Liczba obecnych Radnych na XLII Sesji: 16

Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu 18.01.17 r.

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                                 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała                                                                                                        3. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za rok 2016 r. – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka i Marcin Budzisz                                                                                                                                    4. Przyjęcie planu finansowego na rok 2017 – ref. Marcin Budzisz                                            5. Uchwała w sprawie wysokości diet na rok 2017 – ref. Stanisław Zatoń                               6. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji                                                                                                                     7. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń                                                 8. Przyjęcie sprawozdania z organizacji wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych i bezdomnych – ref. Henryk Macała                                                                                                 9. Przyjęcie sprawozdania z organizacji imprez mikołajowych dla dzieci – ref. Henryk Macała i Halina Czapnik                                                                                                                 10. Uchwały w sprawie aktualizacji wniosków w sprawie organizacji festynu  – ref. Henryk Macała                                                                                                                                                    11. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka                       12. Wolne wnioski i zapytania radnych

 

Ad.1) XLII Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla  p. Henryk Macała, proponując powyższy porządek obrad.

Ad.2) Nie zgłoszono wniosków w sprawie zmian porządku obrad. Powyższy porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad.3 ) Sprawozdanie merytoryczne z działalności Rady Osiedla za rok 2016, zawierające m.in. dane rzeczowe działalności Rady oraz ocenę współpracy Osiedla z organami miasta i jego jednostkami oraz służbami, przedstawiła sekretarz Zarządu Ewa Garncarek-Zarzycka. W sprawozdaniu podano ilość złożonych wniosków inwestycyjnych oraz zweryfikowano, które z nich zostały zrealizowane na obszarze Osiedla.                                                         Zestawienie finansowe zaprezentował skarbnik Zarządu p. Marcin Budzisz. Dochody Rady, na które składają się:  subwencja podstawowa w r. 2016 (kwota 49 170 zł uzależniona od ilości mieszkańców osiedla) oraz środki pozyskane z WCRS ( kwota 12 655 zł  – środki dodatkowe na realizację zdań społecznych takich jak: „Wigilia”, „Mikołaj” oraz „Festyn Osiedlowy”). Szczegółowo zreferowano wydatki Rady: koszty administracyjne, wydatki na cele kulturalne, oświatę i sport, pomoc społeczną.

Wobec powyższego podjęto jednogłośnie Uchwałę nr XLII/208/17 przyjmującą sprawozdanie merytoryczno – finansowe z działalności Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. za rok 2016.

Ad.4) Skarbnik Zarządu p. Marcin Budzisz przedstawił plan finansowy RO na rok 2017.       Środki finansowe w formie subwencji podstawowej: 49 250 zł, diety 14 770 zł (objęte w roku 2017 podwyżką) oraz ew. środki pozyskane z WCRS zostały podzielone wg poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej, co pozwala na optymalną realizację podejmowanych zadań. Opracowany plan wydatków stanowi podstawę gospodarki finansowej Osiedla.

W związku z powyższym Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XLII/209/17 w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2017 zgodnie z odpowiednim załącznikiem do tejże uchwały.

Ad. 5) Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił propozycje Zarządu dot. wysokości diet dla radnych oraz przewodniczących komisji, a także dla członków Zarządu i Wiceprzewodniczącego RO.  W roku kalendarzowym 2017, w związku z podwyżką ulegają one zmianie i obejmują wszystkich radnych. Propozycje Zarządu to: przewodniczący Zarządu – 185 zł, wiceprzewodniczący Zarządu, sekretarz i skarbnik – 180 zł, członek Zarządu i wiceprzewodniczący Rady Osiedla – 110 zł, przewodniczący komisji – 30zł, pozostali radni – 25 zł.

Pan Władysław Szopa  wystąpił z wnioskiem o obniżenie diet dla zwykłych radnych do wysokości 10 zł, natomiast pozostałą kwotę zaproponował przyznać członkom Zarządu proporcjonalnie do pełnionych funkcji.  Sprzeciw wyraziły Przewodnicząca RO pani Halina Czapnik oraz pani Grażyna Walczak, powołując się na zbyt niskie w ogóle diety dla zwykłych członków, a obniżając je z 20 zł na 10 zł  powstaje pytanie, czy Rada Osiedla w ogóle jest potrzebna, skoro i tak najwięcej pracy wykonuje Zarząd?                                Przewodniczący RO pan Henryk Macała podkreślił, że kwestia, czy rada jest potrzebna czy nie, jest regulowana przez ustawę (15 lub 21 radnych). Ponadto mocno zaznaczył wysoką frekwencję naszych radnych na posiedzeniach, zaangażowanie i bardzo dobrą współpracę z mieszkańcami.  Pani Barbara  Katarzyńska zgłosiła wniosek, by nie obejmować podwyżką diet zwykłych radnych  (pozostać przy kwocie 20 zł), lecz tylko członków Zarządu i wiceprzewodniczącego RO. Powyższe wnioski zostały poddane głosowaniu. Wniosek pana Władysława Szopy uzyskał 1 głos, wniosek pani Barbary Katarzyńskiej zdobył 7 głosów, natomiast  za wnioskiem Zarządu zagłosowało 8 radnych.

