W dniu 2 kwietnia 2014 roku  odbyła się XI  sesja Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów- Popowice Płn.

Protokół z posiedzenia  XI Sesji Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn.                 w dniu 02 kwietnia 2014 r.

Liczba obecnych Radnych na XI Sesji: 18

Porządek  Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu 02.04.2014 r. 

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                                    2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała                                                                                                        3. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref.Przewodniczący Komisji                                                                                                                4. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja –  ref. Stanisław Zatoń                                         5.Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka        6.Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad1) XI Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął  Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, proponując powyższy porządek obrad.

Ad. 2) Nie zgłoszono żadnych wniosków w sprawie zmian porządku obrad. Powyższy porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3) Przewodnicząca Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych p. Grażyna Walczak odczytała wniosek do zaopiniowania dot. koncesji alkoholowych w następujących lokalach:

 • AGNIESZKA CZARNECKA – MALKUS, w punkcie sprzedaży: Sklep cukierniczy „BIAŁY DOMEK” Wrocław, ul. Legnicka 57A – kontynuacja
 • BARTŁOMIEJ MARCZYK, w punkcie sprzedaży: Sklep Spożywczy „ŻABKA” Wrocław, ul. Dziadoszańska 44 E- zmiana przedsiębiorcy
 • RYSZARD KULIK, w punkcie sprzedaży: Sklep ogólnospożywczy, Wrocław, ul. Kozanowska 28- kontynuacja po karencji

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej przez Komisję ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych nie spotkano się z negatywną opinią w/w sprawach. Podawanie alkoholu w tych lokalach nie powinno wpłynąć na zmniejszenie komfortu życia mieszkańców.

Rada Osiedla podjęła następujące uchwały:

 • Uchwałę nr XI/65/14 w sprawie opinii do wydania           zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: Sklep cukierniczy „BIAŁY DOMEK” Wrocław, ul. Legnicka 57A następującą ilością głosów: 15 za, 1 wstrz.
 • Uchwałę nr XI/66/14 w sprawie opinii do wydania           zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: Sklep Spożywczy „ŻABKA” Wrocław, ul. Dziadoszańska 44 E podjęta ilością głosów: j/w
 • Uchwałę nr XI/67/14 w sprawie opinii do wydania           zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: Sklep ogólnospożywczy, Wrocław, ul. Kozanowska 28 podjęta  ilością głosów: j/w.

Ad. 4) Przewodniczący Stanisław Zatoń przedstawił propozycje Zarządu dot.     przeznaczenia środków finansowych dla placówek oświatowych i klubów, które    wyraziły prośbę o współorganizację następujących imprez:

 • Klub Seniora „Sezam” przy PZERiI, Zarząd Koła nr 2 Wrocław-Popowice – współorganizowanie spotkań w ramach działalności klubu – kwota 1000 zł
 • Parafialny zespół Caritas – Popowice – współorganizowanie akcji świątecznej pomocy Wielkanoc 2014 – kwota 1000 zł
 • Parafialny zespół Caritas – Pilczyce – współorganizowanie akcji świątecznej pomocy Wielkanoc 2014 – kwota 1000 zł
 • Parafialny zespół Caritas – Kozanów – współorganizowanie akcji świątecznej pomocy Wielkanoc 2014 – kwota 1000 zł
 • Klub Wędkarski „Karaś„ przy OKS „SOKÓŁ”, ul. Kozanowska 42 – współfinansowanie i współorganizację  zawodów wędkarskich na Osiedlu Kozanów IV dla dzieci i dorosłych w roku 2014 – kwota 1500 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 75, ul. P. Ignuta 28 – współfinansowanie i współorganizację Festynu Rodzinnego  – kwota 1300 zł

Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała wyraził opinię słusznego i jak najbardziej zasadnego wspierania działalności parafialnych zespołów Caritas oraz osiedlowych klubów seniora.

Radny Tomasz Kapłon podkreślił fakt bardzo aktywnej działalności Klubu Seniora na Popowicach, a także nakreślił atmosferę jaka wytworzyła się wokół seniorów , a mianowicie chęć powołania drugiego klubu seniora, co jest dość dziwne i bezzasadne. Pani Grażyna Walczak skierowała do radnych pytanie: kto może przyjść do klubu seniora i aktywnie w uczestniczyć w jego działalności? Czy spotkania są dla wszystkich chętnych czy tylko dla członków klubu posiadających legitymację i wnoszących składkę?

Przewodniczący Henryk Macała wyjaśnił, że kluby seniora działają z ramienia Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, członkowie klubów posiadają legitymacje członkowskie i uiszczają składki. Organizowane są także spotkania integracyjne dla seniorów ze wszystkich 3 osiedli, może przyjść każdy kto zgłosi swój udział.

Pan Marek Lewicki zwrócił uwagę na fakt organizowania w klubie „Anima” na Kozanowie cyklicznych spotkań dla wszystkich osób starszych pt. „Potupańce”, Jednakże pytanie czy kluby seniora działające na osiedlach mają „otwartą formę” i są dostępne dla wszystkich chętnych bez względu na legitymację członkowską jest zapytaniem do wyjaśnienia na następnej sesji Rady.

