Liczba obecnych Radnych na XVI Sesji: 16

Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu 12.11.14 r.

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                                  2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej  sprawie.- ref. Henryk Macała                                                                                                       3. Uchwała w sprawie  złożenia wniosku o dofinansowanie chóru Piastuny w zakresie zakupu kostiumów – ref. Henryk Macała                                                                                        4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji                                                                                                                      5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja –  ref. Stanisław Zatoń                                                  6. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka    7. Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad.1) XVI Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, proponując powyższy porządek  obrad.

Ad.2) Zgłoszono wniosek o wprowadzenie do porządku obrad kwestii bezpiecznego wyprowadzania psów na terenie osiedla (radny Tomasz Kapłon). Wniosek poddano głosowaniu i został on przyjęty jednogłośnie.

Ad.3 )  Przewodniczący RO p. Henryk Macała przedstawił wniosek o dofinansowanie działalności osiedlowego chóru „Piastuny”, a w szczególności częściowego sfinansowania kostiumów ludowych dla członków chóru. Dotychczas dla potrzeb chóru wypożyczano kostiumy, co generowało duże koszty. Dlatego postanowiono wystąpić z ofertą realizacji zadania społecznego do CIRS o kwotę dofinansowania w wysokości 4000,00 zł z przeznaczeniem na powyższy cel.

W związku z tym podjęto Uchwałę nr XVI/84/14 w sprawie uzyskania dofinansowania na zakup dla osiedlowego chóru „Piastuny” kostiumów ludowych, którą radni przyjęli przy 15 głosach za i jednym wstrzymującym się.

Ad. 4)  Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia odczytał wnioski do zaopiniowania dot. koncesji alkoholowych w następujących punktach sprzedaży:

 • Waldemar Stępczyński, Mała Gastronomia „Perła”, Wrocław,

ul. Gwarecka 17A – zmiana przedsiębiorcy – wniosek zaopiniowany pozytywnie przez Komisję ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i  Koncesji Alkoholowej

Rada Osiedla podjęła Uchwałę nr XVI/85/14 w sprawie do wydania zezwoleń na podawanie  napojów alkoholowych w/w lokalu  następującą ilością głosów: za: 12, wstrz.: 2

 • Adrianna Płatek, Sklep spożywczy „4 PAK”, Wrocław, ul. Popowicka 62A – zmiana przedsiębiorcy – wniosek zaopiniowany pozytywnie przez Komisję ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i  Koncesji Alkoholowej.

Rada Osiedla podjęła Uchwałę nr XVI/86/14 w sprawie do wydania zezwoleń na podawanie  napojów alkoholowych w/w lokalu  następującą ilością głosów: za: 12, wstrz.: 2

 • Bar Hotel, Wrocław, ul. Lotnicza 151 – kontynuacja po karencji – wniosek zaopiniowany pozytywnie przez Komisję ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i  Koncesji Alkoholowej.

Rada Osiedla podjęła Uchwałę nr XVI/87/14 w sprawie do wydania zezwoleń na podawanie  napojów alkoholowych w/w lokalu  następującą ilością głosów: za: 12, wstrz.: 2

 • Alicja Bobkiewicz, Anna Kluczkowska, Sklep ogólnospożywczy „Limonka”, Wrocław, ul. Rękodzielnicza 13  – nowy punkt – wniosek zaopiniowany negatywnie przez Komisję ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i  Koncesji Alkoholowej. Punkt, w którym miałaby się odbywać sprzedaż alkoholu mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie ZSP nr 7 oraz ODS-K „Piast” – takie argumentacje wyraziły radna Barbara Katarzyńska oraz wiceprzewodnicząca RO p. Halina Czapnik.

Rada Osiedla podjęła Uchwałę nr XVI/88/14 w sprawie do wydania zezwoleń na podawanie  napojów alkoholowych w/w lokalu (opinia negatywna)  następującą ilością głosów: za: 10, wstrz. : 4

 • Henryk Łuczak, Sklep ogólnospożywczy, Wrocław, ul. Pałucka 67 – kontynuacja – zaopiniowany pozytywnie przez Komisję ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i  Koncesji Alkoholowej.

