Liczba obecnych Radnych na XLIII Sesji: 13

  Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu 08.03.17 r.

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                                  2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała                                                                                                     3. Informacja na temat wyborów do rad osiedli – ref H. Macała                                                4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji                                                                                                                   5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. S. Zatoń                                                              6. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka                            7. Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad.1) XLIII Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczęła Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla p. Halina Czapnik, proponując powyższy porządek obrad.

Ad. 2) Zgłoszono wniosek w sprawie zmian porządku obrad. Radny Marek Lewicki zgłosił potrzebę przesunięcia punktu 3 w miejsce punktu 7 porządku obrad, z uwagi na nieobecność referującego temat wyborów do Rad Osiedli 2017, Przewodniczącego p. Henryka Macały. Powyższą zmianę w  porządku obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4) Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił wnioski do zaopiniowania ws. przyznania koncesji alkoholowej. Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowej wydała opinię pozytywną dot. przestawionych poniżej wniosków:       – Krzysztof Makara, punkt sprzedaży: sklep spożywczy, ul. Dokerska 11 – kolejne zezwolenie,                                                                                                                                            – Grzegorz Kalinowski, punkt sprzedaży: sklep monopolowy, ul. Dokerska 13A – zmiana przedsiębiorcy,                                                                                                                                    – Jeronimo Martins Polska S.A., punkt sprzedaży: sklep spożywczy „Biedronka”, ul. Legnicka57B  – nowy punkt

Rada Osiedla podjęła jednogłośnie następujące uchwały:                                                             Uchwałę nr XLIII/223/17 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych  w lokalu: sklep spożywczy, ul. Dokerska 11,                                                 Uchwałę nr XLIII/224/17 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych  w lokalu: sklep monopolowy, ul. Dokerska 13A,                                         Uchwałę nr XLIII/225/17 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych  w lokalu: sklep spożywczy „Biedronka”, ul. Legnicka 57B.

Ad. 5) Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił propozycje Zarządu dot. dofinansowania ważnych przedsięwzięć w miesiącach marcu i kwietniu 2017 w szkołach, przedszkolu oraz w Klubie Seniora. Z racji kończącej się kadencji, RO osiedla dysponuje pomniejszonym budżetem (proporcjonalnie za cztery miesiące), dlatego też poniższe propozycje dotacji poszczególnych imprez kształtują się następująco:

  1. PZERiI, Zarząd Koła nr 2, Popowice – impreza z okazji 35-lecia Koła – 1100 zł,
  2. ZS nr 21, Szkoła Podstawowa nr 116 dla Uczniów z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, ul, Ignuta , Kozanów – impreza jubileuszowa szkoły –  kwota 700 zł,
  3. ZSP nr 7, ul. Koszykarska, Pilczyce – konkurs międzyszkolny „Spartakiada z prewencją” –  kwota 700 zł,
  4. VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Hutnicza, Pilczyce – projekt „Przyroda dobrem wspólnym” –  kwota 1000 zł,
  5. Przedszkole nr 104, ul. Niedźwiedzia, Popowice – konkurs międzyprzedszkolny „Mam Talent” – kwota 1000 zł,
  6. SP nr 3, ul. Bobrza, Popowice – Mistrzostwa Wrocławia w Tabliczce Mnożenia – kwota 500 zł.

Radny Tomasz Kapłon wystąpił z wnioskiem o podwyższenie kwoty dla Seniorów z Popowic do 1300 zł,  podkreślając ważność Jubileuszu 35 –  lecia Koła nr 2,  natomiast dla Szkoły Podstawowej nr 116 z Kozanowa zaproponował dotację w wysokości 800 zł. Zarząd Osiedla oraz pozostali radni przyjęli powyższą propozycję jednogłośnie. Ostatecznie przyjęto dotacje w następującym kształcie: Zarząd Koła nr 2 – 1300 zł,    SP nr 116 – 800 zł, ZSP nr 7 – 700 zł, VI LO – 1000 zł, P-104 – 1000 zł, SP nr 3 – 500 zł.

Ad. 6) Protokół z XLII Sesji w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia Rady. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej RO www.radaosiedla29.pl .   Protokół został przyjęty bez uwag

Ad. 7) Radny Marek Lewicki zabrał głos w sprawie realizacji wniosków inwestycyjnych w roku 2017, mówił o odrzuconym wniosku „Kozanowskim” oraz kwestii zawyżania przez miasto kwot realizowanych wniosków  w ramach WBO.

Ad. 8) Przewodniczący Rady p. Henryk Macała przybliżył radnym informacje nt. zbliżających się wyborów do rad osiedlowych VII kadencji, o terminie wyborów przypadającym na dzień 23 kwietnia 2017, terminach powołania komisji wyborczej ( 07-31.03.2017r.) oraz terminach składania zgłoszeń kandydatów na radnych osiedlowych (07-24.03.2017r.). szczegóły zawarte są na stronie www.wroclaw.pl/BIP/wybory do Rad Osiedli 2017.

Na tym XLIII Sesję Rady Osiedla zakończono.
Termin kolejnego posiedzenia ustalono na dzień 08.03.2017 r.
Protokołowała:                                                                                                                                      Ewa Garncarek-Zarzycka

Sekretarz