Dyskusję radnych wywołała propozycja przyznania kwoty 1500 zł dla Klubu Wędkarskiego „Karaś”. Kwestionowano fakt przeprowadzenia zawodów w ogóle ze względu na modernizację wałów Odry, pytano na co konkretnie zostanie przeznaczone dofinansowanie i dlaczego spółdzielnia mieszkaniowa Kozanów IV nie finansuje zawodów w roku 2014 skoro zawsze  wspierała klub Karaś  (p. Marek Lewicki, p. Agnieszka Ślipko, p. Grażyna Walczak).

Skarbnik Zarządu p. Marcin Budzisz wyjaśnił radnym, że jest dostatecznie dużo miejsca nad Odrą i bez względu na budowę można wygospodarować ok. 30-40 stanowisk dla zawodników.

Przewodniczący Zarządu p. Stanisław Zatoń podkreślił integracyjny charakter zawodów wędkarskich dla osiedli Kozanów i Popowice, p. Halina Czapnik – wiceprzewodnicząca Rady –  poparła swojego przedmówcę, zwracając uwagę na dużą liczbę uczestników biorących udział w zawodach, dlatego podtrzymuje propozycję Zarządu, by przeznaczyć kwotę 1500 zł na w/w cel.

Pan Tomasz Kapłon zgłosił wniosek o przegłosowanie kwoty 1000 zł. Ostateczne przeszedł wniosek Zarządu, który zdobył poparcie 10 radnych, natomiast za wnioskiem p. T. Kapłona głosowało 3 radnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

Wszystkie propozycje Zarządu w kwestii przekazania środków na współorganizację imprez wymienionych wyżej poddano dalszemu głosowaniu:

 • 3 Parafialne Zespoły Caritas – kwota po 1000 zł każdy – jednogłośnie
 • Szkoła Podstawowa nr 75 – kwota 1300 zł – jednogłośnie
 • Klub Seniora Popowice – kwota 1000 zł – jednogłośnie
 • Klub Wędkarski „Karaś” kwota 1500 zł  -za:  10 głosów, przeciw: 3, wstrz. 4

Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała zaapelował do wszystkich radnych,     którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, że przekazywane pieniądze na   współorganizację różnych imprez zostają wykorzystywane w sposób niewłaściwy,    mogą bez zaproszeń monitorować przebieg tych imprez i naocznie przekonać się o   słuszności przeznaczania określonych kwot na  powyższe cele.

Do wiadomości radnych zostały przekazane treści pism w następujących sprawach:

 • Pismo odmowne w sprawie sfinansowania naprawy boisk dla sekcji Petanqua przy OKS „Sokół” w kwocie 5100 zł,
 • Pismo z Departamentu Edukacji w sprawie przydzielenia dotychczasowej liczby oddziałów dla VI LO przy ul. Hutniczej  (redukcja oddziałów cofnięta),
 • Pismo w sprawie oświetlenia na ul. Białowieskiej1 ze ZDiUM oraz od Inżynierii Miejskiej ( pisma zaopiniowane pozytywnie, złożono interpelację na piśmie  w tej sprawie – p. H. Macała i p. M. Zawartko)
 • Pismo w sprawie poparcia inicjatywy Fundacji „FAIR PLAY” wydzierżawienia terenu przy ul. Nadbrzeżnej pod boisko sportowe – sprawa do zbadania przez Komisję ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
 • Pismo przewodniczącego ds. Osiedli p. Henryka Macały w sprawie powołania zespołu spośród przedstawicieli Osiedli do opiniowania i zatwierdzania działań prowadzących do zwiększenia kompetencji jednostkom pomocniczym
 • Pismo z zaproszeniem na szkolenie przeciwpowodziowe w dniu 11.04.2014r.

Ad. 5) Protokół z X Sesji przekazano radnym do  wglądu podczas posiedzenia Rady w wersji papierowej. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej R.O. www.radaosiedla29.pl. Przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6)  Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla p. Halina Czapnik zgłosiła wniosek o            wystosowanie pisma do ZOJM  z prośbą o wypłacenie diet dla radnych w miesiącu            czerwcu 2014 za dwa miesiące, tj. za maj i czerwiec jednocześnie ze względu na           przerwę urlopową. Wniosek przyjęto jednogłośnie. P. H. Czapnik zgłosiła problem         zaśmiecania terenu w okolicy Urzędu Celnego przy ul. Białowieskiej i zaproponowała            wystosowanie w tej sprawie pism do Straży Miejskiej i „Ekosystemu”.

Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała zasygnalizował radnym, że wszelkie    propozycje odnośnie zmian w porządku obrad, dodatkowe kwestie, które warto          poruszać na sesjach, należy zgłaszać do p. Ryszarda Kuzi drogą mailową lub  telefoniczne odpowiednio wcześniej, wówczas zostaną one zawarte w porządku  obrad, co ułatwi sprawny przebieg posiedzenia Rady.

Na tym XI Sesję Rady Osiedla zakończono. Ustalono termin kolejnej Sesji na dzień 07.05.2014r. na godz. 18.00 w siedzibie R. O.

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka

Sekretarz