Rada Osiedla podjęła Uchwałę nr XVI/89/14 w sprawie do wydania zezwoleń na podawanie  napojów alkoholowych w/w lokalu  następującą ilością głosów: za: 12, wstrz.: 2

Ad. 5) Przewodniczący Zarządu p. Stanisław Zatoń przedstawił propozycje Zarządu dot. przeznaczenia środków finansowych dla placówek oświatowych i in. instytucji, które wyraziły prośbę o współorganizację następujących imprez:

 • Rada Zespołu Nieruchomości nr 2 Popowice-Park, SML-W POPOWICE –  impreza Mikołaj 2014 dla dzieci  z rodzin o niskim statusie materialnym – kwota 500 zł  – wniosek przyjęto jednogłośnie.

Podjęto dyskusję nt. przyznania lub nieprzyznania kwoty dla RZN nr 1 Popowice-Polana na imprezę mikołajową dla dzieci w tejże kwocie 500 zł (radna Marta Słowikowska, radny Tomasz Kapłon, wiceprzewodnicząca Rady p. Halina Czapnik, radny Marek Lewicki). Jednakże brak pisma ze strony RZN nr 1 Popowice-Polana z prośbą o współfinansowanie i współorganizację akcji Mikołaj 2014 przesądziło sprawę  – brak podstaw formalnych do rozpatrzenia wniosku (przewodniczący Zarządu p. Stanisław Zatoń, przewodniczący Rady p. Henryk Macała, wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia).

Następnie podjęto decyzje w sprawie przyznania środków kolejnym instytucjom:

 • Parafialny Zespół CARITAS przy parafii Macierzyństwa NMP na Pilczycach – akcja świątecznej pomocy BOŻE NARODZENIE 2014 – KWOTA 1000 ZŁ  – wniosek przyjęto jednogłośnie.
 • Parafialny Zespół CARITAS przy parafii NMP Królowej Pokoju na Popowicach – akcja świątecznej pomocy BOŻE NARODZENIE 2014 – KWOTA 1000 ZŁ – wniosek przyjęto jednogłośnie.
 • Parafialny Zespół CARITAS przy parafii św. Jadwigi na Kozanowie – akcja świątecznej pomocy BOŻE NARODZENIE 2014 – KWOTA 1000 ZŁ – wniosek przyjęto jednogłośnie.
 • ZS nr 12 , NEUROMED, ul. Białowieska 74A –  impreza Mikołaj 2014  – kwota 500 zł – wniosek przyjęto jednogłośnie.
 • Parafia św. Jadwigi na Kozanowie – impreza Mikołaj 2014 dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących – kwota 1000 zł – wniosek przyjęto następującą ilością głosów: za : 13, wstrz.: 1.
 • ODS-K ”Piast”  – impreza Mikołaj 2014 dla dzieci  z rodzin o niskim statusie materialnym – kwota 1000 zł  – wniosek przyjęto jednogłośnie.

Radny Tomasz Kapłon podjął wcześniej zapowiedziany temat psów swobodnie biegających bez kagańców po Polanie Popowickiej i zagrażających bezpieczeństwu bawiących się tam dzieci. Poprosił Radę o wystosowanie odpowiedniego pisma do Straży Miejskiej o wzmożoną  kontrolę parków i skwerów na osiedlu pod względem nieprawidłowego zachowywania się właścicieli psów.

Radna Bożena Frączek poruszyła kwestię barierek oddzielających trasę rowerową od torów tramwajowych na osiedlu  –  sprawa do dalszego monitorowania.

Radny Marek Lewicki zwrócił uwagę na formę agitacji wyborczej podczas Pikniku Rodzinnego w dniu 08.11.2014r. organizowaną przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej Młodzieży Wrocławia „Kozanów”, któremu Zarząd RO Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. udzielił patronatu.

Ad. 6) Protokół z XV Sesji przekazano Radnym do wglądu podczas posiedzenia Rady. Przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 7) Na tym XVI Sesję Rady Osiedla zakończono.

Ustalono termin kolejnej Sesji na dzień 03.12.2014r. na godz. 18.00 w siedzibie RO.

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka

Sekretarz