Liczba  Radnych obecnych na XLV Sesji:  14

Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu 05.04.2017 r.

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                                    2 .Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała
3. Informacja na temat tegorocznych wyborów do rad osiedli – ref. H. Macała
4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref.
Przewodniczący Komisji
5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. S. Zatoń
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka
7. Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad. 1) XLV – ostatnią sesję VI kadencji –  Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczęła Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla p. Halina Czapnik, proponując powyższy porządek obrad.

Ad. 2) Radny Marek Lewicki zgłosił zmianę do porządku obrad, mianowicie przesunięcie     punktu 3 porządku w miejsce punktu 6, ze względu na chwilową absencję Przewodniczącego Rady.

Ad. 4) Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia odczytał wnioski do zaopiniowania ws. przyznania koncesji alkoholowej.  Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowej wydała opinię pozytywną dot.  przestawionych wniosków.                          Wobec powyższego RO podjęła Uchwałę nr XLV/228/17 w sprawie opinii do wydania zezwoleń   na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: BAR ( I piętro),  al. Śląska – Stadion Miejski,   kolejne zezwolenie – opinia pozytywna, uchwała podjęta jednogłośnie, oraz Uchwałę nr XLV/229/17 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: BAR ( III piętro),  al. Śląska – Stadion Miejski, kolejne zezwolenie – opinia pozytywna, uchwała również podjęta jednogłośnie.

Ad. 5)  Brak.

Ad.6) Protokół z XLIV Sesji w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia Rady. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej RO www.radaosiedla29.pl.   Protokół przyjęto bez uwag.

Ad. 3)  Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała przedstawił radnym aktualne informacje dot. Wyborów 2017 do Rad Osiedli  – szczegółowo odczytał nazwiska kandydatów do Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. Życzył wszystkim radnym powodzenia i wygranych wyborów   w swoich okręgach.                                    Ponadto Pan H. Macała zreferował działalność RO VI kadencji przypadającej na lata 2013-2017, m. in. podkreślił organizację 5 festynów osiedlowych, 4 wigilii dla osób samotnych i opuszczonych, 4 imprez mikołajowych dla dzieci, wspieranie akcji świątecznej pomocy dla 3 Zespołów Caritas, wspieranie działań na rzecz dzieci i młodzieży z osiedlowych placówek oświatowych, Klubów Seniora, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.  Wyraźnie została  podkreślona aktywna działalność członków Zarządu Osiedla oraz  całej Rady, co przejawiało się w rzetelnym podejściu do zgłaszanych problemów oraz ich rozwiązywaniu na korzyść jakości życia mieszkańców.

Na tym XLV Sesję Rady Osiedla zakończono.
Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka                                                                                                               Sekretarz Osiedla