Liczba obecnych Radnych na XIII Sesji: 18

Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu 23.06.14 r.

1.Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała

2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała

3.Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji

4. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja –  ref. Stanisław Zatoń

5.Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka

6.Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad.1   XIII Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął      Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, proponując powyższy porządek obrad.

Ad.2 Nie zgłoszono żadnych wniosków w sprawie zmian porządku obrad. Powyższy      porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad.3  Przewodnicząca Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych p. Grażyna Walczak odczytała wniosek do zaopiniowania dot. koncesji alkoholowych w następujących lokalach:

  • HENRYK ŁUCZAK, punkt sprzedaży –  Sklep ogólnospożywczy, Wrocław, ul. Pałucka 67 – kontynuacja – zaopiniowano pozytywnie,
  • RYSZARD OLESZAK, w punkcie sprzedaży: Sklep Winno-Cukierniczy Wrocław, ul. Celtycka 6A- kontynuacja – zaopiniowano pozytywnie,
  • JOANNA GORECKA, RADOSAW DEPTUCH, w punkcie sprzedaży: Pub „Klimat”, Wrocław, ul. Kolista 8/C1- nowy punkt w zakresie C – zaopiniowano   pozytywnie,

Rada Osiedla podjęła następujące uchwały:

  • Uchwałę nr XIII/71/14 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: sklep spożywczy, ul. Pałucka 67 następującą ilością głosów: 16 za, 1 wstrz.
  • Uchwałę nr XIII/72/14 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: sklep winno – cukierniczy, ul. Celtycka 6a podjęta ilością głosów: j/w.
  • Uchwałę nr XIII/73/14 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: Pub „Klimat”, ul. Kolista 8/C1 podjęta ilością głosów: j/w.

Ad.4  Przewodniczący Zarządu Stanisław Zatoń przedstawił propozycje dot.      przeznaczenia środków finansowych dla placówek oświatowych, które wyraziły  prośbę o współorganizację następujących imprez:

  • Szkoła podstawowa nr 3, ul. Bobrza 27 – dofinansowanie przedsięwzięcia „Smok Mądragon daje radę” impreza organizowana we wrześniu roku szkolnego 2014/2015

Rada Osiedla    postanowiła poddać głosowaniu propozycję współorganizacji powyższej imprezy na sesji wrześniowej 2014r.

Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. podjęła uchwałę XIII/74/14 w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi do podejmowania decyzji w sprawach pilnych na okres wakacyjny, tj. w lipcu i sierpniu 2014r. Za przyjęciem uchwały głosowało     16 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Ad.5  Protokół z XII Sesji przekazano radnym do  wglądu podczas posiedzenia Radyw wersji papierowej. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej R.O. www.radaosiedla29.pl. Przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.

Za przyjęciem głosowało 16 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Na tym XIII Sesję Rady Osiedla zakończono.

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka

Sekretarz Osiedla