W dniu 5 marca 2014 roku  odbyła się X   sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów-Popowice Płn. 

Protokół z X sesji Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn.    w dniu 5 marca 2014 r.

Liczba obecnych Radnych na X sesji: 20

Porządek sesji Rady Osiedla w dniu 05.03.2014 r. 

1.Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała

2.Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała

3.Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji

4. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń

5. Wrocławski Budżet Obywatelski – inicjatywa obywatelska „Oświetlenie ul. Białowieskiej w kierunku portu” – ref. Tomasz Kapłon

6.Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka

7.Wolne wnioski i zapytania radnych

 

Ad1) X Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął  Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, proponując powyższyporządek obrad.

Ad. 2) Zgłoszono wniosek o uwzględnienie w porządku obrad kwestii  zdjęcia z ewidencji komputerów i innych sprzętów będących na stanie R.O. i podjęcie uchwały  w tej sprawie   ( Przewodniczący Zarządu p. Stanisław Zatoń).

Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia zgłosił wniosek o podjęcie  uchwały sprawie ustalenia wzoru legitymacji Radnego. Obydwa wnioski poddano głosowaniu i zostały one przyjęte następującą ilością głosów: za: 17, wstrz. 1.

 Ad. 3) Przewodnicząca Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych  p. Grażyna Walczak odczytała protokół z przeprowadzonej wizji lokalnej w następującym punkcie sprzedaży:

  •  Sławomir Ślepek, Sklep Spożywczo-Monopolowy „Tomek”, Wrocław, ul. Popowicka 62A– nowy punkt.

Zaopiniowano negatywnie wniosek na sprzedaż alkoholu w tym lokalu, ze względu na fakt sprzedaży piwa bez wymaganej koncesji i negatywnej opinii Gimnazjum nr 1 sąsiadującym z w/w sklepem.

Rada Osiedla podjęła Uchwałę nr X/61/14 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych (opinia negatywna) w w/w lokalu następującą      ilością głosów: za: 15, wstrz.: 3.

Ad. 4)  Przewodniczący Zarządu p. Stanisław Zatoń przedstawił propozycje Zarządu dot.      przeznaczenia środków finansowych dla placówek oświatowych i klubów, które           wyraziły prośbę o współorganizację następujących imprez:

  • Gimnazjum nr 1, ul. Jelenia 7    prośba o współorganizowanie uroczystości związanych z przyjęciem flagi X Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017 Wrocław w kwocie 2000 zł    propozycja Zarządu: 1000 zł
  • Szkoła Podstawowa nr 3, ul Bobrza 27  – Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Literacki „Jestem bezpieczny w domu” – kwota 1500 zł – propozycja Zarządu: 1500 zł
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Koszykarska 2-4, Międzyszkolny Konkurs Sportowo-Edukacyjny dla klas III „Spartakiada z prewencją” – kwota 700 zł (SP-19) – propozycja Zarządu: 600 zł
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Koszykarska 2-4, Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Anglojęzycznej i Niemieckojęzycznej Literatury Dziecięcej –kwota 1000 zł (SP-19) – propozycja Zarządu: 700 zł
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Koszykarska 2-4,Konkurs Piosenki Ekologicznej „ Wrocławskie Dzieci uczą segregować śmieci” – kwota 1000 zł (P-64) – propozycja Zarządu: 700 zł

  Łączna kwota dotacji dla ZSP nr 7 to 2000 zł

  • Przedszkole nr 110 „Domek Krasnoludków”,ul. Gołężycka 4a – prośba o współorganizowanie Festynu Rodzinnego na terenie P-110 – kwota 1300 zł – propozycja Zarządu: 800 zł
  • Spółdzielczy Klub Wędkarski „Certa”, ul. Starograniczna 32 – prośba o współorganizowanie imprezy wędkarskiej z okazji Dnia Dziecka – kwota 1500 zł – propozycja Zarządu: 1000 zł

Wiceprzewodnicząca R.O. p. Halina Czapnik zwróciła uwagę na fakt, iż Klub Wędkarski „Certa” jest również finansowany  przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Popowice”. Radny Tomasz Kapłon zgodził się z powyższym proponując kwotę dla „Certy” 800 zł, natomiast Radna Marta Słowikowska zgłosiła wniosek o przyznanie kwoty 1500 zł.

Ostatecznie wszystkie propozycje poddano głosowaniu, co okazało się wiążące w kwestii podziału środków na współorganizację wymienionych wyżej imprez:

·         Klub Wędkarski „Certa” – kwota 1000 zł – za : 16, przeciw: 4

·         Gimnazjum nr 1 – kwota 1000 zł – za 19, wstrz.:1

·         ZSP nr 7 – łączna kwota 2000 zł – za :16, wstrz. 4

·         SP nr 3 – kwota 1500 zł – za: 16, wstrz. 4

·         P-110 – kwota 800 zł – za: 19, wstrz. 1

Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przekazał Radnym informacjęo wykazie przyznanych dotacji  za rok 2013, który jest dostępny dla zainteresowanych.

Ad. 5) Radny Tomasz Kapłon przedstawił  szczegóły inicjatywy obywatelskiej p. Filipa Sozańskiego – mieszkańca Osiedla Popowice, dot. zainstalowaniaoświetlenia na ul. Białowieskiej w kierunku portu. Wniosek nie został zgłoszony jako  projekt WBO.

Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn.  postanowiła wyrazić poparcie dla wniosku Pana Filipa Sozańskiego i wystąpić z odpowiednim pismem do ZDiUM . Montaż oświetlenia w w/w miejscu przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Popowic oraz zwiększenia komfortu życia.

Rada Osiedla podjęła Uchwałę nr X/62/14 w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy p. Filipa Sozańskiego dot. zainstalowania oświetlenia na ul. Białowieskiej 1  następującą ilością głosów: za: 16, wstrz.: 4.

Lista projektów zgłoszonych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiegoz obszaru Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. zostanie przekazana Przewodniczącemu R.O.

Lista wszystkich zgłoszonych projektów będzie dostępna na stronie internetowej www.wrocław.pl.(w zakładce WBO).

Ad 6)Protokół z IX Sesji przekazano Radnym do  wglądu podczas posiedzenia Rady w wersji papierowej. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej R.O. www.radaosiedla29.pl.

Przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Rada Osiedla podjęła Uchwałę nr X/63/14 w sprawie ustalenia wzoru legitymacji Radnego Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. następującą ilością          głosów: za: 19, wstrz.: 1

Podjęto również Uchwałę nr X/64/14  w sprawie  zdjęcia z ewidencji sprzętów   będących  na  stanie R. O. , a które wcześniej zostały przekazane  innym instytucjom     (placówkom oświatowym) w celu ich efektywnego wykorzystania i przydatności (komputery, drabinki, rakiety tenisowe, piłki). Za podjęciem uchwały głosowało 18 Radnych, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Ad. 7)Radna Marta Słowikowska zapytała o koleje losów wniosków inwestycyjnych    złożonych w 2013 roku i które z nich zostały przeznaczone do realizacji w roku           bieżącym. Zarząd zobowiązał się do zanalizowania powyższej kwestiii przedstawienia  raportu na najbliższej sesji. Ponadto pełna lista zgłoszonych wniosków z zaznaczeniem terminu ich realizacji powinna być dostępna na stronie internetowej Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.

Radny Marek Lewicki poprosił o wyjaśnienie nieścisłości dot. miejsca organizacji         Imprezy Mikołajowej  2013 dla dzieci z Osiedla Kozanów. W protokole nr VIII z dnia         15 stycznia 2014 roku pojawiła się informacja że impreza miała miejsce 07.12.2013r.        w świetlicy parafialnej Św. Jadwigi na Kozanowie , a de facto odbyła się w Domu      Kultury „Piast” na Pilczycach. Zaistniała pomyłka wynika z faktu, iż w ofercie złożonej do CIRS w roku 2012  miejscem zarezerwowanym na organizację powyższej imprezy była właśnie świetlica parafialna, co zostało powielone w  protokole z VIII Sesji R.O.

Wobec powyższego zamieszcza się  sprostowanie o następującej treści:

Impreza Mikołajowa 2013 dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym z  Osiedla Kozanów odbyła się w domu Kultury  „Piast” przy ul. Rękodzielniczej i była to impreza integracyjna dla dzieci z Pilczyc i Kozanowa.

Radna Barbara Katarzyńska zgłosiła potrzebę monitorowania losów VI LO  przy ul.      Górniczej, któremu grozi likwidacja profilu humanistycznego w roku szkolnym          2014/2015.

Radni  w składzie: M. Słowikowska, G. Walczak, M. Lewicki, W. Hormański, A. Ślipko złożyli na piśmie „wniosek o udostępnienie na każdej sesji Jednostki Pomocniczej            Miasta Wrocławia kopii faktur, pism przychodzących i wychodzących”.

Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przypomniał  Radnym, że         dokumentacja jest dostępna w każdy poniedziałek  podczas posiedzeń  Zarządu. Radny Tomasz Kapłon podkreślił, że sesja to nie  miejsce i czas na  analizowanie dokumentacji, jest to czas na czynne uczestnictwo  w posiedzeniuRady.

Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała sprecyzował problem redagowania indywidualnych pism przez Radnych adresowanych do różnego rodzaju instytucjiw słusznych i uzasadnionych sytuacjach. Jest  to dozwolone pod warunkiem że          nadawcą jest konkretny Radny , a nie Rada Osiedla Pliczyce-Kozanów-Popowice             Płn.

Na tym X Sesję Rady Osiedla zakończono. Ustalono termin kolejnej Sesji na dzień 02.04.2014r. na godz. 18.00 w siedzibie R. O.

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka

Sekretarz