W następstwie zaistniałej sytuacji Rada Osiedla podjęła uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych  w następującej kolejności:
Uchwała nr XLII/210/17 w sprawie diety dla Przewodniczącego Zarządu w wysokości 185 zł, podjęta liczbą głosów: za: 15, wstrz.: 1,
Uchwała nr XLII/211/17 w sprawie diety dla Wiceprzewodniczącego Zarządu w wysokości 180 zł, podjęta liczbą głosów: za: 14, wstrz.: 2,
Uchwała nr XLII/212/17 w sprawie diety dla Sekretarza Zarządu w wysokości 180 zł, podjęta liczbą głosów: za: 15, wstrz.: 1,
Uchwała nr XLII/213/17 w sprawie diety dla Skarbnika Zarządu w wysokości 180 zł, podjęta liczbą głosów: j/w,
Uchwała nr XLII/214/17 w sprawie diety dla Członka Zarządu w wysokości 110 zł, podjęta liczbą głosów: za: 14, wstrz.: 2,
Uchwała nr XLII/215/17 w sprawie diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla w wysokości 110 zł, podjęta liczbą głosów: za: 15, wstrz.: 1,                                             Uchwała nr XLII/216/16 w sprawie diet dla przewodniczących komisji tematycznych w wysokości 30 zł, podjęta liczbą głosów: za: 13, wstrz.: 3,                                                                                                                                                      Uchwała nr XLII/217/17 w sprawie diet dla pozostałych radnych w wysokości 25 zł, podjęta liczbą głosów: za: 12, przeciw: 1, wstrz.: 3.

Ad. 6) Wiceprzewodniczący Zarządu pan Ryszard Kuzia przedstawił wniosek do  zaopiniowania w sprawie przyznania koncesji alkoholowej w następującym lokalu:          Sklep spożywczo – przemysłowy, Wrocław, ul. Dzielna 3 – kolejne zezwolenie.                         W wyniku głosowania Rada Osiedla rozpatrzyła wniosek pozytywnie podejmując jednogłośnie Uchwałę nr XLII/218/17 w sprawie wydania zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych w/w lokalu.

Ad. 7) Brak.

Ad. 8) Przewodniczący Rady p. Henryk Macała zaprezentował radnym sprawozdanie z organizacji Wieczerzy Wigilijnej dla osób samotnych i bezdomnych, która odbyła się dnia 18 grudnia 2016r.w Ośrodku Działań Społeczno – Kulturalnych „Piast” przy ul. Rękodzielniczej 1. Impreza skupiła ponad 220 osób. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl, europoseł  pan Kazimierz Ujazdowski, , biskup Archidiecezji Wrocławskiej Jacek Kiciński oraz księża z osiedlowych parafii . Spotkanie wigilijne rozpoczęto widowiskiem artystycznym w wykonaniu chóru „Piastuny”, były modlitwa, życzenia i wspólne biesiadowanie przy wigilijnym stole. Pan europosel K. Ujazdowski odznaczył kierownika chóru P. Henryka Macałę oraz panią dyrygent Ewę Grygar medalem „Gloria Artis”.

RO podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XLII/219/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania społecznego:                                                                                           Wieczerza Wigilijna 2016 dla osób samotnych i opuszczonych.

Ad.9) Kolejne sprawozdanie dotyczące przebiegu Imprez Mikołajowych dla dzieci z Pilczyc, Kozanowa i Popowic zreferował również p. przewodniczący Henryk Macała, radny Marek Lewicki,  a także wiceprzewodnicząca Rady p. Halina Czapnik. Zabawy mikołajowe odbyły się odpowiednio w Ośrodku Działań Społeczno –Kulturalnych „Piast” dnia 5 grudnia 2016r., w parafii Św. Jadwigi dnia 6 grudnia 2016r., a także w siedzibie SML-W „Popowice” w dniu 10 grudnia 2016r.                                                                                                                           RO podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XLII/220/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania społecznego: Imprezy mikołajowe 2016 dla dzieci z osiedli: Pilczyc, Kozanowa oraz Popowic.

Ad.10) Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. podjęła uchwałę w sprawie aktualizacji zadania społecznego: Festyn Osiedlowy. W roku 2017 odbędzie się on ta terenie Pilczyc.   Uchwała nr XLII/221/17 w sprawie aktualizacji kosztorysu organizowanego w roku 2017 Festynu Osiedlowego w kwocie 3000 zł została podjęta jednogłośnie. Również jednogłośnie  została podjęta Uchwała nr XLII/222/17 w sprawie sprawozdania z działalności chóru „Piastuny”. Chór osiedlowy działa od 10 lat, dając koncerty w Polsce i za granicą, wielokrotnie nagradzany za niepowtarzalny repertuar, stroje i profesjonalizm.

Ad.11) Protokół z XLI Sesji w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia Rady. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej RO www.radaosiedla29.pl. Protokół został przyjęty bez uwag.

Ad.12) Informacje nt. zbliżających się wyborów do rad osiedlowych VII kadencji przekazał radnym Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, dotyczyły przede wszystkim terminu kolejnych wyborów, przypadających na ostatnią niedzielę kwietnia 2017r.

Na tym XLII Sesję Rady Osiedla zakończono.
Termin kolejnego posiedzenia ustalono na dzień 08.02.2017r

.

Protokołowała:                                                                                                                                Ewa Garncarek-Zarzycka

Sekretarz Osiedla