Dokumenty

Protokół z posiedzenia VI sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 22 listopada 2017r.

VI sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała
 3. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Lewickiego z powodu śmierci – ref. Henryk Macała
 4. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Osiedla – ref. Henryk Macała
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji
 6. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń
 7. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka
 8. Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad.1)

VI sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. otworzył przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała. Pan Henryk Macała poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego nagłą śmiercią wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Pana Marka Lewickiego.

Ad.2)

Zgłoszono następujące wnioski zmieniające porządek obrad: przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń zaproponował przeniesienie punktu 4 harmonogramu posiedzenia (wybór wiceprzewodniczącego Rady Osiedla) na pierwszą sesję roku w roku 2018, natomiast przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, powołując się na §14, ust.5 Statutu  Osiedla wyjaśnił, iż wyboru wiceprzewodniczącego RO należy dokonać w ciągu 1 miesiąca od dnia rezygnacji z funkcji, w tym przypadku śmierci wiceprzewodniczącego Rady.

Wobec powyższego uchwałę w sprawie wyboru nowego wiceprzewodniczącego Rada Osiedla powinna podjąć w grudniu 2017r. Uwagi ws. zmiany porządku obrad przyjęto jednogłośnie.

Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Liczba obecnych radnych wyniosła 17, nieobecnych 3.

W tym punkcie porządku obrad radni zgłosili swoje uwagi na inne tematy. Pan Marek Glibowski zaproponował, aby tzw. nagrodę (pozostałe środki finansowe z tytułu diet) przekazać rodzinie zmarłego wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Pana Marka Lewickiego. Pan Henryk Macała oraz Pan Stanisław Zatoń wyrazili aprobatę w sprawie pomocy dla rodziny zmarłego Marka Lewickiego (zaproszenie na wigilię oraz przekazanie paczek żywnościowych). Pan Konrad Postawa otrzymał oficjalną decyzję w sprawie przekazania odstępu do istniejącej strony internetowej Rady Osiedla w celu jej modernizacji oraz administrowania.

Ad.3)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, powołując się na §70 ordynacji wyborczej do rad osiedli, przedstawił radnym okoliczności wygaśnięcia mandatu radnego.

Tym samym Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. jednogłośnie podjęła Uchwałę nr VI/32/17 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Marka Lewickiego z powodu śmierci.

Ad.4)

Brak.

Ad.5)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń przedstawił propozycje przyznania środków finansowych następującym instytucjom:

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Koszykarska, Pilczyce, konkurs „Spartakiada z prewencją” – proponowana kwota: 500 zł,
 2. ODS-K „Piast” , Pilczyce, konkurs dla dzieci na najpiękniejszą ozdobę choinkową– proponowana kwota: 500 zł,
 3. Trzy Zespoły Caritas ( Pilczyce, Kozanów, Popowice), akcja świątecznej pomocy Boże Narodzenie 2017 – proponowana kwota: po 1000 zł każda,
 4. Trzy imprezy mikołajowe dla dzieci z Pilczyc, Kozanowa i Popowic – proponowana kwota:  po 1000 zł każda.

Powyższe propozycje Zarządu zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie.

Rada Osiedla Pilczyce Kozanów-Popowice Płn. jednogłośnie podjęła Uchwałę nr VI/33/17 w sprawie przyjęcia dodatkowych środków finansowych oraz przesunięcia tych środków między paragrafami w planie finansowym w roku 2017. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup paczek świątecznych dla uczestników wigilii dla samotnych, biednych i opuszczonych.

Ad.7)

Protokół z V sesji Rady Osiedla został przesłany radnym na skrzynki mailowe. Wcześniejsze uwagi do protokołu przekazano drogą elektroniczną (Pan Waldemar Małys). Uwagi zostały uwzględnione.

Ad.8)

Pan Marek Glibowski zgłosił sprawę „skrócenia postoju taksówek przy ul. Dokerskiej ze 100m do połowy” ze względu na parkowanie w tym miejscu innych pojazdów (prośba o wystosowanie pisma do ZDiUM-u). Radny zaproponował również zaprosić przedstawicieli Policji oraz Straży Miejskiej na sesję w lutym 2018r.

Pani Emilia Chmura mówiła nt. podziurawionej nawierzchni ul. Tkackiej oraz pozostawionych nieużytkowanych samochodów na Pilczycach (tematy przeznaczone dla odpowiednich komisji problemowych). Przewodniczący Zarządu Pan Stanisłąw Zatoń odczytał radnym treść listu, jaki wystosowała Pani Krystyna Ziętak, mieszkanka Popowic,  w sprawie braku aktualizacji na stronie internetowej Rady Osiedla. Zdaniem Pani Krystyny Ziętak, Rada Osiedla zamyka sobie  w ten sposób drogę do kontaktów z mieszkańcami. Pani K. Ziętak „oczekuje szybkich działań naprawczych dot. strony internetowej”, jednocześnie wskazując osobę Pana Konrada Postawy, który nie tylko jest radnym osiedlowym, ale również informatykiem i może poprowadzić  stronę internetową Rady.

Na tym VI sesję Rady Osiedla zakończono.

Termin kolejnego spotkania ustalono na dzień 6 grudnia 2017r.w siedzibie Rady Osiedla, Rękodzielnicza 1, godz. 18.00.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz

1 thought on “Protokół z VI sesji Rady Osiedla z dnia 22 listopada 2017 r.

Comments are closed.