W dniu 7 maja 2014 roku  odbyła się XII  sesja Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów- Popowice Płn.

Protokół z  XII Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 07 maja 2014 r.

Liczba obecnych Radnych na XI Sesji: 18

Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu.07.05.2014 r. 

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                                   2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała                                                                                                         3. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji                                                                                                                      4. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja –  ref. Stanisław Zatoń                                  5.Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka   6.Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad1)  XII Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, proponując powyższy  porządek obrad.

Ad. 2)  Zgłoszono następujące wnioski w sprawie zmian do porządku obrad:

 • Przewodniczący Zarządu p. Stanisław Zatoń – wyjaśnienie konfliktowej sytuacji dot. emerytów z Koła nr 7 przy ul. Modrej, zaproszono przedstawicielki koła: p. Halinę Rudnicką i p. Jadwigę Smagę,
 • Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała – przegłosowanie wniosku o dofinansowanie  działalności chóru „Piastuny” ( zakup butów z cholewami),
 • Radny Tomasz Kapłon – rozwinięcie tematu „Więcej ławek dla seniorów”.

Zmiany do porządku obrad przyjęto następującą ilością głosów: za :15, wstrz.: 1.

Radna Grażyna Walczak ponownie poprosiła o wyjaśnienie sprawy dot. ogólnodostępności koła seniorów przy ul. Modrej.

Przewodnicząca Koła nr 7 PZERiI p.Halina Rudnicka wyjaśniła, że koło zrzesza seniorów, którzy uiszczają składki, jest apolityczne i otwarte dla innych zainteresowanych. Pani Rudnicka wspomniała sytuację, kiedy to pewne osoby spoza koła próbowały nakłaniać do działań sprzecznych ze statutem koła. Zostały one  wyproszone z siedziby koła seniorów i być może ten fakt jest powodem do powstania powyższych wątpliwości, które chce wyjaśnić p. G. Walczak.

Pan H. Macała podkreślił, że na osiedlu Kozanów nie działa klub seniora, lecz koło przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, które jest również wspomagane finansowo na różne okoliczności przez Radę Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., wówczas na imprezy, które współorganizuje Rada może zgłosić się każdy, chcący wziąć udział w imprezie (oczywiście ilość miejsc jest ograniczona).

Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia  wyraził poparcie dla swojego przedmówcy stwierdzając, że „jeśli ma miejsce impreza finansowana ze środków publicznych, wówczas nie należy stwarzać barier”, natomiast p. Tomasz Kapłon podkreślił wcześniej stwierdzony fakt, iż drzwi klubu czy też koła seniora są otwarte dla osób „nie uprawiających działalności propagandowej”.

Ad. 3)  Przewodnicząca Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych p. Grażyna Walczak odczytała wniosek do zaopiniowania dot. koncesji alkoholowych w następujących lokalach:

 • MAŁGORZATA BAKALARZ, ARTUR BAKALARZ, punkt sprzedaży – sklep spożywczy „Oskar”, ul. Bednarska 18 – zmiana przedsiębiorcy,
 • ARKADIUSZ OZIMEK, w punkcie sprzedaży: Bar „PIEROGARNIA, KUCHNIA POLSKA”, Wrocław, ul. Popowicka 26 – nowy punkt.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej przez Komisję ds. Zdrowia, Opieki Społecznej I Koncesji Alkoholowych nie spotkano się z negatywną opinią w/w sprawach. Podawanie alkoholu w tych lokalach nie powinno wpłynąć na zmniejszenie komfortu życia mieszkańców.

Rada Osiedla podjęła następujące uchwały:

 • Uchwałę nr XII/68/14 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: Sklep spożywczy „Oskar” następującą ilością głosów: 16 za, 1 wstrz.
 • Uchwałę nr XII/69/14 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: Bar „Pierogarnia. Kuchnia Polska” podjęta ilością głosów: j/w.

