Dokumenty

Protokół z posiedzenia XIII sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 06 czerwca 2018r.

XIII sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Józef Bidziński.
  2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Józef Bidziński.
  3. Wniosek w sprawie pisma Pani Eweliny Kwiecińskiej „Naturex” do Rady Osiedla z prośbą o wsparcie – załącznik – pismo z dnia 04.0.62018r – ref. Stanisław Zatoń.
  4. Formalne uporządkowanie strony Rady Osiedla – ref. Konrad Postawa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia przebudowy ul. Niedźwiedziej według wariantu projektowego nr 1 ( Zdium) – ref. Józef Bidziński.
  6. Podjęcie Uchwały w prawie upoważnienia Zarządu Osiedla do podejmowania decyzji (bez decyzji finansowych) w okresie przerwy urlopowej Rady Osiedla – ref. Józef Bidziński.
  7. Uchwały Zarządu – ref. Stanisław Zatoń.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Halina Czapnik.
  9. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
  10. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

XIII sesję Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. rozpoczął wiceprzewodniczący Rady Osiedla Pan Józef Bidziński, odczytawszy powyższy harmonogram obrad.

Ad.2)

Przewodniczący Zarządu Osiedla Pan Stanisław Zatoń zgłosił wniosek z prośbą o przesunięcie punktu 3 porządku obrad ze względu na chwilową nieobecność właścicielki firmy „Naturex”. Poprawkę do porządku obrad przyjęto jednogłośnie.

Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Liczba obecnych radnych wyniosła 14, nieobecnych 6.

Ad.4)

Pan Konrad Postawa zwrócił się do Zarządu Osiedla o formalne przekazanie wszystkich niezbędnych danych do administrowania stroną internetową Rady. Wcześniej radny odniósł się do maila swojego poprzednika (tj. osoby odpowiedzialnej za prowadzenie strony w poprzedniej kadencji) argumentując, iż nadal nie ma pełnego dostępu do danych. Wobec zaistniałej sytuacji wiceprzewodniczący Zarządu Pan Władysław Szopa przedstawił Panu Konradowi Postawie pisemne upoważnienie do przejęcia wspomnianych danych. Pan Konrad Postawa został poproszony o przybycie na najbliższe posiedzenie Zarządu w dniu 11 czerwca 2018r. celem odebrania podbitego i podpisanego upoważnienia przez przewodniczącego Rady oraz przewodniczącego Zarządu.

Ponadto radni jednogłośnie wyrazili swoją aprobatę w kwestii powierzenia kompletnych danych Panu Konradowi Postawie, potrzebnych do prowadzenia strony internetowej.

W międzyczasie na posiedzenie Rady przybyła właścicielka Firmy „Naturex”.
Wobec powyższego przystąpiono do realizacji punktu 3 obrad.

Właścicielka straganu u zbiegu ul. Pilczycka/Kozanowska przypomniała radnym, iż zwróciła się do Rady Osiedla z pismem o poparcie swoich starań w sprawie uzyskania formalnego pozwolenia na handel w w/w miejscu. W związku z tym prosi o pozytywną opinię w tej sprawie.

Radny Marek Glibowski przedstawił wszystkim raz jeszcze warunki, jakie powinno się spełnić, aby legalnie handlować, mianowicie chodzi o pozwolenie na prowadzenie działalności oraz pozwolenie na dzierżawę terenu. Ponadto, zdaniem Pana Marka Glibowskiego, nie jest łatwo uzyskać pozwolenie na dzierżawę, gdyż odbywa się to w drodze przetargu, ponadto zarządzenie prezydenta mówi konkretnie w jakich miejscach można prowadzić handel w mieście. Pan Marek Glibowski podkreślił, iż nie jest wrogiem właścicielki straganu przy ul. Kolistej, jest tylko zwolennikiem handlu legalnego.

Wobec powyższej sytuacji wiceprzewodniczący Rady Osiedla Pan Józef Bidziński poprosił radnych o głosowanie nad wnioskiem popierającym starania właścicielki Firmy „Naturex” w uzyskaniu pozwolenia na legalny handel w miejscu jak wyżej. Za opinią pozytywną opowiedziało się 13 radnych przy 1 głosie wstrzymującym.

Ad.5)

Podjęto jednogłośnie Uchwałę nr XIII/61/18 w sprawie poparcia przebudowy ul. Niedźwiedziej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Legnickiej wg. wariantu projektowego nr 1, tj. z zachowaniem dotychczasowej organizacji ruchu z wyznaczeniem miejsc do parkowania oraz wydzielenie ze strefy parkowania fragmentu pobocza i chodnika dla wjazdu karetek i innych pojazdów uprzywilejowanych.

