ok. 400 dzieci w klasach od 1-6) bezpośrednio związanej z rekrutacją do szkoły.

Pan dyrektor wspomniał również o czwórce dzieci z Ukrainy, uczęszczającej do ZSP nr 7, pełnej ich integracji z polskimi dziećmi, nauce języka polskiego oraz asymilacji ze środowiskiem polskim. Pan Krzysztof Młyńczak podziękował Radzie Osiedla za dotychczasową owocną współpracę m.in. za współorganizację konkursów międzyszkolnych, które integrują nie tylko dzieci z ZSP nr 7, ale również dzieci ze szkół na Popowicach i Kozanowie.

Ad. 4)  Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił wnioski do zaopiniowania ws. przyznania koncesji alkoholowej.                                                                     Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowej wydała opinie dot. wszystkich przestawionych wniosków. Wobec powyższego RO podjęła następujące uchwały:

  • Uchwałę nr XXXVI/179/16 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: sklep spożywczy „Małpka. Express”, ul. Niedźwiedzia 17, kolejne zezwolenie – opinia pozytywna (jednogłośnie),
  • Uchwałę nr XXXVI/180/16 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: sklep spożywczy, ul. Niedźwiedzia 14A, zmiana przedsiębiorcy – opinia negatywna (opinię wydano w drodze głosowania: za 3 głosy , przeciw 4 głosy , wstrz. 6 głosów),
  • Uchwałę nr XXXVI/181/16 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: sklep spożywczy „Żabka”, ul. Szklarska 20/1A, kolejne zezwolenie – opinia pozytywna (jednogłośnie).

Ad. 5) Brak.

Ad. 6) Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. podjęła Uchwałę nr XXXVI/182/16   w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Osiedla do podejmowania uchwał w sprawach    nie cierpiących zwłoki w okresie urlopowym tj. od dnia 01 lipca 2016r do pierwszej sesji RO  w miesiącu wrześniu 2016r. Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 7) Przewodniczący RO pan Henryk Macała poinformował radnych o nowych procedurach przyjmowania i rozpatrywania Kart Zadań Inwestycyjnych na rok 2017. Zmiany dotyczą ilości przyjmowanych wniosków (w przypadku naszej Rady tylko 3, z każdego osiedla po jednym, ułożonych w priorytetowej kolejności), organu rozpatrującego   (w porozumieniu z WIM będą rozpatrywane i akceptowane przez odp. Dyrektora Departamentu) oraz zmiany terminów (składanie: do 20 czerwca 2016r, do WIM do 20 lipca 2016r., akceptacja w miesiącu wrześniu 2016r.). Ostateczne decyzje, który z projektów będzie realizowany w roku 2017, zostaną podane do informacji publicznej styczniu 2016r. Natomiast kolejny termin składania wniosków inwestycyjnych na rok 2018  – to marzec 2017r.

Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. złożyła 3 propozycje w ramach zadań inwestycyjnych na rok 2017, które zaakceptowano jednogłośnie:

  1. Zagospodarowanie terenu na osiedlu Pilczyce, ul. Mączna , Park –Staw,
  2. Remont chodnika, ul. Niedźwiedzia, strona zachodnia, od ul. Popowickiej do ul. Legnickiej, osiedle Popowice,
  3. Utwardzenie drogi dla pieszych (ułożenie chodnika z kostki brukowej), osiedle Kozanów, łącznik między ulicami Kozanowską a Dzielną.

Ad.8) Protokół z XXXV Sesji Rady Osiedla w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej www.radaosiedla29.pl. Protokół został przyjęty bez uwag.

Na tym XXXVI Sesję Rady Osiedla zakończono. Termin kolejnego posiedzenia ustalono na dzień 27.06.2016r., korty tenisowe przy. ul. Lotniczej, godz. 18.00.

 

Protokołowała:                                                                                                                                Ewa Garncarek-Zarzycka                                                                                                           Sekretarz