Liczba obecnych Radnych na XLI Sesji: 12

Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu 07.12.16 r.

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Halina Czapnik
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Halina Czapnik
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty planu finansowego na rok 2016 – ref. Marcin Budzisz
 4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji
 5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń
 6. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka
 7. Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad. 1) XLI Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczęła Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla p. Halina Czapnik, proponując powyższy porządek obrad.

Ad. 2) Nie zgłoszono żadnych wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
Powyższy porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3) Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił okoliczności podjęcia uchwały dot. przesunięcia środków finansowych w klasyfikacji budżetowej ze względu na efektywne wykorzystanie tychże środków przez Radę Osiedla. W następstwie tego podjęto jednogłośnie Uchwałę nr XLI/198/16 w sprawie korekty planu finansowego na rok 2016 w raz z odpowiednim załącznikiem do tejże uchwały.

Ad. 4) Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia odczytał wniosek do zaopiniowania ws. przyznania koncesji alkoholowej.   Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych wydała opinię pozytywną dot.  przestawionego wniosku. Wobec powyższego RO podjęła Uchwałę nr XLI/199/16 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: restauracja „Guitar Max”,  ul. Dzielna 9-11, kolejne zezwolenie – opinia pozytywna, uchwała podjęta jednogłośnie.

Ad. 5) Ze względu na niewykorzystane środki z tytułu diet, wynikających z nieobecności niektórych radnych w ciągu całego roku kalendarzowego, Zarząd postanowił przyznać jednorazowe diety uznaniowe dla najbardziej aktywnych radnych w roku 2016.
Dlatego też Rada Osiedla podjęła następujące uchwały:

 • Uchwałę nr XLI/200/16 w sprawie jednorazowej diety uznaniowej dla radnego Marka Lewickiego w wysokości 100 zł ( za 11, wstrz. 1),
 • Uchwałę nr XLI/201/16 w sprawie jednorazowej diety uznaniowej dla Członka Zarządu Janiny Chlebińskiej w wysokości 100 zł ( za 11, wstrz. 1),
 • Uchwałę nr XLI/202/16 w sprawie jednorazowej diety uznaniowej dla Wiceprzewodniczącej RO Haliny Czapnik w wysokości 100 zł ( za 11, wstrz. 1),
 • Uchwałę nr XLI/203/16 w sprawie jednorazowej diety uznaniowej dla Sekretarza Zarządu Ewy Garncarek-Zarzyckiej w wysokości 240 zł ( za 11, wstrz. 1),
 • Uchwałę nr XLI/204/16 w sprawie jednorazowej diety uznaniowej dla Skarbnika Zarządu Marcina Budzisza w wysokości 240 zł ( za 11, wstrz. 1),
 • Uchwałę nr XLI/205/16 w sprawie jednorazowej diety uznaniowej dla Wiceprzewodniczącego Zarządu Ryszarda Kuzi w wysokości 240 zł ( za 11, wstrz. 1),
 • Uchwałę nr XLI/206/16 w sprawie jednorazowej diety uznaniowej dla Przewodniczącego Zarządu Stanisława Zatonia w wysokości 230 z( za 11, wstrz. 1).

Na wniosek Skarbnika Zarządu  P. Marcina Budzisza,  Rada Osiedla podjęła jednogłośnie       Uchwałę nr XLI/207/16 w sprawie korekty budżetu  na rok 2016 z uwzględnieniem przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami i przeznaczenie ich na wykonanie albumu z okazji  X – lecia osiedlowego chóru „Piastuny”.

Ad.6) Protokół z XL Sesji w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia Rady. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej RO www.radaosiedla29.pl.  Protokół przyjęto bez uwag.

Ad.7) Radny Marek Lewicki poinformował radnych o możliwości pobrania aplikacji na telefony komórkowe – Mobilny Asystent Mieszkańca. Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia zaprosił radnych na spotkanie opłatkowe w dniu 19.12.2016r. o godz. 18.00.

Na tym XLI Sesję Rady Osiedla zakończono.
Protokołowała:                                                                                                                                     Ewa Garncarek Zarzycka                                                                                                        Sekretarz