Liczba obecnych Radnych na XV Sesji: 15

Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu 08.10.14 r.

1.Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                 2.Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej  sprawie.- ref. Henryk Macała                                                                                                3.Uchwała w sprawie aktualizacji wniosku o dofinansowanie festynu zorganizowanego w dniu 07.09.14 r. z powodu nieodbytego festynu na osiedlu Popowice w dniu 01.06. 2014 – ref. Ryszard Kuzia                                                                                                                      4.Aktualizacja wniosku na organizację wigilii dla samotnych  w roku 2014. – ref. Henryk Macała.                                                                                                                                         5.Uchwała w sprawie organizacji festynu osiedlowego, wigilii i imprez mikołajowych w roku 2015- ref. Henryk Macała                                                                                                              6.Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji                                                                                                        7.Uchwała w sprawie progów spowalniających na osiedlu Popowice – ref. Tomasz Kapłon                                                                                                                                                      8. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja –  ref. Stanisław Zatoń                                               9. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka  10. Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad.1) XV Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął       Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, proponując powyższy porządek     obrad.

Ad.2) Zgłoszono wniosek o przesunięcie punktu 8 porządku obrad w miejsce punktu 3 (Przewodniczący Zarządu p. Stanisław Zatoń). Wniosek poddano głosowaniu i został on przyjęty jednogłośnie.

Ad.8 )  Przewodniczący Zarządu p. Stanisław Zatoń przedstawił propozycje Zarządu dot.      przeznaczenia środków finansowych dla placówek oświatowych i in. instytucji, które     wyraziły prośbę o współorganizację następujących imprez:

  • Zespół Szkolno Przedszkolny nr 7, ul. Koszykarska 2-4, Międzyszkolny Konkurs Edukacyjno-Sportowy „Szóstakiada z prewencją” – kwota 800 zł
  • Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jadwigi, ul. Pilczycka 25, Festyn Parafialny -kwota 1000 zł                                                                                                                                         Przewodniczący R. O. p. Henryk Macała zwrócił uwagę na dobrą organizację    poprzedniego festynu parafialnego, któremu przewodniczył proboszcz Parafii p.w.          Św. Jadwigi, podkreślił duże zaangażowanie samych parafian w imprezę –             inicjatywę godną wsparcia ze względu na cele społeczne i integracyjne.

Radny z osiedla Kozanów p. Marek Lewicki zgodnie potwierdził powyższą opinię         jednocześnie podkreślił bezinteresowną aktywność parafian w zorganizowaniu niepowtarzalnego menu podczas festynu.

Obydwa wnioski o dofinansowanie i współorganizację powyższych przedsięwzięć         poddano głosowaniu. W przypadku pierwszym wniosek przyjęto jednogłośnie, w przypadku drugim za wnioskiem głosowało 14 radnych przy jednym głosie      wstrzymującym się.

Ad. 3, 4, 5, 6, 7)

Zgodnie z porządkiem obrad w tych punktach zawarto informacje dotyczące      konieczności podjęcia uchwał w następujących kolejno sprawach:

  • Uchwała nr XV/76/14 w sprawie aktualizacji  kosztorysu zadania: „Wieczerza Wigilijna dla osób samotnych, bezdomnych i opuszczonych z osiedla Pilczyce, Kozanów i Popowice w roku 2014”.    Aktualizowana kwota to 1300,00 zł, która zostanie przeznaczona  na pokrycie kosztów związanych z w/w przedsięwzięciem. Uchwała podjęta jednogłośnie.
  • Uchwała nr XV/77/14 w sprawie akceptacji uchwały Zarządu nr 05/14 z dnia 01.09.2014r. dot. przyjęcia aktualizacji oferty organizacji Festynu Osiedlowego pn.        „Żegnajcie wakacje – witaj szkoło”. Uchwała podjęta jednogłośnie.
  • Uchwała nr XV/78/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z organizacji Festynu Osiedlowego pt. „Żegnajcie wakacje – witaj szkoło”, który odbył się dnia 07.09.2014r. na osiedlu Pilczyce.Sprawozdanie zawiera wszelkie niezbędne dane dotyczące realizacji powyższego  zadania społecznego. Uchwała podjęta jednogłośnie.
  • Uchwała nr XV/79/14 w sprawie uzyskania dofinansowania przez CIRS zadania społecznego: „Wieczerza Wigilijna dla osób samotnych, bezdomnych i opuszczonych z osiedla Pilczyce, Kozanów i Popowice w roku 2015”. Wnioskowana wysokość dotacji to kwota 3000,00 zł na pokrycie kosztów przedsięwzięcia. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się.
  • Uchwała nr XV/80/14 w sprawie uzyskania dofinansowania przez CIRS zadania społecznego: „Impreza Mikołajkowa dla dzieci o niskim statusie materialnym z osiedla Pilczyce, Kozanów i Popowice w roku 2015”. Wnioskowana wysokość dotacji to kwota 1300,00 zł na pokrycie kosztów  przedsięwzięcia. Uchwała podjęta jednogłośnie.
  • Uchwała nr XV/81/14 w sprawie uzyskania dofinansowania przez CIRS zadania społecznego: „Festyn Osiedlowy dla mieszkańców Pilczyc, Kozanowa i Popowic w roku 2015”. Wnioskowana wysokość dotacji to kwota 3000,00 zł na pokrycie kosztów przedsięwzięcia. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się.
  • Uchwała nr XV/82/14 w sprawie korekty budżetu na rok 2014 oraz przyjęcia na stan środków płynących z biblioteki Publicznej  Filia nr 15 z tytułu czynszu. Uchwałę podjęto w celu pełnego wykorzystania środków  z planu finansowego w roku 2014 zgodnie z załączonym do uchwały wykazem. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się.
  • Uchwała nr XV/83/14 w sprawie zamontowania progów spowalniających ruch na ul. Jeleniej na odcinku od ul. Niedźwiedziej do ul. Białowieskiej. Propozycję uchwały przedstawił radny Tomasz Kapłon. Rada Osiedla  postanowiła wyrazić poparcie dla wniosku i wystąpić z odpowiednim pismem do ZDiUM . Montaż progów spowalniających ruch w w/w miejscu przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Popowic oraz zwiększenia komfortu życia. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący Zarządu p. Stanisław Zatoń przedstawił do wiadomości Rady pismo p. Filipa Sozańskiego – mieszkańca Popowic, w którym jest mowa o problemie dzikich kotów na osiedlu przy ul. Białowieskiej 13-23. W piśmie wskazano propozycję rozwiązania problemu – zakup specjalnych boksów dla kotów usytuowanych poza osiedlem.

Pan S. Zatoń  wystąpił z propozycją zabezpieczenia środków z budżetu Rady w kwocie 5700, 00 zł na organizację Wigilii dla samotnych, która będzie miała miejsce dnia 21.12.2014r. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 1 osoba była przeciw i 1 wstrzymała się od głosu.

Zgłoszono również problem gromadzenia się wody w miejscu wyremontowanych wałów  nad Odrą na osiedlu Kozanów – sprawa do dalszego monitorowania.

Ad. 9) Protokół z XIV Sesji przekazano Radnym do  wglądu podczas posiedzenia Rady. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej R.O.   www.radaosiedla29.pl. Przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 10) Na tym XV Sesję Rady Osiedla zakończono. Ustalono termin kolejnej Sesji na dzień 12.11.2014r. na godz. 18.00 w siedzibie R. O.

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka                                                                                                                  Sekretarz