Liczba obecnych Radnych na XLIV Sesji: 14

Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu 08.03.17 r.                 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                                   2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała                                                                                                        3. Omówienie kalendarza wyborczego do rad osiedli – ref. Henryk Macała                              4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji                                                                                                                       5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. S. Zatoń                                                               6. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka                             7. Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad. 1) XLIV Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla  Pan Henryk Macała, proponując powyższy porządek obrad.

Ad. 2) Nie zgłoszono żadnych wniosków w sprawie zmian porządku obrad. Powyższy porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3) Przewodniczący Rady Pan Henryk Macała podał radnym szczegółowe informacje nt. zbliżających się wyborów do Rad Osiedli. Przypomniał o terminie wyborów przypadającym na dzień 23 kwietnia 2017r. (niedziela), przekazał druki zgłoszenia na radnego, druki oświadczeń  oraz  list poparcia. Przewodniczący raz jeszcze przypomniał o terminie składania zgłoszeń kandydatów na radnych osiedlowych (do 24.03.2017r.) oraz odesłał radnych do zapoznania się ze wszystkimi wytycznymi zawartymi na stronie internetowej pod adresem:  www.wroclaw.pl/BIP/wybory.

Ad. 4) Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił wnioski do zaopiniowania ws. przyznania koncesji alkoholowej. Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowej wydała opinię pozytywną dot. przestawionych poniżej wniosków:                                                                                                                                                 – Agnieszka Noculak , punkt sprzedaży:sklep spożywczy „Żabka”, ul. Dziadoszańska 44 E, kolejne zezwolenie,                                                                                                                                  – Wojciech Bytow , punkt sprzedaży: sklep spożywczy, ul. Pałucka 67,  zmiana przedsiębiorcy.

Rada Osiedla podjęła jednogłośnie następujące uchwały:                                                              – Uchwałę nr XLIV/226/17 w sprawie opinii o wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  w lokalu: sklep spożywczy „Żabka”, ul. Dziadoszańska  44E ,            – Uchwałę nr XLIV/227/17 w sprawie opinii o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  w lokalu: sklep spożywczy, ul. Pałucka 67.

Ad. 5) Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń przedstawił propozycje Zarządu dot. dofinansowania następujących imprez:

  1. Trzy Parafialne Zespoły Caritas z Pilczyc, Kozanowa oraz Popowic – akcja świątecznej pomocy Wielkanoc 2017  – kwota po 700 zł dla każdego zespołu,
  2. OKS „ Sokół”, Klub Wędkarski „Karaś” – organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci i dorosłych  w roku 2017 – kwota 1500 zł ,
  3. Przedszkole nr 150 „Wesołe Nutki”, ul. Ignuta, na Kozanowie – obchody jubileuszu placówki – kwota 500 zł.

Powyższe propozycje Rada Osiedla przyjęła jednogłośnie z wyjątkiem punktu 2, w którym   za przyjęciem kwoty 1500 zł za opowiedziało się 13 radnych przy jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 6)  Protokół z XLIII Sesji w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia Rady. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej RO www.radaosiedla29.pl .  Protokół został przyjęty bez uwag

Ad. 7) Radny Marek Lewicki zabrał głos w sprawie montażu stacji rowerowej na Kozanowie  – zauważył, że pomysł Rady w powyższej kwestii oraz projekt w ramach WBO w tejże sprawie, dublują się. Ponadto Pan Lewicki zwrócił uwagę na dość zużytą tablicę informacyjną przed siedzibą Rady, która zawiera nieaktualne informacje. Radni zgodnie zgodzili się w kwestii zakupu nowej tablicy, co będzie stanowić pierwsze zadanie dla radnych kolejnej kadencji Rady Osiedla. Pan Marek Lewicki zgłosił również potrzebę wsparcia dla Osiedla Maślice w sprawie rozbudowy dróg dojazdowych, co stanie się również polem działań nowej Rady.

Na tym XLIV Sesję Rady Osiedla zakończono.
Termin kolejnego posiedzenia ustalono na dzień 05.04.2017 r .

Protokołowała:                                                                                                                                         Ewa Garncarek-Zarzycka

Sekretarz  Osiedla