Dokumenty

Protokół z posiedzenia X sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 04 kwietnia 2018r.

X sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała
 3. Informacja na temat projektu WBO Staw Pilczycki i wniosek Rady Osiedla do miasta w ramach zadań inwestycyjnych o dalszą realizację zadania rewitalizacji Lasu Pilczyckiego – ref. Emilia Chmura
 4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji
 5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. S. Zatoń
 6. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka
 7. Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad.1)

XI sesję Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. rozpoczął przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, przestawiając radnym powyższy harmonogram obrad.

Ad.2)

Wprowadzono następujące poprawki do harmonogramu posiedzenia: wniosek Pan Józefa Bidzińskiego dot. zbiornika retencyjnego na Popowicach (obecnie teren nowej inwestycji) oraz wniosek Pana Konrada Postawy dot. spotkania Grupy Dialogu Społecznego.

Obydwa tematy zostały wprowadzone do punku 7 porządku obrad.
Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Liczba obecnych radnych wyniosła 14, nieobecnych 6.

Ad.3)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała zabrał głos w sprawie realizacji projektu Bio Park – rewitalizacja stawu Pilczyckiego realizowanego w ramach Projektu WBO 2016 (nr 484).

Dnia 13 marca 2018r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji, biorących udział w pracach nad projektem (urzędnicy i eksperci z ZZM, wykonawca prac, autor projektu, związek wędkarski i inni zainteresowani, w tym przedstawicielka Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. Pani Emilia Chmura). Zaproponowane prace w zakresie uporządkowania zieleni wokół stawu Pilczyckiego ze strony ZZM zostały w pełni zaakceptowane przez Radę Osiedla. Pan Henryk Macała zaapelował do radnych o złożenie kolejnego wniosku w ramach WBO na rok 2019, który byłby dopełnieniem już realizowanego projektu.

Pan Henryk Macała przywitał również przybyłych gości: przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej (patrz lista obecności). Pytania radnych do przedstawicieli powyższych służb przewidziano w punkcie „wolne wnioski i zapytania radnych”.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 4, tj. „podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych”.

Ad.4)

Przewodnicząca Komisji ds. Bezpieczeństwa, Opieki Społecznej oraz Koncesji Alkoholowych Pani Halina Czapnik przedstawiła jeden wniosek do zaopiniowania dot. przyznania pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w następującym punkcie:

Restauracja „Orbita”, ul. Wejherowska 34 – kolejne zezwolenie – opinia pozytywna.

Wobec powyższego jednogłośnie podjęto Uchwałę nr XI/55/18 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu j/w.

Ad. 5)

Pan Marcin Budzisz zgłosił konieczność podjęcia uchwały korygującej plan finansowy Rady Osiedla (dokonanie niezbędnych przesunięć środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej).

W związku z powyższym podjęto jednogłośnie Uchwałę nr XI/56/18 w sprawie korekty planu finansowego 2018 wraz z odpowiednim załącznikiem.

Ad.6)

Protokół z X sesji Rady Osiedla przyjęto bez uwag.

Ad. 7)

W tym punkcie obrad zgłoszono wiele problemów oraz pytań do przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej na temat bezpieczeństwa, przejawów wandalizmu oraz nielegalnego handlu.

 1. Pan Marek Glibowski zgłosił problem „dzikiego handlu” u zbiegu ulic Kozanowskiej i Pilczyckiej w pobliżu sklepu „Biedronka”. Temat jest znany Straży Miejskiej , lecz problem trudny do rozwiązania – są nakładane mandaty, właściciel płaci i handluje dalej.
 2. Pani Halina Czapnik zaapelowała o częstsze patrole w okolicy parku przy ul. Rysia/Białowieska oraz o prawidłowe oznaczenie wjazdu dla karetek do budynków przy ul Bobrzej nr 10-14.
 3. Pan Józef Bidziński zapytał o rozwiązanie sprawy porzuconych wraków samochodów – sprawa znana Straży Miejskiej, problem z zapełnionym parkingiem dla wraków.
 4. Pani Barbara Katarzyńska poruszyła temat notorycznego łamania zasad ruchu drogowego na łączniku ul. Koszykarskiej i Pilczyckiej – problem znany Policji, był wniosek o wysłupkowanie tego odcinka.
 5. Pan Henryk Macała przedstawił problem dewastacji placu zabaw przy ODSK „Piast”, prosił o częste patrole w tej okolicy. Ponadto zgłosił brak miejsc do parkowania w okolicy ZSP nr 7 przy ul. Koszykarskiej i zaapelował o poparcie w przyszłości przez Policję i Straż Miejską wniosku Rady Osiedla o wygospodarowanie miejsc parkingowych w/w miejscu.
 6. Pan Konrad Postawa zabrał głos w sprawie parkowania samochodów przy ul. Tkackiej (problem z przejazdem dla samochodów ze względu na ruch dwukierunkowy). Pan Postawa pytał także Policję o odholowanie porzuconych wraków samochodów. Radni dowiedzieli się, „że jest to niemożliwe bo brakuje miejsc na parkingu, gdzie można takie samochody umieszczać. W maju ma być zwolnione 7 miejsc parkingowych, ale samochodów do odholowania jest tak dużo, że właściwe te miejsca już są zajęte”.

Ponadto poruszono następujące tematy:

 • Pan Marek Glibowski wniósł wniosek o utwardzenie łącznika przy ul. Dokerskiej i Ignuta,
 • Pan Józef Bidziński ws. zbiornika retencyjnego zgłosił wniosek dalszego monitorowania problemu, zapowiedział udział w spotkaniach z deweloperem oraz korespondencję z Urzędem Miejskim,
 • Pan Konrad Postawa poinformował radnych o pierwszym spotkaniu grupy Radnych do Spraw Cyfryzacji , które odbyło się dnia 22 marca 2018 (wzięło w nim udział 7 radnych z różnych osiedli), a także o kolejnym spotkaniu Grupy Dialogu Społecznego, które miało miejsce dnia 04.04.2018r. w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Rękodzielniczej 1,
 • Pan Tomasz Kapłon poruszył temat diety dla wiceprzewodniczącego Rady Osiedla – wyraził prośbę, „żeby wrócić do sprawy diety i definitywnie ją wyjaśnić na najbliższej sesji”.

Na tym XI sesję Rady Osiedla zakończono.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 09.05.2018r.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz