Liczba obecnych Radnych na XXIII Sesji: 14

Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu 06.05.2015 r.

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                                   2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej  sprawie.- ref. Henryk Macała                                                                                                          3. Korekta projektu imprezy festynowej – ref. Henryk Macała                                                     4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji                                                                                                                      5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. S. Zatoń                                                               6. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka                            7. Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad. 1) XXIII Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął   Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, proponując powyższy porządek    obrad.

Ad. 2) Nie zgłoszono żadnych wniosków w sprawie zmian porządku obrad. Powyższy porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3) Przewodniczący Rady p. H. Macała zgłosił konieczność dokonania korekty projektu osiedlowej imprezy festynowej oraz podjęcie w tej sprawie wiążącej uchwały.

Z uwagi na zmianę miejsca organizowanej imprezy – park przy kościele św. Jadwigi na Kozanowie –  Rada Osiedla podjęła Uchwałę nr XXIII/124/15 w sprawie aktualizacji oferty zadania społecznego: Festyn Osiedlowy z okazji Dnia Dziecka „Arka  Dzieciom” dla mieszkańców Pilczyc, Kozanowa i Popowic w roku budżetowym 2015  przy liczbie głosów za:13, wstrz.: 1.

Aktualizowana wysokość dotacji to kwota 2500,00 zł dofinansowania przez WCRS na pokrycie kosztów związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia. Festyn osiedlowy odbędzie się dnia 13 czerwca 2015r. (sobota) i jest adresowany do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Ad. 4) Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił wniosek zaopiniowany pozytywnie przez Komisję ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowej w sprawie przyznania koncesji w następującym lokalu:

 • Henryk Łuczak, Sklep ogólnospożywczy ,

Wrocław, ul. Pałucka 67  – kontynuacja po przerwie.

W związku z powyższym podjęto Uchwałę nr XXIII/125/15 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w w/w punkcie  sprzedaży: przy ilości głosów: za: 12,wstrz.: 2.

Ad. 5) Przewodniczący Zarządu p. Stanisław Zatoń odczytał pisma od niżej wymienionych instytucji z prośbą o przyznanie środków finansowych w ramach współorganizacji następujących przedsięwzięć:

 1. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Bobrza 27 – organizacja i realizacja międzyszkolnych konkursów  – kwota 2000 zł,
 2. MBP, Filia nr 10, ul. Jelenia 7 – zakończenie akcji czytelniczej i  ufundowanie nagród dla dzieci z P – 104,
 3.  ZERiI Koło nr 2, Klub Seniora „Sezam” na Popowicach – obchody Dnia Matki i Dnia Seniora – kwota 1000 zł,
 4. Gimnazjum nr 1, ul. Jelenia 7 – organizacja i realizacja międzyszkolnych konkursów  – kwota 1500 zł,
 5. ZS nr 12 w Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed”,  ul. Białowieska – obchody Dnia Dziecka – kwota 500 zł,
 6. Przedszkole 110 „Domek Krasnoludków”, ul. Gołężycka  – zakup zabawek ogrodowych – kwota 1000 zł,
 7.  Parafialny Zespół Caritas na Popowicach – festyn parafialny – kwota 1000 zł.

Rada Osiedla postanowiła przyznać następujące kwoty poszczególnym podmiotom na szczegółowo sprecyzowany cel:

 

 • SP nr 3 – organizacja konkursów: „Jestem bezpieczny na drodze”, Gra Miejska „Wrota Przyszłości”, oraz „HISMAT”,  – kwota 2000 zł,
 • Klub Seniora „Sezam”  – obchody Dnia Matki  – kwota 500 zł,
 • Gimnazjum nr 1 – organizacja konkursów:  „O Laur Hugona”,  „O Pióro Hugona”, impreza  z okazji Dnia Dziecka i Dni Patrona – kwota 1500 zł,
 • ZS nr 12 w „Neuromed”,  – obchody Dnia Dziecka – kwota 500 zł,
 • Przedszkole nr 110 – obchody Dnia Dziecka  – kwota 600 zł,

Ad. 7) Protokół z XXII Sesji w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia Rady. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej R.O. www.radaosiedla29.pl.  Protokół przyjęto bez uwag.

Ad.8) Radny Marek Lewicki zaktualizował dane informacyjne dot. sprawy przywrócenia autobusu linii 102 lub 104 na tzw. „zatokę kozanowską” (wymiana korespondencji z Wydziałem Transportu – sytuacja nadal bez zmian w tej kwestii). Pan M. Lewicki poruszył również kwestię długotrwałej absencji niektórych radnych z zapytaniem, czy istnieje możliwość pozbawienia radnych mandatu z racji stałej nieobecności na posiedzeniach Rady Osiedla? Przewodniczący RO p. Henryk Macała poinformował, że odwołanie radnego powinno się odbyć na tych samych zasadach co powołanie, dokonując wcześniejszego ustalenia, czy istnieje lista rezerwowa.

Na tym XXIII Sesję Rady Osiedla zakończono.

Ustalono termin kolejnej Sesji na dzień 10.06.2015r. na godz. 18.00 w siedzibie RO, a tradycyjne spotkanie przedwakacyjne  – na stadionie przy ul. Lotniczej dnia 01 lipca 2015r. również o godz. 18.00.

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka

Sekretarz Osiedla