Dokumenty

Protokół z posiedzenia XII sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 09 maja 2018r.

XII sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie. – ref. Henryk Macała
 3. Korekta projektu imprezy festynowej – ref. Henryk Macała
 4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji
 5. Propozycja uchwał zarządu w sprawie współorganizacji festynów z okazji dnia dziecka na osiedlach i dyskusja – ref. S. Zatoń
 6. Informacja przewodniczących komisji na temat pracy komisji w I kwartale – przew. komisji
 7. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka
 8. 8.Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad.1)

XII sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, odczytawszy powyższy porządek obrad.

Ad.2)

Przewodniczący Zarządu Osiedla Pan Stanisław Zatoń zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad (pkt.3) sprawy handlu u zbiegu ulic Pilczyckiej i Kozanowskiej.
Ze względu na obecność właścicieli stragan, powyższą poprawkę do harmonogramu posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Liczba obecnych radnych wyniosła 19, nieobecnych 1.

Ad 3)

W pierwszej kolejności głos zabrał przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, zadając kluczowe pytanie właścicielom stoiska, czy posiadają zgodę na handel w wymienionym miejscu, tj. na terenie przy skrzyżowaniu ulic Kozanowskiej i Pilczyckiej w pobliżu marketu „Biedronka”. Handlowcy zapewnili, iż posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą, lecz na użytkowanie gruntu pozwolenia nie mają. Natomiast mają poczucie, że handel w tym miejscu (owocami, warzywami, kwiatami) ma poparcie okolicznej społeczności, czego dowodem jest lista osób popierających handel w tym miejscu (ponad 200 mieszkańców Kozanowa).

Radny Marek Glibowski powołując się na zarządzenie Prezydenta Miasta Wrocławiaz dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie udostępniania miejsc przeznaczonych do handlu okrężnego oraz zasad ich funkcjonowania, stwierdził, iż prowadzenie działalności handlowej w /w miejscu jest nielegalne.
Wobec zaistniałej sytuacji, zainteresowani prowadzeniem handlu na wspomnianym terenie zwrócili się do Rady Osiedla z prośbą o wsparcie ich działań w kwestii otrzymania pozwolenia od odpowiednich jednostek na handel w dotychczasowym miejscu. Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała zaproponował pisemne wystąpienie do Rady Osiedla z prośbą o wsparcie działań w uzyskaniu tytułu prawnego do nieruchomości będącej w zarządzaniu odpowiedniego podmiotu, w tym wypadku ZDiUM – u.

W międzyczasie na spotkanie z radnymi przybyli przedstawiciele Policji – Dzielnicowi Pan Edward Szwaj oraz Pan Michał Dybowski. Radni skierowali do Panów dzielnicowych szereg uwag i pytań, m.in.

 • kwestia nagminnego spożywania alkoholu w parku przy ul. Rysia-Białowieska – Pani Halina Czapnik,
 • sprawa dilerów w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3 – Pan Józef Bidziński i Pan Konrad Postawa,
 • wyjaśnienie mechanizmu przyjmowania zgłoszeń do Policji – Pani Marta Słowikowska i Pan Władysław Szopa,
 • temat łamania zasad ruchu drogowego na łączniku ul. Koszykarskiej i Pilczyckiej – Pani Barbara Katarzyńska,
 • problem wraków na osiedlach – Pan Edward Humiński oraz Pan Konrad Postawa.

Postanowiono, aby powyższe problemy zgłosić w jednym piśmie Rady Osiedla do Policji, po wcześniejszym przesłaniu do sekretarza Osiedla w formie mailowej szczegółowo opisanych przypadków – sugestia Pana Henryka Macały.

Następnie Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XII/58/18 w sprawie korekty projektu V Festynu Parafialnego na Kozanowie w Parafii Św. Jadwigi Śląskiej. Korekta dotyczyła zmiany terminu imprezy z 26-27 maja 2018r. na 2-3 czerwca2018r.

Ad.4)

Przewodnicząca Komisji ds. Bezpieczeństwa, Opieki Społecznej oraz Koncesji Alkoholowych Pani Halina Czapnik przedstawiła trzy wnioski do zaopiniowania dot. przyznania pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w następujących punktach:

 1. Restauracja GRILLBURGER.PIEROGARNIA, Popowicka 26 – kolejne zezwolenie – opinia pozytywna,
 2. „ŻABKA”, Legnicka 49FC lok. U05 – nowy punkt – opinia pozytywna,
 3. DELIKATESY, Popowicka 28 – kolejne zezwolenie – kolejne zezwolenie.

Wobec powyższego podjęto uchwały w następującej kolejności:

Uchwałę nr XII/58/18 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu „Grillburger. Pierogarnia” – jednogłośnie,
Uchwałę nr XII/59/18 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu „Żabka” – jednogłośnie,
Uchwałę nr XII/60/18 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu „Intermix. Delikatesy” – 18 głosów za, wstrz. 1.

Ad. 5)

Przewodniczący Zarządu Osiedla Pan Stanisław Zatoń przedstawił propozycje Zarządu w sprawie współorganizacji imprez z okazji Dnia Dziecka. O Współfinansowanie tychże imprez wystąpiły do Rady Osiedla następujące podmioty:

 1. Przedszkole nr 110, ul. Gołężycka, Kozanów – kwota 1500 zł,
 2. Zespół Szkół nr 21, ul. Ignuta, Kozanów – kwota 1500 zł,
 3. Przedszkole nr 150, ul. Ignuta, Kozanów – kwota 1500 zł,
 4. Żłobek nr 3, ul. Białowieska, Popowice –kwota 1000 zł,
 5. ODSK „Piast”, ul. Rękodzielnicza. Pilczyce, kwota 1500 zł.

Radna Pani Halina Czapnik zgłosiła wniosek o obniżenie dofinansowania dla Żłobka nr 3 do kwoty 500 zł. Wnioski Pani Haliny Czapnik (500 zł) oraz Zarządu (1000 zł) poddano głosowaniu, w wyniku którego przeszedł wniosek Zarządu: za: 15 głosów, przeciw: 2, wstrz. 2.

Pozostałe cztery propozycje zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie.
Zgłoszono prośbę o przedstawienie na najbliższej sesji zestawienia przyznanych środków w ramach współorganizacji imprez w okresie od stycznia do maja 2018r.

Ad.6)

Przewodniczący Komisji przedmiotowych przedstawili sprawozdania z działalności za I kwartał 2018r, w których zawarli najistotniejsze fakty oraz oceny. Pani Halina Czapnik przewodnicząca Komisji ds. Bezpieczeństwa, Opieki Społecznej oraz Koncesji Alkoholowych oraz Pan Józef Bidziński – przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, odczytali i złożyli swoje sprawozdania w wersji pisemnej, natomiast Przewodniczący Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, Pan Tomasz Kapłon zreferował sprawozdanie w formie ustnej.

Ad. 7)

Protokół z XI sesji Rady Osiedla przyjęto bez uwag.

Ad.8)

Pani Emilia Chmura nawiązała do propozycji zagospodarowania terenu Tkacka/Rękodzielnicza na Pilczycach w ramach projektu stowarzyszenia „Nowy Wrocław”, zgłosiła także prośbę o spotkanie z mieszkańcami oraz założenie profilu na portalu społecznościowym (Facebook), czego oficjalnie podjął się Pan Konrad Postawa.

Na tym XII sesję Rady Osiedla zakończono.
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 06.06.2018r.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz

 

Uwagi do protokołu nr XII z dnia 9 maja 2018r. zgłoszone przez radnych Pana Marka Glibowskiego oraz Pana Tomasza Kapłona.

Ad. 3 porządku obrad:

Sprostowanie Pana M. Glibowskiego, cytat: „Po pierwsze w wyniku dyskusji Pan Przewodniczący Macała zaproponował Państwu prowadzącym handel, by dostarczyli pisma i odpowiedzi na nie, które kierowali do ZDiUM – u w sprawie legalnego wynajęcia terenu od miasta. Na koniec dyskusji Pan Macała stwierdził, iż Ci Państwo mają złożyć pismo wraz z tymi dokumentami ze ZDiUM-u.”

Zamieszczenie wypowiedzi Pan T. Kapłona:

Radny Tomasz Kapłon wyraził podziękowanie Panu Dzielnicowemu Michałowi Dybowskiemu za szczególne zaangażowanie i rozwiązanie sprawy dot. spożywania alkoholu i zakłócania porządku publicznego w miejscu funkcjonowania sklepu spożywczego „4 PACK” przy ul. Popowickiej.

Pan Tomasz Kapłon wyraził także swoją opinię nt. głosowania nad wnioskami, zwracając uwagę wszystkim, że „każdy głosuje jak uważa, wg własnego zdania” (Ad.5 – głosowanie ws. przyznania środków dla Żłobka nr 3).