Ad.6)

Podjęto jednogłośnie Uchwałę nr XIII/62/18 w sprawie upoważnienia Zarządu do podejmowania decyzji nie cierpiących zwłoki w okresie urlopowym z wykluczeniem decyzji finansowych.

Ad.7)

Przewodnicząca Komisji ds. Bezpieczeństwa, Opieki Społecznej oraz Koncesji Alkoholowych Pani Halina Czapnik przedstawiła wniosek do zaopiniowania w sprawie koncesji alkoholowych. Wniosek właściciela Stacji Paliw BP we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 67 o kolejne zezwolenie został zaopiniowany pozytywnie.

Wobec powyższego Rada Osiedla jednogłośnie podjęła Uchwał ę nr XIII/63/18 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu jak wyżej.

Ad.8)

Przewodniczący Zarządu Osiedla Pan Stanisław Zatoń odczytał pismo w sprawie współfinansowania zakupu sprzętu nagłaśniającego dla VI LO przy ul. Hutniczej w kwocie 3000 zł. Ze względu na nietypowy cel dofinansowania oraz wysokość dotacji, decyzję w tej sprawie odroczono do sesji wrześniowej.

Ad.9)

Uwagi do protokołu z XII sesji Rady Osiedla zgłosili Pan Marek Glibowski oraz Pan Tomasz Kapłon. W protokole nie znalazły się następujące kwestie:

Pan M. Glibowski: „… w wyniku dyskusji Pan Przewodniczący Macała zaproponował Państwu prowadzącym handel, by dostarczyli pismai odpowiedzi na nie, które kierowali do ZDiUM – u w sprawie legalnego wynajęcia terenu od miasta. Na koniec dyskusji Pan Macała stwierdził, iż Ci Państwo mają złożyć pismo wraz z tymi dokumentami ze ZDiUM-u.”

Pan Tomasz Kapłon: wyraził podziękowanie Panu Dzielnicowemu Michałowi Dybowskiemu za szczególne zaangażowanie i rozwiązanie sprawy dot. spożywania alkoholu i zakłócania porządku publicznego w miejscu funkcjonowania sklepu spożywczego „4 PACK” przy ul. Popowickiej.

Pan Tomasz Kapłon wyraził także swoją opinię nt. głosowania nad wnioskami, zwracając uwagę wszystkim, że „każdy głosuje jak uważa, wg własnego zdania” (głosowanie ws. przyznania środków dla Żłobka nr 3). Ponadto Pan Tomasz Kapłon poprosił o uzupełnienie protokołu o swoją własną wypowiedź, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z pojawiającymi się kwestiami spornymi co do prawdziwości wypowiedzi radnych na posiedzeniach oraz uwagami do protokołów, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Pan Józef Bidziński zaproponował, aby zakupić dyktafon, który rozwieje wszelkie wątpliwości w przyszłości. Wniosek poparli również Pani Halina Czapnik oraz Pan Tomasz Kapłon. Wniosek poddano głosowaniu, za zakupem dyktafonu opowiedziało się 10 radnych, przeciw 3, wstrz. 1.

Uwagi na temat niepochlebnego poziomu dyskusji wniosła radna Pani Iwona Czarnecka, Pani Halina Czapnik oraz Ewa Garncarek-Zarzycka.

Ad.10)

Pani Emilia Chmura przypomniała radnym o spotkaniu w sprawie realizacji projektu „Bio Park Doliny Ślęzy i Stawu Pilczyckiego” w dniu 08.06.2018r.a także o piśmie w sprawie uwag do pierwszego etapu wykonanych prac , m.in. prośba o montaż dodatkowych koszy na śmieci.

Na tym XIII sesję Rady Osiedla zakończono.
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 05.09.2018r.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz

Uwaga do protokołu nr XIII z dnia 6 czerwca 2018r. zgłoszone przez radnego Pana Tomasza Kapłona.

Ad.9)

„Zwracam się do pana przewodniczącego (Henryka Macały), o pouczenie pani Marty Słowikowskiej, żeby wstrzymała się z idiotycznymi uwagami, dotyczącymi głosowania – mojego i pani Czapnik – nad dotacją dla Żłobka nr 3. Ja i pani Czapnik, nie życzymy sobie takich uwag pod naszym adresem. Każdy z nas głosuje tak, jak uważa i nikomu nic do tego.

Usłyszałem tu od pani Słowikowskiej sugestię, aby o głosowaniu nad dotacją dla żłobka,  napisać na portalu www.popowicewroclaw.pl,  który prowadzę. Ja zastanawiam, czy nie lepiej byłoby napisać tam o radnej, która nie chodzi przez cztery miesiące na sesje naszej Rady, a jest wtedy gdy głosuje się nad dotacją dla żłobka”.