Liczba obecnych Radnych na XIV  Sesji: 18

Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu 10.09.14 r.                1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                                  2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała                                                                                                         3. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref.Przewodniczący Komisji                                                                                                                 4. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja –  ref. Stanisław Zatoń                                                 5. Informacja zarządu o pracy w czasie okresu urlopowego –  ref. Stanisław Zatoń                                                                                                                                                                 6.Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka                                                                                                                                        7.Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad. 1) XIV Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczęła   Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla p. Halina Czapnik, proponując powyższy porządek obrad.

Ad. 2) Nie zgłoszono żadnych wniosków w sprawie zmian porządku obrad. Powyższy   porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3) Przewodnicząca Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych p. Grażyna Walczak odczytała wniosek do zaopiniowania dot. koncesji alkoholowych w następującym punkcie:

  • BARBARA ŻESŁAWSKA, punkt sprzedaży: Sklep ogólnospożywczy Wrocław, ul. Modra 28B – kontynuacja.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej przez Komisję ds. Zdrowia, Opieki Społecznej I Koncesji Alkoholowych nie spotkano się z negatywną opinią w/w sprawie.

Rada Osiedla podjęła Uchwałę nr XIV/75/14 w sprawie opinii do wydania zezwoleń    na podawanie napojów alkoholowych w w/w  lokalu następującą ilością głosów:  15   za, 1 osoba wstrzymująca się od głosu.

Ad. 4) Przewodniczący Zarządu p. Stanisław Zatoń przedstawił propozycje dot.             przeznaczenia środków finansowych dla placówek oświatowych, które wyraziły  prośbę o współorganizację następujących imprez:

  • Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Bobrza 27 – prośba o współorganizowanie przedsięwzięcia zw. z tematyką bezpieczeństwa uczniów kl. I oraz  zakupu kamizelek odblaskowych – kwota 1000 zł – propozycja Zarządu – 800 zł
  • P-104 „Na Misiowej Polanie” ul. Niedźwiedzia 26-28 – współorganizowanie imprezy „Pożegnanie lata – święto pieczonego ziemniaka” –  kwota 500 zł

Radni przegłosowali powyższe propozycje jednogłośnie, tj. 17 głosów za,  tym samym   akceptując propozycje Zarządu.

Ad. 5) Informacje dotyczące pracy Zarządu w okresie wakacyjnym przedstawiła sekretarz  Ewa Garncarek-Zarzycka. Sprawozdanie z działalności Zarządu w tym czasie zawiera załącznik do protokołu.

Ad. 6) Protokół z XIII Sesji w wersji papierowej przekazano radnym do  wglądu podczas posiedzenia Rady. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej R.O.  www.radaosiedla29.pl. Protokół przyjęto jednogłośnie ( 18 głosów za).

Ad. 7) Przewodniczący Rady Osiedla p. H. Macała poinformował Radnych o fakcie      zorganizowania festynu osiedlowego na Pilczycach pt. „Żegnajcie wakacje, witaj    szkoło”, który odbył się dnia 7 września 2014r. Na ten cel zostały spożytkowane środki , których nie wykorzystano przy organizacji Festynu z okazji Dnia Dziecka na osiedlu Popowice (pozyskiwana z CIRS kwota 3000 zł), ze względu na niedotrzymanie terminów przy zawieraniu umów z ZOJM. Tym sposobem powróciło pytanie, czy R. O. dopełniła wszelkich formalności by pieniądze przeznaczone na współorganizację festynu na Popowicach zostały w odpowiedni sposób wykorzystane, a osoby będące odpowiedzialne za pilotowanie tego przedsięwzięcia dopełniły wszelkich formalności? Pan Henryk Macała wyraźnie podkreślił fakt, że przy organizacji imprez typu Festyn Osiedlowy należy wykazać się szczególnym zaangażowaniem, gdyż procedury są nieubłagane, a przegapienie           terminu skutkuje nieotrzymaniem środków na ten cel. Radna Marta Słowikowska         pilotująca Festyn na Popowicach zapewniła, iż  dotrzymała wszelkich terminów,          sprawę przekazała organom Spółdzielni Mieszkaniowej „Popowice”. Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia ostateczne wyjaśnił, że bezpośrednią przyczyną niewykorzystania kwoty 3000 zł z CIRS na Festyn Popowicki było zbyt późne przekazanie danych do zawarcia umowy z ZOJM-em.

Radny Marek Lewicki wystosował zapytanie do Rady o kwestię wycinki drzew na      osiedlu Kozanów w okolicy ulic  Dzielnej i Modrej. Postanowiono wystosować pismo             do Prezydenta Wrocławia prosząc o wyjaśnienie sprawy.

Na tym XIV Sesję Rady Osiedla zakończono. Ustalono termin kolejnej sesji na dzień 08.10 2014r. na godzinę 18.00 w siedzibie Rady Osiedla.

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka                                                                                                                     Sekretarz

 

Załącznik do protokołu nr XIV R.O. Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Informacje nt. pracy Zarządu w okresie wakacyjnym 2014 – VI kadencja

Na przestrzeni czasu od 01.06 do 31.08.2014r. Zarząd Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. odbył  8 posiedzeń. Podjęto 5 uchwał Zarządu.

2 uchwały w sprawie opinii do wydawania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych – opiniowane pozytywnie:

-MONIKA JASIEL – w punkcie sprzedaży: Sklep Spożywczy „ŻABKA”, Wrocław, ul. Szklarska 20/1A- nowy punkt

– „MAŁPKA” Spółka Akcyjna, 60-792 Poznań, ul. Wojskowa 6 w punkcie sprzedaży: Sklep Spożywczy „Małpka. Express”, Wrocław, ul. Niedźwiedzia 17- nowy punkt

Uchwałę w sprawie przyjęcia wniosków inwestycyjnych Rady Osiedla na rok 2015  (27 wniosków).

Uchwałę w sprawie przyjęcia projektu planu wydatków na rok 2015.

Uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji oferty dot. organizacji festynu osiedlowego „Żegnajcie wakacje-witaj szkoło” w dniu 07.09.2014r.

Przyjęto korespondencję dotyczącą następujących kwestii:

  1.  Z Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich:                                                                                    – Wzór karty zadania inwestycyjnego do realizacji w ramach budżetu na rok 2015 z prośbą o wypełnienie do dnia 14.08.2014                                                                                    – w sprawie projektu planu finansowego na rok 2014 i podjęcie uchwały w tej sprawie     – w sprawie aktualizacji oferty zadania Festyn Osiedlowy„Żegnajcie wakacje witaj szkoło” i podjęcia uchwały
  2. Z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w sprawie remontu chodnika ul. Papierniczej na odcinku od ul. Bednarskiej –  termin wykonania III kwartał 2014r.
  3. Z Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  „Plener” ul. Robotnicza 34a w sprawie spożywania alkoholu między blokami ul. Dokerskiej 11-13 – pismo  również do wiadomości Policji i Straży Miejskiej

Wystosowano pisma do:

  • Komisariat Policji Wrocław-Fabryczna – prośba o wzmożony monitoring terenu Przedszkola nr 104 „Na Misiowej Polanie” na Popowicach, a także prośba o utworzenie stoiska prewencyjnego podczas imprezy plenerowej „Żegnajcie wakacje-witaj szkoło” w dniu 07.09.2014r. na stadionie przy ul. Lotniczej 7.

Wszelkie szczegóły zawarte są w dokumentacji Rady Osiedla.