Ad. 4) Przewodniczący Stanisław Zatoń przedstawił propozycje Zarządu dot. przeznaczenia środków finansowych dla placówek oświatowych i klubów, które wyraziły prośbę o współorganizację następujących imprez:

 • Zespół Szkół nr 12 , ul Białowieska 74a – Święto Sportu – kwota 500 zł
 • PZERiI Koło nr 7, ul Modra 12 – Dzień Matki, Majówki 2014 – kwota 1000 zł
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy, ul. Wejherowska 28 – Festyn Rodzinny– kwota 1000 zł
 • Ośrodek Działań Społeczno-Kulturalnych „Piast”, ul. Rękodzielnicza 1 – Dzień Dziecka  – kwota 2000 zł
 • Parafia Św. Jadwigi, ul. Pilczycka 25 – Dzień Dziecka – bez kwoty.

Dyskusję wywołała decyzja Zarządu w sprawie odmownej decyzji dot. dofinansowania festynu z okazji Dnia dziecka organizowanego przez Parafię p.w. Św. Jadwigi na Osiedlu Kozanów. Ze względu na ograniczony budżet Rady Osiedla, Zarząd postanowił wspierać  wszystkie  trzy parafie tylko na okoliczność Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. W tej kwestii zgodne opinie wyrazili: przewodniczący R.O. p. H. Macała, wiceprzewodnicząca R.O. p. H. Czapnik, przewodniczący Zarządu p. S. Zatoń oraz wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia. Radna Barbara Katarzyńska wskazała ważny powód przyznania dotacji dla parafii p.w. Św. Jadwigi, mianowicie kwestię integracji nowego proboszcza z parafianami. Ostatecznie Zarząd wniósł autopoprawkę do propozycji dot. wysokości przyznawanych kwot i zawnioskował o  sumę 500 zł dla parafii p.w. Św. Jadwigi , co zostało przegłosowane następującą ilością głosów: za: 12, przeciw: 1, wstrz.: 5.

W następującej kolejności zostały przegłosowane kolejne propozycje:

 • Koło nr 7 – 1000 zł –  za:15, wstrz.: 3
 • SPP, ul. Wejherowska 28 – 1000 zł – za:15, wstrz.: 3
 • ODS-K „Piast” – 2000 zł – za: 17, wstrz.: 1
 • ZS nr 12 – 500 zł – za 16, wstrz.: 2.

Przewodniczący R. O. p. H. Macała odczytał radnym wniosek ofertowy dot. uzyskania dofinansowania działalności Chóru „Piastuny”, w szczególności zakupu części kostiumów ludowych ( buty męskie z cholewami). Chór działający od 9 lat na osiedlu Pilczyce wpisuje się w organizację czasu wolnego mieszkańców, prezentuje  wysoki poziom artystyczny, często występuje na imprezach w osiedlu, w mieście, w kraju i za granicą.

W związku z powyższym przegłosowano Uchwałę nr XII/70/14 (za: 17, wstrz. 1) w sprawie przyjęcia formularza ofertowego na realizację zadania społecznego  w  kwocie 3600 zł i złożenia go do ZOJM.

Radna Marta Słowikowska zapytała o realizację zadania społecznego dot. organizacji Festynu na osiedlu Popowice i sposób podjęcia środków na ten cel. Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia wyjaśnił, że wszystkie szczegóły zawiera formularz ofertowy, który został złożony 31.10.2013r w ZOJM, a kopia jest do wglądu w siedzibie rady.

Radny Tomasz Kapłon, po wizycie w popowickim klubie seniora, zgłosił potrzebę zwiększenia ilości ławek przy chodnikach na terenach należących do miasta na   osiedlu Popowice. Wiceprzewodnicząca R. O  p. H. Czapnik wyraziła poparcie dla wniosku p. Kapłona, przytaczając przykład przydatności ławeczki przy ul. Rysiej. Przewodniczący H. Macała zaproponował gruntowne rozeznanie powyższej sprawy i złożenie w odpowiednim czasie odpowiedniego pisma do odpowiednich jednostek.

Ad. 5) Protokół z XI Sesji przekazano radnym do  wglądu podczas posiedzenia Rady w wersji papierowej. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej R.O. www.radaosiedla29.pl. Przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.

Protokół przyjęto jednogłośnie.

Na tym XI Sesję Rady Osiedla zakończono. Ustalono termin kolejnej Sesji na dzień 25.06.2014r. na godz. 18.00 przy kortach tenisowych na stadionie przy ul. Metalowców.

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka                                                                                                                   Sekretarz